Meny
Sök
Här är du:  

Samråd om ny kommuntäckande översiktsplan

Arbete för att ta fram en ny översiktsplan, "Utblick Öckerö — en inblick i framtiden", för Öckerö kommun pågår. Samråd för översiktsplanen startar 20 november och beräknas vara färdigt 11 februari 2018.

Öckerö kommuns översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan (ÖP) tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för 1 600 bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Kommunens ÖP följer fördjupad översiktsplan för Björkö där ett av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Du hittar samrådshandlingarna under Dokument. Del 1 innehåller underlag och planförslag. Del 2 innehåller Allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer. Del 3 innehåller miljökonsekvensbeskrivning och analyser. Dessutom finns en karta över hela kommunen med planförslaget.

Samråd

Syftet med samråd är att samla in synpunkter på förslaget. Under samrådet är du välkommen att inkomma med synpunkter på förslaget. Det kommer hållas möten där planförslaget presenteras följt av en diskussion om förslaget. Du är välkommen till ett av dessa möten! Samrådet pågår mellan 20 november till 11 februari. Sista dag att inkomma med synpunkter är alltså den 11 februari.

Samrådsmöten

Fokus Björkö, Kalvsund, Grötö

11 januari kl 18.00-19.30. Plats: Equmeniakyrkan Skutan, Björkö, Bäckevägen 31. Anmäl dig* senast 9 januari genom att mejla oversiktsplan@ockero.se.

Fokus Hönö

16 januari kl 16.30-18.00 eller 18.30-20.00. Plats: Hönö Hedens skola, Heinövägen 89. Anmäl dig* senast 14 januari till en av sittningarna genom att mejla oversiktsplan@ockero.se.

Öppet hus – samrådsmöte om översiktsplan

22 januari kl 12.00 -19.00 Plats: Kommunhuset, foajén
Har du inte hunnit gå på något samrådsmöte ännu? Har du fler frågor om kommunens nya översiktsplan?

Välkommen till öppet hus om kommunens översiktsplan!

Kom och träffa planarkitekterna i kommunhusets foajé och prata om kommunens framtid utifrån översiktsplan.

Fokus Fotö

24 januari kl 18.00-19.30. Plats: Café Boa, Korsviksvägen 31. Anmäl dig* senast 22 januari genom att mejla oversiktsplan@ockero.se.


*Anmälan krävs för att vi ska veta hur mötet ska bemannas och hur mycket fika vi ska beställa.

Yttranden

Yttranden ska vara skriftliga och skickas in antingen via e-post eller vanlig post och vara märkta med diarienummer 0353/13

Epost:

diarium.sb@ockero.se

Brev till kommunen:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Varför en ny översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

En aktualitetsprövning 2012 resulterade i att ÖP05 bedömdes vara ej aktuell. Därmed fanns ett behov av att göra en ny översiktsplan.

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att en ny översiktsplan ska tas fram för Öckerö kommun och gav Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny ÖP med start hösten 2013.

Vad har hänt hittills?

Ett arbete med fokusgruppsdiskussioner resulterade i en sammanställning som godkändes av kommunstyrelsen den 2 december 2014. Sammanställningen heter "Så här tycker vi om våra öars framtid" och finns tillgänglig till höger på sidan.

Kommunfullmäktige antog 2015 Trafikstrategilänk till annan webbplats samt Bostadsförsörjningsprogramlänk till annan webbplats för Öckerö kommun.

Frågor om den nya översiktsplanen

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra planarkitekter.

Nyhetsbrev Utblick Öckerö

I "Nyhetsbrev Utblick Öckerö" finner du tidigare utgåvor av nyhetsbrevet.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt