Information om förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram tills att barnet börjar förskoleklass det året barnet fyller sex år.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det ska vara en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn. Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskola vid olika åldrar och delta under olika lång tid.

I Öckerö kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Förskolor i kommunen

Öckerö kommun finns förskolor på sex av kommunens tio öar. Här hittar du alla förskolor i kommunen, både kommunala och fristående.

Kommunala förskolor

Här hittar du en lista på alla kommunala förskolor i kommunen. Klicka på förskolan för att läsa mer.

Fristående förskolor

Här hittar du en lista på alla fristående förskolor i kommunen. Klicka på förskolan för att läsa mer.

Rätt till plats

Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas allmän förskola under minst 525 timmar om året.

Enligt gällande lagstiftning från och med 2020-01-01, Barnkonventionen, beaktas barnperspektiv vid hantering av barnomsorgsplats. För barn som är i behov av sär-skilt stöd görs en bedömning med barns bästa i fokus.

Läs mer i Skollagen (8 kap 4-7 § Länk till annan webbplats.)

Ansöka om plats

Ansökan om plats i kommunal förskola eller fritidshem görs via kommunens e-tjänst av samtliga vårdnadshavare. Ansökan kan göras tidigast 12 månader innan önskat placeringsdatum under förutsättning att ditt barn är 6 månader. Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer.

Erbjudande om plats

Platserna i förskola fördelas enligt följande turordning:

1. Förtur på grund av särskilda skäl

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (SL 8 kap 7 §). Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl görs av vårdnadshavare till kommunen.

Beslut om plats i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd fattas av rektor efter individuell prövning. Rätt till förtur gäller även vid någon form av verksamhetsförändring.

2. Syskonförtur

När ett äldre syskon har plats på en förskola har det yngre barnet förtur dit om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Syskonförturen gäller för barn som lever i samma familj således är boende på samma folkbokföringsadress och tar inte någon särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte. Syskonet som redan går på den sökta förskolan måste ha en placering på förskolan nästa termin för att syskonförturen ska gälla.

3. Ålder
Ansöker flera barn på samma datum gäller födelsedatum som ordningsnummer. När syskon ansöker samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum.

Svara på erbjudandet om plats

Tackar man nej till sitt förstahandsval får man ansöka på nytt.

Då ett barn inte kan erbjudas plats på den förskola som vårdnadshavarna har önskat i första hand tas hänsyn till vårdnadshavarnas övriga önskemål. Om det inte finns plats på någon av de enheter som vårdnadshavarna har önskat erbjuds barnet plats på den närmaste förskolan där det finns lediga platser.

Ett barn kan alltid stå kvar i kö till förstahandsvalet oavsett om vårdnadshavare tackar ja eller nej till ett erbjudande om placering på en annan enhet, barnet placeras då i kö för omplacering.

I augusti har barn som vill byta till sitt förstahandsval förtur med undantag från barn som har ett syskon på den aktuella enheten. Den huvudsakliga perioden för byten mellan förskolor är under augusti-september.

Öppettider

Ramen för öppettiderna i förskola och fritidshem är 6.15-18.00, men utgår från barnens omsorgsbehov på respektive enhet. Smärre avvikelser från ramtiderna beslutas av rektor. För att kunna planera verksamheten behöver vårdnadshavare registrera ett schema för barnet.

Vistelsetider

Med vistelsetid menas den tid barnet är på förskolan. Barnets vistelsetid beror vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Rektor har rätt att vid behov begära intyg från arbetsgivaren gällande vårdnadshavares arbetstider.

Alla barn som är inskrivna har rätt till 15 timmars förskola per helgfri vecka.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att förskolan eller fritidshemmet har tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets vistelsetider i kommunens digitala system.

Nedan visas olika grunder för placering i förskola. Vid ändrad grund för placering behöver det anmälas av vårdnadshavare via kommunens e-tjänst

https://ockero.ist-asp.com/ockeropub/login.htm

Barnets vistelsetid i förskola och fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Hänsyn tas även till skälig restid. Rektor fattar beslut om utökade vistelsetider för barnets eget behov. Alla inskrivna barn i förskola har rätt till 15 timmars placeringstid per helgfri vecka som förläggs av rektor. Rektor har rätt att vid behov begära intyg från arbetsgivaren gällande vårdnadshavares arbetstider.

Vistelsetiden för barn i förskola (gäller inte fritidshem), vars vårdnadshavare är föräldralediga är 15 timmar i veckan. Tiden förläggs av rektor för att anpassas till övrig utbildning. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter syskonets födelse.

Vid studier under föräldraledigheten ska ett studieintyg uppvisas för att beviljas utökade vistelsetider. Intyg ska lämnas från lärosäte som visar omfattningen av studierna. För att erbjudas utökad tid ska studierna vara studiestödsgrundande eller yrkesförberedande och bedrivas på minst halvfart. SFI-studier räknas som heltidsstudier. Beslut om utökade vistelsetider fattas av rektor efter individuell prövning.

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Tiden förläggs av rektor. Vid tillfällig ändring av vistelsetiden kan detta ske i samråd med personalen. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter att vårdnadshavaren blivit arbetssökande.

Vårdnadshavare som blir sjukskriven och har barn i förskola eller fritidshem behåller sin rätt till omsorg utifrån de nya förutsättningarna. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Ett barn har inte rätt till två förskoleplatser.

Vistelsetiden för barn från 3 år som går i förskola 15 timmar/vecka förläggs av rektor och följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och studiedagar.

Under fyra veckor på sommaren bedrivs samordnad verksamhet för förskola och fritidshem. Under dessa veckor anordnas verksamheten på en enhet i kommunen. Under dessa veckor ska omsorgsbehovet styrkas med arbetsgivarintyg från samtliga vårdnadshavare.

Samordnad omsorg kan även ske under andra lov. Under fem dagar per läsår är verksamheten stängd för personalens planering och kompetensutveckling. Alternativ verksamhet ska då erbjudas de barn som är i behov av omsorg.

Längre frånvaro från förskola kan innebära uppsägning av plats i förskola/fritidshem. Om ett barn är frånvarande från förskolan eller fritidshemmet i mer än två månader avslutas placeringen. Vid särskilda skäl kan ett barn efter en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger två månader.

Taxor och avgifter

Reglerna för taxa och avgift reglerar Öckerö kommuns taxor och avgifter för förskola och fritidshem. Reglerna är framtagna i enlighet med skollagen (2010:800). Taxorna är även framtagna i enlighet med förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem (2001:160).

Avgiften för förskola beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, kan delad faktura skickas vid vårdnadshavares önskemål. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran.

Vid övergång från förskola till fritidshem

Vid övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag den 1 augusti.

Inkomstredovisning

Redovisning av inkomst görs i samband med ansökan via kommunens hemsida, www.ockero.se. Därefter lämnas inkomstredovisning varje år. Det åligger familjen att däremellan meddela eventuella förändringar i den ekonomiska situationen. F

ör barn med växelvis boende lämnas familje- och inkomstredovisning från respektive vårdnadshavares hushåll. Utebliven inkomstredovisning innebär placering i högsta avgiftsklass.
Avgiftens storlek bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet har inskrivna i förskola och fritidshem belägna i Öckerö kommun.

Avgiften beräknas i procent på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år.

Avgiften betalas 12 månader om året oavsett i vilken omfattning barnet är närvarande på förskolan eller i fritidshemmet. För förskola finns det tre olika taxor. Från och med höstterminen ett barn fyller tre år är platsen avgiftsfri om barnet endast nyttjar rätten till allmän förskola (525 timmar om året, det vill säga 15 timmar i veckan, dock inte under skollov).

Barnomsorgstaxa

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst. Inkomsttaket för maxtaxan är 54 830 kronor år 2023. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen.

Förskola 1-2 år

Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 645 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 097 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 548 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka

15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1 183 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 789 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 394 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1096 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 548 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 548 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats i förskola och fritidshem görs via kommunens e-tjänst IST-förskola. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.
Vid flytt från Öckerö kommun till annan GR-kommun som har skrivit på samverkansavtal har vårdnadshavarna rätt att behålla platsen i Öckerö kommun till dess att den nya hemkommunen (folkbokföringskommunen) har erbjudit en plats, dock max fyra månader. Detta under förutsättning att vårdnadshavaren har ansökt om plats i den nya hemkommunen. Om ingen ny ansökan görs i den nya hemkommunen avslutas platsen 1 månad efter flytt till annan kommun. När plats har erbjudits av den nya hemkommunen upphör rätten till plats i Öckerö kommun.

Vanliga frågor och svar

Halvfartsstudier motsvarar ungefär arbete på halvtid. Du har rätt till förskola eller fritids i den mån du behöver för att klara dina studier. Arbetar du samtidigt halvtid motsvarar det arbete och studier på heltid. Avgiften beräknas på din inkomst.

Genom e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem Länk till annan webbplats. lämnar du schema för den period som du kan överblicka. Därefter samtalar du med personalen på din förskola om din situation.

Nej, det finns ingen nattöppen förskola i kommunen.

De 15 timmarna ska förläggas av rektor på ditt barns förskola så att de passar förskolans undervisning, den övriga barngruppen och dina behov av barnomsorg. Vid tillfällig ändring kan detta ske i samråd med personalen på förskolan.

Nej, timmarna förläggs av rektor så att det passar med den övriga barngruppen, undervisningen, måltider med mera.

Vistelsetiden på förskola och fritids ska utgå från respektive vårdnadshavares behov. Det innebär att ditt barn kan vara på förskolan de veckor som du arbetar och barnet bor hos dig, även om den andra vårdnadshavaren har semester.

Under de veckor du arbetar har barnet rätt till omsorg i den mån som arbetet kräver. Om ditt barn går i förskola har det rätt till en vistelsetid på 15 timmar per helgfri vecka, även när du inte arbetar. Detta för att inte komma ifrån gemenskap och verksamhet under en längre period. Om ditt barn går i skola och fritids har det inte rätt till fritids under dina lediga veckor.

Öppettiderna styrs av barnens vistelsetider. Vid frågor om öppettider för respektive förskola kontakta kommunservice..

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Ja, fyll i och skicka in blanketten Ansökan om autogiro.

Avgiften betalas två månader i efterskott, det vill säga i slutet på september betalar du för din barnomsorg under juli månad. Fakturan skickas ut i slutet av varje månad.

Ja, kontakta inkassobolaget Prioritet Inkasso

Prioritet Inkasso telefon: 031-200 100

Enligt lag är du garanterad en förskoleplats inom fyra månader och en plats i fritidshem så snart behovet finns. Vid behov av plats snabbare än så, kontakta kommunen för att se hur möjligheterna ser ut.

Du behöver inte bo i Öckerö kommun för att ha rätt till en förskoleplats. Det beror på om det finns platser på den förskola du önskar eller om det finns speciella skäl.

Ansökan till förskola kan göras när familjen avser att flytta till kommunen men plats kan inte ges förrän fast adress kan anges eller att hemkommunen betalar för platsen. Om ditt barn behöver plats på fritids anger du det när du anmäler flytt till kommunen.

I första hand försöker vi alltid erbjuda plats på förstahandsvalet. Om det inte går så erbjuder vi en plats där det finns.

Försök att i första hand prata med personalen om varför du inte är nöjd och se om ni kan finna en lösning på problemet. Den huvudsakliga perioden för byten är augusti-september.

Senast uppdaterad:

Publicerad: