Nyheter från Öckerö kommun http://www.ockero.se/sidorutanformenyn/nyheter.4.528dbe32137e9887c8a1e5.html Senaste nytt från Öckerö kommun sv Öckerö kommun SiteVision 4.5.0.1 Wed, 15 Aug 2018 15:48:28 +0200 Nationellt utbrott av EHEC Information från Folkhälsomyndigheten: Sedan början av juli har en ökning av antalet rapporterade fall av ehec setts i Sverige, framför allt av typen ehec O157:H7. Fallen har rapporterats in från flera län men främst från Uppsala och Västra Götaland. Både barn och vuxna har insjuknat men spridningen i åldrar varierar något mellan olika regioner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nationelltutbrottavehec.5.32c373c1653c2b3a1747c6.html Tue, 14 Aug 2018 12:52:17 +0200 Vecka 35 startar simskola på Hedens by bassäng, Hönö Svenska Livräddningssällskapet Göteborg anordnar simskola för barn från 5 år på Hedens by bassäng, Hönö http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vecka35startarsimskolapahedensbybassanghono.5.231c0dc1165043e6962891b3.html Mon, 13 Aug 2018 13:35:25 +0200 Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti kl 09.00. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lansstyrelsenslapperpagrillningsforbudetpaegentomtfranochmedtisdag14augustikl0900.5.231c0dc1165043e69627bb15.html Fri, 10 Aug 2018 12:29:01 +0200 Eftersläckningsarbete pågår just nu på Björkö Det har börjat ryka lite i några djupa grytor på Björkö. Just nu vattnar räddningstjänsten dessa och meddelar att detta är under kontroll. Alltså ingen överhängande fara. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/efterslackningsarbetepagarjustnupabjorko.5.231c0dc1165043e696251ccd.html Fri, 10 Aug 2018 11:46:06 +0200 Arbete på Ersdalsvägen Under vecka 33 kommer NCC påbörja förberedande arbeten på Ersdalsvägen http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetepaersdalsvagen.5.231c0dc1165043e6962513a5.html Fri, 10 Aug 2018 11:34:52 +0200 Nu startar årets beläggningsarbeten på Björkö Under vecka 33 påbörjar NCC arbetena inför asfaltering på Björkö. Det kommer att innebära en viss trafikstörning. Arbetena på Västergårdsvägen kommer att påverka kollektivtrafiken. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartararetsbelaggningsarbetenpabjorko.5.231c0dc1165043e696250eca.html Fri, 10 Aug 2018 09:35:25 +0200 Information om parkeringsplatser på Solhöjden Markarbeten har nu påbörjats på den stora parkeringsplatsen söder om Solhöjden där det nya äldreboendet skall byggas. Det kommer bland annat att innebära sprängning och omläggning av tillfartsvägar den närmaste tiden. Området är inhägnat och stängt för allmänheten. Under byggtiden, 2018 och 2019, kommer antalet parkeringsplatser i närområdet att vara begränsat. Nya parkeringsplatser anläggs av Öckerö Fastigheter AB i direkt anslutning till Solhöjden. De riktar sig framförallt till boende och besökare och planeras vara klara under vecka 32. Ytterligare parkeringsplatser iordningställs på Sommarvägen och på tomten där Minnesstensskolan låg tidigare. Mer information finns på http://www.ockerofast.se/ http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomparkeringsplatserpasolhojden.5.231c0dc1165043e6962500bb.html Fri, 10 Aug 2018 09:10:09 +0200 Del av Kärrsviks återvinningscentral stängd idag fredag 10 augusti På grund av mycket kraftig blåst måste delar av återvinningscentralen vara stängd under fredagen. Vid kraftiga vindar finns det en risk att föremål blåser iväg och skadar personer eller fordon som besöker återvinningscentralen, det är anledningen till begränsningarna idag. Det är alltså inte hela ÅVC som är avstängd utan bara en av infarterna. Uppdatering sker på hemsida och facebook. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/delavkarrsviksatervinningscentralstangdidagfredag10augusti.5.231c0dc1165043e69624fc09.html Thu, 09 Aug 2018 15:12:13 +0200 Stormvarning i morgon 10 augusti Räddningstjänsten Öckerö informerar: I morgon fredag 10/8 kommer det att blåsa upp till storm i byarna (25m/s) enligt SMHI. Därför uppmanar vi alla att se över löst material, så som studsmattor m.m, och surra fast eller plocka in det samma. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stormvarningimorgon10augusti.5.231c0dc1165043e696245b88.html Thu, 09 Aug 2018 09:09:55 +0200 Återvinningscentralen på Björkö utökar öppettiderna för avfallshantering Vi kommer inte ställa ut extra containrar på Björkö. Anledningen till detta är att ÅVC-personalen måste ha kontroll över vilket avfall som läggs i containrarna. Vissa sorters avfall får inte blandas – det kan i värsta fall innebära brandfara. På fredag har vi utökat öppettiderna på Björkö ÅVC till kl.08.00-12.00 och på lördag har vi öppet en extra timme kl.09.00-13.00. Containrarna kommer frekvent att bytas ut för att vi ska klara av avfallshanteringen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningscentralenpabjorkoutokaroppettidernaforavfallshantering.5.231c0dc1165043e696242447.html Thu, 09 Aug 2018 07:53:33 +0200 Bassängen på Hedens by V 34 kommer gruppträningen att starta på Hedens by http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensby.5.231c0dc1165043e69624166f.html Wed, 08 Aug 2018 16:17:32 +0200 Mötesplats Västergårds by – torsdag kl.08.00-16.00 Den akuta situationen kring branden på Björkö är över och räddningsarbetet är avslutat. Vi på kommunen vill återigen rikta ett stort tack för de enorma insatser som gjorts av räddningspersonal, samverkanspartners, civilbefolkning och övriga! Öckerö kommun vill erbjuda de Björköbor som har behov, en plats att mötas på. Detta sker i morgon torsdag den 9 augusti, kl.08-00-16.00 på Västergårds bys bibliotek/matsal. Vi bjuder på fika. På plats från kommunen närvarar tjänstemän från samhällsbyggnad, socialförvaltningen, skola samt kristeamet POSOM (Psykiskt och Socialt omhändertagande vid kris och katastrofer). Även Svenska kyrkan närvarar på mötesplatsen. Välkommen! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/motesplatsvastergardsbytorsdagkl08001600.5.231c0dc1165043e69623853c.html Wed, 08 Aug 2018 11:19:12 +0200 Vecka 34 öppnar öppna förskolan för terminen Från och med 20 augusti är öppna förskolan på Almelunden 16 öppen igen efter sommaren. Öppettiderna är som innan måndagar kl. 9.00-12.00 och onsdagar 13.30-16.30. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vecka34oppnaroppnaforskolanforterminen.5.231c0dc1165043e696235bcd.html Wed, 08 Aug 2018 09:38:45 +0200 Ny gång - och cykelväg Hönö Schakt anlägger på uppdrag av Öckerö kommun en ny gång -och cykelbana mellan rondellen på Öckerö hamnplan och gamla färjeläget. Arbetet påbörjas i v 32 och förväntas pågå till vecka 44. Detta är sista etappen i anlägandet av en gång - och cykelväg mellan Hönö och Hälsö. Cyklister hänvisas under arbetets gång till Sockenvägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nygangochcykelvag.5.231c0dc1165043e696234524.html Tue, 07 Aug 2018 16:08:30 +0200 Räddningstjänsten informerar efter branden på Björkö Räddningstjänsten håller fortfarande på med eftersläckning och bevakning av brandområdet på Björkö. I natt kommer en styrka på fem man att gå ronden i området för att säkerställa att det inte kvarstår någon överhängande fara för allmänheten. Efter det kommer markägaren, kommunen, tillse bevakning av området de närmaste dagarna. För räddningstjänsten återstår en hel del jobb som återställande av material, vilket de ägnar morgondagen åt. Om du som privatperson upptäcker att eld uppstår ska du i första hand ringa 112. Om du som är boende på Björkö har allmänna frågor kan du kontakta räddningschef i beredskap på 031-96 80 81. Tänk på att det fortfarande är väldigt torrt i marken. Eldningsförbudet gäller alltså fortfarande så var försiktiga med cigarettfimpar och andra brandfarliga föremål. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/raddningstjansteninformerarefterbrandenpabjorko.5.231c0dc1165043e69622af93.html Tue, 07 Aug 2018 15:52:07 +0200 Förändringar i tidtabeller för buss och färja Från den 20:e augusti görs vissa förändringar i tidtabellerna för linje 241, 294, 296 samt Björköfärjan. Detta för att bättre passa vid byten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringaritidtabellerforbussochfarja.5.231c0dc1165043e696228a8b.html Mon, 06 Aug 2018 11:53:19 +0200 Branden på Björkö - lägesrapport Branden är sedan igår under kontroll.  De första uppgifterna säger att det inte varit några personskador samt att skadorna på de drabbade fastigheterna begränsats tack vare ett effektivt arbete med helikoptrar och insatser från räddningspersonal och privatpersoner. Eftersläckningsarbetet beräknas pågå under dagen och kvällen. Det kommer finnas personal för stödsamtal på Västergårds By fram till klockan 15 idag. Om du har behov av sjukvård bör du istället vända dig direkt till sjukvården. Ett stort tack riktas till alla privatpersoner och tjänstgörande personal som ställt upp med räddningsarbete, boende, mat och övrig hjälp under under räddningsarbetet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brandenpabjorkolagesrapport.5.231c0dc1165043e69621acf3.html Mon, 06 Aug 2018 00:36:56 +0200 Räddningsledningens uppmaning till allmänheten: Undvik de områden på Björkö som fortfarande har rökutveckling! Det finns fortfarande glöd och rökutveckling i vissa områden på Björkö. Räddningsledningen uppmanar därför allmänheten att undvika dessa områden.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/raddningsledningensuppmaningtillallmanhetenundvikdeomradenpabjorkosomfortfarandeharrokutveckling.5.231c0dc1165043e6962149a8.html Mon, 06 Aug 2018 00:17:42 +0200 Västergårds By - personal finns på plats för samtalsstöd Från klockan 08.00 måndagen den 6 augusti kommer personal finnas tillgänglig för samtalsstöd på Västergårds By.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vastergardsbypersonalfinnspaplatsforsamtalsstod.5.231c0dc1165043e69621495b.html Mon, 06 Aug 2018 00:09:00 +0200 Sjukvårdare på plats på Västergårds By Om du behöver sjukvård på grund av branden ska du vända dig till personalen på Västergårds By (Smörblomsvägen 2). Ambulanssjukvård finns på plats. Det finns även möjlighet till samtalsstöd.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sjukvardarepaplatspavastergardsby.5.231c0dc1165043e69621492c.html Sun, 05 Aug 2018 23:53:16 +0200 Strömmen är nu tillbaka på Björkö! Enligt uppgift är nu strömmen tillbaka på Björkö.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/strommenarnutillbakapabjorko.5.231c0dc1165043e6962144de.html Sun, 05 Aug 2018 23:13:21 +0200 Branden på Björkö - evakueringsboende Eftersläckningsarbetet pågår fortfarande. Räddningstjänsten kommer nu att besikta de fastigheter som drabbats värst av branden. För de som behöver det finns möjlighet till evakueringsboende. Kontakta den personal som finns på Västergårds By (Smörblomsvägen 2) angående detta.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brandenpabjorkoevakueringsboende.5.231c0dc1165043e696214018.html Sun, 05 Aug 2018 22:48:08 +0200 Senast nytt om branden på Björkö. Branden på Björkö skall enligt uppgift vara under kontroll. Nu går räddningsarbetet in i nästa fas med eftersläckningsarbete. Enligt uppgift har husen inte nåtts av elden utan drabbats av rökskador. Eventuella personskador är i skrivande stund inte rapporterat. I nuläget finns ingen information om när strömavbrottet är åtgärdat utan återkommer så snart vi vet mer.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/senastnyttombrandenpabjorko.5.231c0dc1165043e696213b9a.html Sun, 05 Aug 2018 21:42:02 +0200 Nytt om branden på Björkö. Ny uppsamlingsplats: Västergårds by (matsalen) Björkö har ett strömavbrott till följd av branden. När detta är åtgärdat är i nuläget oklart. Personal som arbetar för att lösa detta är på plats. På grund av strömavbrottet har vi bytt uppsamlingsplats. De som är i behov av samtal och stöd eller annan hjälp i samband med branden ombeds ta sig till matsalen i Västergårds by (Smörblomsvägen 2). Personal finns på plats som hjälper dig. För dig som är i behov av evakueringsboende finns också möjlighet till hjälp. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttombrandenpabjorkonyuppsamlingsplatsvastergardsbymatsalen.5.231c0dc1165043e69621327c.html Sun, 05 Aug 2018 19:43:39 +0200 Viktigt meddelande angående branden på Björkö Det brinner just nu i terrängen på Björkö med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området Mossvägen/Ljungblomsvägen att omedelbart utrymma området. För mer information lyssna på Radio P4 Väst. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktigtmeddelandeangaendebrandenpabjorko.5.231c0dc1165043e69621209d.html Fri, 03 Aug 2018 10:31:29 +0200 Information om de allmänna valen 2018 Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Men redan den 22 augusti öppnar ett antal förtidsröstningslokaler i kommunen för förtidsröstning. Vi har nu uppdaterat vår hemsida  med all information du behöver ha inför de allmänna valen 2018. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomdeallmannavalen2018.5.7ff39761164a568e0b3e59e1.html Wed, 25 Jul 2018 13:28:40 +0200 Totalt grill- och eldningsförbud råder i Öckerö kommun och hela Västra Götalands län! Med anledning av den extrema brandrisk som råder i stora delar av landet råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 idag, den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/totaltgrillocheldningsforbudraderiockerokommunochhelavastragotalandslan.5.7ff39761164a568e0b37094e.html Fri, 13 Jul 2018 11:01:36 +0200 Ekonomichef Håkan Eriksson har avlidit Kommunhuset flaggar på halv stång idag. Det är med tungt hjärta vi måste meddela att vår ekonomichef Håkan Eriksson idag hastigt lämnat oss. Vi tänker på hans närmaste och sänder våra varma tankar till dem i denna sorgens stund. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ekonomichefhakanerikssonharavlidit.5.4185c5cd16445edd0d0c4531.html Thu, 12 Jul 2018 10:41:14 +0200 Grävarbeten för nya ledningar på Hälsö I augusti 2018 kommer nya ledningar att läggas på Hälsö. Arbetena beräknas vara klara till augusti 2019. Vägar som kommer beröras av ledningsarbetena är Bergavägen, Brantbacken, Burövägen, Stuvövägen och Varvsvägen. Under vissa tider kan det vara begränsad framkomlighet i området.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gravarbetenfornyaledningarpahalso.5.4185c5cd16445edd0d0b6fdc.html Tue, 10 Jul 2018 14:00:42 +0200 SCB:s medborgarundersökning På uppdrag av Öckerö kommun genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Syftet med medborgarundersökningen är att få en bild av kommuninvånarnas syn på kommunen. Dels som en plats att bo och leva på, dels hur man ser på kommunens verksamheter samt inflytandet i kommunen. Resultatet kommer att redovisas i en rapport och används som underlag för politiska satsningar och utveckling av verksamheten. Enkäten skickas under hösten ut till ett antal slumpmässigt utvalda invånare. Enkäten kan besvaras via pappersenkät eller på webben. Om du är slumpmässigt utvald att svara på enkäten, är kommunen tacksam om du tar dig tid att svara på frågorna.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/scbsmedborgarundersokning.5.4185c5cd16445edd0d09e52a.html Thu, 05 Jul 2018 09:42:05 +0200 Nya regler för skolskjuts Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018-06-19 beslut om nya regler för skolskjuts. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyareglerforskolskjuts.5.4185c5cd16445edd0d0508be.html Wed, 04 Jul 2018 13:33:52 +0200 Det råder fortfarande eldningsförbud - Var extra försiktig och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand i naturen. Det råder eldningsförbud på flera håll i länet på grund av mycket hög brandrisk i skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.4185c5cd16445edd0d04f2e6.html Tue, 03 Jul 2018 08:53:37 +0200 Viktig broschyr om krisen eller kriget kommer Alla hushåll i Sverige fick under vecka 22 broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i brevlådan. Den ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker till militära konflikter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viktigbroschyromkrisenellerkrigetkommer.5.4185c5cd16445edd0d03f3db.html Mon, 02 Jul 2018 15:51:21 +0200 Ny vision för Öckerö kommun Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 om att anta ny vision för Öckerö kommun. Den antagna visionen är en revidering av den tidigare Vision 2025.   Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Öckerö kommun. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyvisionforockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d03630f.html Fri, 29 Jun 2018 15:14:54 +0200 Ungas livssituation i Öckerö kommun I höstas besvarade elever i årskurs 8 undersökningen Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, Lupp, en omfattande enkät med frågor om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, fritid, hälsa, trygghet och framtid. Resultaten utgör ett mycket användbart kunskaps- och beslutsunderlag för nämnder och förvaltningar – och ytterst för arbetet med att förbättra livsvillkoren för Öckerös unga. Kommunen arbetar nu vidare med olika insatser utifrån resultaten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungaslivssituationiockerokommun.5.4185c5cd16445edd0d0e00f.html Thu, 28 Jun 2018 15:36:18 +0200 Samråd för två nya detaljplaner Mellan den 2 juli – 26 augusti 2018 är det samråd för två nya detaljplaner. Detaljplanerna gäller Tärnvägens industriområde på Hönö samt sjöbodar i Öckerö hamn. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfortvanyadetaljplaner.5.4185c5cd16445edd0d01aaa.html Thu, 28 Jun 2018 09:10:51 +0200 Bratteberg - nytt gemensamt namn för skolans verksamheter Efter ombyggnationen av Brattebergskolan ingår följande verksamheter i Brattebergs lokaler: Ankaret, Öckerö förskola, Bratteberg årskurs F-6 samt Bratteberg årskurs 7-9. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att verksamheterna ska ha ett gemensamt namn. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattebergnyttgemensamtnamnforskolansverksamheter.5.6dd8cf8f163e4f00cd5f26f0.html Mon, 25 Jun 2018 16:43:58 +0200 Lansering av medborgarlöftet 2018 Trafiken är fortsatt den främsta orsaken till otrygghet enligt invånare i Öckerö kommun, därför kommer fokus för medborgarlöftet 2018 vara att genom olika insatser öka trafiksäkerheten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lanseringavmedborgarloftet2018.5.6dd8cf8f163e4f00cd5cecb9.html Mon, 25 Jun 2018 14:51:17 +0200 Hyppelns färjeläge Under v 28 - 31 kommer inga arbeten att pågå på Hyppelns färjeläge. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018 http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hyppelnsfarjelage.5.6dd8cf8f163e4f00cd5ce3c6.html Thu, 21 Jun 2018 14:52:15 +0200 Väg- och vattenavstängning Ersdalsvägen På grund av ledningsarbeten/servisutbyggnad vid Ersdalsvägen 3 så kommer vägen vara avstängd under måndagen 25/6 mellan 08.00 till 15.00. Vattnet kommer att stängas av en kortare stund vid 11.00 då vi ansluter servisen. Hönö Schakt har också ett jobb på Ersdalsvägen som kräver avstängning av vattnet men vi kommer att samordna stängningen http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagochvattenavstangningersdalsvagen.5.6dd8cf8f163e4f00cd59a417.html Wed, 20 Jun 2018 08:56:04 +0200 Hämta ut ditt sommarlovskort innan 27 juni Ni som är berättigade till sommarlovskort måste hämta ut det senast 27 juni. Efter det kommer korten att returneras till Västtrafik http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hamtautdittsommarlovskortinnan27juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd589e1e.html Tue, 19 Jun 2018 14:30:29 +0200 Klipp häcken och rädda liv! Som fastighetsägare kan du förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klipphackenochraddaliv.5.6dd8cf8f163e4f00cd5800bc.html Mon, 18 Jun 2018 12:20:53 +0200 Ny skola på Björkö planeras att stå klar årsskiftet 2020-2021 Arbetet med att bygga en ny skola på Björkö fortsätter som planerat. Lokalprogram, ramprogram och rumsbeskrivning är ute på anbudsgivning. Björkös nya skola kommer att ha namnet Björkö skola och kommer att ha tema skärgårdsmiljö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyskolapabjorkoplanerasattstaklararsskiftet20202021.5.6dd8cf8f163e4f00cd571e15.html Mon, 18 Jun 2018 08:36:47 +0200 Kollektivtrafiken i Göteborg påverkas av sommarens avstängningar I sommar blir det en hel del förändringar i kollektivtrafiken i Göteborg. Från och med den 18 juni påverkas linjerna 290, 291 och 241. Bussarna kör en annan väg direkt från hållplats Järnvågen till Nils Ericson Terminalen och omvänt då Götatunneln är enkelriktad. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kollektivtrafikenigoteborgpaverkasavsommarensavstangningar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56fa6d.html Mon, 18 Jun 2018 08:01:23 +0200 Sophämtning under midsommar Vecka 25 är en kort arbetsvecka då det är midsommarafton på fredag, 22 juni. Det innebär att ni som i normala fall får ert avfall hämtat på fredagar får hämtning på torsdagen den 21 juni istället. För alla andra sker hämtningen som vanligt den här veckan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sophamtningundermidsommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd56f60e.html Fri, 15 Jun 2018 11:25:54 +0200 Ta båten till Göteborg i sommar Ny båtlinje Styrsöbolagets Kungsö trafikerar Hönö Klåva under sommaren 2018. Mellan 26 juni till och med 19 augusti kan du ta båten ifrån Stenpiren via Eriksberg till Hönö Klåva. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tabatentillgoteborgisommar.5.6dd8cf8f163e4f00cd54a190.html Tue, 12 Jun 2018 15:48:47 +0200 Fullmäktige startar kl 17:15 torsdag 14 juni På torsdagens fullmäktige är det framför allt budgeten för 2019 som ska beslutas. Dessutom kommer kommunens ekonomiska treårsplan att behandlas. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fullmaktigestartarkl1715torsdag14juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd52605d.html Mon, 11 Jun 2018 16:15:15 +0200 Tillfällig trafikavstängning på Backevägen Öckerö tisdag 12 juni Pga ledningsarbete så kommer vi vara tvungna att stänga av vägen i höjd med Backevägen 35. Vi kommer att byta ut en trasig brandpost och ventil. Vattnet kommer att stängas av till några fastigheter under bytet så tänk på att fylla upp lite vatten till ert behov. Mvh VA-enheten http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpabackevagenockerotisdag12juni.5.6dd8cf8f163e4f00cd519682.html Mon, 11 Jun 2018 14:14:16 +0200 Sprängningsarbeten vid Solhöjden Sprängningsarbeten för en tillfartsväg på Solhöjden har påbörjats och förväntas pågå ett par dagar. Tillfartsvägen anläggs för att säkra tillfarten till fastigheter runt det nya äldreboendet som ska byggas på Solhöjden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningsarbetenvidsolhojden.5.6dd8cf8f163e4f00cd5188f4.html Tue, 05 Jun 2018 08:31:37 +0200 Nu smygöppnar vi Fritidsbanken! Vi smygöppnar på måndag den 11/6 kl 13.00 men sparar den stora invigningen till slutet på augusti. Detta för att vara så bra förberedda som möjligt och ge er mer chanser att leta prylar i garage och förråd. Vi vill ha allt som kan göra fritiden mer aktiv för alla i vår kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusmygoppnarvifritidsbanken.5.16430ecc1638288b7acbc816.html Fri, 01 Jun 2018 14:43:46 +0200 Det råder fortfarande eldningsförbud - Var extra försiktig och gör vad du kan för att minska risken att orsaka en brand i naturen. Det råder eldningsförbud på flera håll i länet på grund av mycket hög brandrisk i skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detraderfortfarandeeldningsforbudvarextraforsiktigochgorvaddukanforattminskariskenattorsakaenbrandinaturen.5.16430ecc1638288b7ac8ccf0.html Fri, 01 Jun 2018 14:23:12 +0200 Detaljplanen för Öckerö kretsloppspark har vunnit laga kraft Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 (KF § 57) att anta detaljplan för Öckerö Kretsloppspark, del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och 1:404. Beslutet vann laga kraft 2018-05-19. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detaljplanenforockerokretsloppsparkharvunnitlagakraft.5.16430ecc1638288b7ac8c8f9.html Fri, 01 Jun 2018 11:17:15 +0200 Har du en lägenhet som står tom? Vill du göra en god gärning och hyra ut den till någon som verkligen behöver den? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.16430ecc1638288b7ac8ae9c.html Fri, 01 Jun 2018 08:56:32 +0200 Värmeböljan gör att vi måste vara sparsamma med vattnet! Göteborgs båda vattenverk jobbar på med att rena och producera dricksvatten, men stadens rörnät räcker inte till för att få ut vattnet. Värmeböljan gör att göteborgarna använder ovanligt mycket vatten och det gör att högt belägna områden har problem med vattentrycket, och i vissa fall får de inte något vatten i ledningarna alls. Öckerö kommun köper in dricksvatten från Göteborg, vilket gör att även vi måste vara sparsamma med vattnet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmeboljangorattvimastevarasparsammamedvattnet.5.16430ecc1638288b7ac8991d.html Wed, 30 May 2018 15:34:32 +0200 Tillfällig trafikavstängning på Madängsvägen/Rinvägen torsdag 31 maj På grund av ledningsarbeten/ventilbyten i korsningen Madängsvägen/Ringvägen så stängs vägarna av för genomfart torsdag 31/5 kl.08.00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtrafikavstangningpamadangsvagenrinvagentorsdag31maj.5.16430ecc1638288b7ac739e8.html Sat, 26 May 2018 08:50:39 +0200 Kärrsviks ÅVC åter öppen from måndag 28 maj From kl 17.00 idag onsdag 30 maj kan man även lämna in virke på återvinningscentralen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/karrsviksavcateroppenfrommandag28maj.5.16430ecc1638288b7ac3c770.html Thu, 24 May 2018 12:31:36 +0200 Gratis busskort till ungdomar i sommar Går du i årskurs 6-9 eller 1-2 i gymnasiet? Då finns ditt sommarlovskort att hämta i kommunhuset! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisbusskorttillungdomarisommar.5.16430ecc1638288b7ac2571c.html Wed, 23 May 2018 14:54:34 +0200 Eldningsförbud i Öckerö kommun Från klockan 18:00 den 23 maj 2018 råder eldningsförbud i Öckerö kommun. Detta gäller tills kommunen meddelar att det upphör. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudiockerokommun.5.16430ecc1638288b7ac19ec9.html Wed, 23 May 2018 11:43:01 +0200 GDPR innebär högre krav på kommunens hantering av personuppgifter På fredag 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Syftet med lagstiftningen är att stärka individers integritet genom att ställa hårdare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får använda och hantera personuppgifter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gdprinnebarhogrekravpakommunenshanteringavpersonuppgifter.5.16430ecc1638288b7ac180a1.html Thu, 17 May 2018 16:20:49 +0200 Fritidsbanken öppnar 11 juni På Fritidsbanken kan öborna gratis låna begagnad sport- och friluftsutrustning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsbankenoppnar11juni.5.2e2115cb16363778c6b1a95b.html Thu, 17 May 2018 16:10:43 +0200 Europeiska ungdomsarbetare gjorde studiebesök på Öckerö Fritidsgård I tisdags var Öckerö fritidsgård värd för ett studiebesök där nio ungdomsarbetare från fem olika länder deltog. Under besöket fick de höra om hur Öckerö fritidsgård bedriver sin ungdomsverksamhet med fokus på arbetet med ungdomars inflytande och delaktighet i verksamheten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/europeiskaungdomsarbetaregjordestudiebesokpaockerofritidsgard.5.2e2115cb16363778c6b193c0.html Fri, 11 May 2018 11:27:07 +0200 Fritid och Kultur HBTQ-certifieras Som första verksamhet i kommunen tar Fritid och Kultur steget och HBTQ-certifierar all personal i verksamheten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidochkulturhbtqcertifieras.5.701c844f163142d78998d018.html Fri, 04 May 2018 11:18:52 +0200 Inbjudan till föreläsningen "För din säkerhet" När katastrofen är ett faktum, det oförutsedda har inträffat eller det som du visste inte fick hända har blivit verklighet! Vad betyder det för dig att hantera en situation när ljuset inte tänds när du slår på strömbrytaren, mobilen är död och internet har slutat fungera? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/inbjudantillforelasningenfordinsakerhet.5.701c844f163142d789935ce6.html Thu, 03 May 2018 16:17:35 +0200 Rödfyren bäst skötta påskfyr 2018 I år är det gänget som arrangerat påskfyren i Hönö Röd som tilldelas vandringspriset för bäst skötta påskfyr. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rodfyrenbastskottapaskfyr2018.5.701c844f163142d78992c026.html Wed, 02 May 2018 12:39:42 +0200 Öckerö kommuns företagare mest nöjda i regionen Företagen i Göteborgsregionen blir allt nöjdare med kommunernas service. Det visar den senaste Insiktsmätningen. Allra nöjdast är man i Öckerö. – Vi har en historia av företagande här ute vilket naturligtvis är en fördel, det ligger lite i vårt DNA att vara företagare, säger Ronald Johansson, besök- och näringslivschef i Öckerö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforetagaremestnojdairegionen.5.701c844f163142d78991d475.html Tue, 01 May 2018 11:32:54 +0200 Lyckat "Valstugetorg" för högstadieelever Under torsdagen samlades elever från kommunens högstadieskolor i stora salen på Nimbus för att prata partipolitik inför valet. Samtliga sju partier i kommunfullmäktige deltog. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckatvalstugetorgforhogstadieelever.5.701c844f163142d78995e29.html Wed, 25 Apr 2018 17:16:13 +0200 I sommar startar bygget av nytt äldreboende på Solhöjden Det nya äldreboendet kommer att innebära 48 nya boendeplatser. Det kommer att anläggas där gästparkeringen ligger idag. Under den tid som bygget pågår, kommer tillgången till parkeringsplatser vid Solhöjden att vara begränsad. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/isommarstartarbyggetavnyttaldreboendepasolhojden.5.7d7b666d162ae1c8748bd33b.html Tue, 17 Apr 2018 09:26:58 +0200 Varning för livsfarlig lek Under lördagskvällen 14 april sågs ett tiotal barn/tonåringar uppe på Hedenhallens tak. Personen som såg det larmade och efter en stund kom kommunens personal dit och såg till att alla kom ner därifrån utan dödsfall eller skador. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforlivsfarliglek.5.7d7b666d162ae1c874856ce4.html Mon, 16 Apr 2018 09:02:41 +0200 Fritidsgårdens cykel- och mopedgarage invigt Garaget kommer vara öppet onsdagar 17.30-20.00 och bemannas av kunniga vuxna från HMK som hjälper de unga med olika reparationer av mopeder och cyklar. Verksamheten innebär även dialog mellan de vuxna ledarna och ungdomarna kring fordonens utrustning och säkerhet. Förhoppningsvis bidrar garaget till att skapa insikt om beteendets påverkan i trafiken samt en ökad förståelse av vikten av trafiksäkra fordon. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenscykelochmopedgarageinvigt.5.7d7b666d162ae1c87484a2e3.html Fri, 13 Apr 2018 14:51:07 +0200 Nu är mopedsäsongen här Våren är här och allt fler tar ut sina mopeder, vilket också leder till att buskörningen ökar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarmopedsasongenhar.5.7d7b666d162ae1c874828278.html Tue, 10 Apr 2018 16:28:07 +0200 Internationellt besök till Öckerö Nya Fritidsgård Fredag den 13 april kommer Öckerö fritidsgård få studiebesök av en stor delegation med 50 deltagare från 35 olika länder i Europa. Denna vecka samlas Europas alla Eurodesk-kontor i Göteborg för att diskutera ungas engagemang för EU och hur deras intresse för internationella utbyten ska öka. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/internationelltbesoktillockeronyafritidsgard.5.7d7b666d162ae1c874842b0.html Tue, 10 Apr 2018 11:57:47 +0200 Lyckad föreningsträff på Öckerö För de föreningar som är bidragsberättigade i vår kommun har vi en årlig obligatorisk föreningsträff som syftar till att alla skall få uppdaterad information om föreningars möjligheter och skyldigheter att bedriva föreningsliv i Öckerö kommun och en möjlighet att skapa kontaktnät med de övriga föreningarna i kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lyckadforeningstraffpaockero.5.7d7b666d162ae1c8748ee6.html Fri, 06 Apr 2018 11:11:45 +0200 Positiva siffror i undersökning om högstadieelevers drogvanor Årets drogvaneundersökning som genomförts på kommunens högstadieskolor visar en positiv utveckling. Andelen rökare. berusningsdrickare och narkotikaanvändare är lägst på 16 år, då den årliga enkäten infördes.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/positivasiffroriundersokningomhogstadieeleversdrogvanor.5.4edf18ae162942101ffcf91.html Thu, 05 Apr 2018 16:25:07 +0200 Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Öckerö kommun Under 2018 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.4edf18ae162942101ff4c4b.html Thu, 05 Apr 2018 08:32:53 +0200 Nystart för caféverksamheten på Solhöjden Efter att ha börjat året med dra ner öppettiderna på lunchserveringen på Solhöjdens äldreboende så har Kostenheten i samverkan med Äldreomsorgen tagit ett nytt tag om frågan. Genom en omdisponering av uppgifter och bemanning i båda verksamheterna gör vi nu tillsammans en ny satsning på Solhöjden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nystartforcafeverksamhetenpasolhojden.5.4edf18ae162942101ffe2b.html Wed, 04 Apr 2018 16:06:21 +0200 Inställda drop-in-tider till bygginspektörerna Med anledning av en vakant tjänst på bygglovsenheten blir vi tyvärr tvungna att ställa in några drop-in-tillfällen i vår. Detta gäller varannan måndag, alltså 16, 30 april, 14, 28 maj och 11 juni. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/installdadropintidertillbygginspektorerna.5.106bd5201622c56cffceca58.html Wed, 04 Apr 2018 09:50:08 +0200 Rekordlugnt påskfirande i år Sedan 2016 har påskfirandet i kommunen fått en mycket positiv utveckling. Vi som jobbar på kommunen vill rikta ett tack till alla som bidragit till detta och engagerat sig i påskfyrarna på öarna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rekordlugntpaskfirandeiar.5.106bd5201622c56cffcdedd8.html Thu, 29 Mar 2018 15:58:08 +0200 Ersdalsvägen på Hönö stängs av för trafik Från och med tisdag den 3 april så kommer en del av Ersdalsvägen att stängas av. Trafiken till Ersdalsområdet leds då via Kaptensvägen. Arbetet beräknas ta ca tre arbetsveckor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ersdalsvagenpahonostangsavfortrafik.5.106bd5201622c56cffca31bc.html Mon, 26 Mar 2018 11:28:02 +0200 Sörens väg på Hönö stängs av onsdag förmiddag Sörens väg mellan Hässlavägen och Hultbergsvägen stängs av för trafik mellan klockan 9.00 och 12.00 onsdag 28 mars på grund av grävarbeten. Avstängningen sker i höjd med Sörens väg 3 så vi hänvisar till att köra via Hultbergsvägen istället. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sorensvagpahonostangsavonsdagformiddag.5.106bd5201622c56cffc7ccf0.html Mon, 26 Mar 2018 09:02:23 +0200 Eivind Orvarsson har avlidit Idag sörjer vi vår vän, politikern Eivind Orvarsson från Knippla, som hastigt lämnat oss. Vi har en kondoleansbok på kommunhuset under resten av veckan om ni vill skriva en hälsning till familjen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eivindorvarssonharavlidit.5.106bd5201622c56cffc7b899.html Thu, 22 Mar 2018 15:38:47 +0100 Ungdomspengar finns att söka Alla ungdomar mellan 13 och 19 år i Öckerö kommun har möjlighet att ansöka om pengar till aktiviteter, projekt eller arrangemang. Hela 50 000 kronor finns i potten. Här finns information om ansökan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomspengarfinnsattsoka.5.106bd5201622c56cffc4edd9.html Thu, 22 Mar 2018 13:28:57 +0100 Politiker i Barn- och utbildningsnämnden diskuterade digitalt våld och nätsäkerhet med ungdomar Förra veckan besökte några politiker den nyöppnade fritidsgården för att äta lunch och prata med högstadie- och gymnasieelever. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikeribarnochutbildningsnamndendiskuteradedigitaltvaldochnatsakerhetmedungdomar.5.106bd5201622c56cffc4b4bb.html Tue, 20 Mar 2018 15:58:45 +0100 Risk för något längre handläggningstider av bygglov Just nu har vi en vakant tjänst som byggnadsinspektör. Tills den är tillsatt finns det risk att det kan vara något svårare än vanligt att komma i kontakt med en bygginspektör eller att handläggningen av bygglov tar något längre tid än vanligt. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfornagotlangrehandlaggningstideravbygglov.5.106bd5201622c56cffc36fd9.html Tue, 13 Mar 2018 10:17:26 +0100 Utställning - Översiktsplan för Öckerö kommun Nu har arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan gått in i utställningsskedet. Det finns nu möjlighet att yttra sig över förslaget. Utställningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Översiktsplanen ställs ut mellan 12 mars till 6 maj. Under utställningstiden finns planhandlingar tillgängliga på kommunens websida, på kommunhusets anslagstavla och på Öckerö bibliotek. Den 9 april är det öppet hus mellan 13.00-20.00 i kommunhuset, Sockenvägen 13. Läs mer om arbetet med ny översiktsplan http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/utstallningoversiktsplanforockerokommun.5.2da2c5e3161c263bce2d405d.html Tue, 13 Mar 2018 09:10:29 +0100 Har du tänkt att elda i påsk? Mellan den 1 mars och 30 september är det eldningsförbud. För att få elda under denna period krävs dispens från kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hardutanktatteldaipask.5.2da2c5e3161c263bce2d3839.html Tue, 13 Mar 2018 07:00:01 +0100 Nu kan du som är 16-17 år söka feriearbete I sommar kan du få tre veckors feriearbete. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusomar1617arsokaferiearbete.5.5106341515a8e2f8e967845b.html Fri, 09 Mar 2018 14:55:19 +0100 Asfaltering på Öckerövägen på Hönö tisdag 13 mars På tisdag kommer en del av Öckerövägen att asfalteras, det kommer att medföra begränsad framkomlighet och sänkning av hastighetsgränsen på platsen. Det http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/asfalteringpaockerovagenpahonotisdag13mars.5.2da2c5e3161c263bce2a6fc6.html Tue, 06 Mar 2018 10:15:16 +0100 Kom ihåg att snöröja fram till sopkärlen Kretsloppsenhetens personal har nu svårt att tömma sopkärl om det inte är skottat fram till tunnorna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komihagattsnorojaframtillsopkarlen.5.3179840a15262282b02f1.html Tue, 27 Feb 2018 15:18:51 +0100 Hemfixarna finns för dig 67+ Nu har vi äntligen fått nya hemfixare på Hönö, Öckerö, Hälsö och Fotö! Sedan tidigare finns tre hemfixare på Björkö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hemfixarnafinnsfordig67.5.2da2c5e3161c263bce2309a5.html Thu, 15 Feb 2018 16:32:47 +0100 Öppet hus för sommarjobbare Välkommen till kommunhuset på öppet hus och träffa chefer och personal och lär dig mer om vilka tjänster vi erbjuder i sommar http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppethusforsommarjobbare.5.2c8cc6f516170ac19be6ced0.html Mon, 12 Feb 2018 14:43:31 +0100 Kompassenskolan prisad i tekniktävling I tävlingen "Framtidens leksaker" som avgjordes på Chalmers fredagen 9 februari kom klass 6 från Kompassenskolan på andraplats. Priset är diplom, pokal och 5000 kronor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompassenskolanprisaditekniktavling.5.2c8cc6f516170ac19be42d8c.html Wed, 07 Feb 2018 16:12:25 +0100 Öckerö kommun har lägst arbetslöshet i Sverige När arbetsförmedlingen presenterar sin månadsstatistik över Sveriges alla kommuner visar det sig att återigen har Öckerö kommun Sveriges lägsta arbetslöshet. 1,4% av arbetskraften är arbetslös och 0,8% i program med aktivitetsstöd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetisverige.5.2c8cc6f516170ac19be23e.html Wed, 07 Feb 2018 13:35:33 +0100 Risk för trafikstörningar på 155:an i helgen Från och med måndag den 12 februari 2018 ersätts korsning mellan väg 155 och Sörredsvägen med en tillfällig korsning belägen cirka 100 meter väster om befintlig. Omläggningen kan innebära stor påverkan på trafiken under helgen den 10-11 februari. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/riskfortrafikstorningarpa155anihelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8d88ed.html Tue, 06 Feb 2018 13:57:55 +0100 Klart för Nya Solhöjden December 2019 kommer Nya Solhöjden att stå klar med 48 platser för äldre med särskilda behov. Boendet kommer att bli toppmodernt med bland annat fiberanslutningar och gym. Mycket resurser kommer att satsa på utemiljön för att skapa ”Sinnenas trädgård”. En innergård och trädgård med upplevelser för alla sinnen som kryddväxter, rosenträdgård, bär, fruktträd, vattenspel och uteplats med utsikt över Västerhavet i sydvästlig riktning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartfornyasolhojden.5.539f6d5c1611d10a6c8c9648.html Tue, 06 Feb 2018 10:43:31 +0100 Solhöjdens lunchservering åter öppet under helgen Nu är öppettiderna desamma som tidigare, kl 11.30 - 13.30 alla dagar i veckan.Välkomna! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solhojdenslunchserveringateroppetunderhelgen.5.539f6d5c1611d10a6c8c95a6.html Fri, 02 Feb 2018 09:11:20 +0100 Dagvattenutbyggnad i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen, Hönö Öckerö kommun, Va-enheten kommer via Hönö Schakt AB att utföra dagvattenutbyggnad i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen. Arbetet beräknas påbörjas v. 6, efter att etapp 1 av projektet, i Seglarevägen, avslutats. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagvattenutbyggnadidelaraversdalsvagenochkaptensvagenhono.5.539f6d5c1611d10a6c892da4.html Wed, 31 Jan 2018 11:00:02 +0100 Om korsningen Minkebergsvägen/Heinövägen på Hönö Vi har fått in flera frågor om korsningen om den ska fungera som cirkulationsplats eller om högerregeln gäller. Svaret är att det är en korsning och högerregeln gäller. Det runda farthindret är ditsatt för att dämpa hastigheterna i anslutning till Hedenskolan. Korsningen är för liten för att anlägga en cirkulationsplats. Kommunens gatuenhet kommer att sätta upp trafikskyltar för att förtydliga vilka regler som gäller. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkorsningenminkebergsvagenheinovagenpahono.5.539f6d5c1611d10a6c8792ad.html Fri, 26 Jan 2018 16:10:48 +0100 Årskurs 6 på Kompassenskolan på Öckerö är i final i tekniktävling Det är klassens bidrag i tävlingen "Framtidens leksaker" som gått till final. Under helgen finns tävlingsbidragen utställda på Chalmers Tekniska Högskola. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arskurs6pakompassenskolanpaockeroarifinalitekniktavling.5.539f6d5c1611d10a6c83955d.html Fri, 26 Jan 2018 11:33:00 +0100 Öckerö kommun har Sveriges tryggaste elever När skolinspektionen frågat niondeklassarna i Sverige om de känner sig trygga i skolan har 98% av eleverna på Bratteberg och Hedenskolan svarat "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra". Det är det högsta resultatet av alla landets 290 kommuner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharsverigestryggasteelever.5.539f6d5c1611d10a6c8366a6.html Thu, 25 Jan 2018 15:28:06 +0100 Vägavstängning på Hästenvägen På grund av ledningsarbeten/Vattenläcka vid Hästenvägen 12 så kommer vägen stängas av under fredagen den 26/1 kl.08.00 och fram tills läckan är åtgärdad. Ni som behöver era fordon måste flytta dessa innan kl.08.00. För ytterligare info ring: Gunnar Korneliusson 031-976231 VA-Samordnare Öckerö Kommun http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningpahastenvagen.5.539f6d5c1611d10a6c82b566.html Tue, 23 Jan 2018 15:04:21 +0100 Snart kan du lämna in olagliga vapen och ammunition till polisen Under vapenamnestin, 1 februari till 30 april, kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartkandulamnainolagligavapenochammunitiontillpolisen.5.539f6d5c1611d10a6c8fe25.html Mon, 22 Jan 2018 10:13:08 +0100 Seglarevägen/Jungmansvägen på Hönö avstängd för genomfartstrafik pga arbete med dagvattenutbyggnad. Öckerö kommun, Va-enheten kommer via Hönö Schakt AB att utföra dagvattenutbyggnad i del av Seglarevägen/Jungmansvägen. Arbetet beräknas påbörjas i mitten av v. 4 och pågå i ca 10 arbetsdagar.  Under tiden som arbetet pågår kommer Seglarevägen/Jungmansvägen att stängas av för genomfartstrafik. Efter det att arbetet utförts i Seglarevägen kommer arbetet att fortsätta i delar av Ersdalsvägen och Kaptensvägen. Mer information kommer löpande att läggas ut på hemsidan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/seglarevagenjungmansvagenpahonoavstangdforgenomfartstrafikpgaarbetemeddagvattenutbyggnad.5.217845f160fa3b91fc593b6.html Fri, 19 Jan 2018 12:14:07 +0100 Information om arbetet på Hönö Pinans reservfärjeläge och Hyppelns färjeläge Trafikverket informerar: http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationomarbetetpahonopinansreservfarjelageochhyppelnsfarjelage.5.217845f160fa3b91fc328c2.html Fri, 19 Jan 2018 09:29:52 +0100 Öckerö kommuns förskolor bäst i Göteborgsregionen Det är kommunalförbundet Göteborgsregionen som frågat föräldrarna till barn på totalt 840 förskolor. Den kommun som får högst betyg av föräldrarna är Öckerö kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsforskolorbastigoteborgsregionen.5.217845f160fa3b91fc312b3.html Tue, 16 Jan 2018 17:04:29 +0100 Välbesökt samrådsmöte på Hönö. Det var flera hönöbor som tagit sig till Hedenskolan tisdagen 16 januari för att höra planarkitekt Lena Boman presentera förslaget på den nya översiktsplanen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktsamradsmotepahono.5.217845f160fa3b91fcdbef.html Thu, 11 Jan 2018 09:15:30 +0100 Samråd för översiktsplan för Öckerö kommun Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktplan för hela kommunen och nu vill vi samråda den med dig! Vi kommer att genomföra en rad samrådsmöten med fokus på de olika öarna, ett för Nordöarna & Hälsö, ett för Öckerö, ett för Hönö, ett för Fotö och ett för Björkö-Grötö-Kalvsund. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.625a0c33160afc3c75c85937.html Wed, 10 Jan 2018 14:17:06 +0100 Ingen biltrafik med Nordöfärjorna till Hyppeln I januari kommer det under några dagar endast gå passagerartrafik till och från Hyppeln. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingenbiltrafikmednordofarjornatillhyppeln.5.625a0c33160afc3c75c7b31b.html Fri, 22 Dec 2017 13:44:14 +0100 Förändring av busshållplats på linje 290 Fr.o.m. fredag 29 december flyttas hållplats Kärrsviksvägen permanent till ett nytt läge på Norgårdsvägen http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forandringavbusshallplatspalinje290.5.368e8cda160517710ed7440a.html Tue, 19 Dec 2017 11:13:46 +0100 Du vet väl om att du kan lämna medborgarförslag? Du vet väl om att du som kommuninvånare kan lämna förslag till kommunen i form av medborgarförslag? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/duvetvalomattdukanlamnamedborgarforslag.5.368e8cda160517710ed4aa8c.html Fri, 15 Dec 2017 21:12:11 +0100 Årets pristagare utsedda ”Rör inte min kompis”-priset går till Abass Nekzad och Anna Magnusson. Kultur- och fritidspriset går till Birgit och Nils-Jan Rapp. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretspristagareutsedda.5.368e8cda160517710ed1aac3.html Mon, 11 Dec 2017 15:31:10 +0100 Kommunen skänker 5000:- för att stödja kvinnors och flickors rättigheter Istället för att skicka julkort skänker kommunen varje jul 5000:- till ett välgörande ändamål. I år var det organisationen Action Aid som fick pengar till sitt arbete för att stärka kvinnors och flickors situation i tredje världen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenskanker5000forattstodjakvinnorsochflickorsrattigheter.5.47ddbaf15fde0e81eaf18dc.html Mon, 11 Dec 2017 10:15:09 +0100 Gratis stenflis för avhämtning För att lösa problemen med halkan på och i anslutning till privata tomter finns i år igen gratis stenflis att hämta på Öckerö cementgjuteri. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gratisstenflisforavhamtning.5.3019e2b013b337fdadf10b9.html Fri, 08 Dec 2017 15:38:49 +0100 Bidra till ett samhälle fritt från våld Under vecka 49 anordnas "En vecka fri från våld" av Länsstyrelserna, organisationen MÄN, MUCF, SKL och Unizon, med syfte att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande abrete med genusperspektiv. Lever du i en destruktiv relation, känner du någon du vill hjälpa eller behöver du veta mer om våld och hur du kan bidra till ett samhälle fritt från våld? Här är finns samlad information. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bidratillettsamhallefrittfranvald.5.47ddbaf15fde0e81eacbdfd.html Wed, 22 Nov 2017 10:32:59 +0100 Samråd för översiktsplan för Öckerö kommun Kommunen har tagit fram förslag till ny översiktplan för hela kommunen och nu vill vi samråda den med dig! Vi kommer att genomföra en rad samrådsmöten med fokus på de olika öarna, ett för Nordöarna & Hälsö, ett för Öckerö, ett för Hönö, ett för Fotö och ett för Björkö-Grötö-Kalvsund. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradforoversiktsplanforockerokommun.5.47ddbaf15fde0e81eab910.html Mon, 20 Nov 2017 12:05:41 +0100 Tätare bussturer på de sammanbyggda öarna När den nya busstidtabellen börjar gälla den 10 december kommer det att ske flera förändringar i busstrafiken. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tatarebussturerpadesammanbyggdaoarna.5.64bc2f9315fc9fa19dc22c2d.html Mon, 20 Nov 2017 09:10:31 +0100 Samråd om översiktsplan Öckerö kommun Hur ser framtiden ut på våra öar? Hur skapar vi en levande skärgårdskommun? En ny översiktsplan ger oss möjligheten att forma och beskriva hur en framtida utveckling ska ske i kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomoversiktsplanockerokommun.5.64bc2f9315fc9fa19dc211f8.html Wed, 15 Nov 2017 07:36:29 +0100 Björköbor engagerade för att skapa säkrare trafikmiljö Under cirka två timmar promenerade Björköbor och tjänstepersoner från kommunen runt på Björkö för att diskutera platser i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsvandringen är en del av medborgarlöftet 2017. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bjorkoborengageradeforattskapasakraretrafikmiljo.5.78ac99de15fa833a5c92e253.html Fri, 10 Nov 2017 13:51:44 +0100 Eva Svensson ny skolchef Den 8 januari tillträder Eva Svensson sin nya tjänst som skolchef i Öckerö kommun. Hon är idag skolchef i stadsdelen Lundby i Göteborg. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/evasvenssonnyskolchef.5.1587572815f498d6566eea3e.html Fri, 03 Nov 2017 14:51:59 +0100 Om kostnader för restaurangbesök Flera personer har hört av sig till oss med frågor om kommunens kostnader för restaurangbesök, här presenterar vi hur det ser ut. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkostnaderforrestaurangbesok.5.1587572815f498d656693475.html Thu, 02 Nov 2017 15:20:28 +0100 Influensatider - vaccinera dig om du tillhör riskgrupp Är du över 65 år, gravid eller har en viss sjukdom riskerar du att bli svårt sjuk av influensa och bör därför vaccinera dig. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/influensatidervaccineradigomdutillhorriskgrupp.5.1587572815f498d656685c32.html Thu, 02 Nov 2017 11:57:44 +0100 Vägarbete på Norgårdsvägen Med start vecka 45 kommer vägarbete pågå på Norgårdsvägen i höjd med Måbärsvägen/Bankevägen. Vi ska anlägga en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats som kommer att ersätta hållplatsen på Kärrsviksvägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagarbetepanorgardsvagen.5.1587572815f498d6566838a7.html Tue, 31 Oct 2017 15:04:41 +0100 Har du en lägenhet som står tom? Vill du göra en god gärning och hyra ut den till någon som verkligen behöver den? Öckerö kommun vill komma i kontakt med dig som har en bostad att hyra ut för bosättning av nyanlända personer med uppehållstillstånd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harduenlagenhetsomstartom.5.9e6cc3d15e8eb316a112457.html Wed, 25 Oct 2017 13:00:08 +0200 Hälsövägen på Öckerö är öppen igen (2017-10-25 kl 13:36) Det var vid lunchtid på onsdagen som Hälsövägen på Öckerö stängdes av på grund av bärgning av en lastbil vid färjeläget. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/halsovagenpaockeroaroppenigen.5.1587572815f498d656619c00.html Tue, 17 Oct 2017 18:11:36 +0200 På väg mot en fossilfri färjetrafik i hela kommunen Nu är färjorna på Hönöleden fossilfria. I september bytte de bränsletyp och de kör nu på det fossilfria och förnybara biobränslet HVO, Detta bränsle tillverkas av avfall och andra restprodukter. Det innebär en minskning av utsläpp av växthusgaser med upp till 85-90 % http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/pavagmotenfossilfrifarjetrafikihelakommunen.5.23c389115eeaf47be9a45ee.html Mon, 16 Oct 2017 11:40:31 +0200 Konkurrensverket lägger ner sin utredning om Öckerö kommun Tidigare i år anmäldes kommunen till Konkurrensverket för misstanke om felaktigheter i samband med en upphandling. Nu meddelar Konkurrensverket att de skriver av ärendet eftersom "Det som kommit fram under utredningen gör att vi inte längre prioriterar att utreda ärendet" http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konkurrensverketlaggernersinutredningomockerokommun.5.23c389115eeaf47be9934aa.html Thu, 12 Oct 2017 15:39:44 +0200 Film från samrådsmötet på Björkö Tisdagen 10 oktober var det öppet samrådsmöte om detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/filmfransamradsmotetpabjorko.5.23c389115eeaf47be96052b.html Wed, 11 Oct 2017 15:37:09 +0200 Allmänhetens bad på Hedens by stänger tillsvidare På grund av bristande administrativa rutiner stängs allmänhetens bad tillsvidare. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensbadpahedensbystangertillsvidare.5.23c389115eeaf47be95246c.html Tue, 10 Oct 2017 15:22:26 +0200 Öckerö kommun har lägst arbetslöshet i landet Av rikets 290 kommuner är det Öckerö kommun som har lägst arbetslöshet enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunharlagstarbetsloshetilandet.5.23c389115eeaf47be9367fb.html Mon, 02 Oct 2017 14:39:48 +0200 Vill du bli en Hemfixare? Hemfixarna är frivilliga medmänniskor som kan tänka sig att hjälpa dem som på grund av sin ålder eller sin fysiska förmåga har svårigheter att klara sig helt på egen hand. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdublienhemfixare.5.9e6cc3d15e8eb316a1cd624.html Wed, 27 Sep 2017 16:09:00 +0200 Tillfällig flytt av de boende på Bergmans paviljong Åtta personer som bor på Bergmans paviljong har tillfälligt fått flytta till avdelningen Skutan på Solhöjdens äldreboende. Anledningen är misstänkta brister i inomhusmiljön på paviljongen. Dessa brister är något som både personal och boende reagerat på. Därför fattades beslutet att flytta på de boende tills orsaken är utredd av fastighetsägaren. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligflyttavdeboendepabergmanspaviljong.5.9e6cc3d15e8eb316a18c009.html Tue, 26 Sep 2017 09:38:22 +0200 Bättre företagsklimat i kommunen Öckerö kommun flyttar upp 26 placeringar och hamnar nu på en 23:e plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller var det är bäst att starta företag. Det är Öckerös bästa placering sedan rankingen startade. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.9e6cc3d15e8eb316a17a307.html Tue, 26 Sep 2017 09:18:25 +0200 Nu söker vi kontaktfamiljer för barn och unga med funktionsnedsättning Att vara kontaktfamilj innebär att man tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem till exempel en helg i månaden och en kväll i veckan. Tanken är att det ska vara ett ökat stöd, stimulans och ge ett utvidgat nätverk för barnet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervikontaktfamiljerforbarnochungamedfunktionsnedsattning.5.9e6cc3d15e8eb316a179db9.html Wed, 20 Sep 2017 16:20:39 +0200 Politiker och ungdomar diskuterade trafiksäkerhet I veckan träffades politiker från Barn- och utbildningsnämnden och ungdomar för att diskutera politik över en lunch. Temat för denna gång var trafik och många synpunkter och förslag kom upp under diskussionerna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/politikerochungdomardiskuteradetrafiksakerhet.5.9e6cc3d15e8eb316a11ef48.html Tue, 19 Sep 2017 12:51:16 +0200 Om e-cigaretter Numer finns det en lag som reglerar försäljning av e-cigaretter och tillbehör. På senaste fullmäktige beslutades att i Öckerö kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillsyn. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omecigaretter.5.9e6cc3d15e8eb316a11d04a.html Fri, 15 Sep 2017 08:32:10 +0200 Vägavstängning Sörgårdsvägen Måndag den 18/9 stängs vägen av vid Sörgårdsvägen 57 på grund av en vattenläcka. Vägen kommer att vara avstängd under hela v.38. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningsorgardsvagen.5.4061f18915e0ef2395fd98c3.html Thu, 14 Sep 2017 15:45:53 +0200 Nästa vecka drar Hygienveckan igång! Vecka 38 uppmärksammar Öckerö kommun hygienen tillsammans med 43 andra kommuner i Sverige. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nastaveckadrarhygienveckanigang.5.4061f18915e0ef2395fcfc9a.html Fri, 01 Sep 2017 14:35:31 +0200 Vill du erbjuda omsorg om barn i ditt hem? Har du intresse och erfarenhet av att arbeta med barn i grupp? Är du utbildad barnskötare, dagbarnvårdare eller förskollärare? Har du en tydlig vision kring uppdraget att ha familjedaghem i ditt hem? Då kanske du är intresserad av att bli dagbarnvårdare? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduerbjudaomsorgombarniditthem.5.4061f18915e0ef2395f39b68.html Wed, 30 Aug 2017 15:37:39 +0200 Förlängd samrådstid för detaljplan Hjälvik Samrådstid för detaljplan Hjälvik förlängs med 2 veckor p.g.a. inkomna synpunkter under samrådsmötet om att tiden var för kort. Sista dag att lämna in synpunkter är därmed 2017-09-22. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidfordetaljplanhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f2d62c.html Mon, 28 Aug 2017 16:43:01 +0200 Samrådsmöte om detaljplan för Hjälvik Ett samrådsmöte är till för att berika planförslaget med kunskap som tidigare inte har framkommit samt att ge möjlighet till insyn för kommunens medborgare. Att kommunen ska hålla ett samrådsmöte är inte ett krav utan det är något som kommunen väljer om den vill ha. Under samrådstiden för detaljplan Hjälvik valde kommunen att bjuda in sakägare till samrådsmöte. Då det framkom under samrådsmötet för Norra Brevik att det finns ett större allmänt intresse än vad som tidigare var känt så bjuds även allmänheten in i mån av plats . http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradsmoteomdetaljplanforhjalvik.5.4061f18915e0ef2395f20c70.html Mon, 28 Aug 2017 14:23:19 +0200 Förlängd Samrådstid - Detaljplan Norra Brevik Samrådstid för detaljplan Norra Brevik förlängs med 2 veckor p.g.a. inkomna synpunkter under samrådsmötet om att tiden var för kort. Sista dag att lämna in synpunkter är därmed 2017-09-22. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstiddetaljplannorrabrevik.5.4061f18915e0ef2395f202bd.html Fri, 25 Aug 2017 12:49:48 +0200 Fler bokningsbara tider på allmänhetens bad Från och med nästa vecka finns det elva bokningsbara tider på allmänhetens bad. Information om bassängen på Hedens by samt bokningsrutiner hittar du här   Boka tid på allmänhetens bad http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/flerbokningsbaratiderpaallmanhetensbad.5.4061f18915e0ef2395fd101.html Mon, 21 Aug 2017 17:36:52 +0200 Informationsfilm om mopedåkning i kommunen Som ett led i arbetet mot den vårdslösa mopedåkningen har en informationsfilm tagits fram. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationsfilmommopedakningikommunen.5.2c0e912315dae255d106e693.html Mon, 21 Aug 2017 14:06:02 +0200 Ombyggnad av färjeläget på Hönö pinan Trafikverket meddelar att byggarbeten kommer att pågå på Hönöleden från 1 september år 2017 till 30 april år 2018. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnadavfarjelagetpahonopinan.5.2c0e912315dae255d106d8c6.html Thu, 17 Aug 2017 10:01:28 +0200 Nytt lånekort och avvikande öppettider på biblioteken Med det nya kortet kan du låna och lämna på alla bibliotek inom samarbetet Bibliotek i Väst. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttlanekortochavvikandeoppettiderpabiblioteken.5.2c0e912315dae255d105197e.html Mon, 07 Aug 2017 16:57:37 +0200 Öppet samrådsmöte om Norra Brevik Hjärtligt välkomna till samråd om detaljplan för Norra Brevik. Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar och enfamiljsbostäder alternativt parhus. . http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppetsamradsmoteomnorrabrevik.5.2c0e912315dae255d101308f.html Mon, 07 Aug 2017 16:01:36 +0200 Miljösmart biltvätt Tvätta din bil i en tvättanläggning, använd miljömärkta produkter och gör en insats för vår miljö och hälsa. Olja, tungmetaller och andra föroreningar hamnar varje år i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan, garageuppfarten eller på andra platser som inte är godkända för biltvätt. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/miljosmartbiltvatt.5.2c0e912315dae255d10124e6.html Thu, 20 Jul 2017 15:42:13 +0200 Extra soptömning av matavfall vecka 28-33 Efter önskemål från invånarna töms matavfallet varje vecka under sommaren under vecka 28 till vecka 33. Den gröna tunnan töms som vanligt varannan vecka (jämna veckor). http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/extrasoptomningavmatavfallvecka2833.5.2557915115ceeb79f1091121.html Thu, 20 Jul 2017 14:48:54 +0200 Vuxenvandra för en tryggare trafikmiljö Vi har återigen fått in signaler om vårdslös mopedåkning främst under kvällar och nattetid. Flera invånare har hört av sig och upplever detta som otryggt och störande. Vuxenvandring är ett sätt att engagera sig för att skapa en förbättrad trafikmiljö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vuxenvandraforentryggaretrafikmiljo.5.2557915115ceeb79f1090a07.html Mon, 17 Jul 2017 15:42:35 +0200 Inget öppet hus hos byggnadsinspektörerna under vecka 30-33 Byggenheten har normalt drop-in på kommunhuset varje måndag mellan kl 16.00-17.30. Måndagarna som infaller under vecka 30 till och med 33 (24 juli, 31 juli, 7 augusti och 14 augusti) är det semesterstängt och därmed inget drop in. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ingetoppethushosbyggnadsinspektorernaundervecka3033.5.2557915115ceeb79f107d2e8.html Thu, 06 Jul 2017 15:24:14 +0200 Skateskola för tjejer För andra året i rad arrangerades Öckerö Fritidsgård ”Skateskola – för tjejer” i Öckerö Skatepark http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateskolafortjejer.5.2557915115ceeb79f1032af3.html Thu, 06 Jul 2017 13:54:40 +0200 Ändrade öppettider i kommunhuset under sommaren Från vecka 27 till och med 31 har vi lunchstängt mellan 12:00-13:00. I övrigt gäller våra ordinarie öppettider. För mer info, klicka här http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradeoppettiderikommunhusetundersommaren.5.2557915115ceeb79f1032215.html Thu, 29 Jun 2017 14:45:41 +0200 Samråd för detaljplan Hjälvik Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Hjälvik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplanhjalvik.5.2557915115ceeb79f10663d.html Thu, 29 Jun 2017 14:44:51 +0200 Samråd för detaljplan Norra Brevik Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Norra Brevik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradfordetaljplannorrabrevik.5.2557915115ceeb79f1063ea.html Wed, 28 Jun 2017 14:59:39 +0200 Information gällande kommunens motionsslingor På kommunens motionsslingor råder förbud att framföra cykel/motorfordon, för att förhindra att incidenter sker mellan motionärer och t ex cyklister/mopedister. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationgallandekommunensmotionsslingor.5.2557915115ceeb79f101cb.html Thu, 22 Jun 2017 16:49:54 +0200 Tillfälligt staket vid nybyggda lekplatsen vid skateparken Vi har placerat ut ett tillfälligt staket mellan skateparken/lekplatsen och cykelbanan. Detta för att förhindra att lekande barn hamnar ute på cykelbanan, http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtstaketvidnybyggdalekplatsenvidskateparken.5.11283d9615ca34e77a03acb3.html Wed, 21 Jun 2017 13:25:11 +0200 Trafiksäker sommar Genom medborgarlöftet 2017 ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun. Kommunen planerar nu flera insatser för en förbättrad trafikmiljö och vill i sommartider påminna om allas ansvar för skapandet av en god och säker trafikmiljö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafiksakersommar.5.11283d9615ca34e77a032268.html Wed, 21 Jun 2017 09:59:35 +0200 Om projektet "Energieffektivisering av färjetrafiken" GT/Expressen skriver om projektet ”Energieffektivisering av färjetrafiken” och hur det projektet har bedrivits. Här förklarar vi hur vi från kommunens sida ser på det här projektet. Här kan du också ta del av dokumentationen från projektet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omprojektetenergieffektiviseringavfarjetrafiken.5.11283d9615ca34e77a031ad7.html Tue, 20 Jun 2017 11:15:28 +0200 Sammanställning från workshopen på Björkö I våras deltog uppemot 300 björköbor i workshopen om den nya fördjupade översiktsplanen på Björkö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sammanstallningfranworkshopenpabjorko.5.11283d9615ca34e77a02b4c5.html Mon, 19 Jun 2017 10:06:02 +0200 Rivning av Brattebergs hus C startar 19 juni Måndagen den 19 juni påbörjas arbetet med att riva Bratteberg hus C. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavbrattebergshuscstartar19juni.5.11283d9615ca34e77a0238cc.html Fri, 16 Jun 2017 10:45:47 +0200 Lägenhetsbrand på Hönö i fredags (Uppdaterat 2017-06-16 kl 14:55) I fredags morse brann det i en fastighet på Hönö. Fastigheten tillhör det kommunala fastighetsbolaget ÖFAB. . http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagenhetsbrandpahonoifredags.5.11283d9615ca34e77a0101e9.html Mon, 12 Jun 2017 14:12:46 +0200 Tackmiddag för engagemang Kommunen bjöd familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner på middag på Tullhuset som tack för engagemanget kring barn och unga.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tackmiddagforengagemang.5.1c41673a15c3e680f2b7b9c8.html Mon, 12 Jun 2017 10:27:17 +0200 Från strategi till handling - Öckerö kommun ökar takten i digitaliseringsarbetet Digitaliseringens framfart har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen under de senaste decennierna. Nu har Öckerö kommun beslutat om en handlingsplan för att bättre ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken ger. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/franstrategitillhandlingockerokommunokartaktenidigitaliseringsarbetet.5.1c41673a15c3e680f2b7a8ea.html Fri, 09 Jun 2017 14:20:11 +0200 Klintvägen stängs av för trafik med start måndag 12 juni Väg- och ledningsarbeten gör att Klintvägen stängs av för trafik med start den 12 juni. Arbetet beräknas pågå ca 10 arbetsdagar. Ni som är boende innanför arbetsområdet har fått ytterligare information i brevlådan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klintvagenstangsavfortrafikmedstartmandag12juni.5.1c41673a15c3e680f2b6802c.html Fri, 09 Jun 2017 11:13:22 +0200 Öckerös föräldrar har det mest jämställda uttaget av föräldrarpenning i Göteborgsregionen I slutet av maj redovisade Försäkringskassan hur jämställt Sverige tar ut föräldraledighet och VAB. Öckerö hamnar på 11:e plats bland Sveriges kommuner när det gäller jämt uttag av föräldrarpenning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerosforaldrarhardetmestjamstalldauttagetavforaldrarpenningigoteborgsregionen.5.1c41673a15c3e680f2b6706b.html Thu, 08 Jun 2017 15:35:22 +0200 Har ni tillgång till en hjärtstartare på er arbetsplats? Det är viktigt att registrera den i Sveriges hjärtstartarregister . På så sätt kan ni vara med och rädda liv. Västra Götalandregionen använder sig av SMSlivräddare som vid larm kan hämta en hjärtstartare för att ta med den till platsen för hjärtstoppet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/harnitillgangtillenhjartstartarepaerarbetsplats.5.1c41673a15c3e680f2b61aab.html Wed, 24 May 2017 15:40:31 +0200 SOLA BADA JOBBA på paradisöarna i Öckerö kommun! Välkommen till rekryteringsmässa med oss den 7 juni kl 11:00 – 13:00 på Arbetsförmedlingen Hisingen, Borstbindaregatan 12 A. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/solabadajobbapaparadisoarnaiockerokommun.5.2726070815c265b71c5134ce.html Wed, 24 May 2017 13:18:22 +0200 Öckerö kommun vann kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan Priset delades ut på konferensen Framtidens lärande på Münchenbryggeriet i Stockholm. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunvannkvalitetsutmarkelsenguldtrappan.5.2726070815c265b71c512831.html Tue, 23 May 2017 17:00:19 +0200 Undervattenshindren borttagna De undervattenshinder som påträffats vid Hälsöbron är nu borttagna. Det är alltså farbart igen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/undervattenshindrenborttagna.5.2726070815c265b71c5cc8f.html Tue, 23 May 2017 09:48:34 +0200 Ny gång- och cykelbana Hönö rondellen - Pinan Nu bygger Trafikverket en gång- och cykelbana längs med vägen. Det ska vara klart i början av augusti. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nygangochcykelbanahonorondellenpinan.5.2726070815c265b71c5a9f4.html Tue, 16 May 2017 15:27:05 +0200 Gull-Britt Eide är ny kommunchef 15 maj tillträdde Gull-Britt sin nya tjänst. Hon har en bakgrund som konsult inom ledarskap och som kommunchef i Strömstads kommun. Hon efterträder Ingvar TH Karlsson som varit kommunchef sedan 15 april 2001. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gullbritteidearnykommunchef.5.49c48aa115b8ad2db0cae8dc.html Mon, 08 May 2017 11:49:02 +0200 Ungdomar träffade politiker I förra veckan genomfördes även i år ett demokratitorg. Det är när ungdomar träffar politiker i kommunen och diskuterar angelägna ämnen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomartraffadepolitiker.5.49c48aa115b8ad2db0c77d04.html Wed, 03 May 2017 13:08:24 +0200 Kodning för eleverna på Fotö skola Tisdag 25 April kom Lotta från stiftelsen Internet i Sveriges till Fotö skola på Barnhacksturnén. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kodningforelevernapafotoskola.5.49c48aa115b8ad2db0c55df0.html Tue, 02 May 2017 15:48:49 +0200 VARNING: Vi har fått in uppgifter att det finns undervattenshinder vid Hälsöbron. Det är båtar som gått under bron som skadat sina skrov på dessa. Hindren ska vara strax öster om Hälsöbron. Vi på kommunen har kontaktat Sjöfartsverket om detta. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningviharfattinuppgifterattdetfinnsundervattenshindervidhalsobron.5.49c48aa115b8ad2db0c4fe29.html Tue, 02 May 2017 14:29:02 +0200 Uppvisning av världsunik laddbar elfärja Snart kommer elfärjan Airi El till öarna för att visas upp. Det är en unik prototyp som gör hela 28 knop. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppvisningavvarldsunikladdbarelfarja.5.49c48aa115b8ad2db0c4f792.html Thu, 27 Apr 2017 10:48:10 +0200 Kompassenelever deltog på Skolriksdagen Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konferensen Skolriksdagen. Skolriksdagen är Sveriges viktigaste skolkonferens och samlar över 2000 av Sveriges ledande skolpolitiker och chefer. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kompasseneleverdeltogpaskolriksdagen.5.49c48aa115b8ad2db0c2ce01.html Wed, 26 Apr 2017 14:39:37 +0200 Varning för ampuller längs Västkusten Länsstyrelsen går nu ut med en varning för ampuller som påträffats vid stränder på Västkusten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varningforampullerlangsvastkusten.5.49c48aa115b8ad2db0c271be.html Tue, 25 Apr 2017 09:00:48 +0200 Kommunens service bäst i regionen enligt företagarna När organisationen Sveriges kommuner och landsting frågat företagarna i göteborgsregionen vad de tycker om sin kommuns service, hamnar Öckerö kommun i topp. Det handlar bland annat om frågor om bemötande och hur snabbt ärendena handläggs. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensservicebastiregionenenligtforetagarna.5.49c48aa115b8ad2db0c1e9e6.html Mon, 24 Apr 2017 14:11:20 +0200 Öckerö är en av landets säkraste och tryggaste kommuner Varje år undersöker organisationen Sveriges kommuner och landsting hur trygga de svenska kommunerna är. De väger bland annat in olyckor, brott, bränder och förebyggande arbete. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroarenavlandetssakrasteochtryggastekommuner.5.49c48aa115b8ad2db0c19813.html Mon, 24 Apr 2017 13:02:56 +0200 Nu söker vi badplatsarbetare inför sommarsäsongen Läs mer och ansök här. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nusokervibadplatsarbetareinforsommarsasongen.5.49c48aa115b8ad2db0c1932a.html Wed, 19 Apr 2017 14:43:43 +0200 Nu startar sommarhämtning av avfall Vecka 17, måndagen den 24 april börjar vi hämta avfall hos de abonnenter som har sommarabonnemang. Det kan bli några små förändringar i hämtningsdagar hos några helårsabonnenter. Information om när vi hämtar Ert avfall finns på kommunens hemsida. www.ockero.se/hämtningsdagar http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningavavfall.5.684f04ac15b480a86763eb03.html Tue, 11 Apr 2017 09:57:12 +0200 Vi söker bostäder för uthyrning Du skriver kontrakt med kommunen och är garanterad hyra och omkostnader. Därefter matchar vi med en nyanländ person eller familj som kommer hit och påbörjar sin etablering. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokerbostaderforuthyrning.5.345964df157d4dffd1f5b9b0.html Wed, 29 Mar 2017 15:40:23 +0200 Framtida skollokaler - Björkö förskola och skola En enig Kommunstyrelse vill pröva möjligheten att upphandla ny förskola och skola för 300 barn och elever på Björkö. Det ska ske genom intresseanmälan och totalentreprenad. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/framtidaskollokalerbjorkoforskolaochskola.5.161999ff15b02d01a7e33956.html Fri, 24 Mar 2017 11:52:15 +0100 Medborgardialog - tyck till om trygghet och lokala problem i Öckerö kommun Under 2017 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram medborgarlöften. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgardialogtycktillomtrygghetochlokalaproblemiockerokommun.5.5106341515a8e2f8e96edb0c.html Fri, 10 Mar 2017 16:01:53 +0100 Samråd om Öckerö nya centrum Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Öckerö Nya Centrum. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 13 mars – 30 april 2017. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samradomockeronyacentrum.5.5106341515a8e2f8e9657c60.html Wed, 08 Mar 2017 13:48:42 +0100 Kvinnorna på öarna är de mest företagsamma i länet Andelen företag som drivs av kvinnor inom Öckerö kommun är den högsta i Västra Götaland. Det visar Svenskt Näringslivs nya undersökning om kommunernas företagsklimat. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kvinnornapaoarnaardemestforetagsammailanet.5.5106341515a8e2f8e9641877.html Thu, 23 Feb 2017 14:03:45 +0100 Var med och håll kommunen ren i vår! Varje vår deltar Öckerö kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallkommunenrenivar.5.7332224a15a4d8a0fbd3dd6a.html Tue, 14 Feb 2017 14:33:48 +0100 Boka allmänhetens bad på webben! Nu kan du boka allmänhetens bad när det passar dig! Du kan boka en vecka i förväg och istället för kontanthantering faktureras du beloppet var tredje månad. Registrera dig och boka in dig på ett eller flera badpass redan idag! Till bokningssidan http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bokaallmanhetensbadpawebben.5.48727f18159d824cc4dd0ec9.html Wed, 01 Feb 2017 16:40:30 +0100 Ny naturguide om öarna i Öckerö kommun ute nu Upptäck öarnas vackra natur och dess skatter med vår nya naturguide! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nynaturguideomoarnaiockerokommunutenu.5.48727f18159d824cc4d462f6.html Wed, 01 Feb 2017 14:28:38 +0100 Rörö återvinningscentral öppet som vanligt igen Öppet onsdagar 17.00-19.00 samt lördagar 09.00-12.00 http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/roroatervinningscentraloppetsomvanligtigen.5.48727f18159d824cc4d452a7.html Mon, 30 Jan 2017 10:53:42 +0100 Konsumentrådgivning i kommunhuset Sedan några veckor tillbaka kan öborna få träffa konsumentrådgivare i kommunhuset. Det är måndagar udda veckor klockan 16:00 – 17:30, som två konsumentrådgivare från Konsument Göteborg är på plats för att svara på frågor och ge råd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konsumentradgivningikommunhuset.5.5e6e47841595e283ade5ce20.html Mon, 30 Jan 2017 09:31:40 +0100 Förlängd samrådstid för FÖP Björkö Kommunen har tidigare haft 2017-02-03 som sista datum gällande samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Björkö. Nu förlänger kommunen samrådstiden till 2017-02-24 på grund av att vissa remissinstanser önskat mer tid för att komma in med sina yttranden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlangdsamradstidforfopbjorko.5.48727f18159d824cc4d2dc84.html Thu, 26 Jan 2017 15:52:01 +0100 Projekt startat för miljövänligare färjor Öckerö kommun har initierat ett projekt med Trafikverket Färjerederiet AB och Göteborgs stad för att energieffektivisera några av färjorna som trafikerar kommunens farvatten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektstartatformiljovanligarefarjor.5.48727f18159d824cc4d643f.html Sun, 22 Jan 2017 12:04:01 +0100 Trafikavstängning på Björkö hävd (Uppdatering 2017-01-25 kl 19:38) Reparationsarbetet på Björkö är slutfört. Västergårdsvägen på Björkö är åter öppen för trafik och samtliga hushåll i området har vatten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikavstangningpabjorkohavd.5.5e6e47841595e283adecef14.html Thu, 19 Jan 2017 08:57:13 +0100 Eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola har högst snittbetyg i landet. När Skolverket presenterar betygsstatistiken för läsåret 2015/16, är det eleverna på Öckerö seglande gymnasieskola som har högst snittbetyg i landet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/elevernapaockeroseglandegymnasieskolaharhogstsnittbetygilandet.5.5e6e47841595e283adeaee08.html Thu, 19 Jan 2017 08:32:31 +0100 Nytt utökat strandskydd Nu har Länsstyrelsen beslutat om det utökade strandskyddet i Västra Götaland. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyttutokatstrandskydd.5.5e6e47841595e283adeaea70.html Tue, 17 Jan 2017 12:07:32 +0100 Engagerade björköbor på samrådsträff Lördagen 14 januari arrangerade kommunen en samrådsträff för den nya fördjupade översiktsplanen för Björkö. Deltagandet var oerhört stort och kommunen vill passa på att rikta ett stort tack till de drygt 270 personer som närvarade vid kommunens presentation samt deltog i workshoparbetet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/engageradebjorkoborpasamradstraff.5.5e6e47841595e283ade9afff.html Mon, 16 Jan 2017 10:37:00 +0100 Enkät till företagarna Svenskt Näringsliv har skickat ut enkät om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkattillforetagarna.5.5e6e47841595e283ade904e1.html Fri, 13 Jan 2017 11:23:52 +0100 Nytt hjälpmedel vid sortering av mjukplastpåsar Från den 1:e februari kommer iTunnan Plastis att delas ut på kommunens återvinningscentraler. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytthjalpmedelvidsorteringavmjukplastpasar.5.5e6e47841595e283ade7163f.html Wed, 04 Jan 2017 16:32:05 +0100 Kika in på Nya Brattebergsskolan Nästa vecka kommer eleverna till sin nya skola. Passa på att få en smygtitt redan nu. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kikainpanyabrattebergsskolan.5.5e6e47841595e283ade178b9.html Fri, 23 Dec 2016 13:51:38 +0100 Kommunen önskar God jul och ett Gott nytt år! Istället för att skicka julkort har kommunen skänkt en summa pengar till Barndiabetesfonden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenonskargodjulochettgottnyttar.5.53aee5e915896692f5493310.html Thu, 22 Dec 2016 10:18:06 +0100 Projektet Framtida Skollokaler snart i mål Skolchefen Karl-Johan Sjödin summerar projektet Framtida Skollokaler. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektetframtidaskollokalersnartimal.5.53aee5e915896692f5487955.html Wed, 21 Dec 2016 15:36:26 +0100 Nu lanserar vi en ny sida för bygglov Idag har vi lanserat en ny sida med namnet Bygga, ändra och riva där du kan hitta information om hur du söker bygglov i Öckerö kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nulanserarviennysidaforbygglov.5.53aee5e915896692f547f8bb.html Wed, 21 Dec 2016 11:27:09 +0100 Om vinterväghållning Vinterväghållning i kommunen drivs delvis i egen regi samt med hjälp av upphandlade entreprenörer. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omvintervaghallning.5.53aee5e915896692f547df3f.html Mon, 19 Dec 2016 17:32:51 +0100 Kommunen tackar öborna I början av 2016 fick kommunen i uppdrag av Arbetsförmedling Bosättning att ordna boende för 73 personer med permanent uppehållstillstånd innan årets slut. Så sent som i oktober såg det ut som om kommunen inte skulle klara det. Öckerö kommun har nu tillsammans och med stor hjälp av öborna löst detta. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunentackaroborna.5.53aee5e915896692f5470395.html Thu, 15 Dec 2016 20:49:34 +0100 Flera öbor prisades på Nimbus  Det var efter fullmäktiges sista sammanträde för året som flera av kommunens priser delades ut på Nimbus. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fleraoborprisadespanimbus.5.53aee5e915896692f545f352.html Thu, 15 Dec 2016 15:02:50 +0100 Om kommunens belåning Idag har SVT Väst Nyheter sänt ett inslag om hur stor Öckerö kommuns totala låneskuld är. Vi vill passa på att förtydliga vad skulden faktiskt består av. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkommunensbelaning.5.53aee5e915896692f545e2a0.html Fri, 09 Dec 2016 12:40:26 +0100 Öckerö kommun nominerade till Guldtrappan Kommunen har blivit nominerad för sitt långsiktiga arbete med digitalt lärande i skolan. I maj 2017 utses vinnarna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunnomineradetillguldtrappan.5.53aee5e915896692f5442fce.html Thu, 08 Dec 2016 15:32:59 +0100 Om kommunal representation Med anledning av Aftonbladets rapportering om myndigheternas representation. När vi går in och tittar på Aftonbladets hemsida står det att Öckerö kommun lagt över fem miljoner kronor på representation under 2015. Det stämmer inte. Tidningen har begärt att få veta kostnaderna för kurser, konferenser, resor, logi, utbildningar, extern representation och personalrepresentation. Dessa siffror har vi lämnat ut till redaktionen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omkommunalrepresentation.5.53aee5e915896692f543f0bd.html Wed, 07 Dec 2016 13:48:48 +0100 Ungdomar mötte politiker Torsdagen den 7 december genomfördes en politikerlunch på Nimbus. Målet var att högstadie- och gymnasieungdomar i kommunen skulle få tid att sitta ner med några av kommunens politiker och framföra sina önskemål och åsikter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomarmottepolitiker.5.53aee5e915896692f543a381.html Wed, 07 Dec 2016 09:50:06 +0100 Regler om parkeringen på Framnäs, Björkö Västerhavs parkeringar på Framnäs är uthyrda över vintern till boende på Grötö och Kalvsund. Parkera alltså inte på dessa platser. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/regleromparkeringenpaframnasbjorko.5.53aee5e915896692f543714b.html Tue, 06 Dec 2016 09:18:25 +0100 HBTQ-verksamhet för ungdomar På initiativ av och i samarbete med HBTQ-utskottet och Gunillakåren kommer Öckerö fritidsgård att starta upp verksamhet en gång i månaden för HBTQ-ungdomar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hbtqverksamhetforungdomar.5.53aee5e915896692f543269a.html Sat, 03 Dec 2016 09:13:54 +0100 Vattnet tillbaka för hushållen på Hemvärnsvägen, Hönö (2016-12-03 kl 15:46) Det var vid 9-tiden i förmiddags som en större vattenledning gick sönder i närheten av Hemvärnsvägen på Hönö. Arbetet med att reparera den pågick fram till ca 15:30 då samtliga abonnenter i området fick vatten igen. Avbrottet berörde ca 70 hushåll på Hemvärnsvägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattnettillbakaforhushallenpahemvarnsvagenhono.5.53aee5e915896692f5425284.html Mon, 28 Nov 2016 17:53:49 +0100 Fortsatt satsning på digitalisering Det var julaftonsstämning i klassrummet på Fotö när Cecilia Manfredsson, IKT-pedagog, kom för att dela ut och visa eleverna hur de ska använda sina nya iPads. Cecilia berättade för eleverna både hur de ska ta hand om lärplattorna och hur de ska ta hand om varandra genom att bete sig schysst på Internet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fortsattsatsningpadigitalisering.5.53aee5e915896692f54f526.html Fri, 25 Nov 2016 15:18:13 +0100 Kommunens fastighetsbolag ser över sitt fastighetsägande Just nu ser Öckerö Fastigheter AB över sitt bestånd för att hitta hållbara lösningar inför framtiden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensfastighetsbolagseroversittfastighetsagande.5.53aee5e915896692f5413c9.html Wed, 16 Nov 2016 10:00:11 +0100 Språkcafé Välkommen på språkcafé i Röda Korsets lokaler på Öckerö varje måndag mellan 16.00-17.30 med start den 21 november. Cafét är öppet både för dig som vill träna svenska och för dig som vill lära känna nya människor från andra kulturer. Röda Korsets lokal ligger på Björnhuvudsvägen 19 på Öckerö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakcafe.5.680f2d2515824e39b23373b3.html Tue, 15 Nov 2016 08:00:01 +0100 Tusentals nya digitala tidningar på Öckerö bibliotek Nu kan du som besöker Öckerö bibliotek ta del av över 5000 dagstidningar och tidskrifter från hela världen via tjänsten Pressreader. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tusentalsnyadigitalatidningarpaockerobibliotek.5.680f2d2515824e39b236a983.html Mon, 14 Nov 2016 09:01:28 +0100 Årets vinnare av Öckerö miljöpris Grattis klass 6B (5B) från Bergagårdsskolan! Ni vann Öckerös Miljöpris 2016! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsvinnareavockeromiljopris.5.680f2d2515824e39b23684de.html Fri, 11 Nov 2016 13:28:41 +0100 Möte mellan gymnasieelever och politiker under Demokratitorg Onsdagen den 9:e november deltog gymnasieelever och politiker från Öckerö kommun samt Västra Götalandsregionen i ett Demokratitorg. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/motemellangymnasieeleverochpolitikerunderdemokratitorg.5.680f2d2515824e39b23437d3.html Tue, 08 Nov 2016 09:53:34 +0100 Fyll gärna i årets biblioteksenkät och berätta vad du tycker om biblioteket och dess tjänster http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fyllgarnaiaretsbiblioteksenkatochberattavaddutyckerombiblioteketochdesstjanster.5.680f2d2515824e39b232d243.html Mon, 07 Nov 2016 13:41:19 +0100 Vägavstänging på Ringvägen Tillfällig vägavstängning vid Missionskyrkan på Hönö. Arbete kommer att pågå hela v.45. Det gäller infarten till Ringvägen från Västra vägen. Trafikanter till Ringvägen hänvisas till infarten från Hässlavägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangingparingvagen.5.680f2d2515824e39b232476c.html Fri, 04 Nov 2016 13:29:55 +0100 Nu har vi en vinnare!  20 ungdomar har besvarat en enkät om barn och ungas fritidsintressen i Öckerö kommun. På vår facebooksida avslöjar vi vem som vann fyra biobiljetter! Vinnaren kontaktas även via e-post. Vi vill tacka alla som deltog i undersökningen. Resultatet av enkäten kommer att publiceras senare i år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienvinnare.5.680f2d2515824e39b23cce5.html Tue, 01 Nov 2016 12:37:56 +0100 Nu vet vi vad ni vill! I våras bad vi er om hjälp att tycka till om behovet av digitala tjänster. 370 invånare svarade på enkäten vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi tar med oss era tankar, önskemål och er oro i det fortsatta arbetet med att införa digitala tjänster i syfte att förenkla er vardag. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuvetvivadnivill.5.345964df157d4dffd1fa089f.html Mon, 31 Oct 2016 17:53:30 +0100 Bassängen på Hedens By öppen igen Nu är bassängen i drift igen efter reparation och ombyggnad. Bassängverksamheten startar alltså upp måndag den 31/10. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbyoppenigen.5.10814fa91575fa2713bf0777.html Fri, 28 Oct 2016 15:08:45 +0200 Vi söker vintercyklister Projektet Vintercyklisten söker dig som bor i Öckerö kommun och vill anta utmaningen att cykla i din vintervardag, exempelvis till arbetet, affären, förskolan, fritidsaktiviteter eller annat.  Du får däckbyte och dubbdäck samt ett startpaket med tillbehör som underlättar vintercykling, till exempel reflexväst och belysning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/visokervintercyklister.5.104afd4b1508d505ecf4488.html Thu, 27 Oct 2016 11:40:48 +0200 Begränsad framkomlighet på Västra vägen http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpavastravagen.5.345964df157d4dffd1f66a69.html Fri, 14 Oct 2016 15:08:21 +0200 Välbesökt robotworkshop med Öckerölärare I förra veckan anordnades konferensen Makerdays i Göteborg. Människor från hela Sverige kom till Lindholmen för att lära sig mer om hur man kan använda digitala verktyg för att arbeta med kreativitet och skaparglädje. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktrobotworkshopmedockerolarare.5.10814fa91575fa2713bcf636.html Fri, 14 Oct 2016 14:58:03 +0200 Uppskattad monolog för åttondeklassare I tisdags gästades Öckerö kommun av Oskar Sternulf med HBTQ-monologen ”Komma ut” http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppskattadmonologforattondeklassare.5.10814fa91575fa2713bcf41e.html Fri, 07 Oct 2016 09:53:26 +0200 Ändrade hämtningsdagar för avfall på Hyppeln , Rörö och Källö-Knippla Det är på grund av ändringar i färjetrafiken när Trafikverket bygger om färjelägen, som vi blir tvungna att ändra hämtningsdagarna. Dessa ändringar gäller från måndag 10 oktober tills vi kommer ut med ny information att vi går tillbaka till ordinarie hämtningsdagar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradehamtningsdagarforavfallpahyppelnroroochkalloknippla.5.10814fa91575fa2713b80b8f.html Wed, 05 Oct 2016 15:28:28 +0200 Öckerö Seglande Gymnasieskola har ny hemsida En av nyheterna är att hemsidan nu är responsiv, det betyder att den fungerar bättre på mobiler och surfplattor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroseglandegymnasieskolaharnyhemsida.5.10814fa91575fa2713b6ce7b.html Thu, 22 Sep 2016 13:04:17 +0200 Bättre företagsklimat i kommunen Varje år undersöker organisationen Svenskt Näringsliv företagarnas attityd till det företagsklimat de verkar i. Bland annat får företagarna svara på frågor om kommunens myndighetsutövning och vad de tycker om kommunens stöd till företagare. I år hamnar Öckerö kommun på plats 49 i rankingen. Förra året låg kommunen på plats 70 av 290 kommuner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battreforetagsklimatikommunen.5.455e5b7156e0c0a856d8011.html Fri, 16 Sep 2016 14:44:44 +0200 Begränsad framkomlighet på Sockenvägen, Öckerö Under perioden 19 september - 5 oktober kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Sockenvägen. Majoriteten av tiden kommer det att stå flera flak med byggelement längs delar av Sockenvägen. För att underlätta arbetet och begränsa trafiken i området så hänvisar vi kommunhusets besökare och anställda till parkeringarna på Öckerö hamnplan samt Öckerö färjeläge. Gångbanan avskiljs från körvägen med ett byggstaket men vi uppmanar till extra försiktighet när ni går och cyklar i området. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpasockenvagenockero.5.455e5b7156e0c0a8569bda2.html Fri, 16 Sep 2016 14:12:31 +0200 Nytt tillfälligt beslut och remiss om utvidgat strandskydd i Öckerö kommun Under 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft, vilket ledde till en översyn av strandskyddet och ett beslut från länsstyrelsen om utvidgat strandskydd i Öckerö kommun den 1 december 2014. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nytttillfalligtbeslutochremissomutvidgatstrandskyddiockerokommun.5.455e5b7156e0c0a8569b9c5.html Thu, 15 Sep 2016 15:39:23 +0200 Reparationsarbete på broar Byte av kantbalkar och räcke på broarna Hönö-Öckerö och Öckerö-Hälsö http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/reparationsarbetepabroar.5.22245b7a156c64140541c672.html Tue, 13 Sep 2016 11:40:16 +0200 Nu är personfärjan Burö fossilfri Sen den 1 september körs Burö inte längre med miljöklassad diesel. Istället körs den på HVO biodiesel, som framställs av avfall och andra restprodukter. Det innebär minskat utsläpp med 280 ton koldioxid per år.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuarpersonfarjanburofossilfri.5.455e5b7156e0c0a8567bacb.html Thu, 08 Sep 2016 10:58:34 +0200 Renoveringar av brunnar i kommunen Måndagen den 12 september påbörjas renovering av brunnar i kommunen. I första etappen sker arbeten på Björkö och Skarviksvägen. Arbetet beräknas ta ungefär tre veckor och kommer att påverka trafiken. Var uppmärksam på den tillfälliga skyltningen och markeringar som beskriver hur du ska köra och cykla. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/renoveringaravbrunnarikommunen.5.455e5b7156e0c0a85649c84.html Thu, 08 Sep 2016 10:08:23 +0200 Begränsad framkomliget på Norgårdsvägen Begränsad framkomlighet på Norgårdsvägen i höjd med Bandyvägen, följ pilmarkering förbi arbetsplatsen! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomligetpanorgardsvagen.5.455e5b7156e0c0a85649fe6.html Tue, 06 Sep 2016 15:11:23 +0200 Tre inbrott i nya Bratteberg på en vecka Det är alltså den nybyggda delen av Brattebergsskolan som drabbats av inbrott och skadegörelse. Inget är stulet, bara sönderslaget och vandaliserat. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/treinbrottinyabrattebergpaenvecka.5.455e5b7156e0c0a85638ea7.html Mon, 05 Sep 2016 17:30:38 +0200 Preliminär tidsplan för arbete på Hyppelns färjeläge http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/preliminartidsplanforarbetepahyppelnsfarjelage.5.455e5b7156e0c0a8563017e.html Fri, 02 Sep 2016 15:00:39 +0200 Nu ska Fotö få fiber På måndag 5 september startar markarbeten för att anlägga fiber på Fotö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuskafotofafiber.5.455e5b7156e0c0a85612fb3.html Fri, 02 Sep 2016 14:41:31 +0200 Gymnasiet bygger ut Just nu pågår utbyggnaden av två extra klassrum och skolsköterskeexpedition på Öckerö seglande gymnasieskola. Inflyttning sker efter februarilovet 2017. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gymnasietbyggerut.5.455e5b7156e0c0a85612c6c.html Mon, 29 Aug 2016 08:56:57 +0200 Allmänhetens åkning startar vecka 38 Ishallen på Öckerö slår upp sina portar och öppnar upp för allmänhetens åkning den 19 september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/allmanhetensakningstartarvecka38.5.22245b7a156c64140541b493.html Thu, 25 Aug 2016 11:18:09 +0200 Fritidsgården öppnar fredag 26/8 kl. 18.00 Nu slår Öckerö Fritidsgård upp portarna igen! Välkomna till Hörsalen vid Öckerö bibliotek. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenoppnarfredag268kl1800.5.f65bfc015500ef7648c45f2.html Wed, 24 Aug 2016 15:36:04 +0200 Öckerölärare nominerad till lärarpriset Guldäpplet Erik Johansson som undervisar i NO/Teknik på Bergagårdsskolan på Hönö har nominerats till lärarpriset Guldäpplet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerolararenomineradtilllararprisetguldapplet.5.57abe1b014f48dfdce11142.html Tue, 23 Aug 2016 15:22:30 +0200 Trafikverket bygger om färjeläge på Hyppeln och Källö-Knippla Under hösten påbörjas ombyggnad av av färjeläget på Hyppeln. Arbetet kommer att påverka färjetrafiken. Källö-Knipplas färjeläge kommer att byggas om hösten 2017 och vara klart våren 2018. Arbetet kan komma att påverkas av väder och vind som kan innebära förseningar. Trafikverket kommer ha löpande information på sin hemsida när de har mer information att ge. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikverketbyggeromfarjelagepahyppelnochkalloknippla.5.f65bfc015500ef7648bb3e5.html Mon, 22 Aug 2016 17:18:43 +0200 Snart startar skolorna Grundskolan startar 25 augusti och här hittar du starttider. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartstartarskolorna.5.166fbbdb14f00c2b9861642.html Tue, 16 Aug 2016 16:02:38 +0200 Nya öppettider för Öppna förskolan Öppna förskolan öppnar igen den 29 augusti och har nu nya öppettider http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyaoppettiderforoppnaforskolan.5.f65bfc015500ef7648af7fc.html Fri, 05 Aug 2016 10:22:42 +0200 Höstens start av bassängverksamheten på Hedens by blir försenad I samband med att ÖFAB arbetat med att byta ut befintlig vattenreningsanläggning samt ventilationsanläggning i bassänglokalerna så har det upptäckts ett allvarligt fel på själva beläggningen i bassängen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hostensstartavbassangverksamhetenpahedensbyblirforsenad.5.f65bfc015500ef7648a1db5.html Wed, 27 Jul 2016 08:50:33 +0200 Var får jag parkera? Den 1 april, 2016 justerades de lokala trafikföreskrifterna i Öckerö kommun. I och med de nya lokala trafikföreskrifterna är det lättare att se vad som är klassat som tättbebyggt område och vad som inte är det. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varfarjagparkera.5.f65bfc015500ef76488ef1b.html Fri, 08 Jul 2016 14:27:19 +0200 Coacher i skateparken Här är dagarna då skatecoacherna är på plats i Öckerö skatepark för att ge tips och råd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/coacheriskateparken.5.f65bfc015500ef76485fdbb.html Mon, 27 Jun 2016 14:09:10 +0200 Öckerö kommun satsar på robotar och 3D-skrivare i skolan – Under 2017 kommer skolorna i Öckerö kommun att satsa på att alla elever får möjlighet att utveckla sin kreativitet genom digitala verktyg som exempelvis programmering av robotar och 3D-skrivare, berättar Robertho Settergren, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (KD) i en kommentar till budgetfullmäktiges beslut. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunsatsarparobotaroch3dskrivareiskolan.5.f65bfc015500ef76483fb54.html Mon, 27 Jun 2016 11:03:58 +0200 Projekt: Fritid och socialt sammanhang för nyanlända i Öckerö kommun 2016-2017 Det har inte undgått någon att Sverige det senaste året har tagit emot ett stort antal flyktingar. Öckerö kommun har sedan en tid tillbaka välkomnat nyanlända familjer samt unga invidivider utan vårdnadshavare. Till hösten startar vi ett projekt med fokus på integrationsfrämjande insatser. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektfritidochsocialtsammanhangfornyanlandaiockerokommun20162017.5.f65bfc015500ef76483f441.html Thu, 16 Jun 2016 17:51:57 +0200 Skateparken öppnar för åkning Redan fredagen 17 juni öppnar skateparken på Öckerö för åkning. Men den officiella invigningen sker först den 2 juli. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skateparkenoppnarforakning.5.f65bfc015500ef7648246f6.html Wed, 15 Jun 2016 11:30:14 +0200 Campa i Öckerö kommun Inom kommunen gäller generellt 24-timmars parkering på vägmark, om inte annat anges. Det är inte tillåtet att övernatta i en parkerad husbil eller husvagn på en parkeringsplats eller i naturen inom kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/campaiockerokommun.5.f65bfc015500ef76481f6a5.html Fri, 10 Jun 2016 10:22:47 +0200 Nu har vi en responsiv hemsida Det innebär att den anpassar sig och fungerar mycket bättre på mobiler och surfplattor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvienresponsivhemsida.5.f65bfc015500ef764816173.html Thu, 09 Jun 2016 10:21:09 +0200 Vi efterlyser cyklar till nyanlända öbor! Har du en välfungerande cykel som du inte använder och som du kan tänka dig att skänka bort till någon som behöver den bättre? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/viefterlysercyklartillnyanlandaobor.5.f65bfc015500ef764813ae0.html Mon, 30 May 2016 14:09:57 +0200 Följ med Öckerö Fritidsgård på prideparaden! För andra året i rad så är det ungdomar från Öckerö Fritidsgård som planerar att gå med i Prideparaden söndagen den 12 juni. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foljmedockerofritidsgardpaprideparaden.5.f65bfc015500ef7648123.html Thu, 26 May 2016 14:01:42 +0200 Att ta cyklar från pendelparkeringar är inte tillåtet! Vi vill göra ett förtydligande att det INTE är tillåtet att ta cyklar från kommunens cykelparkeringar i samband med cykelrensningen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atttacyklarfranpendelparkeringararintetillatet.5.47e7ea7c154129be0ff3fd21.html Wed, 25 May 2016 15:42:34 +0200 Välbesökt dialogmöte om Öckerö nya centrum Det var några hundra personer som kom till den tidiga medborgardialogen på Nimbus tisdagen 24 maj, för att se mer om planerna för Öckerö nya centrum och även lämna sina egna synpunkter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktdialogmoteomockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ff3df38.html Wed, 25 May 2016 10:41:28 +0200 Bättre passning mellan färja från nordöarna och bussen Genom att låta de gående gå av färjan först hoppas vi att de som åker kollektivt hinner med sin anslutning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/battrepassningmellanfarjafrannordoarnaochbussen.5.47e7ea7c154129be0ff3d864.html Wed, 18 May 2016 15:48:43 +0200 Färjan Burö tas ur trafik Mellan 23 maj och 29 maj kommer färjan Polstjernan att ersätta Burö på färjelinje 296. Det innebär inga förändringar i tidtabellen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/farjanburotasurtrafik.5.47e7ea7c154129be0ff13199.html Fri, 13 May 2016 11:48:07 +0200 Öckerö skolors arbete med digitala verktyg väcker uppmärksamhet i Europa Framtidens klassrum var i veckan ämnet för ett seminarium i Bryssel. Under tre dagar diskuterade representanter för olika regioner i Europa vilka utmaningar som digitaliseringen av samhället innebär och vad det kommer att få för konsekvenser för skolan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroskolorsarbetemeddigitalaverktygvackeruppmarksamhetieuropa.5.47e7ea7c154129be0ff25824.html Mon, 09 May 2016 13:41:07 +0200 Vad får eller kan jag lämna på våra återvinningscentraler? Här hittar du information vad du får slänga på våra återvinningscentraler och vilken typ av avfall som är avgiftsbelagd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vadfarellerkanjaglamnapavaraatervinningscentraler.5.47e7ea7c154129be0ff12eb4.html Fri, 06 May 2016 09:17:48 +0200 Bassängen på Hedens by stängs för reparation På grund av omfattande reparationsarbeten av befintlig vattenreningsanläggning samt ventilationsanläggningen stänger bassängen på Hedens by ner 4 veckor tidigare än beräknat. Den sista badveckan är vecka 20. Höstterminen startar igen vecka 34. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bassangenpahedensbystangsforreparation.5.47e7ea7c154129be0ff16bcb.html Tue, 03 May 2016 11:11:54 +0200 Öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland. Det finns fortfarande ett AKUT behov av bostäder till nyanlända personer som fått permanent uppehållstillstånd och blivit anvisade hit till vår kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppnadindorrfornagonsomtvingatsflyfransitthemland.5.47e7ea7c154129be0ff11590.html Tue, 26 Apr 2016 10:16:06 +0200 Vi vill höra dina åsikter om Öckerö nya centrum Nu har ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum har påbörjats. I planen ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.47e7ea7c154129be0ffa756.html Fri, 22 Apr 2016 09:40:40 +0200 Nu startar sommarhämtningen av avfall Vecka 17 startar vi med hämtning hos de abonnenter som har sommarhämtning. Denna hämtning pågår till vecka 40. Nytt för i år är att vi tömmer det bruna kärlet ojämna veckor och det gröna jämna veckor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningenavavfall.5.47e7ea7c154129be0ff6bc1.html Mon, 18 Apr 2016 15:30:29 +0200 SM i Robotprogrammering Vid SM i Robotprogrammering som hölls i Linköping i helgen, medverkade ett stort antal killar och tjejer från Öckerö kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/smirobotprogrammering.5.47e7ea7c154129be0ff35a8.html Fri, 15 Apr 2016 13:26:14 +0200 RoboCup Junior RoboCup är en stor internationell tävling för att öka intresset för teknik och robotik. I helgen äger RoboCup Junior Sverige rum i  Linköping och vi önskar våra tjejer och killar lycka till! Läs mer om eventet här http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/robocupjunior.5.47e7ea7c154129be0ffb52.html Thu, 14 Apr 2016 10:42:08 +0200 Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp besökte bygget av nya Brattebergsskolan Igår besökte barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp bygget av den nya Brattebergsskolan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/barnochutbildningsforvaltningensledningsgruppbesoktebyggetavnyabrattebergsskolan.5.47e7ea7c154129be0ffe6.html Thu, 14 Apr 2016 09:19:51 +0200 Glöm inte tacka ja eller nej till din barnomsorgsplats Nu har vi börjat dela ut platser på våra förskolor inför hösten. Platserna kommer delas ut löpande under våren. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/glomintetackajaellernejtilldinbarnomsorgsplats.5.47e7ea7c154129be0ffd6.html Tue, 12 Apr 2016 19:54:49 +0200 Enkät om digitalisering Öckerö kommun vill bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter! Vi vill därför veta vad som är viktigt för dig. Fyll i enkäten och som tack för hjälpen har du chans att vinna ett presentkort, värde 500 kr, till valfri restaurang inom kommunen. Svaren kommer att användas för att prioritera det fortsatta utvecklingsarbetet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkatomdigitalisering.5.52bb1a9e153828e3245ad27.html Thu, 07 Apr 2016 15:21:31 +0200 Nu kan du söka särskilt driftstöd Nu kan Ni som driver dagligvaruhandel söka särskilt driftstöd. Vad det innebär och hur man ansöker som detta hittar du mer information om på följande sida: Företagsutveckling - Söka särskilt driftstöd http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokasarskiltdriftstod.5.3b41a37a153e728a0d19e6.html Thu, 07 Apr 2016 13:12:53 +0200 Var med och plocka #ettskräpomdagen Genom stiftelsen Håll Sverige Rent genomförs kampanjen #ettskräpomdagen. Nedskräpning är ett symptom på att något inte står rätt till, att vi inte längre bryr oss. Där nedskräpningen ökar, ökar också känslan av osäkerhet och otrygghet. Nedskräpning är också ett resursslöseri och kostar mycket pengar för samhället. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochplockaettskrapomdagen.5.3b41a37a153e728a0d15f7.html Wed, 06 Apr 2016 16:41:10 +0200 Tack till alla påskefyrsbyggare Öckerö kommun vill tacka alla för ett fint samarbete och en mycket trevlig påsk med ett tydligt ställningstagande mot bildäck, spillolja och annat miljöfarligt i eldarna. Vi som jobbade och besökte fyrarna träffade många goa byggare och stämning var på topp. Det var många års sedan räddningstjänsten och polisen hade så lite att göra som denna påsk. Öckerö kommun och alla andra inblandade önskar ett lika gott samarbete nästa år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tacktillallapaskefyrsbyggare.5.3b41a37a153e728a0d13b2.html Mon, 04 Apr 2016 16:31:58 +0200 Nu startar städningen av gator, cykelbanor och trottoarer Från och med idag påbörjas högtrycksspolning samt upptag av grus från gator, GC-banor samt trottoarer. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarstadningenavgatorcykelbanorochtrottoarer.5.3d5c169d153e13adc8f116.html Wed, 30 Mar 2016 15:39:20 +0200 Ombyggnation av Sörredskorsningen på väg 155 Inom kort startar arbetet med ombyggnation av Sörredskorsningen på väg 155. Sörredskorsningen byggs om till två skilda plan för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Arbetet delas in i två etapper. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ombyggnationavsorredskorsningenpavag155.5.52bb1a9e153828e3245943c.html Tue, 29 Mar 2016 13:35:34 +0200 Öckerö kommuns kvalitet i korthet För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Årets resultat visar bland annat att vi har fortsatt goda resultat inom skola och äldreomsorg. Tillgänglighet till kommunens service och verksamheter är hög och bemötandet är mycket gott.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunskvalitetikorthet.5.52bb1a9e153828e32458831.html Tue, 29 Mar 2016 12:58:42 +0200 Ändring av hållplatser för Flexlinjen På grund av byggnationen av nya vårdcentralen på Öckerö kommer mötesplats nummer 109 (Örtagården) samt 110 (Öckerö bibliotek och kommunhus) att dras in. Detta gäller från och med vecka 15.  Under byggnationstiden hänvisar vi istället till mötesplats 128 (Öckerö hamnplan). http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andringavhallplatserforflexlinjen.5.52bb1a9e153828e3245875d.html Wed, 23 Mar 2016 12:00:00 +0100 Vi vill höra dina åsikter om Öckerö nya centrum Nu har ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum har påbörjats. I planen ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vivillhoradinaasikteromockeronyacentrum.5.52bb1a9e153828e32454340.html Tue, 22 Mar 2016 09:50:30 +0100 Städa inte efter påskfyrarna Om ni eldar påskfyr, städa inte bort askan. Vi håller på att utreda giftigheten på de olika eldplatserna och om ni rotar i askan kan ni frigöra giftiga ämnen som ligger där sedan tidigare. Detta gäller endast platser som tidigare använts till påskfyrar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stadainteefterpaskfyrarna.5.52bb1a9e153828e32453763.html Tue, 22 Mar 2016 09:50:13 +0100 Baksidan av påskfyrarna Det finns en lång tradition här ute på öarna att elda påskfyrar. Tyvärr finns det en del problem som följer med den här typen av firande. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/baksidanavpaskfyrarna.5.56fb499f152f25afc871073.html Mon, 21 Mar 2016 15:26:59 +0100 Kom och fika och prata fiber med oss! På måndag den 21 mars och tisdag den 22 mars håller vi öppet hus om fiber mellan klockan 16.00 och 20.00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/komochkaochpratabermedoss.5.52bb1a9e153828e32452e0c.html Mon, 21 Mar 2016 14:48:41 +0100 Premiär för Newroz i Öckerö kommun Under söndagskvällen firades Newroz (eller nouruz) för första gången i Öckerö kommun. Newroz firas av folken i mellanöstern som perser, afghaner, kurder med flera för att fira “Nya dagen” med vårens ankomst. Det blev en mycket lyckad och uppskattad tillställning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/premiarfornewroziockerokommun.5.52bb1a9e153828e32452d86.html Mon, 21 Mar 2016 12:01:49 +0100 Språkvän på Öckerö Vi söker dig mellan 13-19 år som är intresserad av att träffa ungdomar från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprakvanpaockero.5.52bb1a9e153828e32452bfc.html Thu, 17 Mar 2016 11:40:59 +0100 Påskfyrplatsen på Källö-Knippla spärras av för allmänheten Blyhalterna på fyrplatsen på norra Källö-Knippla är så pass höga att det är livshotande om till exempel ett barn skulle få i sig jord eller aska därifrån. Marken på platsen består av ungefär 20% bly. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/paskfyrplatsenpakalloknipplasparrasavforallmanheten.5.52bb1a9e153828e3245de.html Wed, 16 Mar 2016 16:18:52 +0100 Lagning av sprickor och hål i det kommunala vägnätet Under torsdagen och fredagen kommer gatuenheten att laga sprickor och ytliga hålor i det kommunal vägnätet med en så kallad Snabelbil. Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lagningavsprickorochhalidetkommunalavagnatet.5.2b2b14951535e9659ed41c7.html Thu, 10 Mar 2016 14:27:49 +0100 Nu kan du söka feriejobb Nu kan ungdomar mellan 16-17 år söka feriearbete. I år har vi 34 företag och organisationer som erbjuder platser. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandusokaferiejobb.5.999c3081533a72d75b941.html Thu, 03 Mar 2016 14:05:37 +0100 Kommunen tillåter blomlådor som farthinder Nu kan ni ansöka om att få ställa ut blomlådor för att minska hastigheten på er gata. Kommunen står för reflexerna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunentillaterblomladorsomfarthinder.5.999c3081533a72d75b1ab.html Thu, 03 Mar 2016 11:57:50 +0100 Kommunen justerar gränsen för tättbebyggt område Den 9 februari röstade kommunstyrelsen ja till en justering av tättbebyggda områden i Öckerö kommun. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 1 april 2016. I och med den nya lokala trafikföreskriften är det lättare att se vad som är klassat som tättbebyggt område och vad som inte är det. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenjusterargransenfortattbebyggtomrade.5.999c3081533a72d75b13e.html Tue, 01 Mar 2016 14:20:16 +0100 Begränsad framkomlighet mellan Kärrvägen och Heinövägen Vatten och Avloppsenheten renoverar ledningar i gång och cykelbanan mellan Kärrvägen och Heinövägen på Hönö. Arbetet påbörjas tisdag 2/3 och kommer att pågå i ca en vecka. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetmellankarrvagenochheinovagen.5.56fb499f152f25afc8737c8.html Fri, 26 Feb 2016 10:35:59 +0100 Var med och håll våra öar rena i vår! Varje vår deltar Öckerö kommun Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2015 deltog 804 570 hjältar runt om i landet! På Öckerö deltog över 1 300 barn och lärare. Vi hoppas att den siffran skall bli ännu bättre. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varmedochhallvaraoarrenaivar.5.56fb499f152f25afc872562.html Thu, 25 Feb 2016 16:26:59 +0100 Vill du hyra ut en bostad till en nyanländ person eller familj? Öckerö kommun ska ta emot 73 nyanlända personer med permanent uppghållstillstånd (PUT) 2016.  Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduhyrautenbostadtillennyanlandpersonellerfamilj.5.56fb499f152f25afc8721bf.html Fri, 19 Feb 2016 10:51:57 +0100 Vattenläcka lagad - uppmaning att spara på vatten upphör Det var i torsdags som en vattenledning i Göteborg gick sönder och alla som var anslutna till Göteborgs dricksvattennät uppmanades att spara på vattnet. Under lördagen lagades läckan och uppmaningen att spara vatten drogs tillbaka. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenlackalagaduppmaningattsparapavattenupphor.5.56fb499f152f25afc873b5.html Thu, 11 Feb 2016 16:33:54 +0100 Ökad trafiksäkerhet vid Bergagårdsskolan På måndag 15 februari startade arbetet med att höja säkerheten i trafikmiljön vid Bergagårdsskolan på Hönö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/okadtrafiksakerhetvidbergagardsskolan.5.621ebea6152ce6f37e52ff.html Thu, 11 Feb 2016 12:54:50 +0100 Vill du göra en stor insats i en annan familjs liv? Öckerö kommun söker stödfamiljer till familjer med barn med funktionsnedsättningar.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdugoraenstorinsatsienannanfamiljsliv.5.621ebea6152ce6f37e596.html Tue, 09 Feb 2016 16:31:55 +0100 Vill du jobba som ledsagare, kontaktperson eller avlösare inom funktionshinder? Öckerö kommun söker dig som vill vara en god förebild, följa med på aktiviteter, coacha och uppmuntra en medmänniska med behov av stöd i olika situationer. Anmäl ditt intresse här http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villdujobbasomledsagarekontaktpersonelleravlosareinomfunktionshinder.5.6d72fc28152aa428931128a.html Mon, 08 Feb 2016 14:35:32 +0100 Anställ feriearbetare i sommar - kommunen betalar lönen Arbetsgivare inom kommunala verksamheter, företag och föreningar har möjlighet att göra en insats för ungdomarna i Öckerö kommun genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter under sommaren. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/anstallferiearbetareisommarkommunenbetalarlonen.5.7eed6e5514aeb9721dd2352.html Wed, 03 Feb 2016 10:41:10 +0100 Stängningsveckor för förskola och fritidshem Förskolan har följande stängningsveckor för sommaren 2016: Vecka 28,29,30,31 Under dessa veckor är det sommarverksamhet. Mer information om plats kommer inom kort.   http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stangningsveckorforforskolaochfritidshem.5.66f5f7a91527d643c06aaa.html Mon, 01 Feb 2016 17:20:47 +0100 Arbeta i förberedelseklass Just nu söker vi timanställda till vår nystartade förberedelseklass. Anmäl ditt intresse eller tipsa rätt person. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetaiforberedelseklass.5.66f5f7a91527d643c0679b.html Fri, 29 Jan 2016 11:54:03 +0100 Välkommen till skolan! För dig som har barn som under 2016 kommer att fylla sex år är det dags att välja skola. Med anledning av det bjuder vi in till Öppet hus. Nedan ser du tider och datum för respektive skola. För besök på någon av de mindre skolorna kontakta berörd rektor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillskolan.5.66f5f7a91527d643c063e7.html Thu, 28 Jan 2016 14:25:17 +0100 Telefontid till skoladministratörerna Under en begränsad tid kommer skoladministratörerna att ha telefontider. Det går att nå dem på telefon mellan 07.00-12.00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/telefontidtillskoladministratorerna.5.66f5f7a91527d643c062b3.html Tue, 26 Jan 2016 09:36:14 +0100 Brattevägen får flervägsstopp Den 1 februari kommer det införas flervägsstopp på Brattevägen vid infarten till Brattebergsskolan. Flervägsstoppet är ett försök i att höja trafiksäkerheten i området, framförallt för skolelever som färdas till och från Brattebergsskolan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/brattevagenfarflervagsstopp.5.3179840a15262282b027a3.html Tue, 26 Jan 2016 09:10:33 +0100 Vill du arbeta i Öckerö kommun? Nu söker vi en skoladministratör! Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskolan till grundskola,gymnasium och vuxenutbildning. Ansvaret för barn och ungdomar sträcker sig från åldrarna 1-20 år. Som skoladministratör inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du att serva rektorer och förskolechefer i det dagliga arbetet. För mer information eller ansökan klicka på  den här länken . Välkommen med din ansökan redan idag! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetaiockerokommunnusokervienskoladministrator.5.3179840a15262282b0278b.html Tue, 12 Jan 2016 08:42:12 +0100 Tillfällig tidtabell på Björköleden Under perioden 18 januari - 11 mars har sträckan Lilla Varholmen - Björkö en tillfällig tidtabell. Detta på grund av ombyggnaden av färjeläget på Lilla Varholmen. På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om projektet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tillfalligtidtabellpabjorkoleden.5.751186f01521267f24b879.html Mon, 11 Jan 2016 17:21:15 +0100 Livshotande skadegörelse på flera platser På minst fem platser i kommunen har rep skurits bort och stulits från livbojar. Det innebär att livbojarna inte går att använda. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/livshotandeskadegorelsepafleraplatser.5.751186f01521267f24b7cc.html Fri, 08 Jan 2016 11:00:53 +0100 Återvinningsstationen på Heinövallen kommer tillfälligt tas bort. Med anledning av byggarbeten vid Heinövallen kommer återvinningsstationen där tillfälligt att tas bort med start måndag 11/1. Vi hänvisar till återvinningsstationerna vid Östra hamnen och Tappen tillsvidare. Dubbla containrar kommer ställas upp vid Östra hamnen och Tappen tills dess att en ny ställpunkt för återvinning vid Heinövägen är fastställd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/atervinningsstationenpaheinovallenkommertillfalligttasbort.5.751186f01521267f24b2ff.html Mon, 04 Jan 2016 10:19:08 +0100 Ändrade dagar för soptömning samt info om jul och nyår Efter som det blir två udda veckor i följd vid nyår, vecka 53 och vecka 1, kommer tömningsveckorna att ändras under 2016. Det innebär att gröna kärl töms jämna veckor och bruna kärl ojämna veckor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradedagarforsoptomningsamtinfoomjulochnyar.5.6f8e70315189e909c9563.html Wed, 30 Dec 2015 14:06:30 +0100 Ishallen har fått ny sarg och nya bås Inför säsongen 2015/2016 har ishallen på Öckerö fått en uppfräschning. Ny sarg, nya bås, nytt plexiglas runt rinken, läktaren har gjorts om och det finns bättre möjligheter att fika och klä om. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ishallenharfattnysargochnyabas.5.50b4b3a21511db88ebf7e4d.html Wed, 23 Dec 2015 14:03:33 +0100 Lena Nahlin och IA Green får årets kultur- och fritidspris De får utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet för sitt arbete med Hönö Konsthall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lenanahlinochiagreenfararetskulturochfritidspris.5.6f8e70315189e909c93861.html Wed, 23 Dec 2015 12:08:04 +0100 Öckerö kommun önskar God jul och ett Gott nytt år! Istället för att skicka julkort skänker vi 5000:- till Jacobs minnesfond. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommunonskargodjulochettgottnyttar.5.6f8e70315189e909c93820.html Fri, 18 Dec 2015 16:58:19 +0100 Byggnadsvårdspriset till Vitsippevägen 2 på Björkö I år tilldelas Linus Bolin och Stina Helleman kommunens byggnadsvårdspris för sitt fina arbete med huset på Vitsippevägen 2 på Björkö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnadsvardsprisettillvitsippevagen2pabjorko.5.6f8e70315189e909c928e2.html Fri, 18 Dec 2015 13:54:27 +0100 Nu startar ombyggnaden av Lilla Varholmen Trafikverkets målsättning är att det ska fungera bättre för bussar, bilar, gång- och cykeltrafikanter när den nya terminalen står klar sommaren 2016. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarombyggnadenavlillavarholmen.5.6f8e70315189e909c9285f.html Thu, 17 Dec 2015 13:58:03 +0100 Ambulansen räddad på Öckerö Ambulansen på Öckerö kommer att vara kvar även nästa år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ambulansenraddadpaockero.5.6f8e70315189e909c924a5.html Wed, 16 Dec 2015 14:58:40 +0100 Nu kan du lyssna på kommunens hemsida Genom att klicka på texten "Lyssna" högst upp på sidan kan du få texterna på  hemsidan upplästa för dig. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nukandulyssnapakommunenshemsida.5.6f8e70315189e909c91f1f.html Fri, 11 Dec 2015 09:29:45 +0100 Hour of code Denna vecka pågår Hour of Code i skolor runt om i världen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hourofcode.5.6f8e70315189e909c95fc.html Fri, 11 Dec 2015 08:36:14 +0100 Vårdnadsbidraget avskaffas Riksdagen har beslutat att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vardnadsbidragetavskaffas.5.6f8e70315189e909c9573.html Mon, 07 Dec 2015 09:50:18 +0100 Vipekärrs förskola besöks av studenter från Chalmers Vipekärrs förskola på Hönö besöks under hösten av studenter från Chalmers som läser Mastersprogrammet Interaktionsdesign och Teknologi. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vipekarrsforskolabesoksavstudenterfranchalmers.5.8da6f2215165cedb741930.html Wed, 02 Dec 2015 16:32:42 +0100 Kommunens skrivelse till Sahlgrenska om förslaget att dra in ambulansen Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Anledningen är förslaget att dra in ambulansen i Öckerö kommun, något som skulle innebära en kraftig försämring för öborna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensskrivelsetillsahlgrenskaomforslagetattdrainambulansen.5.50b4b3a21511db88ebf7f70.html Wed, 02 Dec 2015 08:46:46 +0100 Vill du arbeta som timanställd inom barn- och utbildning? Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett formulär som gör det ännu enklare att anmäla intresse för dig som vill arbeta som timanställd inom barn- och utbildning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/villduarbetasomtimanstalldinombarnochutbildning.5.50b4b3a21511db88ebf774f.html Tue, 01 Dec 2015 08:14:07 +0100 Vintercyklister utsedda Vi vill tacka alla som anmält sitt intresse sig till projektet Vintercyklisten, ni var många som var intresserade och vi fick in över 100 anmälningar. De 10 vintercyklisterna som Öckerö kommun nu har valt ut har blivit kontaktade (via e-post) och fått inbjudan till startmöte. Vi hoppas dock att ni som inte blivit antagna till projektet ändå fortsätter att cykla i vinter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vintercyklisterutsedda.5.50b4b3a21511db88ebf7278.html Mon, 30 Nov 2015 16:19:42 +0100 Arbeten med vattenledningar på Källö-Knippla Arbete med vattenledningsnätet på Källö-Knippla från tisdag till torsdag v.49. Detta innebär vissa störningar i vattenledningarna och kan påverka trycket i kranarna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetenmedvattenledningarpakalloknippla.5.50b4b3a21511db88ebf6dae.html Fri, 20 Nov 2015 14:23:24 +0100 Kommunens hållning om ambulansen på Öckerö Sedan Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) gått ut med att det kan bli neddragningar av ambulansen på Öckerö, gör kommunalrådet Arne Lernhag följande uttalande: http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenshallningomambulansenpaockero.5.50b4b3a21511db88ebfea3.html Wed, 18 Nov 2015 09:07:42 +0100 Kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där däck och spillolja eldats I samband med påskfirandet i kommunen anordnas påskfyrar på flera platser. I vissa av dessa påskfyrar eldas däck och spillolja och andra miljöfarliga ämnen. Nu har kommunen tagit markprover och skickat dessa på analys. Resultatet är alarmerande, förekomsten av bly och andra giftiga ämnen är så pass hög att kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där det förekommit förbränning av spillolja och bildäck. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenavraderallmanhetenfranattvistaspaplatserdardackochspilloljaeldats.5.24909cf01510f226edf1214.html Fri, 06 Nov 2015 14:30:12 +0100 Årets fotbollsförälder är Claes Sandros från Hönö IS På måndag får han ta emot priset på Fotbollsgalan som direktsänds i TV4. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsfotbollsforalderarclaessandrosfranhonois.5.1b628eac150d59bcd0bd57.html Thu, 05 Nov 2015 10:49:47 +0100 Arbetsförmedlingen på Öckerö stänger Torsdagen den 26 november är sista dagen som Arbetsförmedlingen håller öppet. Du som är inskriven kommer fortsatt att ha personlig kontakt med din arbetsförmedlare. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/arbetsformedlingenpaockerostanger.5.1b628eac150d59bcd0b15c.html Tue, 20 Oct 2015 08:55:56 +0200 Rivning av fastighet på Sockenvägen Under vecka 44 startar rivning av fastigheten på Sockenvägen 2, mitt emot Systembolaget på Öckerö. Fastigheten är uttjänt och huset rivs för att lämna plats för nya ändamålsenliga lokaler för framtida hyresgäster. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rivningavfastighetpasockenvagen.5.23f65573150696a5ccb1fcd.html Wed, 07 Oct 2015 10:51:02 +0200 Bostadsbyggnationen i kommunen hotas I förra veckan fick kommunen besked från Länsstyrelsen att man kommer att överpröva detaljplanen för en ombyggnad av Kalvsund skola till bostäder, det kan i praktiken innebära att man säger nej till detaljplanen. Beskedet är grundat på Trafikverkets uppfattning att bostäderna skulle generera mer biltrafik på 155:an som man anser nått sitt kapacitetstak. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bostadsbyggnationenikommunenhotas.5.fb241b014fd917579c6ce1.html Wed, 07 Oct 2015 10:38:48 +0200 Samtliga fastigheter i Långesandsområdet har vatten igen. (Uppdatering kl 10:35 2015-10-07) Vattnet kan vara missfärgat, detta är helt ofarligt, spola tills missfärgningen försvinner. Det var vid 9:30-tiden idag som vattnet stängdes av till flera fastigheter i området för en akut reparation av en vattenläcka. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samtligafastigheterilangesandsomradetharvattenigen.5.fb241b014fd917579c6cba.html Sun, 04 Oct 2015 17:52:40 +0200 Samverkansmöte mellan kommunen och församlingarna Efter att migrationsverket frågat kommunen om vi kan kan ta emot flyktingar med kort varsel, träffade tjänstemän på kommunen representanter från församlingarna för att diskutera frågan under söndagen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samverkansmotemellankommunenochforsamlingarna.5.fb241b014fd917579c57de.html Fri, 02 Oct 2015 14:42:09 +0200 Vecka 42 startar vintertömning av avfall Då ändrar vi även tömningsschemat. Vecka 41 är sista tömningen för de med sommarabonnemang. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vecka42startarvintertomningavavfall.5.fb241b014fd917579c47d1.html Thu, 01 Oct 2015 15:23:03 +0200 Stort intresse av att bli god man När kommunen för några veckor sedan frågade efter personer som ville bli god man åt ensamkommande flyktingbarn, blev gensvaret jättestort. Därför fick kommunen sätta in en extra utbildning, som blev fulltecknad nästan direkt. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/stortintresseavattbligodman.5.fb241b014fd917579c3f3c.html Thu, 01 Oct 2015 10:59:13 +0200 Högre närvaro av ambulanspersonal på Öckerö Från 1 oktober kommer ambulanspersonalen på Öckerö att slippa rycka ut med ambulansbåten och lämna landambulansen obemannad. Båten flyttas till Donsö i södra skärgården och bemannas istället av egen personal. Anledningen till flytten är att 90 procent av utryckningarna med båten sker till södra skärgården. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hogrenarvaroavambulanspersonalpaockero.5.fb241b014fd917579c3d08.html Thu, 10 Sep 2015 14:29:30 +0200 Vatten- och avloppsarbeten på Hönö VA-enheten kommer att under vecka 38 utföra arbeten med början i Hemvärnsvägen. Under vecka 39 arbetar vi i korsningen Gårdavägen - Rödvägen och under vecka 40 i korsningen Västra vägen - Mossen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenochavloppsarbetenpahono.5.46c6be2314fb5149a7324f.html Tue, 08 Sep 2015 13:57:52 +0200 Kommunen söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn Just nu hör många av sig till kommunen och vill hjälpa till i den flyktingkris som råder i världen. Det vi främst behöver är familjehem och gode män. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensokerfamiljehemtillensamkommandeflyktingbarn.5.66eaf1ce14f90f43d18454.html Mon, 07 Sep 2015 17:13:08 +0200 Företagarna mycket nöjda med kommunens service När 3000 företagare i göteborgsregionens kommuner fått svara på vad de tycker om sin kommuns service, hamnar Öckerö på en andra plats. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foretagarnamycketnojdamedkommunensservice.5.50c6152314f9b467a026bb.html Mon, 31 Aug 2015 17:39:06 +0200 Kontrollera dina inkomstuppgifter Har du barn i barnomsorg, alltså förskola, familjedaghem eller fritidshem, kontrollera gärna dina inkomstuppgifter så du får rätt taxa. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kontrolleradinainkomstuppgifter.5.57abe1b014f48dfdce11a76.html Thu, 27 Aug 2015 15:21:51 +0200 Höjning av maxtaxan för förskola och fritidshem Eftersom inkomsttaket för maxtaxan inom barnomsorgen har höjts, så följer även taxorna med. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hojningavmaxtaxanforforskolaochfritidshem.5.4e9cc41514f24e14016e14.html Mon, 24 Aug 2015 16:04:38 +0200 Sprängning och borrning på Bratteberg Under veckan kommer borrnings- och sprängningsarbeten att utföras på byggarbetsplatsen vid Bratteberg. Det kan medföra buller för de närboende. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sprangningochborrningpabratteberg.5.57abe1b014f48dfdce1d2d.html Mon, 24 Aug 2015 14:39:02 +0200 Snart startar gruppverksamheten Skilda världar igen Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar. Gruppen träffas två timmar en eftermiddag i veckan vid 10 tillfällen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartstartargruppverksamhetenskildavarldarigen.5.57abe1b014f48dfdce1d10.html Fri, 21 Aug 2015 13:56:26 +0200 Extra färjeturer Lilla Varholmen - Hönö Trafikverket skjuter upp arbetet med busskörfält på väg 155 mellan Gossbydal och Lilla Varholmen. Under tiden de ska utreda framtiden för 155:an sätter de in extraturer under eftermiddagarna. Det är reservfärjan som ligger på Hönö som sätts in. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/extrafarjeturerlillavarholmenhono.5.57abe1b014f48dfdce16cb.html Thu, 20 Aug 2015 16:20:51 +0200 Öppna förskolan startar vecka 36 Du är välkommen dit måndagar och onsdagar kl 13-16. Adressen är Almelunden 16 på Öckerö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/oppnaforskolanstartarvecka36.5.57abe1b014f48dfdce1496.html Mon, 27 Jul 2015 11:37:41 +0200 Badhytt nedbränd på Hästens badplats Vid femtiden på måndagsmorgonen fick Räddningstjänsten larm om brand i en badhytt vid badplatsen Hästen på Hönö. Branden är släckt men badhytten har brunnit ner till grunden. Skadeanmälan har upprättats. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/badhyttnedbrandpahastensbadplats.5.1036f24014eb3864da91e68.html Fri, 10 Jul 2015 15:36:06 +0200 Lämna fri framkomlighet för räddningsfordon! Vägarna på Nordöarna är mycket smala. Det är därför viktigt att samtliga fastighetsägare ser över växtligheten på sin tomt, så att buskar och träd inte går utanför fastighetsgränsen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/lamnafriframkomlighetforraddningsfordon.5.28fd32014e7348806e6b6.html Fri, 10 Jul 2015 12:58:53 +0200 Evenemang på öarna i sommar Konserter, utställningar, allsång, sportevenemang, kyrkokonferens och mycket mer finns att ta del av på öarna i sommar. Allt från "lokala profiler" till kända artister. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/evenemangpaoarnaisommar.5.28fd32014e7348806e4fb.html Fri, 03 Jul 2015 12:33:09 +0200 Stora satsningar på ungdomarna Nu har kommunen tagit fram sitt ungdomsprogram som tydligt visar vilka satsningar som kommer att genomföras under 2015 och 2016. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/storasatsningarpaungdomarna.5.5b43a50814e047163ac736b.html Tue, 30 Jun 2015 14:04:14 +0200 Matavfallet töms varje vecka i sommar Efter önskemål från invånarna kommer matavfallet att tömmas varje vecka under sommaren. Detta sker från vecka 28 till vecka 34. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/matavfallettomsvarjeveckaisommar.5.5b43a50814e047163ac50e8.html Wed, 24 Jun 2015 14:17:14 +0200 Ny ambulansbåt i Göteborgs skärgård Den 1 oktober kommer nuvarande ambulansbåt att ersättas av en ny med en egen besättning och ambulanspersonal. Den kommer då att stationeras på Donsö men givetvis även fortsättningsvis ha Öckerö kommun i sitt verksamhetsområde. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyambulansbatigoteborgsskargard.5.5b43a50814e047163ac2e30.html Wed, 24 Jun 2015 14:03:18 +0200 Nu har T/S Gunilla anlänt till Öckerö På utsatt tid klockan tio på onsdagsförmiddagen lade T/S Gunilla till vid Björnhuvudet på Öckerö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuhartsgunillaanlanttillockero.5.5b43a50814e047163ac2df5.html Wed, 10 Jun 2015 16:39:17 +0200 Ny gång- och cykelbana på Bäckevägen på Björkö är invigd På morgonen den 10 juni invigdes den nya gång- och cykelbanan på Björkö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nygangochcykelbanapabackevagenpabjorkoarinvigd.5.135f44fa14dbc583a76930b.html Mon, 08 Jun 2015 18:00:40 +0200 ControlArt AB årets företagare 2015 I helgen utsågs ControlArt AB på Hönö till Årets företagare i kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/controlartabaretsforetagare2015.5.135f44fa14dbc583a768084.html Thu, 04 Jun 2015 09:04:30 +0200 Program om Öckerö seglande gymnasieskola på Sveriges Radio Sveriges Radio har gort ett program om gymnasieskolan som sänds i P1 torsdag 4 juni kl 21:03. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/programomockeroseglandegymnasieskolapasverigesradio.5.135f44fa14dbc583a76437.html Mon, 25 May 2015 08:36:40 +0200 Kommunens arbete för funktionshindrade på arbetsmarknaden bäst i Västra Götaland När alla kommuner i Västra Götald jämfördes utifrån hur de arbetar för en tillgänglig arbetsmarknad för de med funktionsnedsättningar, hamnade Öckerö kommun på första plats. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensarbeteforfunktionshindradepaarbetsmarknadenbastivastragotaland.5.275a596614d504b189aa484.html Fri, 22 May 2015 14:13:24 +0200 Kommunens skolor är med i ett nytt digitalt projekt Det innebär en ökad satsning på digitalt skapande som programmering och robotik. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensskolorarmediettnyttdigitaltprojekt.5.275a596614d504b189a823e.html Tue, 19 May 2015 16:04:46 +0200 Militärövning i skärgården 20-28 maj Bevakningsbåtkompaniet ur Amfibieregementet genomför övning i skärgårds-och landområden kring Skredsvik, Lysekil, Hakefjorden, Björkö och mot Göteborg. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/militarovningiskargarden2028maj.5.275a596614d504b189a5d21.html Fri, 08 May 2015 14:08:57 +0200 Ny chans för fastighetsägare på Öckerö att ansluta sig till fibernätet Nu får alla fastighetsägare på Öckerö en ny chans att ansluta sitt hus till Öckerö Näts fiberstadsnät. VillaFiber från Öckerö Nät ger tillgång till blixtsnabbt bredband utan väntetider eller frysta bilder. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nychansforfastighetsagarepaockeroattanslutasigtillfibernatet.5.4646084714d2c22b0f91879.html Tue, 05 May 2015 15:56:00 +0200 Första spadtaget för lägenheterna på Hyppeln På tisdagen togs de första spadtagen för de nya bostadsrätterna på Hyppeln. Sommaren 2016 kommer 18 lägenheter att stå klara. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstaspadtagetforlagenheternapahyppeln.5.62c6f15b14d125ebf6c2dd6.html Tue, 05 May 2015 10:31:45 +0200 Kattfotsvägen på Hälsö öppen för trafik igen (2015-05-05 kl 13:41) På grund av en akut reparation av en vattenledning var gatan avstängd i höjd med Kattfotsvägen 5 under tisdagsförmiddagen. Ungefär 15 hushåll i området saknade då vatten, samtliga hushåll har nu vatten igen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kattfotsvagenpahalsooppenfortrafikigen.5.62c6f15b14d125ebf6c2aa6.html Tue, 28 Apr 2015 20:46:45 +0200 Landshövdingen besökte Öckerö I tisdags besökte landshövding Lars Bäckström Öckerö. Under besöket träffade han representanter från fiskerinäringen och kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/landshovdingenbesokteockero.5.a8fecaf14ce4083fdf499e.html Tue, 28 Apr 2015 14:13:58 +0200 Nu startar ombyggnaden av Hedenskolan Bygget av den nya skolan kommer att innebära en ökning av tung trafik i området. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarombyggnadenavhedenskolan.5.a8fecaf14ce4083fdf43a0.html Mon, 27 Apr 2015 17:44:44 +0200 Kommunens grundskolor bland de bästa i landet Öckerö kommuns grundskolor är de tionde bästa i landet. Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som varje år sammanställer skolornas resultat och presenterar de i rapporten "Öppna jämförelser" http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensgrundskolorblanddebastailandet.5.a8fecaf14ce4083fdf3bd8.html Mon, 27 Apr 2015 17:37:00 +0200 Står du i kommunens tomtkö kan du få pengar tillbaka Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla kommunens tomtkö. Anledningen är att det förmedlas för få tomter till de som står i tomtkön. Sedan 2012 har endast en tomt sålts via den kommunala tomtkön. När kommunen har tomter som kan säljas kommer de i fortsättningen att säljas via mäklare istället. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/starduikommunenstomtkokandufapengartillbaka.5.a8fecaf14ce4083fdf3bc4.html Mon, 27 Apr 2015 10:41:16 +0200 SM-silver till Brattebergselever Det var i skol-SM i futsal som flicklaget från Bratteberg kammade hem silvret. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/smsilvertillbrattebergselever.5.a8fecaf14ce4083fdf36e0.html Mon, 27 Apr 2015 10:00:10 +0200 Nu startar rivningen av Brattebergsskolan Rivningen och det framtida bygget av den nya skolan kommer att innebära en ökning av tung trafik i området. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarrivningenavbrattebergsskolan.5.a8fecaf14ce4083fdf3587.html Fri, 24 Apr 2015 14:03:47 +0200 Nu startar sommarhämtningen av avfall Vecka 18 startar vi med hämtning hos de abonnenter som har sommarhämtning. Denna hämtning pågår till vecka 41. OBS: Det är 1 maj på fredag, det innebär att hämtningsdagarna är förändrade i vissa områden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarsommarhamtningenavavfall.5.a8fecaf14ce4083fdf14ee.html Mon, 20 Apr 2015 13:31:48 +0200 Elever från Öckerö kommun till robot-VM i Kina I helgen vann elever från Bergagårdskolan och Kompassenskolan varsin klass i Robot-SM i Linköping. I juli ska lagen vidare för att tävla i Robot-VM i den kinesiska staden Hefei. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eleverfranockerokommuntillrobotvmikina.5.1725356614ccbbc5bbe160d.html Fri, 17 Apr 2015 15:02:44 +0200 Ny VD för Öckerö Fastighets AB Vid bolagsstämman den 13:e april utsågs Hans Andreasson till ny vd för Öckerö Fastighets AB. – Det ska bli oerhört spännande. En sak som ligger mig extra varmt om hjärtat är vårt arbete med vår nya servicegaranti – det vill säga att vi lovar en tydlig och snabb återkoppling på felanmälningar, säger han. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyvdforockerofastighetsab.5.6592e3df14cc6b884162cb.html Tue, 07 Apr 2015 18:23:59 +0200 Kommunen har köpt vindkraftverket på Hönö Pinan Nu har kommunen tagit över vindkraftverket på Hönö Pinan. Köpeskillingen var 2 miljoner kronor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenharkoptvindkraftverketpahonopinan.5.61f3cc1914c541de4fc69bc.html Thu, 02 Apr 2015 10:14:05 +0200 Uppskattat aprilskämt om tunnel till Öckerö Nästan 5000 personer läste kommunens aprilskämt igår om tunnel till Öckerö. Kommenterna gick varma på Facebook igår och en del uttryckte sin besvikelse över att det inte var ett riktigt projekt, även om de flesta fattade att det var ett skämt. Några lyckades också pricka in karaktärerna Benny Skacke och Lennart Kollberg som är hämtade från Sjöwall/Wahlöös deckare. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/uppskattataprilskamtomtunneltillockero.5.61f3cc1914c541de4fc2c7c.html Tue, 31 Mar 2015 14:17:45 +0200 Glöm inte att svara på folkhälsoenkäten Västra Götalandsregionen har skickat ut en enkät om folkhälsa till vissa personer i kommunen. Glöm inte att svara på den. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/glominteattsvarapafolkhalsoenkaten.5.61f3cc1914c541de4fc2686.html Tue, 31 Mar 2015 11:02:37 +0200 Ny sajt för konsumentrådgivning Nu startar en vägledningstjänst för konsumenter över hela landet som heter "Hallå konsument". Den ersätter inte Konsument Göteborg som öborna idag kan vända sig till. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nysajtforkonsumentradgivning.5.61f3cc1914c541de4fc253b.html Tue, 17 Mar 2015 13:08:47 +0100 Om radonmätning Just nu ringer företag runt till hushåll i göteborgsområdet och säljer dosor för mätning av radon. De vill ha 1200:- för ett paket dosor samt analys. Om du istället beställer via kommunen kostar samma paket 375:- http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omradonmatning.5.62139be314c0c057e5c24bd.html Mon, 16 Mar 2015 10:41:58 +0100 Långesandsvägen på Öckerö öppen för trafik igen. (2015-03-16 kl 16:35) Avstängningen var i höjd med Långesandsvägen 34. Anledningen var att VA-enheten reparerade en vattenledning. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/langesandsvagenpaockerooppenfortrafikigen.5.62139be314c0c057e5c1cdf.html Thu, 12 Mar 2015 14:00:19 +0100 Eldningsförbud 1 mars - 30 september Resten av året får trädgårdsavfall som inte kan komposteras eldas upp, om det sker utan olägenhet för människors hälsa. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbud1mars30september.5.62139be314c0c057e5c31e.html Mon, 09 Mar 2015 14:05:59 +0100 Norgårdsvägen på Öckerö öppen för trafik igen Norgårdsvägen är öppen för trafik igen sedan lunchtid på torsdagen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/norgardsvagenpaockerooppenfortrafikigen.5.78187cdd14bc3da2e7a518a.html Fri, 20 Feb 2015 11:10:14 +0100 Kommunen köper vindkraftverket på Hönö Pinan Vindkraftverket kommer att köpas in för 2 miljoner kronor. Säljare är Eolus Vind AB och Öckerö Vind, Ekonomisk Förening. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenkopervindkraftverketpahonopinan.5.19195d3014b8613db13315a.html Wed, 18 Feb 2015 14:05:59 +0100 De boende på Hamnbergsvägen på Knippla har vatten igen Det var under onsdagen som flera hushåll på Knippla saknade vatten på grund av en vattenläcka. Under fredagen återställs gatan efter grävarbeten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/deboendepahamnbergsvagenpaknipplaharvattenigen.5.19195d3014b8613db132378.html Mon, 16 Feb 2015 12:42:16 +0100 Ersättningslokaler på plats vid Bratteberg Under sportlovet har fastighetsägaren ÖFAB och Cramo börjat att placera ut ersättningslokaler på Brattebergsskolans tomt. Efter påsk blir lokalerna ny arbetsplats för elever och lärare i årskurs 7, 8 och 9 under drygt ett och ett halvt år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ersattningslokalerpaplatsvidbratteberg.5.19195d3014b8613db131211.html Mon, 09 Feb 2015 11:17:45 +0100 Framtiden för Hedens skola I maj 2015 påbörjas tillbyggnad av Hedens skola. Nuvarande verksamhet pågår i befintliga lokaler under byggnationen. Inför läsårsstarten i augusti 2016 tar man de nya lokalerna i bruk. Verksamhet från förskola till årskurs 9 kommer då att finnas i huset. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/framtidenforhedensskola.5.7eed6e5514aeb9721dda9e7.html Tue, 03 Feb 2015 14:32:20 +0100 Problem med matavfallstömning När renhållningen tömmer matavfall, händer det att vissa matavfallspåsar inte följer med, eftersom de frusit fast i kärlet. Vi ber om överseende med detta och hoppas att det inte ska vålla er problem. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/problemmedmatavfallstomning.5.7eed6e5514aeb9721dd7af2.html Mon, 26 Jan 2015 15:25:55 +0100 Framtiden för Bratteberg Under våren rivs hus A och E på Brattebergsskolan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/framtidenforbratteberg.5.7eed6e5514aeb9721dd380e.html Mon, 19 Jan 2015 08:28:14 +0100 Borslyckevägen på Hönö öppen för trafik igen - Fastigheterna på Vallvägen har vatten. (Uppdatering 2015-01-21 kl 15:41) Det var i måndags som de boende på Vallvägen blev av med sitt vatten på grund av en vattenläcka. Under reparationsarbetet blev VA-enheten tvungna att gräva upp Borslyckevägen. Vägen stängdes då av för trafik. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/borslyckevagenpahonooppenfortrafikigenfastigheternapavallvagenharvatten.5.7eed6e5514aeb9721ddc62.html Wed, 14 Jan 2015 11:19:46 +0100 Vägavstängning på Hyppeln Sandtångsvägen på Hyppeln är avstängd för motortrafik tills vidare. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagavstangningpahyppeln.5.3710d29514a6acfd0c42cec.html Wed, 14 Jan 2015 10:28:46 +0100 Reparation av gatubelysning På flera platser i kommunen har gatubelysningen skadats efter helgens storm. Kommunen har kontaktat reparatör för att få detta åtgärdat. Förhoppningen är att det ska vara åtgärdat i slutet av veckan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/reparationavgatubelysning.5.3710d29514a6acfd0c42cd4.html Tue, 13 Jan 2015 15:06:02 +0100 Sällsynt klumpfisk upphittad på Öckerö Det var på måndagen när personal från kultur- och fritid skulle säkerhetskontrollera Hjälviks badplats på Öckerö efter helgens storm, som de påträffade klumpfisken som är ovanlig i svenska vatten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sallsyntklumpfiskupphittadpaockero.5.3710d29514a6acfd0c42bc6.html Tue, 13 Jan 2015 14:20:20 +0100 Två döda tumlare omhändertagna efter stormen Kommunens arbetsmarknadsenhet har tagit hand om två döda tumlare på västra Hönö under tisdagen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tvadodatumlareomhandertagnaefterstormen.5.3710d29514a6acfd0c42b9e.html Thu, 08 Jan 2015 11:44:37 +0100 Fritidsgården flyttar till Hörsalen I väntan på att Brattebergsskolan och Fritidsgården kommer att flytta in i ersättningsmoduler under våren så har Fritidsgården tillfälligt flyttat sin verksamhet till Hörsalen, Öckerö bibliotek. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fritidsgardenflyttartillhorsalen.5.3710d29514a6acfd0c4234d.html Mon, 05 Jan 2015 14:39:29 +0100 Första delen av naturvårdsprogrammet är klart Kommunstyrelsen har nu antagit del ett av naturvårdsprogram för Öckerö kommun. I programmet ingår en naturinventering av Öckerö landmiljöer. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstadelenavnaturvardsprogrammetarklart.5.3710d29514a6acfd0c41d8b.html Mon, 29 Dec 2014 11:55:50 +0100 Om vinterväghållning Vinterväghållning i kommunen drivs delvis i egen regi samt med hjälp av upphandlade entreprenörer. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/omvintervaghallning.5.3710d29514a6acfd0c41219.html Fri, 12 Dec 2014 14:29:40 +0100 Årets kultur- och fritidspristagare utsedda Det är Monica Nyström och Hönö IS som får kultur- och fritidsnämndens pris för förtjänstfulla insatser. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretskulturochfritidspristagareutsedda.5.4158c24c14a3759c825980.html Tue, 18 Nov 2014 13:38:44 +0100 Snart byggs gång- och cykelbana på Bäckevägen, Björkö Vecka 48 startar arbetet med att skapa en säker skolväg längs Bäckevägen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartbyggsgangochcykelbanapabackevagenbjorko.5.14deabed149a72d951c4063.html Mon, 17 Nov 2014 17:51:14 +0100 Vägarbete på Lökholmsvägen, Hönö Nu har arbetet med att bygga om Lökholmsvägen på Hönö startat. Det kommer att innebära begränsad framkomlighet för trafikanter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vagarbetepalokholmsvagenhono.5.14deabed149a72d951c371d.html Wed, 12 Nov 2014 14:17:51 +0100 Tyck till om Ungdomsprogrammet Nu kan du lämna synpunkter när vi tar fram vår Ungdomsprogram http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tycktillomungdomsprogrammet.5.32805972148f88303d82c80.html Tue, 11 Nov 2014 17:09:08 +0100 Informationsmöte för byggbranschen Öckerö kommuns plan- bygg- och miljöenhet bjuder in till informationsträff för kontrollansvariga, byggare och entreprenörer.    http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationsmoteforbyggbranschen.5.4706c4d149799c35d8609c.html Tue, 11 Nov 2014 09:38:42 +0100 Grötö får nytt färjeläge Bygget av den nya kajen startar den 10 december och beräknas vara klart den 16 december. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/grotofarnyttfarjelage.5.4706c4d149799c35d85cf1.html Wed, 05 Nov 2014 10:41:43 +0100 Del av Trähuset på Bergagårdsskolan har öppnat igen Det var i slutet av september som Trähuset stängdes för verksamhet efter misstanke om mögel i lokalerna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/delavtrahusetpabergagardsskolanharoppnatigen.5.4706c4d149799c35d81082.html Sun, 02 Nov 2014 12:23:08 +0100 Samtliga boende på Falkvägen på Hönö har vatten igen (2014-11-02 kl 17:04) Det var vid 12-tiden på söndagen som vattnet till flera fastigheter på Falkvägen fick stängas av på grund av reparationsarbeten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/samtligaboendepafalkvagenpahonoharvattenigen.5.16b07e2414916c9d409d201.html Wed, 29 Oct 2014 14:29:19 +0100 Få kommunens nyheter i ditt Facebook-flöde Om du går till kommunens Facebook-sida och klickar på "Gilla" får du kommunens nyheter och evenemang i ditt nyhetsflöde. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fakommunensnyheteridittfacebookflode.5.16b07e2414916c9d409a002.html Tue, 28 Oct 2014 15:34:20 +0100 Konsument Göteborg söker paneldeltagare Är du intresserad av konsumentfrågor och tycker om att säga din mening? Nu kan du anmäla ditt intresse att vara med i Konsument Göteborgs nya konsumentpanel som snart drar igång. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konsumentgoteborgsokerpaneldeltagare.5.16b07e2414916c9d409945b.html Thu, 16 Oct 2014 08:52:23 +0200 Enkät om snabbfärja till centrala Göteborg pågår Det genomförs för närvarande en telefonintervju med pendlare hemmahörande i Öckerö kommun. Intervjun omfattar frågor som rör intresse för personfärjetrafik till och från centrala Göteborg. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/enkatomsnabbfarjatillcentralagoteborgpagar.5.16b07e2414916c9d409187.html Thu, 09 Oct 2014 15:34:03 +0200 Välkommen till ett möte om förbättrat företagsklimat Alla företagare är välkomna att delta. Inbjudna är också kommunstyrelsens politiker. Förståelsen för att det är företagen som skapar jobben är viktig, liksom förståelsen för företagens villkor.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentillettmoteomforbattratforetagsklimat.5.1e6ecab514862882082f6fd.html Mon, 06 Oct 2014 17:55:50 +0200 Källstigen på Hönö stängs av för trafik Hönö schakt byter på uppdrag av kommunens VA-enhet ut vattenledningar på Källstigen. Arbetet påbörjas måndag 13 oktober och fortsätter till mitten av november. Under tiden stängs Källstigen av för trafik. De som är berörda av detta har blivit informerade. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kallstigenpahonostangsavfortrafik.5.1e6ecab514862882082120f6.html Thu, 02 Oct 2014 15:27:36 +0200 Skolinspektionen har granskat Öckerö Seglande Gymnasieskola Det var den 23 september som Skolinspektionen gjorde så kallad bastillsyn på gymnasieskolan. I sitt beslut skriver Skolinspektionen att skolan uppfyller alla krav som de ska uppfylla och att det inte finns någonting att anmärka på. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skolinspektionenhargranskatockeroseglandegymnasieskola.5.1e6ecab514862882082f7de.html Mon, 29 Sep 2014 18:56:53 +0200 Snorkellederna i Göteborgs skärgård invigda Det var Öckerö kommuns näringslivschef Katarina Stensryd som fick äran att klippa bandet när Göteborgs skärgårds snorkelleder invigdes måndagen 29 september.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snorkelledernaigoteborgsskargardinvigda.5.1e6ecab514862882082da54.html Mon, 29 Sep 2014 17:14:20 +0200 Grävarbeten på Västra vägen, Hönö Denna vecka påbörjas grävarbeten på Västra vägen på Hönö. Det är Öckerö Nät som lägger ner fiber. Där de gräver kommer ett körfält att stängas av och flaggvakt kommer att finnas på plats för att underlätta för bilisterna och cyklisterna. Arbetet kommer att pågå oktober ut.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gravarbetenpavastravagenhono.5.1e6ecab514862882082d9e8.html Fri, 26 Sep 2014 15:56:27 +0200 Trähuset på Bergagårdsskolan stänger temporärt Öckerö Fastighets AB har i samråd med Bergagårdsskolans rektor Cecilia Thundal beslutat att temporärt stänga byggnaden Trähuset på Bergagårdsskolan för verksamhet från och med 26 september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trahusetpabergagardsskolanstangertemporart.5.1e6ecab514862882082b81e.html Thu, 25 Sep 2014 16:10:04 +0200 Snart delas nya matavfallspåsar ut Nya matavfallspåsar delas ut i slutet av oktober och vi börjar med Fotö och Hönö och fortsätter sedan med resterande öar. För alla som har sommarabonnemang är det tömning av det bruna kärlet för sista gången vecka 40, och det gröna kärlet töms för sista gången vecka 41. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartdelasnyamatavfallspasarut.5.1e6ecab514862882082ad25.html Wed, 24 Sep 2014 16:32:00 +0200 Med anledning av uppkommen debatt om skolorna Den 15 december 2011 röstade ett enigt fullmäktige för förslaget om Framtida skollokaler på Heden och Brattebergsområdet. Den största satsningen sedan grundskolan infördes i Öckerö på 60-talet. Efter drygt tio år av lokalbehovsutredningar, omvärldspaningar och studiebesök fanns då ett förslag som politiker, skolchefer, rektorer kunde glädjas åt och som pekade ut en framtida skola som vi ville se i vår kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medanledningavuppkommendebattomskolorna.5.1e6ecab514862882082a0e6.html Wed, 24 Sep 2014 10:26:28 +0200 Ännu en gång flyttad trafikavstängning vid Hönö Pinan Del av Andvägen på Hönö Pinan stängs av för trafik måndagen den 29 september mellan klockan 07:00 och 17:00. Anledningen är att maskinhuset på det lilla tvåbladiga vindkraftverket ska lyftas ner. Orsaken till att de valde att flytta dag är att det blåser för mycket. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/annuengangflyttadtrafikavstangningvidhonopinan.5.1e6ecab5148628820824471.html Tue, 23 Sep 2014 14:30:24 +0200 Konsument Göteborg även för öbor Du vet väl om att du som bor i Öckerö kommun kan vända dig till Konsument Göteborg för att få råd och hjälp i konsumentfrågor? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/konsumentgoteborgavenforobor.5.1e6ecab514862882082813c.html Thu, 18 Sep 2014 10:43:45 +0200 Vattenläckan på Öckerö åtgärdad (2014-09-18 kl 11:23) Vattenläckan i Långesand/Bagglebo på Öckerö är lagad. Boende i området kommer att få vatten innan kl 13:30. I början kan vattnet vara missfärgat. Denna missfärgning är ofarlig. Spola en stund tills missfärgningen försvinner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vattenlackanpaockeroatgardad.5.1e6ecab5148628820824134.html Thu, 18 Sep 2014 10:43:34 +0200 Önsketräd skänkt till kommunen Ett äppelträd fyllt med önskelappar har lämnats över till kommunen. Det är Regionteater Väst som rest runt till alla kommuner i Västra Götaland och lämnat över träd med lappar med önskemål om samhället som skrivits av högstadieungdomar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/onsketradskankttillkommunen.5.1e6ecab51486288208241f2.html Wed, 17 Sep 2014 13:16:01 +0200 Byggstarten av nya Brattebergsskolan och tillbyggnaden av Hedenskolan flyttas fram Projektet ska anpassas till den budget som kommunfullmäktige beslutade i december 2013. Genom ett omtag ska projektdelarna samplaneras, bland annat i syfte att hitta samordningsvinster. Planeringen fortsätter men inflyttningen skjuts ett år framåt i tiden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggstartenavnyabrattebergsskolanochtillbyggnadenavhedenskolanflyttasfram.5.1e6ecab5148628820823885.html Sun, 14 Sep 2014 22:15:36 +0200 Valresultatet för Öckerö kommun Moderaterna och Folkpartiet tappar mandat i fullmäktige medan Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna går framåt. Det är det preliminära resultatet av mandatfördelningen när samtliga valdistrikt i Öckerö kommun är räknade. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valresultatetforockerokommun.5.1e6ecab51486288208221d2.html Thu, 04 Sep 2014 10:35:56 +0200 Skolinspektionen har gjort tillsyn på kommunens förskolor och fritidshem  I juni besöktes kommunen av Skolinspektionen när de gjorde tillsyn av kommunens förskolor och fritidshem. Tillsynen gjordes genom intervjuer och samtal med föräldrar, pedagoger och skolledning. Kommunen måste åtgärda de brister som Skolinspektionen har påtalat i sina rapporter. Vidtagna åtgärder inom förskolan ska redovisas senast 2 oktober och inom fritidshem senast 30 november.  http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/skolinspektionenhargjorttillsynpakommunensforskolorochfritidshem.5.762a964a1481f859f871721.html Tue, 02 Sep 2014 09:06:39 +0200 Lägg fallfrukt i kärlet för matavfall Det går bra att lägga fallfrukt i det bruna kärlet som är avsett för matavfall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/laggfallfruktikarletformatavfall.5.762a964a1481f859f87d11.html Wed, 27 Aug 2014 15:25:06 +0200 Terminsstart för Öppna förskolan! Torsdag 28 augusti startar Öppna förskolan igen. Öppen förskola är en verksamhet som du kan besöka när det passar dig och ditt barn. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behövs. Vi har öppet måndagar och torsdagar kl 9.00-13.30. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/terminsstartforoppnaforskolan.5.42d2ef6e147d259cdce24e6.html Wed, 27 Aug 2014 10:26:18 +0200 Pendla grönare och samla poäng Pendla grönare och samla poäng 1 september - 22 oktober. Utmana dig själv eller tävla med arbetskompisar och facebookvänner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/pendlagronareochsamlapoang.5.42d2ef6e147d259cdce23f5.html Tue, 26 Aug 2014 11:55:33 +0200 Plan-, bygg och miljöenheten på utbildning torsdag och fredag Det innebär att våra byggnadsinspektörer, miljöinspektörer och planarkitekter inte är tillgängliga för besök eller telefonsamtal under dessa dagar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/planbyggochmiljoenhetenpautbildningtorsdagochfredag.5.42d2ef6e147d259cdce2131.html Tue, 26 Aug 2014 11:44:12 +0200 75 000:- i ungdomspengar att söka Alla ungdomar mellan 13 och 19 år i kommunen kan ansöka om pengar till aktiviteter, projekt eller arrangemang. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/75000iungdomspengarattsoka.5.42d2ef6e147d259cdce210f.html Mon, 25 Aug 2014 11:38:29 +0200 Varje år flyter 8000 kubikmeter skräp i land i Bohuslän Se filmen "Strömmar av plast" som handlar om de mängder av plast som driver i land på bohuskusten varje år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/varjearflyter8000kubikmeterskrapilandibohuslan.5.42d2ef6e147d259cdce1e3b.html Thu, 21 Aug 2014 10:19:02 +0200 Bryggorna på Hjälvik samt Hästens badplats plockas upp för säsongen På grund av stormskador har flytbryggorna vid badplatserna Hjälvik på Öckerö samt Hästen på Hönö tyvärr tagits upp för säsongen. Det går dock fortfarande bra att nyttja de badstegar som finns där. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bryggornapahjalviksamthastensbadplatsplockasuppforsasongen.5.42d2ef6e147d259cdce131b.html Wed, 20 Aug 2014 11:17:09 +0200 Nu börjar skolan! På torsdag 21 augusti börjar skolorna i Öckerö kommun. Aktuella tider för respektive skola finns här nedan. Välkomna! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuborjarskolan.5.42d2ef6e147d259cdce1169.html Fri, 11 Jul 2014 12:11:36 +0200 Har dina matavfallspåsar tagit slut? Öckerö kommun delar ut papperspåsar helårsvis. Om du behöver fler påsar kan du hämta dessa på återvinningscentralerna på Öckerö, Björkö, Knippla, Rörö och Hyppeln. Bor du i hyreshus, bostadsrätt eller samfällighet får du kontakta din fastighetsskötare eller styrelse. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hardinamatavfallspasartagitslut.5.350ae9bf1471e0f664a157a.html Thu, 10 Jul 2014 15:57:24 +0200 Fiskrens och skal från skaldjur Under sommarmånaderna juni-augusti är det tillåtet att lägga fiskrens och skal från skaldjur i det kärl som töms nästkommande vecka. Detta avfall kan slängas i det gröna kärlet om det är det kärlet som ska tömmas nästa gång. Ska det bruna kärlet tömmas nästa gång lägger ni avfallet i detta som vanligt. Är ni osäkra lägger ni avfallet i det gröna kärlet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fiskrensochskalfranskaldjur.5.350ae9bf1471e0f664a7a1.html Fri, 27 Jun 2014 10:00:00 +0200 Resultatet från vårens medborgarundersökning Vart fjärde år genomför SCB en medborgarundersökning i Öckerö kommun. Nu vidtar vårt arbete med att analysera och utvärdera reultatet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/resultatetfranvarensmedborgarundersokning.5.6b823f8d146941b559210b29.html Thu, 26 Jun 2014 15:01:11 +0200 Ungdomar siktar på företagande För tredje året i rad satsar Öckerö kommun på unga företagare mellan 15-20 år. Ungdomarna får en veckas utbildning och ska sedan under sex veckor driva sitt egna företag med allt vad det innebär. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomarsiktarpaforetagande.5.6b823f8d146941b5592fabb.html Tue, 24 Jun 2014 11:01:01 +0200 Tänk på att inte slänga plast i matavfallet De som tömmer sopkärlen har uppmärksammat att många slänger plastpåsar i de bruna kärlen för matavfall. Var snälla och tänk på att det bara är de bruna papperspåsarna och matavfall som får slängas i de bruna kärlen. Har du slut på bruna papperspåsar kan du hämta fler på närmsta återvinningscentral. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tankpaattinteslangaplastimatavfallet.5.6b823f8d146941b5592d13d.html Mon, 23 Jun 2014 14:57:43 +0200 Svenska Akademiens svensklärarpris gick till Öckerölärare Brita Malmcrona, lärare på Öckerö Seglande Gymnasieskola, uppmärksammas av Göteborgs-Posten eftersom hon fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2014. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/svenskaakademienssvensklararprisgicktillockerolarare.5.6b823f8d146941b5592c1c5.html Sat, 21 Jun 2014 14:15:02 +0200 Mät din elanvändning Nu kan du låna elmätare på Öckerö bibliotek för att se hur hög din energiförbrukning är. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/matdinelanvandning.5.6b823f8d146941b55927684.html Fri, 30 May 2014 16:06:37 +0200 Slutgiltigt röstresultat i EU-valet för Öckerö kommun Nu är alla röster från kommunen kontrollräknade. Kristdemokraterna fick flest röster i Öckerö kommun med 20,97 %, tätt följda av Socialdemokraterna med 20,66 %. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/slutgiltigtrostresultatieuvaletforockerokommun.5.486ecdc3145fdab5e694c8.html Thu, 22 May 2014 20:46:08 +0200 Få trafikinfo om färjorna i mobilen Nu kan du få SMS till din mobil om det är problem med färjetrafiken på Hönö-, Björkö- eller Nordöleden. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fatrafikinfoomfarjornaimobilen.5.486ecdc3145fdab5e6923e.html Tue, 13 May 2014 09:50:05 +0200 Rekordlåg arbetslöshet i Öckerö kommun Andelen öppet arbetslösa i Öckerö kommun är lägst i hela landet med 1,3 %. Lägger vi till andelen personer i arbetsmarknadsåtgärder på 1,8 %, ligger Öckerö på sjunde plats i landet när det gäller totala arbetslösheten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rekordlagarbetsloshetiockerokommun.5.4144baf8145f0e55827d.html Wed, 07 May 2014 12:24:26 +0200 Företagarna nöjda med företagsklimatet i kommunen Företagarna i Öckerö kommun ger ett gott betyg till det klimat de verkar i. Enligt en undersökning från organisationen Svenskt Näringsliv är Öckerö kommun trea i Västra Götaland och på plats 26 i landet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/foretagarnanojdamedforetagsklimatetikommunen.5.3337c7f3145497702732e82.html Fri, 02 May 2014 13:28:33 +0200 Posten ser över placering av postlådor Posten ser just nu över hur postlådorna är placerade vid era hus och de har några enkla instruktioner hur postlådan ska placeras. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/postenseroverplaceringavpostlador.5.3337c7f31454977027328b5.html Wed, 30 Apr 2014 09:13:12 +0200 SVT söker tävlingsdeltagare och publik 28-29 maj spelas programmet Det stora matslaget in på Hälsö. Nu söker SVT tävlingsdeltagare och publik. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/svtsokertavlingsdeltagareochpublik.5.3337c7f31454977027327cd.html Wed, 30 Apr 2014 08:54:19 +0200 Ändrade öppettider idag Eftersom det är Valborgsmässoafton idag, stänger kommunhuset kl 14:30 och biblioteket kl 16:00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/andradeoppettideridag.5.3337c7f31454977027327be.html Wed, 23 Apr 2014 10:58:26 +0200 Naturvårdsplan ute på remiss Nu är kommunens naturvårdsplan ute på remiss. Vi vill ha in dina synpunkter senast 15 juni. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/naturvardsplanuteparemiss.5.3337c7f3145497702731e77.html Thu, 17 Apr 2014 09:18:04 +0200 Tips om sortering av matavfall Nu har vi samlat flera tips om hur du bäst tar hand om och sorterar ditt matavfall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tipsomsorteringavmatavfall.5.3337c7f314549770273269.html Wed, 16 Apr 2014 15:55:08 +0200 Förslag om utvidgat strandskydd Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag om att utvidga strandskyddet i Öckerö kommun. Har du synpunkter på deras förslag är du välkommen att höra av dig senast 30 april. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forslagomutvidgatstrandskydd.5.62c6840e1442948f18d474.html Mon, 14 Apr 2014 17:17:55 +0200 Miljötips till båtägare Nu drar båtsäsongen igång och vi har samlat miljötips för båtägare på en sida. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/miljotipstillbatagare.5.3337c7f31454977027313b.html Mon, 14 Apr 2014 11:15:59 +0200 Medborgarna mycket nöjda med kommunens service När invånarna fick frågan hur nöjda de var med kommunens service, rankas Öckerö som bästa västsvenska kommun. Det är företaget Svensk Kvalitetsindex som jämfört alla svenska kommuners service. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/medborgarnamycketnojdamedkommunensservice.5.3337c7f314549770273125.html Fri, 11 Apr 2014 14:23:29 +0200 Kommunens grundskolor bland de bästa i landet Öckerö kommuns grundskolor är de sjätte bästa i landet. Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som varje år sammanställer skolornas resultat och presenterar de i rapporten "Öppna jämförelser" http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensgrundskolorblanddebastailandet.5.5c3d2ece144b97113867e2.html Wed, 09 Apr 2014 10:04:13 +0200 Flera satsningar på Kärrsviks återvinningscentral För att förbättra säkerheten och miljöpåverkan på Kärrsviks återvinningscentral på Öckerö, kommer flera satsningar att genomföras under 2014. Bland annat kommer ett elstängsel att sättas upp för att förhindra att obehöriga tar sig in på området när anläggningen är stängd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/flerasatsningarpakarrsviksatervinningscentral.5.5c3d2ece144b9711386872.html Wed, 09 Apr 2014 09:27:14 +0200 Nu startar städningen av trottoarer, cykelbanor och gator Nu har vi börjat städa bort sanden och spola av trottoarer, cykelbanor och gator i kommunen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nustartarstadningenavtrottoarercykelbanorochgator.5.5c3d2ece144b9711386863.html Wed, 09 Apr 2014 08:59:28 +0200 Ungdomspeng Den 1 april startade Öckerö fritidsgårds Ungdomspeng! Totalt finns det en pott på 75.000 kr. Ungdomar 13-19 år kan söka pengar för aktiviteter, projekt och arrangemang av olika slag. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ungdomspeng.5.5c3d2ece144b971138683d.html Fri, 28 Mar 2014 10:32:27 +0100 Kick-off för Testcyklisterna Måndagen den 24 mars startades projektet Testcyklisterna med ett startmöte på kommunhuset. Under startmötet fick deltagarna sitt första samtal med cykelcoachen och verkade mycket peppade inför utmaningen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kickofffortestcyklisterna.5.5c3d2ece144b971138644d.html Fri, 28 Mar 2014 08:14:02 +0100 Kommunen har en Facebook-sida Denna vecka startade kommunen en Facebook-sida där du kan ställa frågor eller framföra synpunkter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunenharenfacebooksida.5.5c3d2ece144b971138641c.html Mon, 24 Mar 2014 16:01:44 +0100 Dags att rapportera köldmedier Har du kyl- luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med mer är 10 kg köldmedier i din verksamhet? Då ska du rapportera detta till kommunen senast 31 mars. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/dagsattrapporterakoldmedier.5.5c3d2ece144b971138632c.html Fri, 21 Mar 2014 14:23:08 +0100 Förbjudet att installera köksavfallskvarn Vi har fått flera frågor om det är tillåtet att installera en avfallskvarn i köksavloppet. Det är alltså inte tillåtet. Ledningsnätet och reningsverket är inte anpassat för den typen av avfall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forbjudetattinstallerakoksavfallskvarn.5.5c3d2ece144b97113862b1.html Fri, 21 Mar 2014 10:41:36 +0100 Kommunens gemensamma turismsatsning uppmärksammad av TV4 Öckerö kommuns gemensamma turismsatsning med Göteborgs södra skärgård har uppmärksammats på TUR-mässan. Satsningen heter "Göteborgs skärgård". http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensgemensammaturismsatsninguppmarksammadavtv4.5.5c3d2ece144b971138628c.html Thu, 20 Mar 2014 10:59:12 +0100 Blockera inte brevlådan med sopkärlen Posten har problem med att dela ut post eftersom flera boende placerat sina sopkärl framför sin brevlåda på tömningsdagarna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/blockeraintebrevladanmedsopkarlen.5.5c3d2ece144b9711386183.html Thu, 20 Mar 2014 08:56:17 +0100 Fiberutbyggnaden fortsätter på Hönö Den 1 april startar utbyggnaden av fibernätet på Hönö i de områden som inte haft chansen att ansluta tidigare. Kampanjen för villor är i full gång och representanter från Öckerö Nät kommer att finnas på plats i området. De ringer på och frågar om ni har tid att prata en stund. När ni träffas kan de förklara hur Öckerö kommuns fibernät fungerar och hur en installation går till. De kan också hjälpa till med beställningsblanketterna. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fiberutbyggnadenfortsatterpahono.5.5c3d2ece144b971138616a.html Tue, 18 Mar 2014 15:46:37 +0100 Deltagare sökes till fokusgrupper till vår nya översiktsplan Nu söker vi dig som kan tänka dig att ingå i fokusgrupper i vårt arbete med kommunens nya översiktsplan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/deltagaresokestillfokusgruppertillvarnyaoversiktsplan.5.5c3d2ece144b9711386f7.html Fri, 07 Mar 2014 14:06:15 +0100 Eldningsförbud i kommunen 1 mars - 30 september Kommunfullmäktige beslutade 13 februari att ändra "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" Det innebär att det råder eldningsförbud 1 mars-30 september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudikommunen1mars30september.5.62c6840e1442948f18d8f3.html Tue, 25 Feb 2014 14:12:31 +0100 Nu delar vi ut de nya sopkärlen på Öckerö och Hälsö Under denna och nästa vecka kommer hushållen på Öckerö och Hälsö att få de nya sopkärlen, ett brunt för matavfall och ett grönt för restavfall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nudelarviutdenyasopkarlenpaockeroochhalso.5.62c6840e1442948f18d12d.html Wed, 19 Feb 2014 12:06:48 +0100 Anmäl dig till Konstvågen 2014! Vill du vara med i Konstvågen 2014 och öppna din ateljé eller ditt hem för besökare?Första helgen i augusti genomförs varje år Konstvågen i Öckerö kommun. Utställare öppnar då upp sina ateljéer, hem och sjöbodar för besökare.  Arrangemanget Konstvågen har med åren vuxit och är idag ett välbesökt arrangemang för invånarna i Öckerö kommun så väl som för turister och besökare ifrån kringliggande kommuner. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/anmaldigtillkonstvagen2014.5.62c6840e1442948f18d271.html Fri, 14 Feb 2014 09:26:22 +0100 Eldningsförbud i kommunen 1 mars - 30 september Kommunfullmäktige beslutade 13 februari att ändra "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" Det innebär att det råder eldningsförbud 1 mars-30 september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudikommunen1mars30september.5.62c6840e1442948f18d4f.html Wed, 05 Feb 2014 14:45:26 +0100 Klart med försäljningsställe för Västtrafik Nu kan du köpa Västtrafiks kort och produkter på ICA Supermarket på Hönö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/klartmedforsaljningsstalleforvasttrafik.5.2cef0adf143a2f92ef8507.html Wed, 05 Feb 2014 10:45:24 +0100 Välbesökt samrådsmöte på Rörö Ungefär hundra besökare kom till Rörö församlingshem på tisdag kväll för att delta i samrådsmötet för programmet för Rörö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valbesoktsamradsmoteparoro.5.2cef0adf143a2f92ef84e2.html Mon, 27 Jan 2014 17:55:45 +0100 Kommunens båttrafik har miljödiplomerats Båttrafiken har infört ett miljöledningssystem i enlighet med Svensk Miljöbas. Det innebär att kommunens färjetrafik är miljödiplomerad. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kommunensbattrafikharmiljodiplomerats.5.2cef0adf143a2f92ef825e.html Mon, 27 Jan 2014 14:18:33 +0100 Nu finns det hjärtstartare på kommunhuset Personalen i medborgarkontoret är utbildade för att använda den. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nufinnsdethjartstartarepakommunhuset.5.2cef0adf143a2f92ef8218.html Fri, 24 Jan 2014 14:51:43 +0100 Flera förslag på mötet om skollokaler På öppna mötet om skollokaler kom deltagarna med flera konstruktiva förslag och åsikter inför projektstarten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/fleraforslagpamotetomskollokaler.5.2cef0adf143a2f92ef81a2.html Fri, 24 Jan 2014 13:44:17 +0100 Ännu fler turer med buss 294 Björkö Nu blir det även morgon- och kvällsturer på buss 294. Det är kommunen som köpt till dessa turer av Västtrafik. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/annuflerturermedbuss294bjorko.5.2cef0adf143a2f92ef81be.html Thu, 23 Jan 2014 21:50:57 +0100 Sök pengar till vattenvårdsprojekt Nu finns pengar att söka till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). LOVA-bidragets syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön genom att minska belastningen av näringsämnen. Nu finns chans att söka om du har planerat att genomföra någon sådan åtgärd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sokpengartillvattenvardsprojekt.5.2cef0adf143a2f92ef8111.html Tue, 21 Jan 2014 09:17:21 +0100 De första nya sopkärlen är utplacerade Nu har de nya sopkärlen placerats ut hos hushållen på Fotö och nu står Hönö på tur. På vår hemsida hittar du information om tömningsdagar och hur du sorterar i de nya kärlen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/deforstanyasopkarlenarutplacerade.5.2cef0adf143a2f92ef85d.html Mon, 20 Jan 2014 08:37:18 +0100 Begränsad framkomlighet på Hönövägen, Öckerö Området som berörs är Hönövägen mellan Norgårdsvägen och Ekelundsvägen. Ett körfält stängs av och regleras med ljussignaler. Detta påverkar även framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/begransadframkomlighetpahonovagenockero.5.772c5da41432a6029c532e.html Wed, 15 Jan 2014 09:25:16 +0100 Gå med i elbilspoolen Sedan 2010 har Öckerö kommun en elbilspool där invånarna kan gå med. Bilarna har en räckvidd på 16 mil och har den högsta säkerhetsklassningen, fem stjärnor i Euro Ncap. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gamedielbilspoolen.5.772c5da41432a6029c53b7.html Wed, 08 Jan 2014 15:38:07 +0100 Åk på SMS-biljett inom Öckerö kommun Nu kan du lösa SMS-biljett när du åker kollektivt inom Öckerö kommun. Kostnad för en enkelbiljett är 25 kronor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/akpasmsbiljettinomockerokommun.5.772c5da41432a6029c521c.html Wed, 18 Dec 2013 15:35:50 +0100 Program för Rörö ut på samråd Programhandlingen med ett förslag för utvecklingen av Rörö är framtagen. Nu behöver vi dina synpunkter och förslag på vägen för att nå en gemensam framtidsbild. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/programforroroutpasamrad.5.412062e9142ef2b894c11e.html Mon, 16 Dec 2013 14:32:24 +0100 Matavfallstävlingen är nu avslutad! Vi gratulerar KAROLINA NYSTRÖM på Bohus-Björkö som vann biobiljetterna! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/matavfallstavlingenarnuavslutad.5.1e9e55ee14259b5c01d59b.html Fri, 13 Dec 2013 13:52:23 +0100 Det blir dagturer för buss 294 på Björkö Buss 294 kommer att fortsätta köra dagturer vardagar på Björkö efter den 15 december då den nya tidtabellen börjar gälla. Kommunen ser detta som ett första steg och förhandlingarna fortsätter med Västtrafik om övriga turer för buss 294. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/detblirdagturerforbuss294pabjorko.5.1e9e55ee14259b5c01d354.html Fri, 13 Dec 2013 13:42:36 +0100 Nya tankar kring fritidsgård Det är flera stora projekt som är på gång i Öckerö kommun just nu. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat att prioritera bland uppdragen och även ändra vissa. Planeringen kommer därför att ske i följande prioriteringsordning: http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyatankarkringfritidsgard.5.7855b9c2142e4e729aae0.html Thu, 12 Dec 2013 08:35:58 +0100 Problem med gatubelysningen på Björkö Det är problem med gatubelysningen på flera platser på Björkö. Främst kring Skarviksvägen, Vitsippevägen och Samsmarka. Reparatör är på väg för att åtgärda. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/problemmedgatubelysningenpabjorko.5.7855b9c2142e4e729aa1.html Fri, 06 Dec 2013 08:26:25 +0100 Rapportera gärna in skador efter stormen Vi har fått in flera rapporter om sönderblåsta vägskyltar med mera. Använd gärna vårt felanmälningssystem för att lägga in skador på skyltar eller andra anläggningar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/rapporteragarnainskadorefterstormen.5.1e9e55ee14259b5c01d865.html Wed, 27 Nov 2013 14:17:43 +0100 Håll utkik i din brevlåda Dagarna innan första advent får du en gul informationsfolder i din brevlåda. Missa inte den. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hallutkikidinbrevlada.5.1e9e55ee14259b5c01d3bf.html Wed, 20 Nov 2013 12:02:02 +0100 Förlikning nådd om arrenden på Långholmen Inför Arrendenämnden har Öckerö kommun och bostadsarrendatorerna på Långholmen nått förlikning. Förlikningen innebär i huvuddrag att nya arrendeavtal ska tecknas med en arrendetid till och med 2016-12-31. Samtidigt görs nu en prövning om lägenhetsarrendena kan förlängas. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forlikningnaddomarrendenpalangholmen.5.1e9e55ee14259b5c01d1c5.html Mon, 18 Nov 2013 17:04:58 +0100 Nu har vi samlat de vanligaste frågorna Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om matavfall. Under 2014 kommer kommunen att samla in matavfall i högre utsträckning än tidigare. Det innebär att alla hushåll får två sopkärl; ett grönt för hushållsavfall och ett brunt för matavfall. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nuharvisamlatdevanligastefragorna.5.1e9e55ee14259b5c01dd7.html Thu, 14 Nov 2013 17:02:49 +0100 Björkös färjeläge repareras Måndag 18 november startar reparationerna av betongrampen på Björkö färjeläge. Under tiden kommer dubbleringsläget att användas. Reparationerna som pågår i fem veckor ska inte påverka kapaciteten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bjorkosfarjelagerepareras.5.1c28bd6b14254ab780628.html Mon, 11 Nov 2013 13:11:28 +0100 Trafiken på Västra Vägen på Hönö startar igen på fredag Från och med fredag 15 november går bussarna som vanligt längs Västra vägen på Hönö. Området har varit avstängt för genomfartstrafik sen slutet av september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikenpavastravagenpahonostartarigenpafredag.5.4aaf767c1420acadd573b1.html Wed, 06 Nov 2013 16:30:32 +0100 Björkvägen på Björkö stängs av för genomfartstrafik Från vecka 46 till mitten av december stängs Björkvägen av för genomfartstrafik. Anledningen är utbyggnad av dagvattenledningar. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bjorkvagenpabjorkostangsavforgenomfartstrafik.5.4aaf767c1420acadd5725b.html Wed, 06 Nov 2013 16:29:29 +0100 Taxi Göteborg lägger ner helgtrafiken i Öckerö kommun Under en månad har Taxi Göteborg provat att köra taxi på helgnätter i Öckerö kommun. Antalet resenärer har varit väldigt få och därför väljer de att lägga ner helgtrafiken. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/taxigoteborglaggernerhelgtrafikeniockerokommun.5.4aaf767c1420acadd572a9.html Tue, 05 Nov 2013 15:24:54 +0100 Berätta om din plats! Du som bor eller verkar på någon av Öckerö kommuns tio öar — vilka tankar har du kring den här platsen? Allt ifrån dina mest vardagliga reflektioner till minnen, foton, berättelser och funderingar behövs! http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/berattaomdinplats.5.4aaf767c1420acadd571d4.html Mon, 04 Nov 2013 16:56:13 +0100 Tyck till om Ditt bibliotek! Just nu genomför Öckerö bibliotek en enkätundersökning. Genom att svara hjälper du oss att utveckla och förbättra verksamheten. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/tycktillomdittbibliotek.5.4aaf767c1420acadd57129.html Thu, 24 Oct 2013 10:39:57 +0200 Snart dags att sortera matavfall Under 2014 kommer Öckerö kommun att börja samla in matavfall från alla hushåll och verksamheter. Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en hållbarare utveckling och en bättre miljö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/snartdagsattsorteramatavfall.5.7b86193c141a051bdee486.html Wed, 25 Sep 2013 13:18:05 +0200 Programmet för Hönö Klåva är ute på samråd Programhandlingen med ett förslag för Hönö Klåva är framtaget. Nu behöver vi dina synpunkter och förslag på vägen till att nå ett framtida Hönö Klåva. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/programmetforhonoklavaarutepasamrad.5.1ce7faf214110658f8d4d9.html Fri, 20 Sep 2013 14:32:32 +0200 Del av Västra vägen på Hönö stängs av för trafik 23 september Från 23 september till mitten av november kommer en del av Västra vägen att stängas av för trafik. Det innebär också att bussen kör via Hässlavägen från och med kl 04:00 den 24 september. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/delavvastravagenpahonostangsavfortrafik23september.5.1ce7faf214110658f8d2fc.html Wed, 11 Sep 2013 16:20:47 +0200 Inbjudan till samtalsgrupp Inbjudan till samtalsgrupp för dig som vårdar eller stödjer någon som är långvarigt sjuk eller äldre. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/inbjudantillsamtalsgrupp.5.f5d16a8140804734be792.html Tue, 10 Sep 2013 10:27:45 +0200 Bästa företagsklimatet i Öckerö kommun När över 2600 företagare i Göteborgsregionen fått tycka till om vad de tycker om kommunernas service till företag, visar det sig att Öckerö kommun ger bäst service. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bastaforetagsklimatetiockerokommun.5.f5d16a8140804734be6c5.html Thu, 05 Sep 2013 11:31:05 +0200 Gatubelysningen på Rörö fungerar igen Det var en huvudsäkring som löst ut som orsakade att gatubelysningen slocknade. Denna säkring är nu utbytt. Tack alla som felanmälde gatubelysningen via vår hemsida eller via mobil-appen. Det gjorde att vår entreprenör snabbt kunde åtgärda felet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/gatubelysningenparorofungerarigen.5.f5d16a8140804734be60c.html Wed, 04 Sep 2013 13:21:52 +0200 Fler färjeturer till nordöarna Ytterligare två kvällsturer är resultatet när Öckerö kommun och Trafikverket gemensamt går in för att öka turtätheten till Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/flerfarjeturertillnordoarna.5.f5d16a8140804734be5e4.html Mon, 02 Sep 2013 17:37:42 +0200 Kabelarbeten på Knippla Just nu lägger kommunen och Fortum ner kablar på Knippla och arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober.Karta över berörda vägar http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kabelarbetenpaknippla.5.f5d16a8140804734be52b.html Tue, 27 Aug 2013 14:33:07 +0200 Virkesåtervinningen på Kärrsvik är öppen igen 28 augusti öppnade Kärrsviks återvinningscentral möjligheten att slänga virke, grenar och träavfall igen. Det går också att slänga virke på övriga öar igen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/virkesatervinningenpakarrsvikaroppenigen.5.4cd7977213fcc06b0c035c.html Mon, 26 Aug 2013 10:52:48 +0200 Välkommen till Öppna förskolan! Öppna förskolan öppnar igen på torsdag 29 augusti. Under höstterminen kommer det att vara öppet på måndagar och torsdagar mellan kl 9 och 12.30. Vi brukar fika vid 11-tiden och har en sångstund därefter. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/valkommentilloppnaforskolan.5.f5d16a8140804734be33a.html Thu, 15 Aug 2013 15:28:18 +0200 Nu grävs det ner fiberkabel på Öckerö Just nu pågår arbetet med att lägga fiberkabel på Öckerö. Mer information finner du på hemsidan för Öckerö Nät. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nugravsdetnerfiberkabelpaockero.5.7babfa5c13f3bd24b8132e.html Mon, 12 Aug 2013 14:55:14 +0200 Asfalteringsarbeten på Källö-Knippla Under våren och sommaren har dagvattenarbeten genomförts på del av Ytterskärsvägen och del av Lindeviksvägen. Dessa arbeten är nu slutförda och asfaltering kommer att ske. På ön Knippla har VA-enheten lagt om vattenledningarna. Det innebär att kommunens arbeten är slutförda och när Fortum lagt ner kablar ska dessa områden asfalteras. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/asfalteringsarbetenpakalloknippla.5.4cd7977213fcc06b0c036d.html Thu, 01 Aug 2013 12:00:02 +0200 Vinnarna från Streetsmart-festivalen Nu är det klart vilka som vann tävlingen i Streetsmart-festivalen 18 juli i Hönö Klåva. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vinnarnafranstreetsmartfestivalen.5.4cd7977213fcc06b0c02b4.html Mon, 29 Jul 2013 15:57:43 +0200 Öckerö kommun går mot trenden Sveriges öar avfolkas allt mer och många öar har inte längre någon fast befolkning. men i Öckerö kommun går det i motsatt riktning: 400 fler invånare på bara några år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerokommungarmottrenden.5.4cd7977213fcc06b0c024d.html Fri, 05 Jul 2013 15:53:17 +0200 Drogförebyggare Håkan Fransson fick pris på Almedalsveckan Öckerö kommuns drogförebyggare Håkan Fransson var i Almedalen på Gotland för att i olika sammanhang berätta om det framgångsrika drogförebyggande arbetet i vår kommun, och också om hur vår metod sprider sig till andra kommuner.Håkan mottog Blå Bandets utmärkelse för årets opinionsbildare 2013 det så kallade Oskar Eklund-priset. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/drogforebyggarehakanfranssonfickprispaalmedalsveckan.5.7babfa5c13f3bd24b814a7.html Thu, 04 Jul 2013 16:07:27 +0200 Första spadtaget vid Bovieran Den 14:e juni togs det första spadtaget för Bovieran på Hönö. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstaspadtagetvidbovieran.5.7babfa5c13f3bd24b81412.html Thu, 04 Jul 2013 16:07:23 +0200 Information gällande zonparkering - Hönö Klåva För att skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i Hönö Klåva infördes tidigare under året zonparkering i området. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/informationgallandezonparkeringhonoklava.5.7babfa5c13f3bd24b813f2.html Thu, 04 Jul 2013 16:06:37 +0200 Första spadtaget för Hönö Arena Tisdagen den 2 juli togs det första spadtaget på Hönö Arena. Kommunalråd Arne Lernhag representerade Öckerö kommun. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/forstaspadtagetforhonoarena.5.7babfa5c13f3bd24b813a3.html Thu, 27 Jun 2013 08:58:00 +0200 Västerhavsveckan 3-11 augusti Nu är programmet för Västerhavsveckan 2013 klart. Under Västerhavsveckan finns möjlighet att göra det man bara drömt om, som att följa med på forskningsexkursion, spana efter sälar eller prova havskajak. Eller varför inte vandra med guide eller besöka en spännande fyrplats? http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/vasterhavsveckan311augusti.5.7babfa5c13f3bd24b81343.html Tue, 25 Jun 2013 11:34:14 +0200 Släntklippning pågår i kommunen För närvarande pågår klippning av grässlänter på alla öar i kommunen utom Grötö. Arbetet beräknas pågå cirka tre veckor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/slantklippningpagarikommunen.5.7babfa5c13f3bd24b812fd.html Wed, 19 Jun 2013 13:14:48 +0200 Koka hallon - minska risken för norovirus Koka frysta importerade hallon i en minut innan de äts. Det rådet ger nu Livsmedelsverket. Anledningen är återkommande utbrott av norovirus som orsakas av importerade frysta hallon. Nororvirus orsakar vinterkräksjukan. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/kokahallonminskariskenfornorovirus.5.7babfa5c13f3bd24b811ef.html Fri, 14 Jun 2013 13:40:40 +0200 Sammanfattning av fullmäktige 13 juni Kommunen ska undersöka möjligheterna att belysa motionsslinga på Öckerö. Detta är ett av besluten som fattades under kommunfullmäktige 13 juni. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sammanfattningavfullmaktige13juni.5.7babfa5c13f3bd24b8193.html Tue, 11 Jun 2013 10:56:57 +0200 Byggnation av Bovieran på Heinövallen Nu startar byggnationen av 48 nya bostadsrätter på Hönö. Transporterna kommer att påverka trafiken främst på Öckerövägen, Lindblomsvägen och Heinövägen. Arbetet kommer att påbörjas i slutet av v. 24 och hålla på i ca. 2-3 veckor framåt. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/byggnationavbovieranpaheinovallen.5.4ab57f3c13eab916e5671c.html Fri, 31 May 2013 08:34:46 +0200 Alarmerande resultat efter årets påskfirande Drygt 40 anlagda bränder, inbrott på VA-anläggningar och mer än en halv miljon kronor i merkostnad för samhället. Detta är några av resultaten efter påskfirandet i kommunen 2013. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/alarmeranderesultatefteraretspaskfirande.5.4ab57f3c13eab916e56376.html Mon, 27 May 2013 17:00:16 +0200 Asfalteringsarbeten på Knippla Torsdag den 30 maj startar asfalteringsarbeten på Knippla. Arbetet kommer att pågå tills beläggningen är slutförd. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/asfalteringsarbetenpaknippla.5.4ab57f3c13eab916e56232.html Fri, 24 May 2013 08:52:00 +0200 Sammanfattning av fullmäktige 23 maj Öckerö Bostads AB delas upp, kommunen ett steg närmare SOLTAK AB och ingen avgift för övernattning i skollokaler. Detta är några av besluten som fattades på kommunfullmäktiges möte 23 maj. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sammanfattningavfullmaktige23maj.5.4ab57f3c13eab916e561c6.html Tue, 21 May 2013 09:32:04 +0200 Öckerö har bästa jobbtillväxten i regionen Det är affärsinformationsföretaget Bisnode som rankat alla svenska kommuner utifrån vilken jobbtillväxt de kommer ha under 2013. Öckerö är bäst i regionen och jämfört med alla kommuner i Sverige ligger Öckerö på en 13:e plats. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroharbastajobbtillvaxteniregionen.5.4ab57f3c13eab916e5668.html Mon, 20 May 2013 14:20:48 +0200 Öckerö - bästa västsvenska kommunen att bo i Det är tidningen Fokus som varje år rankar alla Sveriges kommuner utifrån perspektivet var det är bäst att bo. 43 olika variabler används för att bedöma vilka kommuner som är bäst. I år hamnar Öckerö på första plats i västsverige och på plats åtta i riket. Förra året var Öckerö också nummer ett i västsverige, men låg då på plats nio i riket. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockerobastavastsvenskakommunenattboi.5.4ab57f3c13eab916e5638.html Mon, 13 May 2013 08:06:49 +0200 Biltrafik inom bussområdet vid Hönö Pinan är inte tillåtet Öckerö kommun uppmanar bilister att respektera trafikskyltningen vid Hönö Pinan där det inte är tillåtet att köra bil inom bussområdet. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/biltrafikinombussomradetvidhonopinanarintetillatet.5.16b420313e3f5cd06467f.html Mon, 29 Apr 2013 14:55:28 +0200 Nu blir vi ännu mer tillgängliga! Den 1 maj inför samhällsbyggnadsverksamheten som ett första steg ett nytt system för felanmälan, Infracontrol Online. Det innebär att du kan göra felanmälningar via hemsidan eller via en app för smarta mobiltelefoner. Sedan kan du följa ärendet du felanmält. Dessutom startar vi Bygglovsguiden via hemsidan och har generösare besöks- och telefontider. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nublirviannumertillgangliga.5.16b420313e3f5cd0644f.html Mon, 29 Apr 2013 14:01:00 +0200 Projektpengar beviljade för DJ-kurs på fritidsgården En grupp unga på Öckerö fritidsgård har fått stöd för att arrangera en DJ-kurs. Projektet har godkänts inom Terra et Mares paraplyprojekt Coola Krafter, som riktar sig till unga mellan 13-25 år. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/projektpengarbeviljadefordjkurspafritidsgarden.5.16b420313e3f5cd06417c.html Mon, 29 Apr 2013 11:20:40 +0200 Eldningsförbudet hävt i Öckerö kommun Förbudet upphörde 2013-04-29 klockan 12:00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/eldningsforbudethavtiockerokommun.5.490afebd13d8630876f636.html Mon, 22 Apr 2013 13:30:56 +0200 Nya elbilar i elbilspoolen Tre nya Nissan Leaf ingår numer i elbilspoolen. Leaf är den senaste generationen elbilar och har bland annat fem stjärnor i Euro Ncap. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyaelbilarielbilspoolen.5.7c74f6f813e110396a72e2.html Mon, 22 Apr 2013 09:54:50 +0200 Bibliotek i Väst: mer för fler Sedan 2006 pågår ett samarbete mellan biblioteken i Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Samarbetet omfattar bl a medieinköp, lån och tranporter mellan kommunerna. Tisdag 23 april lanserar vi en gemensam webbplats med katalog för sökning och reservation av media. Avsikten är att öka tillgången till media för våra låntagare. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/bibliotekivastmerforfler.5.7c74f6f813e110396a72ac.html Mon, 22 Apr 2013 08:51:34 +0200 Sopning av gator Vi har börjat att sopa cykel- och gångbanor samt vägbanor. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/sopningavgator.5.7c74f6f813e110396a7291.html Mon, 15 Apr 2013 13:28:01 +0200 Hjärtligt välkomna till Kulturskolans föreställning 2013 - Don´t stop me now! Ni kommer att möta 8 elever som av olika anledningar får kvarsittning och då möter en teaterlärare. Det är en föreställning om vänskap, men framförallt handlar den om hur kul det är att hålla på med dans, musik & teater!Onsdag 17 april kl 19.00. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/hjartligtvalkomnatillkulturskolansforestallning2013dontstopmenow.5.19b4e19513dfc69cb81d2.html Wed, 10 Apr 2013 13:53:23 +0200 Årets resultat från kvalitetsundersökningen Varje år deltar Öckerö kommun i en kvalitetsundersökninge tillsammans med de flesta andra svenska kommuner. Mätningar görs på områden som tillgänglighet, trygghet, effektivitet med mera. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/aretsresultatfrankvalitetsundersokningen.5.490afebd13d8630876f6ec.html Wed, 03 Apr 2013 10:47:00 +0200 Strandstädning 13 april Den 13 april finns möjlighet för idrottsföreningar att vara med och städa stränder i Öckerö och få ersättning för sitt arbete och för sitt engagemang för miljön. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/strandstadning13april.5.490afebd13d8630876f4e4.html Tue, 02 Apr 2013 09:26:08 +0200 Miljötips till båtägare Användningen av fritidsbåtar påverkar miljön på olika sätt. Som båtägare kan du göra mycket för att minska den negativa miljöpåverkan från din båt. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/miljotipstillbatagare.5.490afebd13d8630876f32c.html Thu, 28 Mar 2013 10:21:04 +0100 Trafikförändringar på Källö-Knippla Efter påsk startar VA-avdelningen arbetet med att återställa marker och gator efter att ha bytt vattenledningar. Det innebär förändringar för trafiken på Källö-Knippla. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/trafikforandringarpakalloknippla.5.490afebd13d8630876f305.html Mon, 11 Feb 2013 09:49:31 +0100 Nya tillgänglighetsanpassad kaj vid Öckerö färjeläge Just nu pågår arbetet med att färdigställa en ny tillgänglighetsanpassad kaj vid Öckerö färjeläge. Den är av samma typ som redan finns vid färjeläget på Björkö Framnäs. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/nyatillganglighetsanpassadkajvidockerofarjelage.5.3019e2b013b337fdadf3db8.html Thu, 07 Feb 2013 12:54:40 +0100 Internationellt pris till Öckerö seglande gymnasieskola och T/S Gunilla Det är priset "Best sail training organization of the year" som tilldelats Öckerö seglande gymnasieskola och skolfartyget T/S Gunilla. Det är första gången en svensk organisation tilldelas detta pris. Priset delas ut av organisationen Sail Training International, som är mest känd för att anordna evenemangen Tall Ships Races. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/internationelltpristillockeroseglandegymnasieskolaochtsgunilla.5.3019e2b013b337fdadf3c85.html Fri, 01 Feb 2013 11:54:21 +0100 Öckerös hemtjänst bäst i väst I Socialstyrelsens årliga rapport "Vård och omsorg om äldre" uppger 93% av de som har hemtjänst i Öckerö kommun att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten. Det innebär att Öckerö ligger i topp jämfört med de andra kommunerna i Göteborgsregionen. http://www.ockero.se/nyheter/nyheter/ockeroshemtjanstbastivast.5.3019e2b013b337fdadf3b27.html