Meny
Sök
Här är du:  

Ny kommuntäckande översiktsplan

Arbete för att ta fram en ny översiktsplan, "Utblick Öckerö — en inblick i framtiden", för Öckerö kommun pågår. Utställning för översiktsplanen avslutades 6 maj.

Öckerö kommuns översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan (ÖP) tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Några av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns på Björkö. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Antagande

Öckerö Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-14 (KF § 41) att anta översiktsplan för Öckerö kommun.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas. När protokollet över beslutet att anta översiktsplanen är justerat ska det tillkännages genom ett anslag på kommunens anslagstavlor på webben och i kommunhuset. Därefter kan beslutet om att anta översiktsplanen överklagas i tre veckor av medlem i kommunen.

Frågor om den nya översiktsplanen

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter.

Nyhetsbrev Utblick Öckerö

I "Nyhetsbrev Utblick Öckerö" finner du tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.


Överklagan

Ett beslut att anta en översiktsplan får överklagas enligt 13 kap. 1§ plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900).

Ett beslut att anta en översiktsplan vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat.

En översiktsplan gäller först sedan beslutet om antagande har vunnit laga kraft (3 kap.21§, PBL).

Då översiktsplanens innehåll inte är juridiskt bindande kan själva innehållet inte överklagas. Har översiktsplanen däremot inte tagits fram på ett lagenligt sätt eller att beslutet fattas av någon annan instans än kommunfullmäktige kan den överklagas.

Alla kommunens medborgare har rätt att överklaga beslutet om att anta planen. Överklagandet ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten eller till kommunen som skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

475 80 Öckerö

Eller via e-post till:

kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 18 juli 2018.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt