Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-06-26
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Björkö förskola, tillsammans med kollegor i arbetslaget, ansvara för en grupp barn i åldrarna 1-5 år. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt dagligt arbete i barngrupp på avdelningen.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Arbeta med barn, tillsammans med kollegor på Västergårdsskolans fritidshem och skola.
  Tillsammans med kollegor arbeta för att utgöra ett stöd i barns utveckling mot målen i enlighet med LGR11. Tillsammans med kollegor verka för att utveckla fritidshemmet och arbeta för god samverkan mellan skola och fritidshem.

  Läs mer
 • 2017-06-20
  NO & spansklärare till Hedens högstadium, Hönö
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Tjänsten är cirka 55% spanska och 45% NO.

  Läs mer
 • 2017-06-16
  Hedens förskola söker förskollärare
  På Hedens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Hedens skola söker mellanstadielärare
  Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år, lärare år 1-7 eller mellanstadielärare. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan anpassa och lägga upp din undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar.Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Versamhetschef för fritid och kultur
  Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för enheterna
  - Bibliotek/kultur
  - Natur/Anläggning/Park
  - Ungdom/fritidsgård
  - Förening
  I rollen som verksamhetschef för Fritid och Kultur ingår direkt ansvar för enheten Bibliotek/kultur, motsvarande enhetschef.
  Ditt uppdrag som verksamhetschef är mycket omväxlande och inspirerande; tillsammans med dina enhetschefer leder, planerar och utvecklar du det strategiska och övergripande arbetet inom verksamhetsområdets enheter.
  Du verkar för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen och ser till att enheterna uppfyller politiskt uppsatta mål.
  Du har budget, - arbetsmiljö- och personalansvar för ca 25 personer.
  Du är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp

  Läs mer
 • 2017-06-15
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med barn/elever och arbetslag från förskola till åk 6. I arbetsuppgifterna ingår det som en viktig del att ge handledning till pedagogerna för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer. Du ska också driva skolutveckling, vara ett stöd för pedagogerna i arbetet med extra anpassningar och kartläggningar både på organisations-, grupp- och individnivå. I ditt uppdrag kommer du att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. Du kommer också att medverka vid övergången mellan olika verksamheter.
  I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår.

  Läs mer
 • 2017-06-15
  Specialpedagoger till Öckerö
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med barn/elever och arbetslag från förskola till åk 6. I arbetsuppgifterna ingår det som en viktig del att ge handledning till pedagogerna för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer. Du ska också driva skolutveckling, vara ett stöd för pedagogerna i arbetet med extra anpassningar och kartläggningar både på organisations-, grupp- och individnivå. I ditt uppdrag kommer du att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. Du kommer också att medverka vid övergången mellan olika verksamheter.
  I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där du kommer att ingå. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som du kommer att leda. Vidare har vi ett centralt elevhälsoteam där du ingår.

  Läs mer
 • 2017-06-14
  Barnsekreterare 50 % / familjerättssekreterare 50 %, TV
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Med anledning av att det är ett litet socialkontor innefattar denna tjänst som socialsekreterare två uppdrag på 50 % var.

  50 % av tjänsten har en inriktning mot barn och familjer som beviljats öppenvårdsinsatser. Barnsekreteraren är den särskilt utsedda socialsekreteraren som ska följa barnets vård. Barnsekreterarens övergripande roll är att vara barnets företrädare. Du är ansvarig för myndighetsutövningen runt barnet/ungdomen och till ditt stöd finns arbetsledning och handledning.

  50 % av tjänsten innebär familjerättsliga frågor. Du arbetar med samtliga inom området förekommande arbetsuppgifter som: vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, konflikt- och försoningsärenden, adoptionsärenden, faderskapsärenden samt samarbetssamtal.

  Arbetet är varierande, stimulerande och ställer krav på din förmåga på flexibilitet och att planera din tid.

  Läs mer
 • 2017-06-14
  Grundskollärare åk 4-6 till Ankarets skola
  Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga läraruppgifter såsom att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Att fungera som mentor för elever.
  Läs mer
 • 2017-06-14
  Hälsö skola söker en fritidspedagog
  Vi söker Dig som vill arbeta som fritidpedagog på Hälsö fritidshem. Du kommer att ingå i skolans arbetslag och i en pedagogisk utvecklingsgrupp för fritidshemmen för Hälsö, Öckerö och Rörö som träffas några gånger per termin. Fokus för vårt utvecklingsarbete just nu är att implementera våra nya styrdokument för fritidshemmet.
  Läs mer
 • 2017-06-14
  Musiklärare
  Dina arbetsuppgifter är att planera, genomföra och följa upp musikundervisningen i åk 4-6 på Ankaret, Kompassen och Hälsö skola(F-6).
  I uppdraget ingår sedvanliga läraruppgifter.
  Tjänsten fördelas mellan skolorna enligt följande: 25% Ankaret, 25% kompassen, 20% Hälsö skola.

  Läs mer
 • 2017-06-14
  Rektor
  Vi söker nu rektor till grundskola med fokus mot äldre åldrar.
  Ledorden för den framtida skolan är trygghet, lust och kvalitet. Ditt uppdrag är att skapa ett arbetsklimat för barn, elever och personal som genomsyras av dessa ledord. Du kommer att ansvara för måluppfyllelse, budget, personal och kvalitet inom enheten. Du ska leda, utveckla och följa upp verksamheten enligt våra styr- och måldokument i samverkan med personal, elever och föräldrar. Du kommer att ingå i kommunens rektorsteam. Du kommer att vara med och forma verksamheten för den framtida skolverksamheten i Öckerö kommun. Tillsammans med elever och personal skapas en verksamhet att vara stolt över.

  Läs mer
 • 2017-06-12
  Lärare
  Vi söker nu en behörig lärare för undervisning på låg- och mellanstadiet. Då vi har bred behörighet på skolan kan vi vara flexibla med Din behörighet.

  På Bergagårdsskolan tror vi att elevernas självkänsla och självförtroende växer när de får chans att utvecklas och se resultaten av sina insatser, därför är formativ bedömning viktig. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära så mycket som möjligt. Vi utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som lärare arbetar Du i team med en årskurs, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad. Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-06-12
  Sjuksköterskor 3 st
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska
  3 Tillsvidareanställning 100 %. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
  Vi söker en sjuksköterska med patient ansvar på särskilt boende. Som sjuksköterska i kommunen kommer du även att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA i väntan på ambulans uppdrag där vi samarbetar med räddningstjänsten.

  Läs mer
 • 2017-06-12
  Sjuksköterska
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Sjuksköterska natt, 68 %.
  Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvården på natten. Det är en sjuksköterska i tjänst på natten så man samarbetar mycket med övrig nattpersonal på kommunens boende samt hemtjänst. I kommunen kommer du att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, vissa anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

  Läs mer
 • 2017-06-08
  Specialpedagog
  Vi söker en specialpedagog som vill vara med och utveckla och forma verksamheten på skolan. Vi på Bergagårdsskolan utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som specialpedagog arbetar Du i team med flera olika kompetenser, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad.

  Dina huvudsakliga uppgifter blir:
  • Att identifiera, analysera och tillsammans med övrig personal arbeta systematiskt och målinriktat utifrån individens behov för att skapa en god undervisnings- och lärandemiljö utifrån våra styrdokument.
  • Kartlägga elevernas styrkor, förmågor och ämneskunskaper. Arbetet med kartläggningar på såväl organisations-, grupp- som individnivå. På samtliga nivåer arbetar du med att initiera, stödja och arbeta med processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  • Systematiskt utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Arbeta som en aktiv del med och för eleverna som en viktig del i elevhälsans förebyggande arbete kring eleverna.
  • Handleda undervisande pedagoger för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer som förbättrar undervisningen.

  Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-05-18
  Besök-och näringslivssamordnare
  Som besök- och näringslivssamordnare arbetar du med stöd i enheten som har ansvaret för kommunens besöks- och näringslivsarbete, enhetens uppgift är att utföra rådgivning, samordning och kommunal support till kommunens företagare.
  Uppdraget omfattar även EU samordning som är en del av näringslivsarbetet vilket innebär att du bl.a. administrerar EU ansökningar och stöder initiativ till EU bidrag.
  Att skapa goda förutsättningar för etablerade och nya företagare samt stödja utvecklingen av näringslivet i stort är viktiga uppdrag i tjänsten.
  Som besök- och näringslivssamordnare ingår du i teamet inom besök – och näringslivsenheten och kommer att delta i de arbetsuppgifter som idag finns och utförs av befintlig personal. Din roll i teamet är att förstärka befintliga resurser och bidra till kompetensförstärkning, det innebär att du skall ha god kompetens i de områden teamet idag behöver förstärkas. Exempel på sådana områden är organisation av enhetens arbete, kundvård och projektdokumentation, bidrag- och projektansökningar till EU, delta i event och konferenser som teamet arrangerar och hantera kommunikation till enskilda företag och grupper.

  Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:
  • Att delta, initiera och driva näringslivsanknutna projekt som en del i gruppen
  • Att organisera och projektera bidragsansökningar till EU som samordnare
  • Att samordna EU frågorna inom besök- och näringsliv
  • Att som medarbetare underhålla register i enhetens verksamhetssystem
  • Att dokumentera projekt, prognoser, statistik och uppgiftsrapportering
  • Budgetarbete för projekt och aktiviteter
  • Delta i teamets utveckling som resursstöd
  • Att medverka till att skapa nätverk, mötesplatser och relationer för besök- och näringslivet.
  • Att delta i frukostmöten och företagsträffar

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt