Skolval

Här kan du läsa mer om hur du gör ett skolval under skolvalsperioden som brukar infalla under februari månad varje år. Under skolvalsperioden ska du välja skola om ditt barn ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 kommande läsår.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Öckerö kommun välja skola om barnet

  • Barn som fyller sex år och ska börja förskoleklass
  • Elever som ska börja årskurs 4 (deltar ej i skolvalet 2021)
  • Elever som ska börja årskurs 7

För elever som ska börja grundsärskola eller redan går i grundsärskola finns en särskild rutin.

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten under skolvalsperioden som 2021 kommer att vara från och med den 1 februari till och med den 15 februari.

Hur gör jag skolvalet?

Du registrerar ditt skolval i e-tjänsten https://minasidor.ockero.se/skolval Länk till annan webbplats.. Du behöver e-legitimation för att logga in. När du har svarat på alla frågorna skickar du in ärendet. Om barnet har två vårdnadshavare behöver den andra vårdnadshavaren signera ärendet. Ärendet kommer inte skickas in förrän alla vårdnadshavare har signerat.

Vad innebär flerpartssignering av ärende?

När ett ärende behöver signeras av mer än en person (t.ex. två vårdnadshavare) skapar en av parterna en ansökan. I ansökan anges den andra partens e-post adress. När ansökan skickas in går ett e-postmeddelande till den andra parten som talar om att de behöver signera ärendet.

För att signera loggar den andra parten in på https://minasidor.ockero.se/ Länk till annan webbplats. med sitt mobila bank-id. Ärendet som ska signeras hittar ni under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur”. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet. Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga.

Hur fördelas platserna?

Kommunen avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till plats på skolan med beaktande av närhetsprincipen. I de fall då alla elever inte kan få plats i önskad skola gäller följande kriterier för placering i Öckerö kommunala skola:

  1. Upptagningsområde
  2. Relativ närhet
  3. Lottning

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. Varje skola har ett geografiskt definierat upptagningsområde. Upptagningsområdet ligger i omedelbar närhet till respektive skolenhet och omfattar ett geografiskt område med bästa möjlighet att ta sig från hemmet till skolenheten. De elever som är folkbokförda och bor i området under skolvalsprocessen inför skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 har förtur till en plats på den skolan.

Upptagningsområden för årskurs F-3 Pdf, 356.1 kB.

Upptagningsområden för årskurs 4-6 Pdf, 334.1 kB.

Upptagningsområden för årskurs 7-9 Pdf, 324.5 kB.

Vad innebär relativ närhet?

Närhetsprincipen innebär inte att barn som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ska ges företräde framför andra sökande i kommunen. I stället är det enligt rättspraxis relativ närhet som gäller, det vill säga alla barns rätt till en skola nära hemmet.

Det innebär att om det finns fler sökande än platser vid en viss skola, och två barn, som inte bor i upptagningsområdet önskar plats, så har det barn företräde som relativt sett har närmast till den önskade skolan. Bilden nedan visar hur relativ närhet beräknas.

Elev 1 har 500 meter till den skola hon önskat och 800 meter till sin näst närmaste skola (800–500=300 meter). Elev 2 har 500 meter till skolan han önskat och 1500 meter till sin näst närmaste skola (1500–500=1000 meter). Elev 2 får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Relativ närhet

Vad innebär lottning?

Om det finns fler sökande än platser vid en viss skola och två barn, som inte bor i upptagningsområdet bor på exakt samma avstånd från skolan, avgörs valet genom lottning.

När får jag besked om plats?

Beskedet om ditt barns skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten i slutet på mars 2021.

Placeringsregler

I Öckerö kommun genomförs skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Skolvalet administreras av Barn- och utbildningsförvaltningen och påbörjas i slutet av höstterminen varje år. Beslut om skolplacering ges under vårterminen inför nästkommande läsår. Därefter avslutas alla ansökningar. Vårdnadshavare som inte är nöjda med tilldelad skolplacering kan överklaga beslutet.

Barn som har börjat i en skolas förskoleklass har rätt att fortsätta vid samma grundskola, oavsett om de bor inom skolans upptagningsområde eller inte. Nästa skolval sker inför årskurs 4 och därefter årskurs 7.

Fristående skolor har egna köer och antagningsregler. Förutom att du anger den fristående skolan som ett av dina alternativ i e-tjänsten behöver ditt barn även vara anmält till den fristående skolans egen kö.

Då är det viktigt att du - utöver valet i e-tjänsten - själv kontaktar den aktuella kommunen eller skolan för att anmäla ditt barn och få information om det finns möjlighet att få plats på skolan.

När en elev placerats på en av Öckerö kommuns kommunala skolor är det rektor som har ansvar för den specifika skolan. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar. Det går därför inte att önska klass, grupp eller lärare.

Om vårdnadshavarna inte kan uppnå enighet om barnets skolplacering placeras barnet i regel vid skolan i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört om inte andra skäl för placering finns.

Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter, så som asylsökande, familjehemsplacering eller liknande jämställs med folkbokförda i kommunen och placeras enligt samma regelverk.

Vårdnadshavare med skyddad identitet kan inte genomföra skolvalet i kommunens e-tjänst och ska därför kontakta Kommunservice som hänvisar dem vidare.

Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som har fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten i stället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället.

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år, men det är ingen rättighet. Det betyder att barnet endast kan få plats då alla skolpliktiga elever har placerats. En femåring som går i förskoleklass har inte skolplikt, men är ändå skyldig att närvara i skolan och delta i skolans verksamhet.

Utanför skolvalsperioden ska val/byte av skola ske restriktivt. Vårdnadshavarna kan lämna önskemål om skolbyte. Önskemål kan lämnas oavsett vilken årskurs eleven ska börja i. Skulle en ledig plats uppstå på en skola, kontrollerar handläggare om det finns flera elever som önskar plats i den aktuella årskursen. Om så är fallet görs urvalet genom kommunens skolvalskriterier. Därefter lämnas erbjudande om byte av skola till vårdnadshavare.

Vid byte på grund av särskilda skäl sker placeringen efter utredning och samverkan mellan skolan och centrala elevhälsan. Placeringen vid en viss skolenhet ska bedömas vara nödvändig för att få till stånd en fungerande skolgång för eleven. Tillämpningen ska ske med stor restriktivitet och behovet av skolbyte ska styrkas med skriftligt underlag från elevens skola och från eventuella externa insatser.

Fristående skolor har egna antagningskriterier och administrerar sina egna skolval. Vid val av fristående skola inom eller utanför Öckerö kommun ska vårdnadshavare kontakta önskad fristående skola direkt.

En elev som går på en fristående skola har under hela sin skolgång rätt att byta till den kommunala skola vars upptagningsområde eleven tillhör.

Om en elev önskar gå i en annan kommuns skola ska vårdnadshavaren kontakta skolan i den andra kommunen.

Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller inte vid val av annan skola än den där kommunen annars skulle placerat eleven. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts även i dessa fall. (SFS 2010:800, Kap 9 § 15b andra stycket, Kap 10 § 32 andra stycket.)

Öckerö kommun tar emot elever från annan kommun i mån av plats.

Byte till fristående skola ska anmälas till kommunen. En elev som flyttar från kommunen ska göra en utflyttningsanmälan. En skola kan på grund av skolpliktsansvaret aldrig låta skriva ut en grundskoleelev utan att försäkra sig om att eleven har en ny skolplacering.

Överklaga en skolplacering

Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. I ett överklagande ska anges vilket beslut det gäller och varför man anser att beslutet ska ändras (dvs. varför man anser det vara felaktigt). Överklagandet ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som överklagar samt vara underskrivet av samtliga vårdnadshavare.

Laglighetsprövning

Beslut om skolplacering enligt närhetsprincipen kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Genom laglighetsprövning prövas bara beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta ett nytt beslut i frågan utan endast upphäva beslutet och kräva att kommunen fattar ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

Skolplaceringsbeslut kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd om kommunen frångått vårdnadshavares önskemål på grund av att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller på grund av att det bedömts som nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö