Klagomål på utbildning

Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett till­fälle att förbättra vår verksamhet. Du som barn eller elev har också möjlighet att framföra syn­punkter på verksamheten. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Du kan lämna klagomål mot utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) Länk till annan webbplats. och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.

1. Kontakta skolan i första hand

I första hand vänder dudig till personalen på förskolan eller skolan. Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller att personalen inte lyssnar på dig så kan du vända dig till rektorn. Du kan även vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektorn i andra hand

Ett klagomål kan lyftas till rektorn om du och personalen på förskolan eller skolan inte kunnat lösa frågan. Om du efter samtalet med rektorn fortfarande inte är nöjd kan du kontakta skolchefen/förvaltningen.

3. Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen

På kommunala för- och grund­skolor är det kommunen som är huvud­man. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn inte kan svara på. Hit kan du också vända dig om du vill gå vidare med ditt klagomål efter att ha pratat med rektorn.

4. Andra instanser

Om du vill lämna en synpunkt eller klagomål på utbildning, vänder du dig alltid först till kommunen enligt rutinen ovan. Om du vill föra ärendet vidare kan du vända dig till Skol­inspektionen Länk till annan webbplats.eller Barn- och elevombudet. Länk till annan webbplats. Du kan också i vissa fall vända dig till Skolväsendets överklagande­nämnd Länk till annan webbplats..

Dokumentation och uppföljning

Alla inkomna klagomål och synpunkter registreras och blir en allmän handling. Det innebär att andra kan ta del av klagomålet. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas. Samtliga synpunkter och klagomål följs upp och i de fall brister identifieras ska nödvändiga åtgärder vidtas för att komma till rätta med bristerna. Grundprincipen är att synpunkten eller klagomålet ska hanteras så nära berörd verksamhet som möjligt.

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att återkoppla till uppgiftslämnaren om den fortsatta hanteringen av synpunkten eller klagomålet skyndsamt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: