Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Björkö förskola

Björkö förskola är inrymd i två centralt belägna byggnader på Björkö. Förskolan består av fyra avdelningar Dingen, Jollen, Ekan och Skeppet. Det är två avdelningar per byggnad. Dingen och Jollen är för de yngre barnen. Ekan är avdelning för barnen mellan tre och fyra år. Skeppet är en förskoleklassförberedande avdelning med Solhagens femåringar. Tillsammans har vi cirka 60 barn.

Lokaler och utemiljön

Björkö förskola har stora och varierande gårdar som erbjuder en stimulerande utemiljö för lek och rörelse. Närheten till hav och skog ger ytterligare möjligheter till spännande och lärorika upptäckter och aktiviteter. Naturen är en inspirationskälla för verksamheten.

På gångavstånd finns skola, bibliotek och idrottshall som besöks frekvent. Vår innemiljö är pedagogiskt och flexibelt uppbyggd i process med barnens lek, lust och lärande.

Arbetssätt

Verksamheten präglas av närhet och trygghet där alla pedagoger lär känna alla barn. Vår strävan är att barnen lär tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självbild och ett gott självförtroende. Arbetet tar sin utgångspunkt i leken och sker i samspel med oss pedagoger som utmanar både oss själva och barnen i att våga och ta initiativ till att pröva nytt.

I det dagliga arbetet står språkutvecklande metoder i centrum för att utmana och stimulera barnens språkutveckling.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör verksamhetens arbete och barnens utveckling för både barnen och deras vårdnadshavare. Dokumentationen är även ett reflektions- och utvecklingsverktyg för oss pedagoger.

Värdegrund

Trygghet, respekt och kreativitet är ledord för vår verksamhet.

Digitala verktyg

Förskolan har god tillgång till iPads. All dokumentation och kommunikation sker via kommunens lärplattform Unikum.

Måltider

Maten lagas i Västergårdsby på Björkö med kort transportsträcka till vårt mottagningskök.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-09-22 10.38

Publicerad: 2019-02-14 15.41
Kontakt

Björkö förskola
Ekan telefon: 031-97 88 49
Skeppet telefon: 031-97 88 48

Besöksadress
Västergårdsvägen 19
Bohus-Björkö

Dingen och Jollen telefon: 031-97 64 35

Besöksadress
Kyrkvägen 13
Bohus-Björkö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö