Björkö skola

På Björkö skola går elever i årskurs F-6. Skolan har sju klasser och här går cirka 140 elever. Fritidshemsverksamheten är integrerad i skolans lokaler och består av två avdelningar, lilla fritids och stora fritids.

Vår skola

På Björkö skolan går elever i årskurs F-6, en klass per årskurs och från och vi har även en särskild undervisningsgrupp där elever i behov av ett mindre sammanhang har del av sin undervisning förlagd. Vi har två fritidshemsavdelningar, Lilla fritids för åk F-1 och Stora fritids för åk 2-5.

Personalen arbetar i arbetslag där kollegialt lärande står i centrum. Alla elever på skolan är allas barn och ansvar. Personalen i skolan och fritidshemmet är välutbildad och engagerad. Det är en hög nivå på såväl det pedagogiska som det elevsociala arbetet. Detta säkerställs och upprätthålls bl.a. genom ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Fysisk lärmiljö

Björkö skola är en nybyggd skola med välfungerade och fina lokaler. Skolgården ger goda förutsättningar för både aktiva raster samt lugnare aktiviteter vid bänkar som finns på skolgården. Några av bänkarna är placerade under ett skärmtak där eleverna kan pyssla eller liknande om de önskar detta.

På skolan finns det sju klassrum med tillhörande grupprum, det finns även en No- sal utrustad med dragskåp, en hemkunskapssal, en ateljé som är kombinerad slöjdsal för textil- slöjd och sal för bildundervisning samt en sal för trä och metallslöjd och en idrottssal. Det finns vidare två fritidshemslokaler som består av två lokaler vardera, den ena lokalen är en studiehall som även används under skoltid.

På skolan har vi projektorer i varje klassrum samt ett skolbibliotek som även fungerar som kommunbibliotek.

Digital lärmiljö

Alla elever i årskurs 2-6 har en egen Chromebook som digitalt lärverktyg i undervisningen. Den digitala kompetensen bland personalen är hög och kommunen erbjuder fortlöpande utbildning i att använda digital teknik för att förnya, förenkla och förbättra undervisningen. Alla elever har tillgång till och arbetar med digitala verktyg för att möta utmaningar såväl i skolan som i framtiden med ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Våra lokaler är utrustade med projektorer.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar både förebyggande och med åtgärder. Elevhälsan är organiserad i den lokala elevhälsan och den central elevhälsan. I den lokala elevhälsan ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog , speciallärare och rektor. Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och stöttar arbetslagen för att minska behovet av aktua åtgärder i skolans vardag.

Den centrala elevhälsan träffas en gång i månaden och då ingår, förutom funktionerna i den lokala elevhälsan, skolpsykolog och logoped. Här tas de elever upp, som behöver extra stöd/ särskilt stöd för att en bra skoldag ska skapas. De olika professionerna delger sin syn på det stöd som behövs och samtalar kring eventuella utredningar som behöver göras av skolpsykolog och logoped.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

I de klasser, där elever med behov av särskilt stöd eller extra anpassningar finns, är resurstilldelningen högre jämfört med de grupper som inte har samma behov, detta innebär två pedagoger en del av dagen.

Extra bemanning på rasttid finns för elever i behov av detta.

Upprättande av åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd sker efter beslut av rektor. Beslutet föregås av pedagogisk och/eller psykologutredning. På skolan finns också elever som behöver extra anpassningar.

Värdegrund

Värdegrundsarbetet är något som vi lägger stor vikt vid, vi arbetar aktivt kring att ge förutsättningar för goda relationer mellan både vuxna och mellan elever samt mellan vuxna och elever. Detta tydliggörs i vår Plan mot diskriminering där vi tillsammans har tagit fram mål och aktiviteter för detta arbete.

Diskriminering och kränkande behandling

Rutinerna för anmälan av kränkande behandling utgår från de kommungemensamma reglerna som innebär att var och en är ansvarig för att anmäla kränkningar i e-tjänst, när de får kännedom om en att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling . Rektor skall i sin tur anmäla detta till huvudmannen. Vidare antecknar den som anmält händelsen utredning och aktiviteter som har gjorts i samband med det som skett.

Närvaro och frånvaro

Varje lärare närvaroregistrerar eleverna via skola 24. Vi följer kontinuerligt upp närvaron och mentor kontaktar vårdnadshavare vid oro kring frånvaro.

Närvaron följs upp på klassnivå genom en närvaroanalys och arbetslaget följer upp frånvaron varje månad. Mentors sammanställning lyfts av rektor på elevhälsomöten för vidare bedömning och fortsatt dialog med mentor och/eller vårdnadshavare.

Läs mer om arbetet med närvaro och frånvaro i grundskolan

Trygghet och studiero

Ett kontinuerligt arbete kring trygghet och arbetsro görs. På elevrådet finns trygghetsfrågor med på dagordningen. Vidare är trygghetsfrågor en återkommande punkt på arbetslagsmöten och morgonmöten på skolan.

Trygghetsteamet på Björkö skola träffas en gång i månaden. Trygghetsteamet består av en representant från respektive arbetslag, kurator samt rektor. Trygghetteamets uppdrag är att vara länk mellan arbetslagen och hela skolan kring trygghetsfrågor. De planerar för de delar som uppmärksammats vid utvärderingen kring Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt koordinerar och sammanställer Björkö skolas trygghetsenkät.

Rastvärdar bär reflexvästar för att synas och för att skapa trygghet på skolgården.

Ett framgångsrikt och uppskattat elevsocialt arbete är faddergrupperna på skolan. I varje grupp finns elever från samtliga klasser. De återkommande faddergruppsaktiviteterna betyder mycket för elevernas trygghet, lärande och gemenskap.

Inflytande och delaktighet

Skolans målsättning är att planera undervisningen i samråd med eleverna så långt som möjligt. Elevernas möjligheter till inflytande över arbetssätt, innehåll och former ökar i takt med ålder och mognad.

På skolan finns ett elevråd där representanter från alla klasser deltar. Rektor organiserar arbetet kring elevrådet men elever från åk 6 är ordförande och elever från åk 5 är sekreterare. Elevråd hålls en gång i månaden och föregås av klassråd som sker en gång i veckan. En dagordning skickas ut till mentor en vecka före elevrådet så att de kan förarbeta aktuella punkter/frågor på dagordningen. Dagordningen utgår från elevernas frågor och förslag i klassråden med inslag av information från rektor eller annan personal men även ett fokus på värdegrundsfrågor.

En gång/termin sker ett matråd. Matrådet representeras av eleverna i elevrådet. På matrådet deltar kostansvarig personal, en pedagog och rektor.

Inflytande och samverkan sker även vid utvecklingssamtal och vid föräldramöten. Två gånger/termin har vi skolråd. Skolrådet representeras av två vårdnadshavare/klass. Skolråden är ett forum för dialog med vårdnadshavare och skolan kring skolan och verksamheten på en generell nivå.

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtal planeras i Unikum, där pedagogen lägger in pedagogiska planeringar, kopplar dem till Lgr 22 och gör en kunskapsbedömning samt skriver skriftliga omdömen. En skriftlig individuell utvecklingsplan görs tillsammans med föräldrar och elev vid utvecklingssamtalet på höstterminen. På vårterminens utvecklingssamtal utvärderas den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Formativ bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Åk 6 har betygssatts både på höstterminen och på vårterminen. Vid utvecklingssamtalen används matris för kunskapskraven i Unikum, vilket ger en bild av var eleven befinner sig mot kunskapskraven.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: