Meny
Sök
Här är du:  

Sommarjobb/Feriearbete

Öckerö kommun erbjuder varje år feriearbete till ungdomar som bor i kommunen. Feriearbeten fyller flera funktioner dels att ger ungdomarna bra arbetslivsintroduktion som kan vara stöd när de väljer framtida yrke och dels ger arbetsgivare möjligheter att träffa framtidens medarbetare. Kommunen administrerar och betalar lönen.

 

Tidplan 2017

 • Arbetsgivare kan anmäla intresse till och med 7/3
 • Alla lediga ferietjänster annonseras ut 13/3
 • Ungdomar kan söka mellan den 13/3 - 31/3 
 • Intervjuer ska vara klara senast 10/5
 • Besked om anställning lämnas senast den 26/5

Fördelning av ansvar


Arbetsgivaren ansvarar för att:

 • Skicka kallelse till intervjuer och genomföra intervjuer
 • Informera om var, när och hur de skall arbeta samt vem som är ansvarig chef/handledare.
 • Informera kommunen direkt när rekryteringen är klar.
 • Ordna en dags introduktion – introduktionsdagen ingår i de tre veckorna (90 h) och ska ersättas med lön
 • Fylla i feriearbetarnas tidrapporter och skicka till kommunen.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att:

 • Skriva anställningsavtal
 • Informera chefer, handledare och ungdomar om regler m.m.

Lönekontoret ansvarar för att:

 • Betala ut lön


Information till arbetsgivare

1. Annonsering

Ta chansen att erbjuda feriejobbare meningsfulla arbetsuppgifter! Kommunen betalar lönen!

Arbetsgivare inom kommunala verksamheter, företag och föreningar har möjlighet att göra en insats för ungdomarna i Öckerö kommun genom att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter under sommaren.

Det kan handla om arbetsuppgifter som inte hunnits med under året (förråd som ska städas, pärmar som ska tömmas, en vägg som ska målas, etc). Vi hoppas att ni har möjlighet att ta emot en eller gärna flera ungdomar i åldrarna 16-17 år under tre veckor sommaren 2017.

Ange kortfattat beskrivning av företaget, vilka arbetsuppgifter ni kan erbjuda och vilka egenskaper önskvärd samt hur många ungdomar ni kan ta emot. Glöm inte ange handledarens namn och kontaktuppgifter.


2. Intervjuer

Det behövs gott om förberedelsetid till intervjuer, informera personal m.m. så att det inte dröjer allt för lång tid mellan att ni får ansökningshandlingarna till att ungdomarna kallas till intervju och till att de får besked om var de ska arbeta och när. Vi vill ha besked senast den 10 maj om när och var de ska arbeta samt vem som är handledare.

3. Överenskommelsen

Det är viktigt att ni som arbetsgivare skickar in överenskommelsen påskriven till kommunen senast

Överenskommelsen utgör en plattform för samarbetet kring genomförandet av feriearbete för ungdomar i åldrarna 16 - 17 år boende i Öckerö kommun. Feriearbetet äger rum under 3 veckor inom perioden 19 juni - 20 augusti. Öckerö kommun (arbetsgivar-funktionen) träffar ett anställningsavtal med ungdomen. Därefter placeras ungdomen hos respektive företag eller förening (arbetsledarfunktionen).

Genom feriearbetet erbjuds en ungdom i målgruppen en arbetsplats 6 timmar/dag, under tre veckor (max 90 timmar) hos ett företag eller hos en förening. Genom feriearbetet får ungdomen en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och referenser. Företag och föreningar får en möjlighet att locka blivande arbetskraft och/eller aktiva medlemmar.
Observera att företaget och föreningen ansvarar för att erbjuda feriearbete hos sig och kan inte placera ungdomen utanför den egna organisationen. Öckerö kommun träffar denna överenskommelse med företaget/föreningen och upprättar anställningsavtal med ungdomen utifrån företagets/föreningens beskrivning av organisation och arbetsuppgifter.

Ett feriearbete ersätter inte ordinarie anställningar, såsom sommarjobb, semestervikariat m.m.

4. Enskilda överenskommelser

En enskild överenskommelse tecknas för varje ungdom och förtydligar arbetsuppgifterna och arbetsperioden. Varje feriearbete ska ske i samråd med berörd facklig organisation på arbetsplatsen (där sådan finns representerad). Varje feriearbete bör pågå tre veckor.

5. Arbetsmiljöansvar

Feriearbete är att likställa med prao eller APU, dock med skillnaden att en ersättning utgår med 72kr/tim.

Som arbetsledare är det du som är ansvarig för ungdomens arbetsmiljö och skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller kraven för en säker arbetsmiljö. Det är viktigt att praktikanten får kunskap och kännedom om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.

Mer detaljerad information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03.

De som är under 18 år saknar djupare erfarenhet från arbetslivet. Därför har de heller inte samma möjlighet som vuxna att bedöma risker eller konsekvenser av olika handlingar. För att kunna arbeta säkert måste ungdomarna få all den kunskap som behövs. Informationen bör anpassas till ålder och mognad och den som har ansvaret för introduktion och handledning måste försäkra sig om att den minderåriga tagit till sig och förstått instruktionerna. Använd gärna skriftliga instruktioner, särskilt vid riskfyllda arbeten, som ungdomarna får skriva på att de tagit del av.

Viktigt är också att i fall skyddsombud finns på arbetsplatsen har fått underrättelse om att en minderårig kommer att arbeta hos er samt vilka arbetsuppgifter som kommer att genomföras.

Företagen/föreningen ska tillhandahålla handledare, arbetskläder vid behov, arbets- och skyddsutrustning m.m. till feriearbetare.

6. Handledare

Arbetsgivaren som tar emot en sommarpraktikant ska se till att

• behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för ungdomen

• feriearbetaren får tillräcklig introduktion och handledning

• feriearbetaren arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person

• handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag

• handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget

• tillbud eller olyckor som berör feriearbetaren rapporteras till Arbetsmarknadsenheten.

7. Arbetstid och rapportering

Feriearbetarena arbetar i genomsnitt 6 h/dag, tre veckor, vilket blir sammanlagt 90 timmar.

De ungdomar som arbetar vecka 25 kan förlora en arbetsdag den veckan. De ska få chans att arbeta ytterligare en dag så de kommer upp i 15 dagars arbete totalt (90 h).

För utbetalning av lön fyller ni i tidrapportenExcel och skickar till Öckerö kommun, Arbetsmarknadsenheten, Feriejobb, 475 80  Öckerö, efter avslutad månad eller avslutat feriearbete.

Glöm inte att lägga ut tiden så att de arbetar 6 timmar exklusive rast på minst 30 minuter. Det blir en ramtid på minst 6 tim och 30 min. Rast ska läggas ut efter högst fem timmars arbete.

8. Lön

Öckerö kommun betalar lön till feriearbetaren, men du som arbetsgivare måste skriva under tidrapporten och skicka den till Öckerö kommun.

Feriearbetaren kommer att få timlön, 72 kr i timmen inkl semesterersättning, för redovisade arbetade timmar.


Information till feriearbetare

1. Intervju

Om er ansökan väcker intresse hos arbetsgivarna kommer ni kallas till anställningsintervju. Ni får svar senast den 26 maj om ni får anställning eller ej inom feriearbete. De som får anställning kommer bjudas in till kommunhuset för ett informationsmöte med arbetsgivare och fackliga representanter. Anställningsavtalen och andra blanketter kommer också lämnas under informationsmöte.

För frågor som är direkt kopplade till ditt feriearbete, kontakta den chef/handledare på den arbetsplats där du ska arbeta.

2. Anställning

Om du får ett feriearbete blir du en timanställd, vilket innebär att du får lön per arbetad timma. Arbetstiden är i genomsnitt 6 timmar per dag (90 h totalt). Utöver arbetstiden tillkommer tid för lunch (minst 30 min). Din lön är 72 kronor i timmen, i dessa 72 kronor ingår semesterersättning. Behöver du vara ledig under din anställningsperiod, prata med din chef/handledare.

3. Behövs utdrag från belastningsregistret?

Du som ska arbeta inom barnomsorgen eller med barn som har funktionshinder måste lämna in ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna anställas. Skicka in den till Rikspolisstyrelsen så snart som möjligt. Utdraget ur belastningsregistret ska lämnas in till kommunens arbetsmarknadsenhet.

4. Skatteavdrag/skattejämkning

Om du vet att du inte kommer att tjäna mer än 18 951 kronor under år 2017 ska du lämna in ett ”intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” till kommunens lönekontor så dras det ingen skatt på din lön. Om du kommer att tjäna mer än 18 951 kronor under 2017 så kan du, om du inte tjänar alltför mycket, betala lite mindre i skatt genom sk. jämkning.

Ansökan om detta, ”Ansökan - Ändrad beräkning - skolungdom och studerande” SKV 4301, skickar du in till skatteverket. Det beslut som skatteverket sedan skickar hem till dig ska du lämna in till kommunens lönekontor.

5. Sjukanmälan

Om du är sjuk ringer du genast till din handledare och meddelar detta. Om du blir sjuk de första 14 dagarna av din anställning får du ingen sjuklön från Öckerö kommun. Du kan däremot få sjukpenning från försäkringskassan. Ring till Försäkringskassan på 0771-524 524. Den första sjukdagen är en karensdag, då får du ingen ersättning.

6. Löneutbetalning

För att få lön måste en tidrapport fyllas i och skrivas under av din chef/handledare och skickas till Berit Edvardsson, på lönekontoret i god tid. Påminn din handledare att lägga ut tiden så att det blir 6 timmar exklusive lunch minst 30 minuter. Det blir en ramtid på 6 h och minst 30 min. Lunch ska läggas ut efter max fem timmars arbete.

Om du har ett konto i annan bank än Swedbank måste du meddela Swedbank i vilken bank och på vilket konto du vill ha lönen insatt. Förskott på lönen kan inte betalas ut. 

Utbetalning

Utbetalningsdag

Tidrapport inlämnad senast

Extra utbetalning

170707

170629

Ordinarie utbetalning

 

170127

1170718

Extra utbetalning

170808

170728

Ordinarie utbetalning

170825

170817

Extra utbetalning

170906

170829

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt