Meny
Sök
Här är du:  

Utställning av ny kommuntäckande översiktsplan

Arbete för att ta fram en ny översiktsplan, "Utblick Öckerö — en inblick i framtiden", för Öckerö kommun pågår. Utställning för översiktsplanen pågår mellan 12 mars till 6 maj. Du har under denna tid möjlighet att tycka till och inkomma med yttranden.

Öckerö kommuns översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan (ÖP) tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Några av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns på Björkö. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Utställning av översiktsplan

Ni bereds nu möjlighet att yttra er över förslaget. Utställningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Översiktsplanen ställs ut mellan 12 mars till 6 maj.

Översiktsplanen Utblick Öckerö – en inblick i framtiden består av följande utställningshandlingar:

Del 1: Förutsättningar och planförslag. Del 2: Allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer, i samma bilaga finns Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Under utställningstiden finns planhandlingar tillgängliga på kommunens websida, på kommunhusets anslagstavla, Öckerö bibliotek och Björkö bibliotek.

Varför en ny översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

En aktualitetsprövning 2012 resulterade i att ÖP05 bedömdes vara ej aktuell. Därmed fanns ett behov av att göra en ny översiktsplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att en ny översiktsplan ska tas fram för Öckerö kommun och gav Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny ÖP med start hösten 2013.

Vad har hänt hittills?

Ett arbete med fokusgruppsdiskussioner resulterade i en sammanställning som godkändes av kommunstyrelsen den 2 december 2014. Sammanställningen heter "Så här tycker vi om våra öars framtid" och finns tillgänglig till höger på sidan.

Kommunfullmäktige antog 2015 Trafikstrategilänk till annan webbplats samt Bostadsförsörjningsprogramlänk till annan webbplats för Öckerö kommun.

Synpunkter

Synpunkterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 6 maj 2018. Synpunkterna kan lämnas via e-post till: diarium.sb@ockero.se eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad, 475 80 Öckerö. Skriv ”Översiktsplan Öckerö kommun” och diarienummer ”SB 0353/13” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta hanteringen.

Vad händer sen

Efter utställningen upprättas ett utlåtande där alla synpunkter som inkommit under utställningen sammanställs. Handlingarna slutjusteras sedan med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan översiktsplanen tas upp för beslut om antagande, först i kommunstyrelsen, därefter i kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas. När protokollet över beslutet att anta översiktsplanen är justerat ska det tillkännages genom ett anslag på kommunens anslagstavla. Därefter kan beslutet om att anta översiktsplanen överklagas i tre veckor av medlem i kommunen.

Frågor om den nya översiktsplanen

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter.

Nyhetsbrev Utblick Öckerö

I "Nyhetsbrev Utblick Öckerö" finner du tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt