Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val av skola

Här kan du läsa mer om kommunens regler för skolval. Sidan vänder sig dels till dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass, dels till vårdnadshavare till barn som omfattas av skolvalet av annan anledning som du kan läsa om nedan.

Vem omfattas av skolvalet?

  • Vårdnadshavare för alla barn som fyller sex år under året då skolvalet genomförs har möjlighet att välja förskoleklass för barnet.
  • Om barnet ska börja i skolår 1 och inte har gått i förskoleklass tidigare, måste vårdnadshavarna välja skola för sitt barn.
  • Om de högre skolåren inte finns på elevens nuvarande skola ska elevens vårdnadshavare välja en annan skola för att eleven ska kunna fortsätta sin skolgång. Om en elev vill byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder påföljande skolår, kan elevens vårdnadshavare ansöka om byte till en annan skola för sitt barn.
  • För elever som ska påbörja årskurs 7 och som inte går på en F-9 skola reserveras en plats på någon av våra högstadieskolor enligt närhetsprincipen. Önskas en annan skola än den som eleven reserverats plats på kan vårdnadshavare ansöka om byte till annan skola.

Regler vid skolval

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vilka regler som ska gälla för det kommunala skolvalet i Öckerö kommun, utöver de som finns i skollagen. Skollagen anger att en elev i första hand ska placeras vid den skolenhet som elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Om det på en skola finns fler sökande än platser på skolan ska urvalet göras, enligt de urvalsregler som skollagen anger och sedan utifrån de urvalsgrunder som beslutas av Barnoch utbildningsnämnden och som Statens skolinspektion godkänner.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande urvalsgrunder:

  1. Elever i behov av särskilt stöd (Utlåtande från Central elevhälsa krävs)
  2. Syskonförtur (Syskon t.o.m. åk 3) 1 Skollagen 2010:800, 10 kap 30 §

Elever i behov av särskilt stöd

En elev som vill åberopa att behov av särskilt stöd finns för att gå i en viss skolas verksamhet ska ansöka om detta skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen under skolvalsperioden. Skäl som motiverar behov av särskilt stöd kan tillexempel vara sociala eller psykologiska skäl, funktionshinder eller dylikt. Skälen måste kunna styrkas, därför krävs ett utlåtande från den Centrala elevhälsan i Öckerö kommun. Placering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall.

Syskonförtur

Om elev A och B har lika stort berättigande av plats på önskade skola träder syskonförturen i kraft. Syskonförtur gäller för elev som ska börja förskoleklassen om eleven har syskon på samma skola i någon av klasserna F-3. Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och således är boende på samma folkbokföringsadress och tar inte någon särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte. Syskonet som redan går på den sökta skolan måste ha en placering på skolan nästa termin för att syskonförturen ska gälla.

Vad innebär berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet?

Berättigande krav på placering vid skolenhet nära hemmet eller närhetsprincip som det också kallas, innebär att varje elevs avstånd till skolan och närliggande skolor mäts av centralt i kommunen och jämförs med andra elevers avstånd till skolan. Avståndet till skolan mäts ifrån hemmet och avser den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. Det innebär inte att en elev är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit. Målet med den närhetsprincipen är att alla elever ska få tillgång till en skola som ligger relativt nära hemmet.

När en elev placerats på en av Öckerö kommuns kommunala skolor är det rektor som har ansvar för den specifika skolan. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

Hur går skolvalet till?

När skolvalet öppnar får vårdnadshavare en blankett om skolval hemskickad till sig. Där fyller vårdnadshavare i vilken skola man önskar få sitt barn placerad i. Denna skickas sedan tillbaka till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om placering tas av rektor och meddelas via utskick i slutet av mars. Blanketten skickas ut innan skolvalet öppnar det året barnet ska fylla sex år.

Behöver du söka plats på fritids i samband med skolstart?

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever som har Öckerö kommun som hemkommun går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, tillexempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet. Om vårdnadshavarna inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras eleven av barn- och utbildningsförvaltningen i enighet med skollagen.

Senast uppdaterad: 2019-07-03 10.35

Publicerad: 2019-06-18 10.52