Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-09-18
  Ekonomichef
  Arbetet inom ekonomienheten skall i likhet med verksamhetsområdets övriga enheter genomsyras av ett uppdrags- och processbaserat tänkande med kvalitet och hållbarhet som grund. Du kommer att ingå i och leda en grupp centralt organiserade ekonomer. Man arbetar såväl strategiskt som operativt med kvalitativt stöd till organisationens chefer och politiker. Vi söker dig som vill medverka i det utvecklingsarbete som pågår i Öckerö kommun. Som ekonomichef leder du ekonomienheten och ansvarar för kommunens löpande process kring budget, ekonomiska redovisning, bokslut, ekonomisk rapportering samt ekonomiskt stöd till politik och förvaltning mm. Uppdraget innebär också att leda finansförvaltningen såsom upplåning och placering av medel på finansmarknaden. Ekonomichefen ingår tillsammans med verksamhetschefen i kommundirektörens ledningsgrupp där du förväntas delta med din kompetens och ditt engagemang i kommungemen-samma frågor. Eftersom kommunens upphandlingsfunktion är organiserad inom ekonomienheten är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av upphandlingsfrågor. Ekonomienhetens uppgifter och mål formuleras via uppdrag i enlighet med Öckerö kommuns styr- och ledningsmodell, Öckerömodellen.
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Grundskollärare Bergagårdsskolan åk 1
  Vi söker nu en behörig lärare för undervisning på lågstadiet åk 1. Då vi har bred behörighet på skolan kan vi vara flexibla med Din behörighet.

  På Bergagårdsskolan tror vi att elevernas självkänsla och självförtroende växer när de får chans att utvecklas och se resultaten av sina insatser, därför är formativ bedömning viktig. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära så mycket som möjligt. Vi utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Läs mer
 • 2018-09-17
  Bergagårdsskolan söker ett arbetsteam med 2 lärare
  Vi på Bergagårdsskolan söker nu två engagerade lärare som vill arbeta i team i ett av våra arbetslag mot åk3. Vi tror på styrkan att arbeta pedagogiskt tillsammans för att främja lärandet. Vi arbetar med både stora och små grupper med våra elever och vi är därför flexibla i hur vi arbetar med elevgruppen utifrån olika behov. Vi ser gärna att ni har arbetat tillsammans tidigare och har goda erfarenheter av att skapa en god lärmiljö, arbeta kreativt tillsammans för att utveckla undervisningen i klassrummet för att ge god måluppfyllelse. Skolan har 274 elever och en stor fritidsverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Undersköterska/Stödpedagog/Stödassistent till LSS gruppboende
  Du deltar aktivt i de olika arbetsuppgifterna som innefattar allt från pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen till personlig omvårdnad, samverkan med det övriga nätverket kring brukaren, dokumentation och utvärdering utifrån aktuell genom-förandeplan. Du bidrar med att, tillsammans med dina kollegor, arbeta med brukaren i fokus när det gäller att utveckla arbetsmetoder, rutiner och ett professionellt förhållningsätt. Arbetspassen är förlagda veckans alla dagar och kan vara både tidig morgon, sen kväll samt journatt.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom funktionshindergruppen arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver ansvarstagande samt ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv för den enskilde individen och vi samarbetar med den enskildes nätverk, utförare av insatser samt andra myndigheter och organisationer.
  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod och processhandledning. Som anställd erbjuds du även friskvårdbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2018-09-12
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  Vi söker två Fysioterapeuter till vår etablerade och mycket väl arbetande grupp.
  Här arbetar vi i team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor/rehab assistenter, sjuksköterskor och biståndsbedömare.
  Då Öckerö är en liten kommun är vårt uppdrag brett så du får möjlighet att arbeta inom många olika områden – ordinärt och särskilt boende, korttidsverksamhet, KomHem- team och habilitering (bas).
  Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.

  Arbetet kräver hög grad av självständighet. Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer
 • 2018-09-10
  Lärare i förskola/Förskollärare
  Tillsammans med kollegor bidra till att vardagen för barnen på förskolan fungerar väl och att omsorg och den pedagogiska undervisningen bygger på barns delaktighet. Tillsammans med kollegor på förskolan medverka till att skapa en meningsfull och utvecklande lärmiljö för varje barn och för hela barngruppen. Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt läroplan tillsammans med kollegor i arbetslaget. På informationsmöten för vårdnadshavare och vid pedagogiska samtal leda samtalet. I den dagliga kontakten med vårdnadshavare vara tydlig och engagerad.

  Unikum är vår digitala plattform för att synliggöra verksamheten och som verktyg för reflektion och lärande.

  Läs mer
 • 2018-09-10
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog hos oss på Björkö innebär arbete med barn och elever i åldrarna 1-13 år. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
  o Tillsammans med undervisande lärare ansvara för den pedagogiska kvalitetsutvecklingen enligt förskolans och grundskolans läroplan.
  o Tillsammans med ansvariga pedagoger identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärmiljön för barn/elever.
  o Tillsammans med ansvariga pedagoger upprätta och utvärdera handlingsplaner för barn/ elever och att stötta pedagogerna i deras arbete.
  o Medverka vid övergångar mellan olika verksamheter och stadier.
  o Hålla dig uppdaterad på digitala lärverktyg.
  På skolan finns ett lokalt elevhälsoteam som Du kommer att vara en del i. Vi har även ett centralt elevhälsoteam där Du kommer att samarbeta med skolsköterska, kurator, logoped och skolpsykolog. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där Du som specialpedagog kommer att ingå.

  Läs mer
 • 2018-09-07
  Lärare i spanska åk 6-9
  Arbetsuppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Lärare i MA/NO, Brattebergskolan
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Behandlare
  I den lilla kommunen finns förutsättningar för nära samarbete, möjlighet att påverka förändringar och vara delaktig i utveckling. Individ- och familjeomsorgen har en bred verksamhet och är integrerad med funktionshinder.
  Som behandlare ingår du i Behandlingsenheten vars uppdrag är brett och teamet arbetar med behandlingsarbete, stöd och rådgivning. Vi utgår från att aktivt stötta individer och familjer i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet.

  Vi arbetar med barn, familjer och vuxna, och då främst på uppdrag från Socialkontoret. Arbetet innebär också att ge kommuninvånarna kortare råd- och stödinsatser i form av t ex föräldrastöd och samarbetssamtal. I målgruppen ingår alla åldrar med skiftande hjälpbehov, vilket gör att teamet behöver bestå av personal med skiftande kompetenser som kompletterar varandra. Vi söker därför någon som vill, och tycker det är spännande att arbeta mot en bred målgrupp med varierade behov av stöd.

  Läs mer
 • 2018-09-03
  Undersköterska Hemtjänsten
  Vi söker en ny medarbetare till hemtjänsten, område 1, Öckerö kommun med för närvarande placering på Öckerö/Hälsö.
  Att utifrån beviljat bistånd utföra vård- och omsorgsinsatser, i enlighet med gällande lag-stiftning och utifrån verksamhetens mål och intentioner.
  Detta innebär att utifrån biståndsbeslut stödja och hjälpa personer som blivit beviljade hemtjänst att klara sin dagliga livsföring. Det kan innebära att personerna kan behöva stöd och hjälp med sin omvårdnad, diverse hushållssysslor, service i form av städ och tvätt och läkemedelshantering. Vidare ingår att dokumentera i både löpande och i den sociala journalen. Vi har det salutogena synsättet som bas vilket innebär att vi har till uppgift att göra vardagen meningsfull, hanterbar och begriplig för våra vårdtagare.

  Läs mer
 • 2018-08-29
  Kock
  Du kommer att arbeta med att laga såväl kall som varm mat, laga mat till diverse specialkoster, salladsförberedning, för- & efterarbete i köket som innebär allt från planering och genomförande av matlagning, diskning och städning under och efter lunchservering.
  Läs mer
 • 2018-08-29
  Speciallärare/specialpedagog Bergagårdsskolan
  Bergagårdsskolan söker dig som är behörig speciallärare. Som speciallärare/specialpedagog hos oss fungerar du som ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete och samarbetar med andra lärare, övrig skol- och elevhälsopersonal samt skolledning. Arbetets innehåll och form är flexibelt för att möta elevernas och organisationens behov.
  Du arbetar direkt mot elever på individ- grupp och organisationsnivå men också med att handleda lärare genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i lärmiljön. Du arbetar också med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd.
  Som speciallärare/specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar även i det förstärkta elevhälsoteamet.

  Läs mer
 • 2018-08-29
  Grundskollärare Bergagårdsskolan 1-3
  Vi söker nu en behörig lärare för undervisning på lågstadiet åk 3. Då vi har bred behörighet på skolan kan vi vara flexibla med Din behörighet.

  På Bergagårdsskolan tror vi att elevernas självkänsla och självförtroende växer när de får chans att utvecklas och se resultaten av sina insatser, därför är formativ bedömning viktig. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära så mycket som möjligt. Vi utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som lärare arbetar Du i team med en årskurs, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad. Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2018-08-28
  Timvikarier inom Hemtjänsten
  Vi söker dig som fyllt 18 år och är intresserad av att arbeta som timvikarie hos oss

  Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, har stor ansvarskänsla och god empatiförmåga. Du är lyhörd, flexibel och ditt bemötande präglas av respekt.

  Du skall kunna arbeta självständigt men också vara bra på att samarbeta med personen
  som beviljats insatser och dennes närstående, med din arbetsgrupp samt med övriga samarbetspartners.

  Läs mer
 • 2018-08-23
  Köksbiträde
  Du kommer att arbeta med alla förekommande sysslor i ett kök. Delta i beredning för såväl kall som varm mat, salladsförberedning, för- & efterarbete i kök, disk och städning.

  Vidare skall du vara beredd på att representera kostenheten på ett positivt sätt genom att vara välkomnande och lyhörd gentemot våra gäster.

  Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring var fjärde helg.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt