Meny
Sök

Fördjupning av översiktsplan: Björkö

Uppdrag
Kommunstyrelsen antog januari 2014 en projektplan för en fördjupad översiktsplan för Björkö. I förlängningen innebar detta att planavdelningen tilldelades uppdraget att inleda arbetet med att verkställa FÖP Björkö.

FÖP Björkö är en fördjupning av den gällande översiktsplanen, även kallad ÖP05. Kommunstyrelsen beslutade dock i november 2012 att en ny översiktsplan för Öckerö kommun ska tas fram. Denna arbetsprocess pågår och det finns av naturliga skäl ett visst samspel mellan den nya översiktsplanen som är under framtagande och den fördjupade översiktsplanen för Björkö.

Planändringens syfte
Ön Björkö utgör, enligt ÖP05, kommunens största markreserv och spelar således en betydande roll i den kommunala utvecklingen. Vid planering av framtida nyttjande av Björkös markresurser är det följaktligen viktigt att ett helhetsgrepp tas och att noga avväganden görs mellan bevarande av befintliga värden och en ny exploatering. FÖP Björkö är tänkt att utgöra ett användbart och välförankrat planeringsunderlag för den framtida planeringen på Björkö. Planförslaget väntas på lång sikt generera cirka 350-400 nya bostäder på ön och den fördjupade översiktsplanen har här ett syfte att säkerställa en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

FÖP Björkö inkluderas totalt av följande samrådshandlingar:

  • Huvudhandling- Fördjupad översiktsplan för Björkö
  • Bilaga – Fokusgrupper och intervjuer
  • Bilaga – Nulägesbeskrivning
  • Bilaga – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Planen har varit ute på samråd som avslutade den 3:e februari 2017.

Nästa steg i processen är granskning som kommer att ske under 2018.

Fokusgrupper & Workshop
Som del i arbetet med Vision Björkö 2050 genomfördes intervjuer och workshop med ett urval boenderepresentanter på Björkö samt med utvalda inom kommunen. Även kommunens politiker deltog vid en workshop. Detta har haft en stor påverkan i det fortsatta arbetet. Ytterligare kunskapsinhämtning har skett under 2014 och 2015. Diskussioner har dels förts i den fokusgrupp som hållits på ön i samband med arbetet med den nya översiktsplanen för hela kommunen. Dels har årskurs 4 på Västergårdsskolan fått presentera sina tankar och idéer om Björkö och dess utveckling. Tjänstemän och politiker hade även under våren 2016 en workshop där en samsyn i stora drag delades.

FÖP Björkö – Sammanställning från workshop tillhörande samrådsmötet på Seaside
I början av året bjöd kommunen in alla björköbor till ett samrådsmöte på Seaside där planförslaget tillhörande den nya fördjupade översiktsplanen på Björkö diskuterades. Vid samrådsmötet deltog mellan 250 och 300 människor och kommunen har under våren kategoriserat och sammanställt de åsikter och synpunkter som inkom (se bifogad PDF). Under hösten kommer kommunen att fortsätta arbeta med planförslaget och eventuellt korrigera handlingarna med utgångspunkt i de yttranden som inkom under samrådet. Därefter kommer planförslaget åter att ställas ut i ett så kallat granskningsskede. Detta väntas ske 4:e kvartalet 2017.
(Läs sammanställningen i högerspalten "Sammanställning från workshop tillhörande FÖP Björkö")

Frågor om arbetet?
Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter som arbetar med projektet. För att komma i kontakt med dessa vänder du dig till Kommunservice.

Frågor om arbetet?

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter för arbetet.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt