Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-08-16
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Högåsens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom se möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper tillsammans med specialpedagog och förskolechef. Där reflekterar vi tillsammans över aktuella frågeställningar

  Läs mer
 • 2018-08-16
  En 1:e socialsekreterare / socialsekreterare med inriktning mot LSS
  Socialkontoret söker en erfaren socialsekreterare som gärna har erfarenhet av arbetsledning för uppdrag som 50% 1:e socialsekreterare och 50% socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter/personer t.ex. BUP, skola, psykiatri och habilitering.
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för metodhandledning för två socialsekreterare, ärendefördelning, kompetens- och rutinutveckling, kontakt med andra samarbetspartner och myndigheter. Du ansvarar även för din grupps ärenden i socialnämndens individutskott. Du deltar i budgetuppföljningen på enheten. Som social¬sekreterare ska du utreda och fatta beslut enligt LSS och SoL och aktivt ta del av aktuell rättstillämpning inom området.

  Läs mer
 • 2018-08-14
  Enhetschef gata
  Som gatuchef ansvarar du för drift och underhåll av kommunens gator, vägar och GC-vägar.
  Du driver investeringsprojekt och deltar i exploateringsprojekt. Du är även beställare mot entreprenörer och genomför olika typer av upphandlingar med stöd av kommunens upphandlare. Som gatuchef har en du en nyckelroll i det arbetet med möjlighet att skapa goda förutsättningar för framtiden.

  Du kommer också ingå i samhällsbyggnadsverksamhetens ledningsgrupp där du bidrar till utveckling ur ett helhetsperspektiv och du kommer ha en nyckelroll i vår samhällsbyggnadsprocess där samarbete och samverkan är ledstjärnor.

  Läs mer
 • 2018-08-09
  Personlig assistent, vik
  Vi söker dig som vill arbeta i verksamhetsområdet Funktionshinder. Du kommer att vara med och göra skillnad och skapa en meningsfull vardag för våra brukare.

  Arbetsuppgifterna består i att ge stöd i och utanför hemmet utifrån brukarnas behov och önskemål. I arbetet ingår personlig assistans, ledsagning och avlösningsuppdrag.

  Du sätter brukarnas behov i centrum och utvecklar brukarens förmåga till ett så självständigt liv som möjligt med delaktigheten i fokus. Du har ett nära samarbete med hemsjukvård, arbetsterapeut, fysioterapeut, god man och arbetsledning inom Personlig assistans. Du utför också vissa arbetsuppgifter efter delegering av Rehabpersonal. Du bidrar till att kvaliteten i verksamheten systematiskt utvecklas och säkras. Arbetsuppgifterna ingår att stötta vid personlig hygien, måltider, städning, samhällskontakter, kultur och fritidsintressen.

  Läs mer
 • 2018-08-06
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Öckerö förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Reggio Emilia är en stor inspirationskälla för oss. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar och lär tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På enheten arbetar vi med att ta fram en gemensam värdegrundsportal som ska genomsyra verksamheten från de yngsta barnen till de äldsta eleverna och vuxna. Du får vara med och skapa samarbete med kollegor på både förskola, fritidshem och skola.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper där vi tillsammans reflekterar över aktuella frågeställningar och lär av varandra. Alla tre förskolorna har varit med i Skolverkets satsning ”Läslyftet i förskolan” under det gångna året

  Läs mer
 • 2018-07-18
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2018-07-17
  2 Undersköterskor
  Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2018-07-06
  Sjuksköterska
  Som sjuksköterska arbetar du med personer som är inskrivna i hemsjukvården och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden.
  I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi förutom ”vanlig” hemsjukvård även ansvarar för all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA- (i väntan på ambulans) uppdrag där vi samarbetar med räddningstjänsten.

  Läs mer
 • 2018-07-03
  HR-chef
  Arbetet inom personalenheten skall i likhet med verksamhetsområdets övriga enheter genomsyras av ett uppdrags- och processbaserat tänkande med kvalitet och hållbarhet som grund. Personalenhetens främsta uppdrag är att ge kvalificerat HR-stöd till cheferna utifrån ett verksamhetsgemensamt perspektiv. Personalenheten kännetecknas av att vara en centralt placerad styr- och stödorganisation, indelad i en HR-funktion och en lönefunktion.

  Tjänsten som HR-chef innebär att vara chef och främst ledare för medarbetarna som är organiserade inom personalenheten. HR- chefens främsta uppgift är att leda en grupp med tre HR-specialister, tre löneadministratörer och en lönekamrer. Dessa arbetar både strategiskt och operativt med professionellt stöd till organisationens chefer och medarbetare.

  Uppdraget som HR-chef innebär såväl strategiskt planeringsarbete som arbete av operativ karaktär. Chefstjänster bestående av såväl strategiska som operativa uppgifter är en förutsättning för en organisation av Öckerö kommuns storlek. HR-chef rapporterar i enlighet med ledningsorganisationen i första hand till verksamhetschef. Uppdraget innebär också, via delegation, en direkt och indirekt kommunikation med kommundirektör och politik. Som HR-chef ingår du också i kommundirektörens ledningsgrupp.
  Några av de största utmaningarna som arbetsgivaren Öckerö kommun står inför är det centrala arbetet med organisationens kompetensförsörjning, ledarutveckling, och inte minst digitaliseringsprocesser.

  Läs mer
 • 2018-06-27
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  Vi söker en Fysioterapeut till vårt etablerade och mycket välarbetade team. Teamet runt patient förutom dig själv är arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska. Då Öckerö är en liten kommun blir uppdraget ofta brett så du får arbeta inom många olika områden. Vi arbetar inom såväl särskilt som ordinärt boende. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.
  Arbetet kräver hög grad av självständighet. Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer
 • 2018-04-23
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Vi söker en vikarie till vårt etablerade och mycket välarbetade team. Teamet runt patient förutom dig själv är arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska.
  • Då Öckerö är en liten kommun blir uppdraget ofta brett så du får arbeta inom många olika områden.
  • Vi arbetar inom såväl särskilt som ordinärt boende.
  • Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.
  • Arbetet kräver hög grad av självständighet.
  • Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt