Meny
Sök
Här är du:  

Lediga jobb i kommunen

 • 2018-04-25
  Verksamhetschef IFO/FH
  Socialförvaltningen i Öckerö kommun söker en mål- och resultatorienterad verksamhetschef för individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet. Du arbetar strategiskt för att utveckla och effektivisera kommunens individ- och familjeomsorg samt funktionshinderverksamhet. En av verksamhetens stora utmaningar är personal- och kompetensförsörjning, där vi just nu har startat upp ett utvecklingsarbete med projektgrupper, i syfte att hitta nya strategier med fokus på att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt förbättra bemanningsprocessen.
  Ett annat utvecklingsområde är att erbjuda nya digitala omsorgstjänster och utveckla arbetssätt med hjälp av digital teknik.

  Som en av nyckelpersonerna i ledningen för socialförvaltningen tror vi att du med stort engagemang bidrar till samordning av förvaltningens arbete för att nå högre måluppfyllelse ur ett nämnd- och förvaltningsperspektiv.

  God samarbetsförmåga är en av dina styrkor och du samverkar med många olika aktörer inom den egna verksamheten och i förvaltningen, för att skapa ökad delaktighet och en jämställd och likvärdig service för dem vi är till för. Ditt uppdrag utgår från kommunfullmäktiges och nämndens mål genom Öckerömodellen, och du ansvarar för ledning och styrning utifrån verksamhets- och befolkningsperspektivet.

  Du har resultatansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du jobbar aktivt med att utveckla ledarskapet inom verksamheten, både i ledningsgrupp och på individnivå.

  Läs mer
 • 2018-04-24
  IT-tekniker
  Har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och vill vara med och leverera ett bra stöd till förvaltningarna i IT relaterade frågor? Vi söker nu en Supporttekniker till IT-Service

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bl a bestå av:
  - Beställning, mottagning och uppmontering av utrustning
  - Support via telefon
  - Support av verksamhetsapplikationer, printrar, datorer
  - Felsökning
  - Ominstallationer
  - Ärendehantering via Servicemanager

  Som supporttekniker hos oss arbetar du nära användaren, som i vårt fall är samtliga anställda i Öckerö kommun och dess dotterbolag.

  Läs mer
 • 2018-04-24
  Nämndsekreterare
  Du är organisatoriskt placerad vid kansliet i kommunens Kommunikations- och utvecklingsenhet.

  Som nämndsekreterare utgör du en viktig länk mellan nämnd och förvaltning. Du ansvarar för hela nämndsprocessen och är ett stöd till förtroendevalda och tjänstemän.

  På den ena tjänsten Du kommer att främst att ansvara för socialnämnden, socialnämndens individutskott samt bygg- och miljönämnden.

  På den andra tjänsten kommer Du att ansvara för barn- och utbildningsnämnden, diarieföring och utlämnande av handlingar.

  Dina huvudsakliga uppgifter är att ansvara för förberedelser av handlingar, nämndsberedning, kallelser inför sammanträde och protokollföring. Vidare bevakar du kvaliteten i beslutsunderlagen, utvecklar rutiner för beslutsprocessen samt är ett stöd i det sammanträdestekniska arbetet. Du kan också få uppdrag att föredra ärenden samt delta i projekt som berör nämndens verksamhetsområde.

  Kommunens alla kanslifunktioner; kommun- och nämndsekreterare, registrator och arkivarie, finns samlade i Kommunikations- och utvecklingsenheten. Nu pågår arbetet med att samordna och utveckla arbetet genom att skapa gemensamma processer och rutiner. Du kommer att ha en viktig roll och ett stort inflytande i det utvecklingsarbetet.

  Läs mer
 • 2018-04-24
  Socialsekreterare till barn och familj
  • I vår vackra skärgårdskommun finns goda förutsättningar att bedriva offensivt socialt arbete.
  • Vi tror på människors egna förmågor och strävar efter att använda människors egna resurser och nätverk.
  • Individ- och familjeomsorgen är integrerad med funktionshinder.
  • Vi gör en förstärkning med en tjänst på vår enhet och söker en socialsekreterare till barn- och familjegruppen.
  • Du arbetar här med att utreda familjers biståndsbehov/skydd utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer samt medverkar till att familjernas egna resurser och lösningar tillvaratas.
  • Du följer upp beviljade insatser, samarbetar med andra aktörer utifrån uppdraget samt i förekommande fall deltar vid domstolsförhandlingar.

  Vår styrka ligger i den lilla kommunens fördelar med närhet och goda förutsättningar för samarbete. Vi utvecklar metoder för hemmaplanslösningar.

  Du erbjuds här ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till både metod och processhandledning. Som anställd erbjuds du även friskvårdbidrag och flextid.

  Läs mer
 • 2018-04-23
  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Vi söker en vikarie till vårt etablerade och mycket välarbetade team. Teamet runt patient förutom dig själv är arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndsbedömare och undersköterska.
  • Då Öckerö är en liten kommun blir uppdraget ofta brett så du får arbeta inom många olika områden.
  • Vi arbetar inom såväl särskilt som ordinärt boende.
  • Arbetsuppgifterna innebär bland annat att arbeta aktivt med rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens ansvarsområden, handledning av personal i ett rehabiliterande synsätt, ansvara för bedömningar, träningar, uppföljningar samt förskrivning av hjälpmedel.
  • Arbetet kräver hög grad av självständighet.
  • Dokumentation sker i systemet Procapita Plus. Rehabiliteringspersonal arbetar i och utgår ifrån Hedens By, Hönö.

  Läs mer
 • 2018-04-23
  tim- och sommarvikarier för arbete på Solhöjdens äldreboende
  Vi söker dig som är intresserad att arbeta på vårt äldreboende som heter Solhöjden.
  Du är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om våra verksamheter.

  Läs mer
 • 2018-04-23
  Undersköterskor till Solhöjden
  Solhöjdens äldreboende söker personal med adekvat utbildning
  2 nattjänster på Solhöjdens äldreboende med tjänstgöringsgrad 63 %.
  1 personal med tjänstgöringsgrad 75 %, för närvarande placering på Utsikten

  • Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.

  Läs mer
 • 2018-04-23
  Verksamhetssamordnare
  Barn- och utbildningsförvaltningen i Öckerö kommun söker en verksamhetssamordnare. Du kommer att ha en bred och viktig roll där du bland annat arbetar med förskoleadministration, skolskjutssamordning, ekonomistöd, SCB-samordning samt är informations-/beställaransvarig. Du ingår i förvaltningsstaben.

  Vi erbjuder friskvårdsbidrag,

  Läs mer
 • 2018-04-20
  Folkhälsoutvecklare
  Folkhälsoutvecklaren skall samordna, planera, handlägga, processleda, kvalitetssäkra och utveckla det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Arbetet utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete, där folkhälsoutvecklaren skall ses som stöd för andra verksamheters arbete med folkhälsa. I tjänsten ingår verksamhets- och budgetansvar med uppföljning och ekonomisk redovisning.
  Uppdraget innebär bland annat att samordna kommunens folkhälsoarbete inom ram för politiskt prioriterade och finansierade områden, så att kommunen skapar förutsättningar för en god hälsa för alla kommuninvånare. Prioriterade områden i kommunen är barn- och ungas uppväxtvillkor, jämställdhet och drogförebyggande arbete. Det drogförebyggande arbetet ingår som ett prioriterat folkhälsoområde men finansieras av egen budget och området drivs av en drogförebyggande samordnare.
  Folkhälsoutvecklaren skall också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga upp behov på regional och nationell nivå. Detta arbete sker exempelvis genom att vara aktiv i nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper och utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan.
  Som folkhälsoutvecklare kommer du att vara placerad i kommunstyrelsens förvaltning i verksamhet fritid och kultur. De närmaste kollegorna jobbar inom områdena folkhälsa, drogförebyggande arbete, kultur, förening, ungdom och säkerhet.

  Läs mer
 • 2018-04-19
  Förste socialsekreterare
  Du kommer att arbeta på ett litet socialkontor där vi hjälps åt och har ett nära samarbete mellan de tre arbetsgrupperna Barn och unga, Vuxna samt Funktionshinder. Vi arbetar strukturerat med att utveckla verksamheten tillsammans och du ingår i en trevlig arbetsgrupp med bra sammanhållning. Naturligtvis har du tillgång till egen handledning och som anställd erbjuds du även friskvårdsbidrag och flextid.

  I Barn- och ungdomsgruppen arbetar 6 fast anställda socialsekreterare som alla har flera års erfarenhet av myndighetsutövning. Av dessa arbetar 4,5 socialsekreterare med utredning och/eller uppföljning av insatser enligt SoL och LVU och 1,5 socialsekreterare arbetar som familjehemssekreterare.

  Som förste socialsekreterare ansvarar du för att leda och fördela arbetet i din grupp. Du handleder socialsekreterare vad gäller arbetssätt och metod och stödjer dem i det dagliga arbetet. Du säkerställer att handläggningen håller hög kvalitet vad gäller dokumentation och beslutsfattande samt att vårt bemötande av brukarna är gott. Du företräder nämnden i rätten vid LVU tillsammans med enhetschef. Självklart kommer du ha en nyckelroll i vår pågående satsning att implementera ett LEAN-inspirerat kvalitetsarbete och ansvarar för metodutveckling samt utveckling av rutiner och riktlinjer. Du ansvara för att de externa insatser som används av kommunen är upphandlade enligt rådande regelverk.

  Läs mer
 • 2018-04-17
  Förskollärare Rörö
  Rörö förskola ligger i samma byggnad som Rörö grundskola och fritidshem. På enheten finns också en grupp förskoleklassbarn. Vi är en liten men mycket driven enhet. Tillsammans i arbetslaget, som består av förskollärare, fritidspedagog samt grundskollärare arbetar vi ständigt för att driva och utveckla vår verksamet ur ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbeta över ålders- och verksamhetsgränser och möta dagen med flexibilitet och nyfikenhet. Arbetet på Rörö förskola innebär att tillsammans med övrig personal arbeta utifrån styrdokumentens mål och värna om våra barn. I dagsläget har vi elva barn i åldrarna 1- 3 år inskrivna på förskolan.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Omvårdnadspersonal med adekvat utbildning Bergmans gruppboende
  Bergmans gruppboende är ett boende med särskild inriktning för personer med demens-sjukdom. På Bergmans finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose den demens-sjukes behov av särskilt bemötande och förhållningssätt, omsorg och omvårdnad. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt där vi lägger fokus på det friska. Målet är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser, att arbeta stödjande och individinriktat så att livet känns meningsfullt och tryggt.
  Ge god omvårdnad, service och social omsorg i enlighet med verksamhetens uppdrag och gällande lagstiftning. Arbetet fordrar såväl fysisk och psykisk förmåga att arbeta under hög belastning periodvis.

  Som omvårdnadspersonal på Bergmans gruppboende ansvar du tillsammans med kollegor att de boendes individuella förutsättningar, önskemål och behov tillgodoses. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett professionellt bemötande. I ditt uppdrag ingår kontaktmannaskap, social dokumentation, utveckla kultur och aktiviteter utifrån de boendes önskemål och resurser.

  Läs mer
 • 2018-04-16
  Hälsö skola söker lärare i fritidshem/fritidspedagog
  Att på Hälsö skola, tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget, ansvara för skolans fritidshemsverksamhet. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sedvanligt arbete i barngrupp på fritidshemmet. Vi tror att Du är en person som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen. Du vill och kan tillgodose barnens behov samt att Du ser möjligheterna för barnen att utvecklas i sitt kunskapssökande och lärande. Du är van vid att använda IKT i Din vardag och har erfarenhet av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärandeprocesser.
  Läs mer
 • 2018-04-13
  Räddningschef
  Som räddningschef har Du personal-, ekonomi och verksamhetsansvar. Du leder räddningstjänstens utvecklingsarbete och ansvarar för räddningstjänstens övergripande planering och koordinering.
  Du arbetar strukturerat med mål och uppföljning utifrån kommunens gemensamma styrmodell i syfte att kontinuerligt öka medborgarnas säkerhet och trygghet. Att ingå i chefsberedskap (IL/RCB/TiB) är också en del av arbetet.

  Tjänsten kan bli aktuell att även innefatta rollen som säkerhetsskyddschef för Öckerö kommun. Säkerhetsskyddschefen ska utöva kontroll över säkerhetsskyddet. Med säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:
  1. Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.
  2. Skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
  sekretesslagen och som rör rikets säkerhet.
  3. Skydd mot terroristbrott enligt lagen om straff för terroristbrott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

  Läs mer
 • 2018-04-09
  Västergårdsskolan söker speciallärare
  Västergårdsskolan söker dig som är behörig speciallärare. Som speciallärare hos oss fungerar du som ett stöd i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete och samarbetar med andra lärare, övrig skol- och elevhälsopersonal samt skolledning. Arbetets innehåll och form är flexibelt för att möta elevernas och organisationens behov.
  Du arbetar direkt mot elever på individ- grupp och organisationsnivå men också med att handleda lärare som undervisar elever med svårigheter genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer, med att utveckla arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar samt med att ge stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.
  Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med resurspedagog och rektor. Det innebär också att delta i central elevhälsa.

  Läs mer
 • 2018-04-05
  Gymnasielärare i Geografi/Samhällskunskap
  Från och med höstterminen 2018 behöver vi dig som är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2018-04-05
  Lärare i spanska, svenska, engelska åk 6-9
  Arbetsuppgifter i samband med undervisningen och övrigt arbete som medarbetare på en skola.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Gymnasielärare i Kemi/Matematik
  Från och med höstterminen 2018 behöver vi dig som är gymnasielärare i kemi och matematik. Arbetsuppgifterna är i samband med undervisning, samt arbete i arbetslag som medarbetare inom gymnasieskolan.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Sjuksköterska, sommarvikariat
  Sommar i skärgården! Hemsjukvården, Socialförvaltningen söker Dig sjuksköterska som vill arbeta på våra underbara öar under dess bästa tid på året! Vi kan eventuellt hjälpa till med boende om så önskas.
  Som sjuksköterska kommer du att arbeta med personer som är inskrivna i vår hemsjukvård och som bor i ordinärt boende på någon av våra 10 öar eller på något av våra särskilda boenden. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning, handledning av personal samt anhörigkontakter. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Viss kvälls- och helgtjänstgöring ingår.

  Läs mer

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt