Kartläggning av frånvaro i skolan

När frånvaron blir oroande är det mentor som genomför en första kartläggning. Kartläggningen resulterar i en handlingsplan med insatser som ska följas upp.

Första delen av kartläggningen genomförs i samtal med elev och vårdnadshavare, tillsammans eller var för sig. Kartläggningen följs sedan av en analys som tillsammans med vad som framkommit vid samtal med elev och vårdnadshavare utgör ett underlag för att planera för insatser med målet att öka skolnärvaron.

Vårdnadshavare får återkoppling om vilka insatser skolan har beslutat om och när de ska följas upp.

Senast uppdaterad:

Publicerad: