Meny
Sök
Här är du:  

Skolskjuts och busskort

Reglerna för skolskjuts gäller elever som är folkbokförda i Öckerö kommun och går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och anordnas för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten.

 

Vem har rätt till skolskjuts?


Rätt till skolskjuts utifrån folkbokföringsadress

Elever som färdas med avgiftsbelagd färja till skola inom kommunen, eller som av någon anledning anvisas undervisning på annan skola

  • Elever i årskurs 7-9 boende på Björkö, Fotö, Hälsö, Rörö, Hyppeln och Knippla
  • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Knippla 
  • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Hyppeln 
  • Elever i årskurs 4-6 boende på Rörö

Självvald skola

I Öckerö kommun får de elever som väljer annan skola (än sin hänvisningsskola) inom kommunen busskort under samma förutsättningar som de elever som går på sin hänvisningsskola. Vid bedömningen om en elevs rätt till busskort ska utgångspunkten vara den skola som eleven är inskriven på.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. För att en elev ska ha rätt till skolskjuts från båda adresserna krävs att eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen.

Elever med särskilda behov

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda behov beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Om medicinska skäl föreligger till grund för ansökan ska detta kunna styrkas med läkarintyg. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillfälligt funktionshinder eller olycksfall

Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen gäller både under skoltid och på fritiden.

Väntetid och restid

Hänsyn till väntetid ska bedömas i varje enskilt fall med utgångspunkt bland annat i elevens färdväg och ålder.

 

Exempel på när skolskjuts inte beviljas

  • Skolskjuts öer kommungräsen beviljas inte
  • Del av resa beviljas inte, exempelvis genom busskort till kommungräsen.
  • Skolskjuts mellan hemmet och fritidshemsverksamhet beviljas inte.
  • Resor till och från skolans aktiviteter under dagen räknas inte som skolskjuts i skollagens mening. Det kan tillexempel vara resor till och från idrottshall, moderna språk och modersmål.

 

Ansök om skolskjuts eller busskort

 

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts eller busskort, då en ansökan gäller för ett läsår i taget. En elev som har rätt till busskort får detta på respektive skola efter att beslut om skolskjuts är fattat.

Fyll i ansökanPDF och skicka till:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

 

Om du tappar ditt busskort

 

Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen.

 

Information till dig som redan har beslut om skolskjuts

 

Permanent ändring i elevens schema, ombokning av resor till ny adress

Kontakta kommunens skolskjutssamordnare för att beställa en helt ny taxiresa vid till exempel ändring i elevens schema eller då eleven ska åka till en adress som inte är registrerad på eleven hos Samres. Handläggningstiden är 5 arbetsdagar.

Tillfällig ändring i elevens resa

Kontakta kommunservice för tillfälliga ändring i elevens resa. Handläggningstiden är 3 arbetsdagar.

Avboka en taxiresa

Ring Samres telefon 0515-68 57 60 för att avboka resan.

Boka tidigare hemresa

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60 om eleven till exempel blivit sjuk under skoldagen och behöver åka hem tidigare.

Om taxin är försenad

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60, om taxin är mer än 10 minuter försenad.

Missat taxin på eftermiddagen

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60 för att boka en ny taxiresa om eleven missat taxin på eftermiddagen.

Missat taxi på morgonen

Om eleven missat taxin på morgonen avbokas hemresan automatiskt. Behöver eleven ändå en taxiresa hem måste skolan ringa Samres, telefon 0515-68 57 60, för att boka en taxi för hemresan.

Ombokning av taxi till redan registrerad adress

Ring Samres, telefon 0515-68 57 60, om eleven ska åka till en annan adress, till exempel kortids eller fritids. OBS! Denna adress måste redan finnas registrerad på eleven hos Samres.

Förseningar eller andra problem med taxi

Om taxin ofta är försenad eller det är andra problem med taxiresorna är det viktigt att du rapporterar det till Synpunkten för att få hjälp med att taxiresorna ska bli bättre.
E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se
Telefon: 0771-41 43 10

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt