Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294

Planförslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken.

I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola, vård och centrumändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även hotell eller vandrarhem och centrumändamål.

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och kollektiv-trafikförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden.

Planskede - inför granskning

Arbetet med att ta fram granskningshandlingar pågår. Nästa tillfälle du kan lämna synpunkter är under granskningsskedet.

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Video från det öppna samrådsmötet 2017-10-10

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt