Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-10-18
  Vikarierande socialsekreterare till barn och familj
  En av våra socialsekreterare går på föräldraledighet och vi söker därmed en socialsekreterare till vår barn- och familjegrupp. Här arbetar du på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna. Du arbetar här med att utreda familjers biståndsbehov/skydd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer samt medverkar till att familjernas egna resurser och lösningar tillvaratas. Du följer upp beviljade insatser, samarbetar med andra aktörer utifrån uppdraget samt i förekommande fall deltar vid domstolsförhandlingar. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.

  Vår styrka ligger i den lilla kommunens fördelar med närhet och goda förutsättningar för samarbete. Vi utvecklar metoder för hemmaplanslösningar.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod och processhandledning. Som anställd erbjuds du även friskvårdbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2018-10-17
  HR-specialister
  Arbetet inom personalenheten skall i likhet med verksamhetsområdets övriga enheter genomsyras av ett uppdrags- och processbaserat tänkande med kvalitet och hållbarhet som grund. Du kommer att ingå i en grupp med tre HR-personer som arbetar professionellt med strategiskt och operativt stöd till organisationens chefer och medarbetare.
  Ditt arbete som HR-specialist innebär att du ger organisationens chefer konsultativt specialiststöd inom hela HR-området. Dina huvudsakliga stöd- och samordningsområden är rehabilitering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och samverkan och lag- och avtalstolkning. Att dessutom ha kännedom om processerna kring lönebildning är också till fördel för uppdraget som helhet. Det är meriterande att ha erfarenhet och fokus inom samhällsbyggnadssektorn eller skol-och utbildningssektorns respektive avtalsområden. I uppdraget som HR-specialist ingår också att arbeta med utbildning, utredning och utveckling inom HR-området.
  Som HR-specialist i Öckerö kommun erbjuds du ett stimulerande arbete i en mindre organisation med breda uppdrag och varierande uppgifter. Här samarbetar man nära kollegor och chefer såväl inom som utom personalenheten.

  Läs mer
 • 2018-10-17
  Lärare i spanska åk 6-9
  Arbetsuppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Hälsö förskola kommer du att arbeta med barn i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom se möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper tillsammans med specialpedagog och förskolechef. Där reflekterar vi tillsammans över aktuella frågeställningar för att utveckla vår verksamhet.

  Läs mer
 • 2018-10-15
  Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd
  Socialkontoret söker en socialsekreterare till vår Vuxengrupp med inriktning mot Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, informera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.

  Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning, sysselsättning, beroendeproblematik, boendefrågor samt skyddsplaceringar utifrån våld vid nära relationer. Vi utgår från att aktivt stötta den enskilde i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med exempelvis sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2018-10-15
  Enhetschef till Bergmans gruppboende TV
  Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar.
  Socialförvaltningens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus.
  I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med verksamhetschefen arbetar med att utveckla kvaliteten och uppfylla nämndens mål för äldreomsorgen i Öckerö kommun. Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen samt andra professioner, såsom biståndsbedömare och vårdpersonal.

  Läs mer
 • 2018-10-15
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning TV
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2018-10-11
  Resurspedagog Bergagårdsskolan
  På Bergagårdsskolan kommer du att arbeta med elever från åk f-6 i en utvecklande miljö där både elevernas och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån elevernas erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där elever och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose elevernas behov.
  Läs mer
 • 2018-10-11
  Fritidspedagog Bergagårdsskolan
  Vi söker dig som vill vara med att driva ett fritidshem enligt våra styrdokument med elevinflytande. Bergagårdsskolan är en F-6 skola med 274 elever. Vi har fyra olika fritidshemvister och vill utveckla samarbetet där emellan. Uppdraget innebär att arbeta med eleverna både under skoldagen och på fritids.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Förskolechef
  I din roll som ledare skapar du goda förutsättningar för barnens utveckling. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter barnet i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare.
  Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där alla ämnen är lika viktiga och nödvändiga, såväl de teoretiska som de praktiska och estetiska.
  Som Förskolechef har du arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du ingår i ledningsgruppen för Öckerö kommun Förvaltning Barn-och utbildning och tillsammans med förvaltningen har du stor möjlighet att påverka och bedriva kultur-skolutveckling i Öckerö kommun. Som chef får du också stöd från administratör och förvaltningsledning..

  Uppdraget

  Vi vill att du
  - antar utmaningen att leda och driva förskolornas utveckling
  - är en tydlig och inspirerande pedagogisk ledare som stöder medarbetarna att maximera elevers potential och kreativa förmåga
  - har gott förhållningssätt och professionellt samarbete med andra
  - är ambitiös och arbetar med att utveckla pedagogik och ledarskap
  - är modig, vågar göra, är självständig och utvärderar
  - tar tillvara olikheter och ser styrkan i mångfalden av lösningar
  - är lyhörd, lyssnar aktivt, arbetar med kunskapsspridning och kunskapsdelning
  - är nytänkande, letar alltid efter nya lösningar för att tillvarata varje elevs potential
  - är väl förtrogen med IT, såväl i ditt dagliga arbete som naturligt arbetsverktyg i lärprocessen.


  Du ingår tillsammans med förskolechefer, rektorer, enhetschefer och förvaltning i ett ledarteam i Öckerö kommun.

  Läs mer
 • 2018-10-09
  Undersköterskor till Hemtjänsten
  Vi söker två nya medarbetare till hemtjänsten, område 1, Öckerö kommun med för närvarande placering på Hönö. Båda tjänsterna är 100 % med möjlighet till lägre tjänstgöring efter överenskommelse.

  Att utifrån beviljat bistånd utföra vård- och omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån verksamhetens mål och intentioner.
  Detta innebär att utifrån biståndsbeslut stödja och hjälpa personer som blivit beviljade hemtjänst att klara sin dagliga livsföring. Det kan innebära att personerna kan behöva stöd och hjälp med sin omvårdnad, diverse hushållssysslor, service i form av städ och tvätt och läkemedelshantering. Vidare ingår att dokumentera i både löpande och i den sociala journalen. Vi har det salutogena synsättet som bas vilket innebär att vi har till uppgift att göra vardagen meningsfull, hanterbar och begriplig för våra vårdtagare.

  Läs mer
 • 2018-10-09
  Sjuksköterska
  Fritt självständigt arbete som Sjuksköterska på natten i Hemsjukvården, Socialförvaltningen
  Timanställning med utrymme för den flexibilitet som just Du behöver just Nu.

  Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du ensam på natten vilket gör att dina kollegor mestadels består av undersköterskor. Du har ansvar för de som bor i ordinärt såväl som särskilt boende. Detta gör att uppdragen kan variera stort och du får en bred kompetens som sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, vissa anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda bibehålla och utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Du har en viktig roll när det gäller den palliativa vården då vi inte har ett separat ASIH team. All avancerad sjukvård i hemmet bedrivs inom ramen för hemsjukvård.

  Läs mer
 • 2018-10-05
  Samhällsplanerare
  Välkommen att söka en helt nyinrättad tjänst om är starkt kopplad till vår nyss antagna översiktsplan där du kommer att bidra med hur vi går från vision till verklighet.

  Som samhällsplanerare arbetar du nära politik och chefer och har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Du driver samhällsplaneringsfrågor, strategisk planering, strategiska markfrågor, gör utredningar samt tar fram planerings- och beslutsunderlag inför politiska beslut.

  I ditt uppdrag har du naturligt många kontakter med medborgare, näringsliv, exploatörer myndigheter och organisationer.

  Du arbetar i huvudsak med ärenden av strategisk karaktär men operativa frågor kan förekomma och uppgifterna varierar över tid.

  Denna nyinrättade tjänst kommer också att formas utifrån din kompetens och i samspel med chefer och kollegor.

  Läs mer
 • 2018-10-04
  Lärare i grundskolans tidigare år
  Björkö skola söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år, lågstadielärare, mellanstadielärare eller lärare skolår 1-7.

  Som lärare är du tydlig, engagerad och skapar lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet, reflektion och problemlösande aktiviteter. Du har ett inkluderande arbetssätt som tillvaratar elevers olika förmågor.

  Du skall ha god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Arbetet innebär undervisning och ansvar för klass. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självklart bidrar du till lagets och skolans gemensamma arbete och utveckling.

  Läs mer
 • 2018-10-02
  Undersköterska/Vårdbiträde
  Vi söker ny medarbetare till hemtjänsten område 3 Öckerö kommun med för närvarande placering på Rörö/Hyppeln.

  Att utifrån beviljat bistånd utföra vård- och omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lagstiftning och utifrån verksamhetens mål och intentioner. Detta innebär att utifrån biståndsbeslut stödja och hjälpa personer som blivit beviljade hemtjänst att klara sin dagliga livsföring. Det kan innebära att personerna kan behöva stöd och hjälp med sin omvårdnad, diverse hushållssysslor, service i form av städ och tvätt och läkemedelshantering. Vidare ingår att dokumentera i både löpande och i den sociala journalen. Vi har det salutogena synsättet som bas vilket innebär att vi har till uppgift att göra vardagen meningsfull, hanterbar och begriplig för våra vårdtagare.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt