Meny
Sök

God man

Om du behöver hjälp av någon som förvaltar din ekonomi, för din talan eller bevakar dina rättigheter kan du få en god man. En god man utses endast om det inte hjälpen kan ordnas på något mindre ingripande sätt, exempelvis genom fullmakt.

En god mans huvudsakliga uppgifter är att vara en ställföreträdare för den som behöver hjälp. Förordnade som god man kan omfatta tre områden:

  • Ekonomisk förvaltning
  • Bevaka rätt
  • Sörja för person

Godmanskapet är frivilligt och kan inte beslutas mot någons vilja. Den som får godman kallas huvudman. Tingsrätten beslutar och förordnar om godmanskap.

Det är överförmyndaren som har ansvar för att utse lämpliga personer samt ge dessa råd och stöd.

Vem kan bli god man?
Det kan den bli som är en god samhällsmedborgare med ett socialt engagemang och som vill vara medmänniska och stötta och hjälpa någon eller några. Lagtexten säger: ”...rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.” Överförmyndaren tar in rekommendationer utifall den som ska bli god man är okänd. Vanligtvis krävs att utbildning för god man/förvaltare genomförts. Undantag kan göras vid god man för anhörig. Ofta är den som utses känd för huvudmannen som släkting, vän eller bekant.

Vem kan få god man?
Föräldrabalken 11:4 säger: ”Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall tingsrätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Det kan finnas behov av god man när någon inte kan sköta sina angelägenheter eller det finns risk att någon missbrukar ett förtroende. Det kan gälla senildementa, psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda. Den gode mannen handlar i stället för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Ett godmanskap får inte anordnas utan samtycke.

Vanliga former av godmanskap
God man på grund av hälsoskäl - är den vanligaste formen av godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte kan sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller se till att man får en god omvårdnad. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.

God man för underårig. Om minderårig är inblandat i samma rättshandling som förälder/vårdnadshavare, till exempel vid arv, fastighetsförsäljning etcetera, kan en tillfällig god man utses för att bevaka den minderåriges intressen. Denna form av godmanskap beslutas av Överförmyndaren.

God man för ensamkommande barn - när barn kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd får de en god man som även fungerar som tillfällig vårdnadshavare. Ansöka om god man kan göras av Migrationsverket eller av kommun. God man beslutas av i detta fall av överförmyndarnämnden.

Ansökan om god man
Ansökan ställs till överförmyndaren eller tingsrätten och kan göras på särskild blankett som finns hos överförmyndaren. Vidare behövs personbevis (från Skatteverket) och ett läkarintyg som styrker behovet av god man. Läkarintyget görs på socialstyrelsens blankett.

Om någon blir föreslagen som god man ska denne bekräfta sitt åtagande. När överförmyndaren prövar den gode mannen lämnas tillstyrkt ansökan till tingsrätten.

Vad gör gode mannen?
Den gode mannen ska se till att huvudmannen får omsorg och tillsyn efter behov. Det är huvudmannens bästa som gäller, inte de närståendes intressen om de strider mot Huvudmannens vilja. Gode mannen sköter ekonomin, hjälper till med myndighetskontakter och/eller rättshandlingar. Om punkten ”sörja för person” ingår i förordnandet ska även gode mannen bevaka att huvudmannen har så god tillvaro som möjligt.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt