Samråd om Öckerö Nya Centrum 13 mars - 30 april.

Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Öckerö Nya Centrum. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 13 mars – 30 april 2017.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan detaljplanen tas upp för beslut om granskning i kommunstyrelsen. Det är viktigt att känna till att den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga senare beslut om att anta planen.

Information om samrådet hittar du här.

En vision om Öckerö centrum

Nu har ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanearbetet för Öckerö nya centrum har påbörjats.

I planen ingår en ny centrumbildning med bostäder, kommersiella lokaler och hotell i direkt anslutning till hamnen. På den här hemsidan presenterar vi det material vi har arbetat fram, och vilka tankar vi har om området.

Hittills har många öbor varit med och lämnat sina synpunkter och önskemål om Öckerö nya centrum. De svar som de lämnat kan du se här.
Den vattennära miljön innebär unika förutsättningar och många utvecklingsmöjligheter som måste beaktas och tas tillvara på.

Målsättningen med planarbetet är att skapa förutsättningar för en kommande byggnation som skall resultera i ett levande centrum för dig som kommuninvånare, där människor rör sig i området under större delen av dygnet. Navet i det nya centrumet är torget som placeras mellan de nya byggnaderna på nuvarande hamnplanen, i direkt anslutning till vattnet.


Val länkar Så här har vi tänkt oss Video Gör din röst hörd Vad händer sen? Vanliga frågor