Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2017-05-22
  Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
  Arbeta med barn, tillsammans med kollegor på Västergårdsskolans fritidshem och skola.
  Tillsammans med kollegor arbeta för att utgöra ett stöd i barns utveckling mot målen i enlighet med LGR11. Tillsammans med kollegor verka för att utveckla fritidshemmet och arbeta för god samverkan mellan skola och fritidshem.

  Läs mer
 • 2017-05-19
  Skolkurator
  I Öckerö kommun har vi en central elevhälsa som innebär att alla kuratorer, skolsköterskor, psykolog och logoped har samma chef. Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag i grundskolan och innebär insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ, grupp och organisationsnivå och att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Ett nära och utvecklande samarbete med samtliga medarbetare i den centrala elevhälsan är en viktig del i det strukturella elevhälsoarbetet, så även med andra verksamheter så som socialtjänst, BUP etc.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Studie- och yrkesvägledare
  Du ansvarar för studie- och yrkesvägledning inom Barn- och utbildningsförvaltningen, med tonvikt på elever i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. I arbetet ingår också administrativa uppgifter och olika typer av rapportering. Du ingår i:
  • gymnasieskolans elevhälsoteam
  • arbetsgruppen Öckerö kommuns aktivitetsansvar för ungdomar 16 – 20 år
  • kommunens arbetsgrupp för SYV, tillsammans med de andra studie- och yrkesvägledarna i kommunen
  • GR:s nätverk för SYV

  Läs mer
 • 2017-05-18
  Gymnasielärare i geografi och samhällskunskap
  Då en av våra lärare ska vara ledig läsåret 2017/2018 behöver vi dig som är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Besök-och näringslivssamordnare
  Som besök- och näringslivssamordnare arbetar du med stöd i enheten som har ansvaret för kommunens besöks- och näringslivsarbete, enhetens uppgift är att utföra rådgivning, samordning och kommunal support till kommunens företagare.
  Uppdraget omfattar även EU samordning som är en del av näringslivsarbetet vilket innebär att du bl.a. administrerar EU ansökningar och stöder initiativ till EU bidrag.
  Att skapa goda förutsättningar för etablerade och nya företagare samt stödja utvecklingen av näringslivet i stort är viktiga uppdrag i tjänsten.
  Som besök- och näringslivssamordnare ingår du i teamet inom besök – och näringslivsenheten och kommer att delta i de arbetsuppgifter som idag finns och utförs av befintlig personal. Din roll i teamet är att förstärka befintliga resurser och bidra till kompetensförstärkning, det innebär att du skall ha god kompetens i de områden teamet idag behöver förstärkas. Exempel på sådana områden är organisation av enhetens arbete, kundvård och projektdokumentation, bidrag- och projektansökningar till EU, delta i event och konferenser som teamet arrangerar och hantera kommunikation till enskilda företag och grupper.

  Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är:
  • Att delta, initiera och driva näringslivsanknutna projekt som en del i gruppen
  • Att organisera och projektera bidragsansökningar till EU som samordnare
  • Att samordna EU frågorna inom besök- och näringsliv
  • Att som medarbetare underhålla register i enhetens verksamhetssystem
  • Att dokumentera projekt, prognoser, statistik och uppgiftsrapportering
  • Budgetarbete för projekt och aktiviteter
  • Delta i teamets utveckling som resursstöd
  • Att medverka till att skapa nätverk, mötesplatser och relationer för besök- och näringslivet.
  • Att delta i frukostmöten och företagsträffar

  Läs mer
 • 2017-05-15
  Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd
  Socialkontoret söker en socialsekreterare till vår Vuxengrupp med inriktning mot Social-tjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter till exempel sjukvården, försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra externa verksamheter.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, infor-mera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.

  Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning, sysselsättning, beroendeproblematik, boendefrågor samt skyddsplaceringar utifrån våld vid nära relationer. Vi utgår från att aktivt stötta den enskilde i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet.

  Du är en del av en arbetsgrupp som har tillgång till administrativ personal som stöttar gruppen med delar av handläggningen, exempelvis med ansökningar om ekonomiskt bistånd.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2017-05-15
  Socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL
  Socialkontoret söker en socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter/personer t.ex. BUP, skola, psykiatri och habilitering.

  Som socialsekreterare inom funktionshinderenheten arbetar du med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver ansvarstagande samt ödmjukhet för att de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv för den enskilde individen och vi samarbetar med den enskildes nätverk, utförare av insatser samt andra myndigheter och organisationer.
  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod och processhandledning.

  Läs mer
 • 2017-05-13
  NO-lärare till Hedens högstadium, Hönö
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Musiklärare
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Tjänsten kan ev kombineras med undervisning i spanska

  Läs mer
 • 2017-05-12
  Spanska lärare
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Trä och metallslöjd, teknik lärare
  Uppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Specialpedagog
  Vi söker en specialpedagog som vill vara med och utveckla och forma verksamheten på skolan. Vi på Bergagårdsskolan utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som specialpedagog arbetar Du i team med flera olika kompetenser, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad.

  Dina huvudsakliga uppgifter blir:
  • Att identifiera, analysera och tillsammans med övrig personal arbeta systematiskt och målinriktat utifrån individens behov för att skapa en god undervisnings- och lärandemiljö utifrån våra styrdokument.
  • Kartlägga elevernas styrkor, förmågor och ämneskunskaper. Arbetet med kartläggningar på såväl organisations-, grupp- som individnivå. På samtliga nivåer arbetar du med att initiera, stödja och arbeta med processen kring arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
  • Systematiskt utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Arbeta som en aktiv del med och för eleverna som en viktig del i elevhälsans förebyggande arbete kring eleverna.
  • Handleda undervisande pedagoger för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer som förbättrar undervisningen.

  Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-05-10
  Lärare
  Vi söker nu två behöriga lärare för undervisning på låg- och mellanstadiet. Då vi har bred behörighet på skolan kan vi vara flexibla med Din behörighet.

  På Bergagårdsskolan tror vi att elevernas självkänsla och självförtroende växer när de får chans att utvecklas och se resultaten av sina insatser, därför är formativ bedömning viktig. Utgångspunkten är att alla kan och vill lära så mycket som möjligt. Vi utgår från elevernas bästa och tänker både ”innanför och utanför boxen”. Skolans organisation är flexibel för att möta de olika behov som uppstår under läsåret.

  Som lärare arbetar Du i team med en årskurs, i ett nära samarbete med eleverna i fokus. Att arbeta tillsammans skapar och ger energi och det är de små detaljerna som gör skillnad. Hos oss får Du möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete med att ge alla elever rätt förutsättningar, för att lyckas i skolan.

  Läs mer
 • 2017-05-08
  Gymnasieslärare i id&h och ma till Öckerö seglande gymnasieskola
  Då en av våra lärare ska vara ledig för studier behöver vi dig som är gymnasielärare idrott och hälsa och matematik. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Gymnasielärare i engelska och svenska till Öckerö seglande gymnasieskola
  Från och med höstterminen 2017 behöver vi dig som är gymnasielärare i engelska och svenska. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Hedens skola söker lärare i grundskolans tidigar år
  Hedens skola på Hönö söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år, lärare år 1-7 eller mellanstadielärare. Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan anpassa och lägga upp din undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar.Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt.
  Läs mer
 • 2017-05-05
  Lärare i grundskolans tidigare år
  Björkö skola söker dig som är behörig lärare mot grundskolans tidigare år, lågstadielärare, mellanstadielärare eller lärare skolår 1-7.

  Som lärare är du tydlig, engagerad och skapar lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet, reflektion och problemlösande aktiviteter. Du har ett inkluderande arbetssätt som tillvaratar elevers olika förmågor.

  Läs mer
 • 2017-05-05
  Studie- och yrkesvägledare
  Som studie- och yrkesvägledare stödjer, följer och vägleder du eleverna genom hela skolgången inför gymnasiet och framtiden. Detta innebär att du arbetar med eleverna såväl enskilt som i grupp. Du samarbetar med lärarna inom ramen för undervisningen samt informerar och deltar vid föräldramöten. Som studie- och yrkesvägledare stöttar du övrig personal i studie- och yrkesorienterande insatser som t.ex. förberedelser och uppföljning av PRAO . Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam och arbeta aktivt för att uppmärksamma möjligheter för elever med behov av särskilt stöd och samverka med hela elevhälsan kring dessa elever genom exempelvis coaching och vägledande samtal. Tjänsten är fördelad 50%gymnasiet, 40% högstadiet och 10%lärvux
  Läs mer
 • 2017-05-03
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Fotö förskola tillsammans med övrig personal i arbetslaget ansvara för en grupp barn i åldrarna 1-5 år. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt dagligt arbete i barngrupp på avdelningen.
  Vi tror att Du är en person som önskar:
  - att ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen
  - att Du vill och kan tillgodose barnens behov
  - att Du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation.
  Genom detta ser Du möjligheter för barnen att utveckla sitt eget kunskapssökande och lärande i pedagogiskt utmanande miljöer. En fördel är om Du är förtrogen med moderna digitala verktyg.

  Läs mer
 • 2017-05-02
  Högstadielärare (Eng, Sv + ev.andra ämnen SO, NO) till Hedens högstadium, Hönö
  Vi söker tydliga och engagerade lärare som kan anpassa och lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som elevens individuella förutsättningar. Du har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Du trivs bra med att arbeta i arbetslag och vill bidra aktivt i skolans gemensamma utvecklingsprojekt. Som mentor i en klass arbetar du även med elevens och klassens sociala mående.
  Läs mer
 • 2017-05-02
  Pedagog till särskild undervisningsgrupp, Hedens högstadium
  Dina arbetsuppgifter som lärare i särskild undervisningsgrupp är att arbeta med ett fåtal elever från åk 7 till åk 9 i samarbete med ämneslärare. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att samordna skoldagen för de elever som har plats i den särskilda undervisningsgruppen och bedriva undervisning ibland som lärare och ibland tillsammans med ämneslärare. Du förväntas också kunna bidra i dialogen med arbetslagen vad gäller pedagogiska tankar utifrån NPF och liknande behov.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Solhöjdens äldreboende söker undersköterska
  Solhöjdens äldreboende söker Undersköterska

  Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2017-04-03
  Specialpedagog
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att arbeta med elever och arbetslag från Åk7-9. Dina arbetsuppgifter kommer att vara handledning av pedagoger, driva skolutveckling samt vara ett stöd till elever vid behov. Ditt uppdrag kommer att innebära att identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. I arbetet ingår också att vara ett stöd för lärare i arbetet med extra anpassningar, kartläggningsarbete och extra stöd. Du ska också medverka vid övergången mellan olika verksamheter. På skolan har vi ett lokalt elevhälsoteam som Du kommer att leda, vidare har vi ett centrat elevhälsoteam där Du ingår. I kommunen finns ett specialpedagogiskt nätverk där Du kommer att ingå.
  Läs mer
 • 2017-03-19
  Enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten
  I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du ska som ledare initiera och driva enhetens utvecklings- och förändringsarbete. Du är en viktig länk till och upprättar goda samarbetsformer med medborgare, verksamheter, exploatörer och politiker. Samverkan sker regelbundet med samhällsbyggnadsverksamhetens övriga enheter och kommunens andra förvaltningar samt näringslivet.
  Som enhetschef för Plan- bygg och miljöenheten arbetar du med politiker inom både Bygg- och miljönämnden samt Kommunstyrelsen.
  Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp vars målsättning bland annat är att utveckla helheten inom samhällsbyggnadsverksamheten.

  Läs mer
 • 2017-02-26
  Bergmans gruppboende söker tim- och sommarvikarier
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om vår verksamhet. Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt