Struktur

Genom upprättandet av en struktur för en sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö ökar vi både möjligheten till likvärdig undervisning och skapar bra förutsättningar för att genomföra fjärr- och distansundervisning.

Struktur för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö

Genom att beskriva hur skolor hur Google Classroom och annan assisterande teknik och inbyggda stödfunktioner i olika sorters digital teknik kan användas i kombination med varandra skapar vi en röd tråd mellan alla de digitala system, som vi använder i undervisningen.

Med denna struktur möjliggör vi för skolorna att upprätthålla undervisningen för både de elever som finns i det fysiska klassrummet och för dem som befinner sig i sina hem.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik.

Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sina hem.

Genom att kombinera de digitala verktyg, som föreslås inom strukturen för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö, kan skolor genomföra online-lektioner och därigenom ge sina elever fortsatt tillgång till sina lärares undervisningsmaterial, återkoppling och stöd trots att alla inte befinner sig i ett fysiskt klassrum.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid.

Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik delar en lärare med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att stå i direkt kontakt med varandra i realtid.

Genom att kombinera de digitala verktyg, som föreslås inom strukturen för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö, kan skolor genomföra online-lektioner och därigenom ge sina elever fortsatt tillgång till sina lärares undervisningsmaterial, återkoppling och stöd trots att ingen av dem befinner sig i ett fysiskt klassrum.

Stödmaterial och checklistor

Här finns stödmaterial för dig som pedagog.

Gå till Stödmaterial och checklistor

Chromebook/iPad

Alla elever från årskurs 2 har tillgång till egna digitala enheter antingen iPad eller Chromebooks. Eleverna kan delta i undervisningen hemifrån genom att gå in i Google Classroom på sina Chromebooks/iPads och där följa instruktioner från sina lärare.

Gsuite for Education

Gsuite for Education är basen för vår formativa undervisning. Här kommunicerar och samarbetar lärare och elever kring ett utbildningsinnehåll. Gsuite innehåller flera olika verktyg.

I Google Classroom lägger läraren upp information om sin undervisning och kan länka till undervisningsmaterial. Läraren kan även dela ut arbetsuppgifter och återkoppla till sina elever i Google Classroom.

Läraren kan integrera olika sorters assisterande teknik och presentera en samlad översikt för aktuella digitala stödstrukturer i Google Classroom.

Genom att starta upp digitala möten online kan lärare och elever träffas i realtid i Meet, trots att alla inte befinner sig på samma plats.

Lärare kan även spela in lektionsgenomgångar i förväg med verktyget Screencastify och sedan publicera filmerna i Google Classroom i ett Flipped Classroom-syfte.

Läs mer om Google Classroom och Gsuite

Unikum

Unikum är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I Unikum ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Den summativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling sker löpande i kunskapsmatriser, som är kopplade till lärarens kunskapsrum. Elever och vårdnadshavare kan även hitta kontaktuppgifter till lärarna i Unikum.

Läs mer om hur vi arbetar med Unikum

Upphandlade digitala assisterande verktyg och lärresurser

Lärare och elever har tillgång till olika sorters digital assisterande teknik.

De digitala enheterna har inbyggd assisterande teknik, som går att kombinera med andra digitala verktyg, som finns tillgängliga i det pedagogiska arbetet i Google Classroom.

Det går även att anpassa verktyg utifrån elevers individuella behov och förutsättningar.

Digital arbetsyta och Delade enheter/Google Drive

Genom skolans interna digitala arbetsyta kan skolledning, lärare och pedagoger kommunicera och sprida intern information mellan varandra. I delade enheter/Google Drive har den pedagogiska personalen möjlighet att bygga en struktur kring undervisningen, där de kan dela med sig av sitt undervisningsinnehåll och samarbeta i gemensamma dokument.

Senast uppdaterad:

Publicerad: