Fastigheter och lantmäteri

Öckerö kommun hänvisar till Lantmäteriet i Göteborg som ger råd och upplysningar i lantmäterifrågor som till exempel delning av tomter, överföring av mark mellan tomter, servitut och gemensamma vägar.

Fastighetsregister

Det är Lantmäteriet som hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet och behöver ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare Länk till annan webbplats.. Eller när fastighetsgränserna behöver ändras. De hjälper dig när du behöver ett pantbrev Länk till annan webbplats.som bevis på att du intecknat fastigheten. Eller när du behöver kontrollera historiska uppgifter om till exempel tidigare ägare.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Lantmäteri

Förrättningar, avstyckning


Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att i något avseende nyttja annan fastighet.

Ägaren till en fastighet (den härskande fastigheten) kan ges rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten) eller byggnad eller annan anläggning på denna eller råda över den tjänande fastigheten i visst hänseende. Detta betyder samtidigt begränsningar i äganderätten, det vill säga du har som ägare inte obegränsad förfoganderätt till din egendom. Den som upplåter mark åt någon annan kallas den tjänande fastigheten. Den härskande fastigheten kan exempelvis enligt servitutet få ta vatten från den tjänande fastighetens brunn, åka på dennes väg eller gräva ned en ledning på dennes tomt.

Mer information se Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kartor och ritningar

För att kunna bedöma byggnadens lämplighet i bygglovsprocessen är det viktigt att ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda. Förutom att alla mått ska vara med så är det dessutom viktigt att du anger vilket materialval du planerar använda samt vilken färgsättning som byggnationen ska ha i framtiden. Kommunen kan hjälpa dig att ta fram nuvarande situationsplaner, fasadritningar, planritningar och sektionslösningar som du kan använda när du ansöker lov.

Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras ska nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. Vid tillbyggnad ska det som är nytt måttsättas och markeras. De olika fasaderna ska namnges efter logiken "Fasad mot syd" och så vidare.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Beställ fasadritning

 

Fasadritning på ett enplanshus

Bild från bygglovsguiden.se

Med en genomskärning av huset visar sektionsritningarna rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att rumshöjderna, byggnadshöjden och nockhöjden framgår. Takvinklar ska även redovisas.

På planritningen visar du sedan med en streckad linje genom huset var sektionen är tagen.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100

Beställ sektionsritning

 

Sektionsritning av gaveln på ett enplanshus

Bild från bygglovsguiden.se

Situationsplan är en karta där man visar vad som ska byggas och byggnadens placering på tomten. Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta med sig rullstol från parkeringen till entrén.

Avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges i två led, och om det rör sig om en tillbyggnad ska det markeras tydligt på kartan. Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att byggnadens avtryck och placering samt avstånd till fastighetsgräns framgår på kartan.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400

Beställ situationsplan/tomtkarta

 

Situationsplan eller tomtkarta som det också heter

Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till, såsom kök, vardagsrum och så vidare. Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska också framgå och tillgänglighet redovisas med till exempel cirklar och måttsättning. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Vid tillbyggnad ska även delar som inte byggs om redovisas. Det är då viktigt att det tydligt framgår vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya delar ska även måttsättas med yttermått och mått från befintlig byggnads hörn.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Beställ planritning

 

Planritning på ett bostadshus

Bild från bygglovsguiden.se

Markplaneringsritningen visar hur tomten ska utformas för att uppfylla krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.

Samtliga markåtgärder som innebär en förändring på mer eller mindre än +-0,5 meter ska redovisas med plushöjd över 0-planet. Även stödmurar och slänter ska framgå.

På markplaneringskartan ska in- och utfarter, parkering och dagvattenhantering redovisas. Det ska också framgå vilken nivå färdigt golv (FG) på markplan hamnar på för nivå över 0-planet. Den ska visa en gångväg mellan entré och parkering som uppfyller kraven för tillgänglighet.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400.

Markplaneringskarta

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lantmäteriet
Telefon: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se
Webbplats: www.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats.

Besöksadress
Kilsgatan 4
Göteborg