Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolan i Öckerö kommun 2024

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. När antalet barn minskar, minskar skolans intäkter eftersom ekonomin delvis styrs av antalet barn som bor i kommunen. Kommunen behöver göra flera förändringar för att minska kostnaderna. Här kan du läsa om förändringarna inom skolan som kommer pågå till 2024. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Informationsmöten

Vi har nu haft tre möten där en skolrådsrepresentant från varje klass har haft möjlighet att delta fysiskt och alla vårdnadshavare inbjudits till att delta digitalt.

I det sista informationsmötet för Hönö och Fotö avbröts livesändningen. Vi beklagar detta.

Här kan du se mötet för Hönö och Fotö i sin helhet fram till den 3 novemberlänk till annan webbplats

Inbjudan till Informationsmöten

Textversion av filmen

Inbjudan till informationsmöte om den nya skolorganisationen.

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. Skolans ekonomi styrs av antalet barn som bor i kommunen. När antalet barn minskar, minskar skolans intäkter

2008 föddes 175 barn i kommunen. 2013 föddes 137 och 2018 föddes 105 barn.

Kommunen behöver göra flera förändringar för att minska kostnaderna. Ett förslag togs fram och har beslutats i Barn- och utbildningsnämnden i maj 2020 och i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i september 2020.

Det finns en politisk vilja att ha kvar småskolorna på Rörö, Hälsö och Fotö.

Skolan behöver samordna sina verksamheter och bli mer flexibel. 2024 kommer våra skolor ha följande årskurser:

 • Rörö skola F-3
 • Hälsö skola F-3
 • Kompassenskolan F-3
 • Björkö skola F-6
 • Brattebergsskolan 4-9
 • Fotö skola F-3
 • Bergagård F-3
 • Hedens skola 4-9 – På Hedens skola finns även Lärcentrum 4-9 och Grundsärskola F-9

Vad innebär detta för ditt barn?

I september och oktober har vi informationsmöten om förändringarna. Då träffas skolrådsrepresentanter, politiker, rektorer och skolchef. Du kan lyssna på mötet som åhörare via en länk.

Mötet kommer att handla om:

 1. Varför vi behöver göra en förändring
 2. Hur den nya organisationen kommer att se ut
 3. Hur övergången kommer gå till

Vi behöver din hjälp med att göra detta så bra som möjligt. Vi vill höra dina åsikter. Kontakta din skolrådsrepresentant eller mejla till diarium.bou@ockero.se

Besök vår webbplats ockero.se/skola2024

Skolornas årskurser 2024

År 2024 kommer våra skolor ha följande årskurser:

 • Rörö skola F-3
 • Hälsö skola F-3
 • Kompassenskolan F-3
 • Björkö skola F-6
 • Brattebergsskolan 4-9
 • Fotö skola F-3
 • Bergagård F-3
 • Hedens skola 4-9 - På Hedens skola finns även Lärcentrum 4-9 och Grundsärskola F-9

Plan för Fotö och Hönö

Åtgärderna leder till en jämnare fördelning mellan Bergagårdsskolan och Hedens skola utifrån skolornas olika storlek samt antal klassrum.

Bergagårdsskolan och Hedens skola F-6

Idag har Hedens skola en klass per årskurs. Bergagårdsskolan har två klasser per årskurs. Antalet elever kommer att minska. Planen är att Bergagårdsskolan och Hedens skola stegvis under en femårsperiod ställer om till att Bergagårdsskolan blir F-3 och Hedens skola blir 4 – 9. Det innebär att årskurserna grupperas efter antal elever på ett mer effektivt sätt.

Fotö skola

Minskning av antal elever. Stort samarbete mellan Fotö förskola och skola kommer att krävas.

Plan för Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Björkö skola

Eleverna flyttar in i den nya skolan under 2021. Elevunderlaget minskar och utmaningar i att få budget i balans med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i kommunen. Ny skola gör att förskola och skola hamnar i samma byggnad, vilket ger fördelar i samarbetet mellan dessa enheter. Till exempel öppning och stängning på förskola och fritidshem.

Brattebergsskolan - Kompassenskolan

Brattebergsskolan och Kompassens skola ställer stegvis under en femårsperiod om till att Kompassenskolan blir F-3 och Brattebergsskolan blir 4 – 9. Höstterminen 2020 startades två förskoleklasser på Kompassenskolan men ingen förskoleklass på Brattebergsskolan.

Hälsö skola

De elever som nu går i årskurs 4 - 6, avslutar sin skolgång på Hälsö skola. Elever födda 2011 flyttar från och med hösten 2021 till årskurs 4 på Brattebergsskolan.

Minskning av antal elever. Stort samarbete mellan Hälsö förskola och skola kommer att krävas. Samarbetet med Rörö skola ses över.

Rörö skola

Minskning av antal elever. Stort samarbete mellan Rörö förskola och skola kommer att krävas. Samarbetet med Hälsö skola ses över.

Informationbrev till vårdnadshavare

Inbjudan till informationsmöte om den framtida skolorganisationen

Det föds allt färre barn i Öckerö kommun. När antalet barn minskar, minskar skolans intäkter eftersom ekonomin delvis styrs av antalet barn som bor i kommunen. Kommunen behöver göra flera förändringar för att minska kostnaderna. Nu bjuder vi in till informationsmöte om den framtida skolorganisationen.

En representant från förskolan och en representant per klass från skolan är välkommen att fysiskt delta på mötet. Anmälan sker till louise.cena@ockero.selänk till annan webbplats.

Mötet kommer att livesändas, så att alla berörda vårdnadshavare kan delta som åhörare på mötet. Mötesinformation hittar du i inbjudan och filmen beskriver de förändringar vi står inför.

På sidan www.ockero.se/skola2024länk till annan webbplats kan du läsa om förändringarna inom skolan som kommer pågå till 2024. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Med vänliga hälsningar

Katarina Lindgren

Skolchef

Beslut om organisationsförändring

Barn- och utbildningsnämnden fattade igår beslut om att godkänna det reviderade förslaget till förändring av vår organisation fr o m ht 2020. Vi påbörjar nu arbetet med att genomföra förslaget i dialog med berörda. Vi kommer skicka ut information löpande.

Protokollet från Barn- och utbildningsnämndenPDF

Kallelsen med förslagetPDF

Parallellt med organisationsförändringen arbetar vi med att hantera Covid-19, som naturligtvis tar mycket tid och kraft för oss alla. Jag är glad att vår verksamhet än så länge klarar sig så bra som den trots allt gör. Vi fortsätter följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar informationen kontinuerligt på sidan: www.ockero.se/viruslänk till annan webbplats


Med vänlig hälsning

Katarina Lindgren

Skolchef

Reviderat förslag till organisationsförändring

Hej,

Som vi tidigare har informerat om behöver barn- och utbildningsförvaltningen göra en förändring i vår organisation för att klara den tilldelade budgeten för 2020.

Ett förslag till organisationsförändring presenterades i december 2019. Under december till februari har samverkansgrupper i verksamheterna arbetat med att ta fram risk- och konsekvensanalyser. Det har gjorts i enlighet med de samverkansavtal som finns i Öckerö kommun. Utifrån risk- och konsekvensanalyserna har ett reviderat förslag tagits fram.

Det reviderade förslaget tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 18 mars 2020. Du hittar sammanställningen av risk- och konsekvensensanalyserna tillsammans med förslaget i nämndkallelsen på ockero.se/bunPDF

Vi återkommer med mer information.

Om ni har frågor, ta kontakt med rektor på er förskola eller skola.

 

Med vänlig hälsning

Katarina Lindgren

Skolchef

Öckerö kommun

Organisationsförändringar inför budget 2020

Hej,

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver göra förändringar i sin organisation för att klara sin tilldelade budget för 2020. Vår utgångspunkt för förändringarna är att organisera barn- och elevgrupperna på ett sätt som innebär att vi kommer att kunna öka samordningsvinsterna. Det gör att vi kan effektivisera vårt arbete.

Barn- och utbildningsförvaltningens budget för 2020 bygger på föregående års ram, samt en beräkning av förändringar i antal barn- och elever. Förvaltningen har fått en minskad budget på grund av kommunens ekonomiska läge och att det finns färre barn och elever inom våra verksamheter. Detta, tillsammans med ökade kostnader och ett negativt resultat för 2019, innebär att en förändring i vår organisation krävs för att klara av den satta budgeten.

Förslaget tas upp i Barn- och utbildningsnämnden den 11 december 2019.

Läs mer om förslaget och vilka verksamheter som berörs i nämndens kallelse på ockero.se/bunPDF

Vi återkommer med mer information.

Om ni har frågor, ta kontakt med rektor på er förskola eller skola.

 

Med vänlig hälsning

Katarina Lindgren

Skolchef

Öckerö kommun

Frågor och svar

Vart kan jag läsa mer vad som beslutats?

Här kan du läsa förslaget samt åtgärdsplanen som Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat beslut om.

Elevantal på de olika skolorna (skola och fritids per klass) 2020

Mer information finns i kallelsen till Barn-och utbildningsnämndens sammanträde i mars 2020PDF. I matrisen nedan kan du se antal elever i olika åldersklasser på de olika öarna.

Antal elever per åldersgrupp och ö

Hur såg budgeten ut per skola 2020?

En ekonomisk kommentar finns att läsa i kallelsen till Barn- och utbildningsnämnden 20-06-17.

I den ekonomiska kommentaren kan du se budgeten för 2020 samt prognoser och avvikelser.

Ungefär hur många elever kommer att gå i de olika klasserna och fritidsavdelningarna 2021?

Det är inte helt ännu då vi fortfarande har dialog kring fasningsförslagen med både personal och vårdnadshavare. Underlag för antal elever per ö och åldersgrupp finns i budget 2021, KS september 2020PDF

Vad har pedagogerna get er för reaktion på förslaget? Har dom något att säga till om?

Personalen har vairit delaktiga i arbetet med omorgansiation. Till exempel med risk- och sårbarhetsanalyser men frågan diskuteras även på arbetsplatsträffar och i facklig samverkan. Det varierar hur personalen ställer sig till förändringarna. Det finns de som tycker att det är bedrövligt, det finns de som förstår att något måste göras och aceepterar det även om det känns jobbigt, men även de som tycker att detta är ett bra förslag och ser möjligheter.

Varför omorganiserar ni igen när det bara är ett par år sedan Hedens skola och Brattebergsskolan stod klara?

Vi såg inte att barnantalet skulle minska så kraftigt när Heden F-9 och Brattebergsskolan F-9 byggdes. Dock fanns det flera andra anledningar till varför vi ville ha två högstadieskolor. Med den här omorganisationen, som beror på minskat elevantal blir vi mer flexibla. Skulle vi se en kraftig ökning av antal barn så kan ställa om skolorna igen eftersom vi inte stänger några skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen gick plus första halvåret 2020. Hur kommer det sig? Kan vi inte ha kvar småskolorna om det går plus?

Anledningen till att Barn- och utbildningsförvaltningen balanserat resultatet beror på de förändringar som vi påbörjade hösten 2019. Vi har sett över och minskat på framförallt personalkostnader. Att vi fick ett positivt resultat beror på covid-19 och att staten stått för alla sjuklönekostnaderna under våren.

Hur fungerar tilldelningen till barn- och utbildningsförvaltningen?

Kostnaderna ökar med ca 2,8 % => vi behöver effektivisera med ca 8 100 tkr för att klara att hålla budget 2021. Eftersom det ekonomiska läget ser ut på samma sätt ett antal år framöver krävs åtgärder som minskar kostnaderna även under de kommande åren.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn- och utbildningsnämnd (BOU) Driftbudget (tkr)


BoU Budget 2020

326 794

Årets tilldelning, 2,8 %

9 150

Effektivisering, 1,5 %

- 4 901

Målgruppsförändring, p.g.a. minskat antal barn/elever

- 3 163


327 880

När kommer ett besked om vilka klasser som kommer flytta till hösten?

Veckan efter höstlovet (v.45) kommer alla få besked om vilka klasser som kommer gå på vilka skolor vid höstterminens start 2021.

Kommer lärare flyttas med till de nya klasserna?

Efter dialogen med både vårdnadshavare och pedagoger kommer vi se på vilket fasningsalternativ som vi går vidare med. Innan oktobers slut så kommer vi gå ut med mer information om vilka klasser som flyttar.

Senast uppdaterad: 2020-10-23 12.12

Publicerad: 2020-09-18 08.27
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö