Studera utomlands

Öckerö kommuns riktlinjer för finansiering av gymnasiestudier utomlands beskriver villkor för finansiering av utlandsstudier, inackorderingstillägg och resor samt ansökan om kommunalt bidrag för gymnasiestudier.

Villkor för finansiering av utlandsstudier

Öckerö kommun finansierar gymnasieutbildning utomlands förutsatt att nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Öckerö kommun under hela studietiden.
  2. Studierna utomlands får bedrivas i årskurs 2 eller 3, elevens första studieår ska bedrivas i Sverige.
  3. Eleven ska vara antagen och ha tackat ja till en plats i svensk gymnasieskola
    Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket/Skol-inspektionen.
  4. Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan de båda skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år.
  5. Ersättningen betalas för max ett års studier utomlands
  6. Vårdnadshavare är skyldig att skriftligt informera Utbildnings-, kultur- och fri-tidsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun.
  7. Ersättningen betalas ut direkt till mottagande skola enligt samma grunder som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige
  8. Ersättning betalas inte ut om skolan får statsbidrag för eleven.

Inackorderingstillägg och resor

Svenska skolor utomlands räknas som fristående skolor. Frågor gällande ansökan om inackorderingstillägg ställs därför till CSN. Öckerö kommun lämnar inte bidrag för inackordering eller resor vid studier på svenska utlandsskolor.

Läs mer om inackorderingstillägg och reseersättning

Senast uppdaterad:

Publicerad: