Förebyggande arbete med frånvaro i skolan

Att vara uppmärksam på frånvaro är allas ansvar i skolan. I det arbetet behöver vi även din hjälp som vårdnadshavare. Ta stöd av skolan om ditt barn börjar visa tecken på oro inför att gå till eller vara i skolan.

Det kan handla om att hitta sätt att göra det mer positivt för barnet att gå till skolan, att motivera och stötta. Hör av dig till mentor eller klassläraren. Vid utvecklingssamtalet tas frånvaro och närvaro alltid upp.

Beviljad ledighet

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet. Eleven har själv ansvar för att ta igen missad undervisning samt eventuella bedömningstillfällen. Detta ska ske i samråd med undervisande lärare. Alla ledigheter ska sökas i god tid och vara beviljade innan t.ex. resor beställs. Det är viktigt att vårdnadshavare förlägger semesterresor tillsammans med barn till lovdagar eller ferietid. Rektor är restriktiv med beviljande av ledighet.

Så här arbetar vi förebyggande i skolan

Lärarna registrerar all frånvaro vid varje lektionstillfälle eller arbetspass i kommunens frånvarosystem. Meddelande går till vårdnadshavare vid frånvaro.

Mentor ska löpande följa upp närvaron för sina grupper och elever och särskilt de som har eller har haft oroande eller problematisk skolfrånvaro.

Lärarna i arbetslaget följer upp frånvaro en gång i månaden, både omfattning och antal tillfällen. Arbetslaget stöttar varandra i arbetet med att tidigt uppmärksamma frånvaro. Mentor går vidare med att undersöka frånvaro och föreslå insatser. Närvaroansvarig finns som stöd i det arbetet.

Rektor har ett övergripande ansvar att följa och utvärdera arbetet med tidig identifiering i arbetslagen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: