Meny
Sök
Här är du:  

Tilläggsbelopp för fristående verksamhet

Enligt skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Ansökan om tilläggbelopp görs av rektor eller förskolechef.

Tilläggsbeloppet är avsett som en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Det kan således avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter. (Enligt skolförordningen14 kap 8§, from 2016-07-01)

Näst intill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Till exempel ska stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med svårigheter att nå målen ingå i grundbeloppets kostnadspost Undervisning. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via ett ansökningsförfarande på fastställd blankett.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Ansökan om tilläggsbelopp ska vara skriftlig. Till ansökan ska bifogas utredning/åtgärdsprogram gällande det enskilda barnets/elevens särskilda behov och förutsättning samt plan för stödinsater. Endast fullständig ansökning behandlas vilket innebär att kompletteringar kan begäras in vid behov. De dokument/redogörelser som skickas in ligger till grund för beslut om tilläggsbelopp.

Sista ansökningsdag för höstterminen är 1 april
Sista ansökningsdag för vårterminen är 1 november

Vid inflyttning mottas ansökan löpande. Beslut om tilläggsbelopp fattas av på delegation av skolchef. Fattat beslut meddelas skriftligt. Beslutet om tillägg för extraordinära stödåtgärder är tidsbegränsat. Ansökan om fortsatt särskilt tillägg, inkluderat utvärdering av tidigare insats, sker inför varje ny terminsstart. Tilläggsbeloppet betalas ut samtidigt med ordinarie Barn- och elevpeng.

Kommunens beslut i form av tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän Förvaltningsdomstol.

Ifylld blankett med bifogade dokument skickas med post till:

Centrala elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
475 80 ÖCKERÖ

Uppföljning En utvärdering av beviljat tilläggsbelopp skall redovisas en gång per termin på särskild blankett. Vid denna utvärdering ska framgå hur tilläggsbeloppet använts samt vilka resultat som uppnåtts.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt