Elevhälsa

Elevhälsan finns till för elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller på gymnasiet. På varje skola finns ett elevhälsoteam där rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och logoped ingår. Teamet samarbetar med övrig personal på skolan.

Elevhälsa vid fjärr- och distansundervisning

Den samlade elevhälsan har ett viktigt uppdrag även när skolan har gått över till fjärr- eller distansundervisning. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen oavsett bakgrund eller förutsättningar. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med behov av extra stöd. Elevhälsoteamet kan vara ett viktigt stöd för eleverna och för hela skolan för att klara av detta uppdrag. Det är fortfarande rektor som leder och fördelar arbetet, men elevhälsoteamet kan bistå i det arbetet.

Elevhälsan kommer under rådande omständigheter ställa om sitt arbete och inrikta sig mer på att stödja elever med särskilda behov. Tillsammans med övrig personal på skolorna anpassa undervisning och ge stöd. Viss prioritering när det gäller det medicinska basprogrammet kommer göras. Elevhälsans personal kommer vara tillgänglig på telefon för vårdnadshavare, elever och personal.

Rektor

Rektor ansvarar för att utforma undervisningen och elevhälsoarbetet så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Telefonnummer till rektorer:

Zandra Adolfsson 031-976394

Lars Utbult 031-976324

Viktoria Johansson 031-976458

Johan Karlefjärd 031-976284

Britta Svensson 031-976320

Eva Knoph 031-976306

Elisabet Söderström Jones 031-978811

Specialpedagog

När skolan undervisar på distans blir den specialpedagogiska kompetensen extra viktig för att hjälpa eleverna att nå målen. Det kan handla om stöd till skolan och till lärarna för att få undervisningen att fungera för alla elever, och inte bara de som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Det handlar också om direkt stöd till elever som riskerar att inte klara av förändringen i arbetssättet.


Telefonnummer till specialpedagoger

Viktoria Andersson 031-976716

Pernilla Jansson 031-976715

Ulrika Nicklasson 031-978878

Karolina Nyström 031-976395

Lisa Lindqvist 031-976207

Markus Anhage 031-976314

Sara Öström 031-978818

Annika Lindblom 031-976368

Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats (EMI) har även under rådande omständigheter skyldighet att följa skollagen avseende hälsobesök, vaccinationer (basprogrammet) samt ge möjlighet till rådgivning. EMI kommer göra vissa prioriteringar i programmet vad gäller vaccinationer, kompletterande vaccinationer, hälsobesök med elever med särskilda behov, hälsokontroller för nyanlända elever och ha telefonkontakt för uppföljande samtal och enklare rådgivning. Elever som besöker elevhälsan ska ej ha tecken på infektion.

Telefonnummer till skolsköterskorna

Jonna Benjaminsson 031-976299

Christina Simonsson 031-976701

Johanna Ludvigsson 031-976303

Anne Bellvik 031-976240

Linnéa Lindén 031-976371

Åsa Randgaard 031-978841

Skolkurator

Skolkuratorn bidrar med sin sociala och psykosociala kompetens i elevhälsoteamet. Skolkuratorn kan vid behov erbjuda stödsamtal relaterade till skolsituationen.

När skolan undervisar på distans blir skolkuratorn tillsammans med skolans elevhälsoteam extra viktig för att hjälpa eleverna att nå målen. Det kan handla om stöd till skolan och till lärarna för att tillsammans fundera över hur man stöttar gruppen att fungera även på distans, men det kan också handla om direkt stöd till elever som upplever svårigheter både socialt och pedagogiskt i den nya situationen.

Telefonnummer till skolkuratorerna

Camilla Johannesson 031-976339

Angelica Lundgren 031-978853

Miriam Ceder 031-978806

Hanna Widar 031-976370

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar fortsatt för skolorna och är en del av elevhälsoteamet. Skolpsykologen ger konsultation och handledning och gör psykologiska utredningar och bedömningar som stöd för det pedagogiska arbetet.

Skolpsykologen nås via rektor.

Logoped

Logopeden arbetar fortsatt för skolorna och är en del av elevhälsoteamet. Logopeden ger konsultation och handledning kring barn och elever som har språkliga svårigheter samt läs och skrivsvårigheter. Logopeden gör språkliga bedömningar/utredningar som stöd för det pedagogiska arbetet.

Logopeden nås via rektor.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Även vid fjärr- och distansundervisning så har elever rätt till stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Den nya situationen kan också innebära att elever som brukar klara studierna väl hamnar i svårigheter när de ska jobba hemifrån och klara sig själva.

Elever som det är bra att hålla koll på är t.ex. elever som:

 • har koncentrationssvårigheter
 • har svårt för längre skoluppgifter eller självständiga uppgifter
 • har stort behov av tydliga strukturer
 • elever som behöver muntliga instruktioner som ett komplement till skriftliga
 • elever som under den vanliga undervisningen behöver tät återkoppling för att ta nästa steg

Exempel på anpassningar

Vid fjärr- och distansundervisning kan fler elever än vanligt behöva olika anpassningar då kommunikationen mellan lärare och elev ser annorlunda ut. Nedan listas några områden som vi kan tänka extra på vid fjärr- och distansundervisning. Vissa saker kan användas för alla elever medan andra kan vara extra anpassning för elever i behov av stöd.

 • Tydliga och enkla instruktioner.
 • Muntlig förklaring av instruktion både i grupp och i enskilda samtal vid behov. Fråga inte om eleven förstått utan vad eleven ska göra härnäst.
 • Dela upp instruktionen i tydliga steg så att det är enkelt för eleven att göra ett moment i taget och även bocka av när en del är klar. Detta gör det också lättare att känna sig färdig med en del och att fortsätta arbetet vid nästa lektion.
 • Tät återkoppling för att motivera elever som riskerar att inte slutföra utmanande uppgifter.
 • Var noga med hur länge eleven ska arbeta med en uppgift. Annars riskerar elever som har svårt att avsluta att jobba alldeles för länge med en uppgift.
 • Ge exempel på lösningar av uppgiften så att eleven får en bild av vad som förväntas.
 • Erbjud alternativa redovisningssätt.

Om du har en elev som brukar dröja sig kvar i klassrummet för mer informell feedback så erbjud eleven denna möjlighet digitalt via chat/samtal för att fånga upp eventuella tveksamheter och frågor.

Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin

Under rådande omständigheter bör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/skolans-arbete-med-elevhalsa-under-coronapandemin Länk till annan webbplats.

SPSM

Specialpedagogiska Skolmyndigheten uppdaterar löpande sin sida om undervisning på distans:

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/ Länk till annan webbplats.

Möta barns och elevers oro

Fråga, lyssna och ge sakliga svar. Här får du stöd i hur skolan kan arbeta för att möta upp barnens och elevernas behov under coronapandemin.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/mota-barns-och-elevers-oro Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: