Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för ny sjöräddningsstation


Planförslaget

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny stationsbyggnad för sjöräddningssällskapet, då de byggnader som finns på platsen idag inte uppfyller verksamhetens behov av lokaler. Därutöver möjliggör planen för ett antal mindre sjöbodar i hamnen.

Sjöräddningsverksamheten på Rörö bedriver bland annat sjöräddning, sjöambulanstranspor-ter och utbildning av sjöräddare. Tidigare har jourhavande sjöräddare haft möjlighet att övernatta på räddningsbåten, då denna legat förtöjd i hamn. Båten har nu bytts ut mot en mindre och verksamheten är därför i behov av att tillskapa övernattningsmöjligheter på land. Tillkommande byggnader är tänkta att innehålla kontorsutrymmen, personal- och omklädningsrum samt jourrum. Viss del av den tillkommande bebyggelsen planeras vara av publik karaktär och kan inkludera konferensutrymme och besökslokal.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (2010:900 SFS 2014:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Planskede - laga kraft

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 (KF § 45) att anta detaljplan för ny sjöräddningsstation. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft den 18 juli 2018.

Överklagan

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detalplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda enligt 13 kap. 11§ plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900).

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10§ PBL om detta sker senare.

En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40§ PBL).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Överklaggandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

Eller via e-post till:

kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast 17 juli 2018.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt