Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan Öckerö Nya Centrum

Detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har varit ute på samråd under tiden 13 mars – 30 april 2017. Arbetet med att bearbeta synpunkter och justera planförslaget pågår för fullt inför granskningen som är nästa steg i planprocessen. Denna förväntas ske under juni 2018.

Mer information om planförslaget och hur du kan påverka hittar du längre ner på sidan.


Här är planarkitekten Petter Leymans presentation av förslaget till ny detaljplan.

Planförslaget

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05, antagen 14 juni 2006), anger planområdet som förnyelse och utveckling av befintligt område, samt utbyggnadsområde på kort sikt för tätortsändamål bostäder.

Detaljplanen utförs med utökat förfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Så kan du påverka

Under samrådstiden har du haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter och yttranden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse. Redogörelsen utgör sedan en del av de handlingar som ingår i granskningen av förslaget. Under granskningen kommer du på nytt ha möjlighet att framföra synpunkter. Vidare information kring hur du går tillväga och var du kan hitta handlingarna presenteras här när det blir aktuellt.

Har du Frågor?

Om du har frågor kring planförslag eller planprocess kan du kontakta:
Planarkitekt Petter Leyman
Telefon: 031-97 89 01
E-post: petter.leyman@ockero.se

Plan- bygg och miljöchef Andreas Beutler
Telefon: 031-97 62 51
E-post: andreas.beutler@ockero.se

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt