Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

Särskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Särskolan omfattar en obligatorisk nioårig särskola, gymnasiesärskola och särvux (lärvux)

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Inom grundsärskolan finns också en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan 5 ämnesområden.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma och besluta om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp och har rätt till grundsärskola. Då beslutas också vilken inriktning kursplanen ska ha, grundsärskola eller träningsskola.

Det är du som vårdnadshavare som med ditt medgivande slutligen beslutar om ditt barn ska gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar vars skolplikt har upphört, som påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning.

Öckerö kommun har ingen egen gymnasiesärskola men eleverna har möjlighet att söka fritt i Göteborgsregionen.

Kontakta studievägledare om du har frågor angående gymnasiesärskolan.

Lärvux

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingstörning eller en förvärvad hjärnskada. Här kommer du att växa som person. Vi erbjuder kvalitet och du kommer att utmanas till ny kunskap.

Ansök till Lärvux

Utbildningen är gratis och det finns många kurser och utbildningar att välja på. Tillsammans med en studievägledare och lärare görs en individuell studieplanering utifrån dina egna behov och tidigare kunskaper.

Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. (Skolverket 2015-11-02)

Hur går det till att studera på Lärvux

En studie- och yrkesvägledare samt en lärare kan hjälpa dig att sätta upp mål och söka rätt utbildning. Vi utformar en individuell studieplan för dig tillsammans. I studieplanen står det:

 • Vilka kurser du vill studera och vilka mål du har.
 • Hur länge du ska studera.
 • Hur många poäng kurserna består av.
 • Efter avslutad kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Undervisningen på Lärvux sker i små grupper eller enskilt samt i lugn takt. På träningsnivå erbjuder vi:

 • Individ och Samhälle.
 • Språk och Kommunikation.
 • Natur och Miljö.

Valbara kursnivåer

Det finns många kurser du kan välja bland. Det är säkert några som passar just dig. Du kan söka till kurser som du inte har kunskaper i. Om du inte har gått grundsärskolan kan du läsa kurser på grundläggande nivå. Det finns också kurser som motsvarar träningsskolan. Du kan söka samma kurser som finns i gymnasiesärskolan.

Om en kurs är för lång kan man ibland dela upp den. Det finns olika delkurser på olika skolor. Du får betyg/intyg efter varje delkurs.

Kurserna finns på fyra olika nivåer:

 • Grundläggande kurser som motsvarar träningsskolan
 • Grundläggande kurser som motsvarar grundsärskolan.
 • Grundläggande kurser som motsvarar gymnasiesärskolan, både
 • Individuellt program samt Nationellt program.
 • Enstaka kurser inom yrkesförberedande studier.
 • Du kan också kombinera kurser på olika nivåer efter dina egna förutsättningar och förmågor.

Publicerad den: 2019-03-11 11.25
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö