Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för Gårdaskolan, Hönö 2:67

Planförslag

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till bostäder samt att uppföra ett mindre antal komplementbyggnader på den gamla skolgården. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyddas i detaljplanen.

Planskede - samråd

Detaljplanen är under framtagande och kommer att publiceras på hemsidan i samband med samråd. Det kommer då vara möjligt att yttra sig över planarbetet. Samråd för detaljplanen pågår 9 – 30 januari 2019. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Under samrådstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

  • Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta kommunservice, 031-976200
  • Öckerö bibliotek
    För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta biblioteket, 031-976348

 

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via e-post eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 januari 2019. Skriv ”Bostäder i gamla Gårdaskolan” och diarienummer SB 0024/18 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

E-post

diarium.sb@ockero.se

Vanlig post

Öckerö kommun Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt