Djur och lantbruk

Det är djurägaren som har huvudansvaret för att djuren behandlas väl och att djurhållningen inte ska störa andra. I vissa fall behövs en ansökan om tillstånd göras till kommunen eller till Länsstyrelsen. Se nedan under respektive område vad som gäller.

Länsstyrelsen kontrollerar djurskyddet

Länsstyrelsen ansvarar för kontroll av djurskyddet. De tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns vid anmälan.

Om du skickar anmälan genom e-mail går det inte att vara anonym. Du kan göra en anmälan via webbformulär, e-mail eller att ringa  010-224 50 50 vardagar klockan 9-12. Övrig tid kan du vid ytterst akuta anmälningar ringa Polisen 114 14.

Gå till Länsstyrelsens webbplats för att anmäla bristande djurhållning Länk till annan webbplats.

Sällskapsdjur

Djur ska behandlas på ett bra sätt och det är ägarens ansvar att sköta om sina djur. Som djurägare är du också ansvarig att se till att dina djur inte stör någon. Om du misstänker att djur missköts och far illa ska du kontakta Länssyrelsen.

Om du vill ha många sällskapsdjur behöver du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd för verksamhet med djur. Länk till annan webbplats.

Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet.

Ansökan om tillstånd för verksamhet med djur. Länk till annan webbplats.

Vad gäller i Öckerö kommun om jag har hund?

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa dessa bestämmelser. Ledarhundar, signalhundar, assistanshundar eller polishund i tjänst är undantagna från dessa bestämmelser.

 • Under vistelse utomhus på offentlig plats ska hunden hållas under tillsyn.
 • Utomhus ska tik under löptid hållas kopplad eller förvaras inom inhägnat område.

Under de senaste åren har antal hundar i kommunen ökat. Detta har medfört allt fler klagomål på lösspringande hundar i våra begränsade naturområden från övriga besökare, men även andra hundägare. Vi vill genom denna information upplysa om rätten för alla att vistas och samsas i Öckerö kommun. 

I kommunen har vi ett begränsat antal naturområden som gränsar till bebyggelse och havet. Detta medför ett stort ansvar för alla som ska vistas i dessa områden. I kommunen har vi olika typer av naturskydd med olika krav på besökanden och inom den tätortsnära naturen är  allemansrätten viktig. Den gör det möjligt för många människor att ta del av naturen i vår kommun, utan att behöva åka någon annanstans. Allemansrätten gör det lättare för oss alla att på ett hänsynsfullt sätt vara i naturen och undvika konflikter och slitage på marken.

På följande platser gäller ”koppeltvång” under hela året.

 • Ersdalens naturreservat
 • Natura 2000 området Rörö
 • Offentliga parker inom detaljplanerat område
 • Allmän platsmark

Hundar är förbjudna på lekplatser, allmänna badplatser och kyrkogårdar.

Tänk på att plocka upp föroreningar efter din hund när ni är på promenad. Använd hundbajspåse och kom ihåg att ta med dig den efter att du tagit upp bajset. Om du inte plockar upp hundbajset räknas det som nedskräpning.

Under tiden 1 mars tom 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad. Ovanstående innebär att du kan ha hunden okopplad om den står under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Den 1 januari 2008 trädde lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter i kraft. Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundar ska vara märkta med microchip eller tatuering och registrerade på en ägare i Jordbruksverkets hundregister.

Jordbruksverkets hundregister Länk till annan webbplats.

Djur som inte är sällskapsdjur

Det finns en rad husdjur som är mer eller mindre vanliga till exempel ormar, höns och gris som egentligen inte räknas som sällskapsdjur. Tillstånd behövs från kommunen inom detaljplanerat område.

Anledningen till att du behöver ha tillstånd är för att minska risken att det uppkommer störningar och olägenhet. Tillståndet har alltså inget med djurskydd att göra.

Du behöver tillstånd om du vill ha:

 • nötkreatur, häst, får, get och svin
 • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
 • orm

Om du redan har tillstånd men vill ha fler djur eller andra djur måste du söka nytt tillstånd.

Du kan få tillstånd att ha både ogiftiga och giftiga ormar i din bostad. Terrariet måste vara rymningssäkert.

Om du vill ha giftorm måste terrariet vara både låst och ha märkning. Rummet där du har ormen får inte användas för bostadsändamål och fönster, ventiler och liknande ska vara stängda eller ha nät som hindrar ormen från att smita.

Du kan läsa om vilka regler som gäller på Jordbruksverkets hemsida.

 

Skadedjur

Skadedjur som råttor, möss, silverfiskar och andra insekter kan ställa till problem i byggnader. De kan angripa både mat, textil och trä men även besvära dig som boende på andra sätt.

Om du får in skadedjur i din bostad är det viktigt att det så snart som möjligt saneras. Olika skadedjur kräver olika typer av sanering.

Bor du i lägenhet är det din hyresvärd eller förening som du ska kontakta. De anlitar i sin tur en saneringsfirma när det behövs. Är du villaägare kontaktar du istället själv en saneringsfirma.


Informationsblad om råttbekämpning Pdf, 86.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Djur som stör

Listan på de tillfällen där djur kan störa oss människor är lång. Det kan vara rådjur som äter dina växter, grannens hundar som skäller eller måsar som skräpar ned och är högljudda. Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med honom eller henne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Störande fåglar är ett vanligt problem under vissa tider på året. Vilda fåglar kan vara både aggressiva, skräpa ned och föra oljud men de är normalt sett ingen olägenhet för människors hälsa. Självklart kan du ändå känna dig störd av skrikande måsar och duvor som skräpar ned.

Att skjuta fåglar är inte en långsiktig lösning eftersom nya individer ständigt dyker upp. Om du vill minska problemen ska du istället satsa på förebyggande åtgärder. Många problem med fåglar kan man genom byggnadstekniska åtgärder förhindra. Det går att köpa olika typer av fågelskydd eller sätta upp en plåt, bräda eller något annat som hindrar fåglar att bygga bo eller sitta och smutsa ner.

Även på våra öar har rådjuren hittat en bra plats att bo på och de är här för att stanna. Rådjuren skapar problem då de rör sig över stora områden och har sina stigar genom vår bebyggelse mellan naturområden, vilket kan utgöra en trafikfara. Precis som gröna parker kan en trädgård locka till sig rådjur och många fastighetsägare får sin trädgård förstörd av betande rådjur. Att stängsla in sin tomt är det effektivaste sättet att bli av med återkommande rådjursbesök. Vill du inte sätta upp stängsel runt din tomt kan du istället prova följande:

 • Plantera växter som rådjuren inte vill ha
 • Sätta upp skrämselanordningar
 • Se till att plocka upp fallfrukt och annat som kan locka rådjuren

Nästan samtliga öar i kommunen har något jaktsällskap som bedriver jakt och viltvård utanför detaljplanerat område och kan genom detta minska problemet med vilda djur som ”stör”.

I undantagsfall kan skyddsjakt minska problemen, men denna åtgärd är starkt reglerad och kräver tillstånd från polisen och utförs av kommunens utsedda skyttar.

Skadade och döda vilda djur

Ibland hittar man påkörda djur utmed vägar och järnvägar. Döda djur utmed vägar ska anmälas till väghållaren. Det är den enskilde fastighetsägaren som är ansvarig för skadade och döda djur på privat mark.

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur. Låt inte din hund gå nära en död säl!

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur. Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, bör du kontakta Kommunservice. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat. Ligger sälen inte olämpligt i ett naturreservat så får den ligga kvar och bli mat åt fåglar och andra djur. Då plockas den döda sälen alltså inte bort från platsen, varken av kommunen eller Länsstyrelsen.

 

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webb kan du rapportera om du har hittat en död säl. Om sälen är i gott skick kan Naturhistoriska riksmuseet vilja ha in den för obduktion.

Rapportera fynd av död säl hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid kollision mellan fordon och vilt ska detta alltid anmälas direkt till Polisen på larmnummer 112. Uppge namn, plats och om djuret har sprungit iväg. Om du inte kan stanna kvar måste platsen märkas ut. Om detta inte görs innebär det smitning och ingen ersättning från försäkringen betalas ut.

Om man får syn på något skadat djur ska du ringa 031-97 62 00 till Kommunservice under kontorstid. Övrig tid kan du ringa Polisen på telefon 114 14.

Senast uppdaterad:

Publicerad:




Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö