Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-08-17
  Undersköterskor x 2, TV 85%
  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
  Läs mer
 • 2017-08-15
  Undersköterska/Stödpedagog/Stödassistent , c:a 75% TV
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genomförandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt. Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll samt journatt.
  Läs mer
 • 2017-08-10
  Skolchef
  I rollen som förvaltningschef ansvarar du, med stöd av rektorsgruppen, för att driva och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv både på förvaltnings- och kommunnivå. Du har ett övergripande ansvar för verksamhetens måluppfyllelse, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i kommunchefens ledningsgrupp och är direkt underställd kommunchefen.
  Läs mer
 • 2017-08-09
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Vi söker dig som vill vara med att driva ett fritidshem enligt våra styrdokument med elevinflytande. Bergagårdsskolan är en F-6 skola med ca 280 elever. Vi har fyra olika fritidshemvister och vill utveckla samarbetet där emellan. Uppdraget innebär att arbeta med eleverna både under skoldagen och på fritids.
  Läs mer
 • 2017-08-09
  Lärare
  Vi söker nu en behörig lärare för undervisning på låg- och mellanstadiet. Då vi har bred behörighet på skolan kan vi vara flexibla med Din behörighet.

  På Bergagårdsskolan tror vi att elevernas självkänsla och självförtroende växer när de får chans att utvecklas och se resultaten av sina insatser, därför är formativ bedömning viktig. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära så mycket som möjligt. Vi utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som lärare arbetar Du i team med en årskurs, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad. Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-08-09
  Specialpedagog
  Vi söker en specialpedagog som vill vara med och utveckla och forma verksamheten på skolan. Vi på Bergagårdsskolan utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som specialpedagog arbetar Du i team med flera olika kompetenser, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad.

  Dina huvudsakliga uppgifter blir:
  • Att identifiera, analysera och tillsammans med övrig personal arbeta systematiskt och målinriktat utifrån individens behov för att skapa en god undervisnings- och lärandemiljö utifrån våra styrdokument.
  • Kartlägga elevernas styrkor, förmågor och ämneskunskaper. Arbetet med kartläggningar på såväl organisations-, grupp- som individnivå. På samtliga nivåer arbetar du med att initiera, stödja och arbeta med processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  • Systematiskt utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Arbeta som en aktiv del med och för eleverna som en viktig del i elevhälsans förebyggande arbete kring eleverna.
  • Handleda undervisande pedagoger för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer som förbättrar undervisningen.

  Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-08-09
  Vårdbiträde med adekvat utbildning, TV 80%
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att periodvis arbeta under hög belastning.
  Läs mer
 • 2017-08-09
  Vårdbiträde med adekvat utbildning , TV 64% natt
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att periodvis arbeta under hög belastning.
  Läs mer
 • 2017-08-07
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning TV 75%
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2017-08-07
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Björkö förskola, tillsammans med kollegor i arbetslaget, ansvara för en grupp barn i åldrarna 1-5 år. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt dagligt arbete i barngrupp på avdelningen.
  Läs mer
 • 2017-08-07
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Arbeta med barn, tillsammans med kollegor på Västergårdsskolans fritidshem och skola.
  Tillsammans med kollegor arbeta för att utgöra ett stöd i barns utveckling mot målen i enlighet med LGR11. Tillsammans med kollegor verka för att utveckla fritidshemmet och arbeta för god samverkan mellan skola och fritidshem.

  Läs mer
 • 2017-08-02
  Upphandlingsansvarig
  Tjänsten är kommunövergripande. Du ansvarar för hela upphandlingsprocessen, från marknadsanalys och upprättande av förfrågningsunderlag och genomförande av den formella upphandlingen. Som upphandlingsansvarig är ditt uppdrag att
  tillsammans med verksamhetsansvariga chefer genomdriva affärsmässiga upphandlingar för kommunens olika verksamheter och säkerställa att upphandlingarna sker på ett juridiskt korrekt sätt. Du fungerar även som internstöd i utbildning och rådgivning gällande upphandling. Din roll omfattar också deltagande i regionala nätverk i upphandlingsfrågor, främst kopplat till Göteborgs Stads förvaltning för inköp- och upphandling.

  Läs mer
 • 2017-07-24
  Byggnadsinspektör
  Tjänsten innebär att som myndighet granska byggprocessen och vara ett stöd för privatpersoner och företag från första byggidé till slutbesked.
  Du kommer tillsammans med övriga medarbetare på enheten att ansvara för all lov- och anmälningspliktig byggnadsverksamhet vilket innebär att fatta beslut enligt delegationsordning, rådgivning, samordning och möten med såväl privatpersoner som byggherrar och entreprenörer. I de fall ärenden inte kan beslutas på delegation ansvarar du för att föredra dessa, med förslag till beslut, i bygg- och miljönämnden.
  Enheten bedriver också tillsyn utsättning, arbetsplatsbesök och samråd. Vid fältbesök har du bland annat tillgång till tjänstebåt och elbilar.

  Vi ger dig möjligheten att ständigt förfoga över den allra senaste kunskapen om byggprocessen och dess lagstiftning i en dynamisk miljö. Vi använder ärendehanteringssystemen Bygg-R, Comprima och Outlook.

  Läs mer
 • 2017-07-05
  Studentmedarbetare fokus marknadsföring
  För att barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun på bästa sätt ska möta framtidens behov behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är ett av våra viktigaste områden och som du som studentmedarbetare kommer att vara en del av.

  Ditt uppdrag blir att aktivt marknadsföra barn- och utbildningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare för förskollärare, lärare och fritidspedagoger genom t.ex. sociala medier och på de platser där framtidens arbetstagare inom våra områden finns, så som universitet och högskolor. Du marknadsför också lediga tjänster på ett innovativt sätt på flera arenor.

  Utöver det vill vi att du utformar ett koncept för fortsatt marknadsföring av våra lediga tjänster och barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun som en attraktiv arbetsgivare. Konceptet ska vara ett redskap för våra förskolechefer och rektorer i framtida rekryteringar. Du kommer att ingå i en central grupp som arbetar med dessa frågor

  Läs mer
 • 2017-06-28
  Biståndshandläggare
  Ditt uppdrag
  Vi söker dig som vill ha ett viktigt jobb! Du ska medverka till att kommunens äldre får en trygg och värdig omsorg. I din roll är du en nyckelperson och det du gör är viktigt för många!

  Inom äldreomsorgen arbetar idag 3 biståndshandläggare som är organiserade i äldreomsorgens administration tillsammans med demenssköterska och anhörigsamordnare. Samtliga handläggare arbetar med vårdplaneringar på sjukhus och ansvar för sina geografiska områden. Videovårdplaneringar är på gång och är framtidens modell för verksamheten. Administrationen är direkt organiserad under verksamhetschefen för äldreomsorgen.

  Vi söker nu en biståndshandläggare till ett av områdena. Som biståndshandläggare bedömer du äldres behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen. Du gör bedömningarna utifrån individens behov av stöd och ska utifrån dina bedömningar formulera skriftliga utredningar. Därefter ska du på ett professionellt sätt informera sökande om ditt beslut samt formulera tydliga uppdrag till utföraren. Du arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i fokus och målgruppen är personer över 65 år som är bosatta i kommunen.

  I din roll kommer du att samarbeta med utförarna, vårdplaneringssköterskor, rehab personal samt med övriga inom enheten. Du kommer även att samverka med andra professioner och andra interna och externa verksamheter för att komma vidare i dina ärenden.

  Vi har fokus på att främja en god psykosocial arbetsmiljö och erbjuder självklart friskvårdsbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2017-06-12
  Sjuksköterskor 3 st
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska
  3 Tillsvidareanställning 100 %. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
  Vi söker en sjuksköterska med patient ansvar på särskilt boende. Som sjuksköterska i kommunen kommer du även att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA i väntan på ambulans uppdrag där vi samarbetar med räddningstjänsten.

  Läs mer
 • 2017-06-12
  Sjuksköterska
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska natt, 68 %.
  Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvården på natten. Det är en sjuksköterska i tjänst på natten så man samarbetar mycket med övrig nattpersonal på kommunens boende samt hemtjänst. I kommunen kommer du att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, vissa anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt