Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

Öckerö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med nästan 1000 anställda. Här ser du vilka lediga tjänster vi har just nu. Vill du anmäla intresse för att bli vikarie kan du fylla i intresseanmälningarna i vänsterspalten.

Är du intresserad av att arbeta inom Personlig Assistans eller Gruppboende?

Vi är i behov av semester- och timvikarier inom våra områden.
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete och lägger stor vikt vid Personlig lämplighet.
Är detta något för Dig?

Kontakt:
Personlig Assistans:
Susanne Skruf Svenningsson 031-976451
Jessica Borgström 031-976433

Gruppboenden:
Maria Unsgaard Pettersson 031-978864
Catarina Nordqvist 031-976391

 • 2017-03-23
  Registrator/nämndsekreterare
  I tjänsten ingår arbete som kommunövergripande registrator samt nämndsekreterare för Barn- och utbildningsnämnden. Du är organisatoriskt placerad vid kansliet i Kommunikations- och utvecklingsenheten.
  Som registrator kommer du att ha en nyckelposition i kommunen, och vi söker därför dig som med din kunskap och ditt engagemang kan utveckla kommunens ärende- och dokumenthantering på ett effektivt och rättssäkert sätt.
  Du kommer att ansvara för postöppning, registrering av inkomna och upprättade handlingar, utbildning av medarbetare i dokumenthantering, offentlighet och sekretess samt delta i arbetet med att utveckla styrdokument och rutiner inom området.
  Som nämndsekreterare för Barn- och utbildningsnämnden utgör du en viktig länk mellan nämnd och förvaltning. Du ansvarar för hela nämndsprocessen och är ett administrativt stöd till förtroendevalda och tjänstemän. Dina uppgifter är att ansvara för förberedelser av handlingar, nämndsberedning, kallelser inför sammanträde och protokollföring. Du bevakar även kvaliteten i beslutsunderlagen, utvecklar rutiner för beslutsprocessen samt är ett juridiskt stöd för förvaltning och nämnd. Du kan också få uppdrag att föredra ärenden som berör nämndens verksamhetsområde.
  Kommunens alla kanslifunktioner; kommun- och nämndsekreterare, registrator och arkivarie, finns samlade i Kommunikations- och utvecklingsenheten. Nu pågår arbetet med att samordna och utveckla arbetet genom att skapa gemensamma processer och rutiner. Du kommer att ha en viktig roll och ett stort inflytande i det utvecklingsarbetet.

  Läs mer
 • 2017-03-22
  1:e socialsekreterare Barn- och ungdom, tills vidare
  Vår 1:e socialsekreterare går vidare mot ett nytt spännande uppdrag och därför söker vi nu en ny 1:e socialsekreterare till vår Barn- och ungdomsgrupp.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan de andra arbetsgrupperna som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd, övrigt bistånd för vuxna samt funktionhinder.

  I Barn- och ungdomsgruppen arbetar sex fast anställda socialsekreterare som alla har flera års erfarenhet av myndighetsutövning. Fyra av socialsekreterarna arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. De andra två socialsekreterarna arbetar som familjehemssekreterare.

  Som 1:e socialsekreterare har du en ledande roll, du fördelar arbetet och handleder socialsekreterare vad gäller arbetssätt och metod. Du stödjer socialsekreterarna i det dagliga arbetet och ansvarar för metodutveckling samt utveckling av rutiner och riktlinjer. I dina arbetsuppgifter ingår det även att göra vissa förhandsbedömningar.

  Läs mer
 • 2017-03-22
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker leg. Sjuksköterska
  1 Tillsvidareanställning 68 % natt. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

  Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvården på natten. Det är en sjuksköterska i tjänst på natten så man samarbetar mycket med övrig nattpersonal på kommunens boende samt hemtjänst. I kommunen kommer du att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, vissa anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

  Läs mer
 • 2017-03-22
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker
  Vi söker en sjuksköterska med patient ansvar på särskilt boende. Som sjuksköterska i kommunen kommer du även att arbeta mot personer som bor på alla våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård samt i ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Arbetet är väldigt omväxlande då vi bedriver all palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet inom hemsjukvårdens ramar. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår. I tjänsten ingår även ett IVPA i väntan på ambulans uppdrag där vi samarbetar med räddningstjänsten.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Förstelärare (Idrott och hälsa) för tillsvidareanställda lärare i Öckerö kommun
  Förutom undervisning innebär uppdraget att

  •sprida arbetssätt och arbetsformer som skapar elevengagemang, delaktighet, motivation och lust att lära
  •fungera som ett direkt, nära stöd till de pedagoger som varje dag möter eleverna och vara ett utvecklande nav i lärarlaget
  •skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner
  •ta fram stödverktyg och läromedel som kan användas i undervisningen
  •delta i kommunövergripande nätverk med andra förstelärare
  •tillsammans med förvaltnings- och skolledning utvärdera insatserna

  Läs mer
 • 2017-03-20
  Planarkitekt
  Du kommer att ingå som en av 4 planarkitekter inom planenheten och arbetar med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. Det nära samarbetet mellan plan, bygg och miljö utvecklar och stärker ditt dagliga planarbete.
  Du kommer att dela din tid mellan översikts- och detaljplanering, med en drivande och samordnande roll för de planer och program som du ansvarar för. Arbetet innebär kontakt med exploatörer, markägare, kommuninvånare, konsulter, myndigheter, politiker och andra tjänstemän inom kommunen. Det är ett mångsidigt, ansvarsfullt och händelserikt arbete där du för planprocessen framåt.

  Läs mer
 • 2017-03-19
  Enhetschef för plan-, bygg- och miljöenheten
  I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Du ska som ledare initiera och driva enhetens utvecklings- och förändringsarbete. Du är en viktig länk till och upprättar goda samarbetsformer med medborgare, verksamheter, exploatörer och politiker. Samverkan sker regelbundet med samhällsbyggnadsverksamhetens övriga enheter och kommunens andra förvaltningar samt näringslivet.
  Som enhetschef för Plan- bygg och miljöenheten arbetar du med politiker inom både Bygg- och miljönämnden samt Kommunstyrelsen.
  Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp vars målsättning bland annat är att utveckla helheten inom samhällsbyggnadsverksamheten.

  Läs mer
 • 2017-03-16
  5 st Stödpedagoger/Stödassistenter
  Vi söker nu dig som har ett stort intresse och engagemang av att arbeta med intellektuellt funktionsnedsatta personer. Brukarna på boendet har ett stort behov av stöd och omvårdnad i alla situationer. Fritiden är viktig för brukarna och en av uppgifterna är att vara med och stötta och motivera utifrån varje individs förmågor och intressen för att ge brukaren möjlighet att tillgodogöra sig aktiviteterna på bästa sätt.

  Arbetsuppgifterna varierar och innebär allt från pedagogiskt stöd i vardagen, till personlig omvårdnad, matlagning och städning. I tjänsten ingår även att samverka med många utanför boendet såsom anhöriga, gode män och vänner till brukaren. Du kommer även att ha kontakt med bland annat sjukvården, rehab-personal, daglig verksamhet samt handläggare. I tjänsten ingår också att löpande skapa, dokumentera och följa upp genomförandeplanen samt övrig dokumentation. Schema dag, kväll och helg.

  Läs mer
 • 2017-03-15
  1:e socialsekreterare / socialsekreterare med inriktning mot LSS
  Socialkontoret söker en erfaren socialsekreterare som gärna har erfarenhet av arbetsledning för uppdrag som 50% 1:e socialsekreterare och 50% socialsekreterare med inriktning mot LSS och SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter/personer t.ex. BUP, skola, psykiatri och habilitering.
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för metodhandledning för två socialsekreterare, ärendefördelning, kompetens- och rutinutveckling, kontakt med andra samarbetspartner och myndigheter. Du har även ansvar för budgetuppföljning på enheten. Som social¬sekreterare ska du utreda och fatta beslut enligt LSS och SoL och aktivt ta del av aktuell rättstillämpning inom området.

  Läs mer
 • 2017-03-15
  Kretsloppsarbetare-sommarvikarie
  Transport och insamling av hushållsavfall med komprimerande lastbil
  Läs mer
 • 2017-03-15
  Kretsloppsarbetare-sommarvikariat
  Transport och insamling av containrar med liftdumperbil
  Läs mer
 • 2017-03-07
  Vi söker tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjden
  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen
  att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.

  Läs mer
 • 2017-03-06
  Underhållsarbetare (sommararbete)
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utföra arbetsuppgifter inom vägunderhåll, vägservice och grönytor. I arbetet ingår även parkskötsel, såsom gräsklippning och beskärning. Du erbjuds ett omväxlande och kreativt arbete i kommunens olika utemiljöer.
  Läs mer
 • 2017-03-01
  Socialsekreterare inriktning övrigt bistånd/ekonomiskt bistånd
  Socialkontoret söker en socialsekreterare till vår Vuxengrupp med inriktning mot Social-tjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i nära samarbete med för brukarna viktiga myndigheter till exempel sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra externa verksamheter.

  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan grupperna. Som socialsekreterare inom Vuxengruppen arbetar du främst med att utreda, informera, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL och även LVM. Arbetet innebär myndighetsutövning. Detta kräver ansvarstagande samt en ödmjukhet då de beslut som vi fattar påverkar människors liv.

  Tjänsten innefattar handläggning av övrigt bistånd och ekonomiskt bistånd. Du arbetar hos oss med stöd och utredning av insatser till självförsörjning, sysselsättning, beroendeproblematik, boendefrågor samt skyddsplaceringar utifrån våld vid nära relationer. Vi utgår från att aktivt stötta den enskilde i att uppnå en livssituation med största möjliga självständighet.

  Du är en del av en arbetsgrupp som har tillgång till administrativ personal som stöttar gruppen med delar av handläggningen, exempelvis med ansökningar om ekonomiskt bistånd.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod- och processhandledning.

  Läs mer
 • 2017-02-27
  Lärare i förskola/Förskollärare
  På Högåsens förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen och att du vill och kan tillgodose barnens behov. Du behöver också vara väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom se möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
  På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper tillsammans med specialpedagog och förskolechef. Där reflekterar vi tillsammans över aktuella frågeställningar

  Läs mer
 • 2017-02-26
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen erbjuder Gratis boende (som förmånsbeskattas)
  Hemsjukvården, Socialförvaltningen erbjuder Gratis boende (som förmånsbeskattas)
  i skärgården för Sjuksköterska

  Som sjuksköterska kommer du att arbeta mot personer som bor på våra vårdboenden inom kommunens hemsjukvård och ordinärt boende. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt ett generellt ansvar att tillsammans med berörda utveckla vård och omsorg för personer inom hemsjukvården. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.

  Läs mer
 • 2017-02-26
  Bergmans gruppboende söker tim- och sommarvikarier
  Att bistå boende med den vård och omsorg de behöver i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om vår verksamhet. Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer
 • 2017-02-22
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  Vi söker tim- och sommarvikarier
  för arbete inom Hemtjänsten och Hedens By korttidsboende.

  Du som är intresserad av att arbeta med äldre personer är välkommen
  att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.
  Du skall ha fyllt 18 år.

  Läs mer
 • 2017-02-09
  Personalspecialist
  Ditt arbete som personalspecialist innebär att du ger organisationens chefer konsultativt specialiststöd inom hela HR-området. Dina huvudarbetsområden är rehabilitering, arbetsmiljö/samverkan, lag- och avtalstolkning och lönebildning. Detta med särskilt fokus på skol-och utbildningssektorns avtalsområde. I arbetet ingår även utveckling och utredning inom HR-området, utbildning av chefer och medarbetare, samt central samordning av arbetet med diskriminerings- och samverkansfrågor.
  Du samarbetar nära kollegor och chefer såväl inom som utom personalenheten.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt