Meny
Sök
Här är du:  

Förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029

Dokument på remiss

Regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen har remitterat ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Du som boende i Öckerö Kommun berörs av denna plan och remiss eftersom den pekar ut väg 155 inklusive förbindelse till Öckerö som en av de högst prioriterade bristerna inom Göteborgsregionens transportinfrastruktur. Detta innebär att väg 155 och förbindelse till Öckerö föreslås bli föremål för Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller annan utredning.

Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter förslaget och tillhörande MKB. Materialet hålls tillgängligt under remisstiden för att allmänheten ska beredas tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till:

  • regionstyrelsen@vgregion.se (ange diarienummer RS 01149-2016)
  • Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg


Bakgrund

Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. Respektive län fick samtidigt i uppdrag att upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur, där följande prioriterade utmaningar ska beaktas:

  • Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
  • Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
  • Förbättra förutsättningarna för näringslivet
  • Förstärka sysselsättningen i hela landet
  • Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
  • Ett inkluderande samhälle

Den plan som nu upprättas i vårt län heter Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029. För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande räcker det inte att enbart de stora infrastrukturstråken är robusta och säkra. I den regionala planen behandlas brister i länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför detta.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lämna synpunkt

Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till: regionstyrelsen@vgregion.se
(ange diarienummer RS 01149-2016)

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt