Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-12-13
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Öckerö förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Reggio Emilia är en stor inspirationskälla för oss. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar och lär tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På enheten arbetar vi med att ta fram en gemensam värdegrundsportal som ska genomsyra verksamheten från de yngsta barnen till de äldsta eleverna och vuxna. Du får vara med och skapa samarbete med kollegor på både förskola, fritidshem och skola.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper där vi tillsammans reflekterar över aktuella frågeställningar och lär av varandra. Alla tre förskolorna är med i Skolverkets satsning ”Läslyftet i förskolan”.

  Läs mer
 • 2017-12-12
  Rörläggare
  Vi söker dig som vill arbeta med drift, underhåll och förnyelse av rörnätet med placering vid VA-enheten. Du kommer t.ex att arbeta med servisutbyggnad, läcksökning, lagning av ledningsnät m.m.
  VA-enhetens anläggningar och ledningsnät finns på samtliga kommunens öar.
  I dina arbetsuppgifter ingår även tillsyn och service på våra anläggningar.
  Du måste vara flexibel och ha lätt för att ställa om mellan olika typer av arbeten. T.ex så kan det bli sena kvällar om/när akut vattenläcka uppstår.
  Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.

  Läs mer
 • 2017-12-11
  Enhetschef - Kansli och Juridik
  Tjänsten innebär att vara chef för enheten och att vara kommunens jurist.
  Som chef för enheten får du ansvar för den samlade administrationen av de politiska ärende- och beslutsprocesserna, registratur, kommunarkiv och kommunjuridik. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt. Enhetschefen ingår i förvaltningsledningen.
  Som jurist tar du dig an förvaltningsrättsliga och kommunrättsliga frågeställningar och är ett stöd för förvaltningarna i juridiska frågor. Därutöver handlägger du ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen, PBL, LOU, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och inom en mängd andra rättsområden som tillämpas i kommunal förvaltning.
  Kansli arbetar med nämndadministration, kommunarkiv och registratur. Nämndadministrationen har centraliserats och är mitt i arbetet med att definiera och utveckla ärende- och beslutsprocesser.
  Du är ansvarig chef för Val 2018.
  Som chef och ledare ska du aktivt bidra till en kultur som uppmuntrar till ett ökat stöd för kommunens politiker, verksamheter och invånare.

  Läs mer
 • 2017-12-11
  Enhetschef – Digitalisering och Kommunikation
  Som chef för enheten får du ett brett ansvar för IT, kundservice och kommunikation och du kommer att arbeta både operativt och strategiskt. Du kommer att ingå i förvaltningsledningen.
  I dag är IT-verksamheten i huvudsak driftsfokuserad men har påbörjat resan mot att erbjuda verksamheterna ett ökat stöd i digital utveckling. Som chef ska du ta tillvara på medarbetarnas kompetens och driva utvecklingen i önskad riktning.
  Kommunens kundtjänstfunktion, Kommunservice, är invånarnas ”en väg in” till kommunens tjänster. Kommunservice utvecklar, i samverkan med förvaltningarna, arbetssätt för att skapa en enklare vardag för invånare, företagare och besökare. Du ska leda och stödja arbetet med att skapa ett helhetstänk kring kommunal service, hela vägen från första kontakt till avslutat ärende, där e-tjänster blir en central del av enhetens ansvarområde.
  Som chef och ledare ska du aktivt bidra till en kultur som uppmuntrar till ett ökat stöd för kommunens verksamheter, invånare och företagare. Du ska leda och peka ut riktningen för Öckerö kommuns förändringsarbete inom enhetens område.

  Läs mer
 • 2017-12-07
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Arbeta med barn, tillsammans med kollegor på Västergårdsskolans fritidshem och skola.
  Tillsammans med kollegor arbeta för att utgöra ett stöd i barns utveckling mot målen i enlighet med LGR11. Tillsammans med kollegor verka för att utveckla fritidshemmet och arbeta för god samverkan mellan skola och fritidshem.

  Läs mer
 • 2017-12-07
  Lärare i grundskolans tidigare år
  Björkö skola söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år, lågstadielärare, mellanstadielärare eller lärare skolår 1-7.

  Som lärare är du tydlig, engagerad och skapar lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet, reflektion och problemlösande aktiviteter. Du har ett inkluderande arbetssätt som tillvaratar elevers olika förmågor.

  Läs mer
 • 2017-12-04
  Dramalärare
  Vi söker en dramalärare som har starkt engagemang för elever och teaterkonst. uppdraget innebär undervisning för barn och unga i åldrarna 8-16 år i De Tio Öarnas Kulturskola.
  Läs mer
 • 2017-12-04
  Fiollärare
  Vi söker en fiollärare med kompetens inom instrumentalundervisning individuellt och i grupp. Ditt uppdrag blir att undervisa barn och unga i fiol på De Tio Öarnas Kulturskola.
  Läs mer
 • 2017-11-28
  Enhetschef till funktionshinders utförarverksamhet, TV
  Vi har gjort en omorganisation av enhetschefernas områden och därmed utökat antalet tjänster. Detta gör att vi nu söker en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss i den nya ledningsgruppen där idéer och prestigelöshet ger oss god och kreativ arbetsmiljö. Vi står inför många spännande utmaningar framöver och därför behöver vi Dig som är erfaren chef som tycker om att leda och inspirera medarbetarna så vi skapar goda och kvalitativa verksamheter.

  Under 2018 kommer ombyggnationen av Daglig verksamhet stå klar och vi ser fram emot nya kollegor som kan bidra med idéer och kunskap i den processen.

  Som Enhetschef i Öckerö kommun får du ett spännande och utmanande i uppdrag i att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. Kommunens storlek gör att vi har ett övergripande perspektiv och kan hjälpas åt med utveckling och gemensamma strategier.

  Tillsammans med medarbetarna ansvarar du för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Vi satsar på kompetensutveckling till medarbetarna och har ett Pedagogiskt team som stöd för enhetscheferna. Du har ett ansvar för budget, personal och arbetsmiljö samt samverkan med såväl interna som externa aktörer. Vi arbetar med en modell när det gäller ledning och styrning samt har Stratsys som ett kvalitetssystem. Som enhetschef har du tillgång till flertalet stödfunktioner som på ett generöst sätt stöttar dig i ditt uppdrag.

  Du ingår i ledningsgruppen för IFO/FH och är underställd verksamhetschefen.

  Läs mer
 • 2017-11-28
  Enhetschef till funktionshinders utförarverksamhet, VIK
  Vi har gjort en omorganisation av enhetschefernas områden och därmed utökat antalet tjänster. Detta gör att vi nu söker en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss i den nya ledningsgruppen där idéer och prestigelöshet ger oss god och kreativ arbetsmiljö. Vi står inför många spännande utmaningar framöver och därför behöver vi Dig som är erfaren chef som tycker om att leda och inspirera medarbetarna så vi skapar goda och kvalitativa verksamheter.

  Under 2018 kommer ombyggnationen av Daglig verksamhet stå klar och vi ser fram emot nya kollegor som kan bidra med idéer och kunskap i den processen.

  Som Enhetschef i Öckerö kommun får du ett spännande och utmanande i uppdrag i att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. Kommunens storlek gör att vi har ett övergripande perspektiv och kan hjälpas åt med utveckling och gemensamma strategier.

  Tillsammans med medarbetarna ansvarar du för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Vi satsar på kompetensutveckling till medarbetarna och har ett Pedagogiskt team som stöd för enhetscheferna. Du har ett ansvar för budget, personal och arbetsmiljö samt samverkan med såväl interna som externa aktörer. Vi arbetar med en modell när det gäller ledning och styrning samt har Stratsys som ett kvalitetssystem. Som enhetschef har du tillgång till flertalet stödfunktioner som på ett generöst sätt stöttar dig i ditt uppdrag.

  Du ingår i ledningsgruppen för IFO/FH och är underställd verksamhetschefen.

  Läs mer
 • 2017-11-23
  Specialpedagog till förskolan
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med barn och arbetslag i förskolan. I arbetsuppgifterna ingår det som en viktig del att ge handledning till pedagogerna för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer. Du ska också vara en del av förskolans utvecklingsarbete. Vara ett stöd för pedagogerna i arbetet med extra anpassningar och kartläggningar både på organisations-, grupp- och individnivå. I ditt uppdrag kommer du att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. Du kommer också att medverka vid övergången mellan förskola och skola.
  Läs mer
 • 2017-11-14
  Förskollärare Rörö
  Rörö förskola ligger i samma byggnad som Rörö grundskola och fritidshem. På enheten finns också en grupp förskoleklassbarn. Vi är en liten men mycket driven enhet. Tillsammans i arbetslaget, som består av förskollärare, fritidspedagog samt grundskollärare arbetar vi ständigt för att driva och utveckla vår verksamet ur ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbeta över ålders- och verksamhetsgränser och möta dagen med flexibilitet och nyfikenhet. Arbetet på Rörö förskola innebär att tillsammans med övrig personal arbeta utifrån styrdokumentens mål och värna om våra barn. I dagsläget har vi elva barn i åldrarna 1- 3 år inskrivna på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-11-14
  Kompassenskolan söker speciallärare
  Kompassen söker dig som är behörig speciallärare. Som speciallärare hos oss fungerar du som ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete och samarbetar med andra lärare, övrig skol- och elevhälsopersonal samt skolledning. Arbetets innehåll och form är flexibelt för att möta elevernas och organisationens behov.
  Du arbetar direkt mot elever på individ- grupp och organisationsnivå men också med att handleda lärare som undervisar elever med svårigheter genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.
  Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med resurspedagog och rektor. Det innebär också att delta i central elevhälsa.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt