Utredning av frånvaro i skolan

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig.

Att en elev är borta mycket från skolan är en varningssignal om att eleven riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är därför viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att skolan kan ge det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen.

Det är rektorn som bestämmer om det behövs en utredning. Om rektor bedömer att det inte behövs så måste skolan inte göra en utredning. Det kan till exempel bero på att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Syftet med en utredning är att skolan vill få ett bra underlag för vidare insatser med att öka närvaron och förbättra elevens situation. En utredning ska leda till insatser som följs upp och utvärderas.

Arbetsgång vid utredning

I Öckerö kommuns skolor ser arbetsgången ut så här:
  1. Mentor informerar elev och vårdnadshavare att skolan går vidare med frånvaroproblematiken och att elevhälsan nu kopplas in.
  2. Rektor beslutar om utredning av problematisk frånvaro och meddelar huvudman.
  3. Mentor informerar elev och vårdnadshavare om beslutet, syftet med utredningen och att vårdnadshavare kommer att kontaktas av ansvarig för utredningen för ett möte.
  4. Kartläggningen startar. Ansvarig samlar först ihop information från skolan som gäller elevens frånvaro. Det kan vara närvarostatistik, tidigare insatser, andra kartläggningar eller resultat av tester som gjorts tidigare.
  5. Nu är det dags för ansvarig att ha ett samtal med elev och vårdnadshavare.
  6. Sedan har elevhälsan tillsammans ett möte för att analysera vad som framkommit hittills. Nu sätter man samman all information för att hitta en förklaring till närvaroproblemen och utifrån denna föreslås insatser.
  7. Ett elevhälsosamtal bokas in med vårdnadshavare och elev. Då presenteras skolans bedömning så att alla förstår och kan medverka i de insatser som följer.
  8. I en handlingsplan skrivs insatserna ner, vem som är ansvarig och hur uppföljningen och utvärderingen ser ut framöver.

Senast uppdaterad:

Publicerad: