Förslag till Grötö Knötens naturreservat

Öckerö kommun har tagit fram ett förslag till bildande av Grötö Knötens naturreservat. Förslaget har skickats till sakägare och berörda myndigheter för yttrande. Yttranden ska inkomma till Öckerö kommun senast 12 juni 2023.

Översiktskarta Grötö Knöten

På Grötös nordligaste del ligger Knöten, ett område med magra betesmarker och med en rik flora av sällsynta och hävdgynnade arter, samt ett vattenområde med grunda mjukbottnar och ålgräs.

Förslaget

Samtliga, av kommunen kända sakägare, får förslaget med post till den av kommunen kända postadressen.

Förslaget finns även tillgängligt i kommunhuset i Öckerö kommun (kommun@ockero.se, telefonnummer: 031-97 62 00) samt här på kommunens hemsida Förslag till Grötö Knötens naturreservat | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Yttrande

Sakägare har förelagts att till Öckerö kommun senast 2023-06-12 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Förslaget ha även skickats till Länsstyrelsen för samråd samt till andra berörda myndigheter och organisationer.

Yttranden ska skickas till:

kommun@ockero.se

eller

Öckerö kommun
475 80, Öckerö

Ange Dnr 0221-22 Naturreservat på Grötö

Handlingar

Nedan finns förslaget med tillhörande handlingar:

Förslag till beslut om bildande av Grötö Knötens naturreservat i Öckerö kommun Pdf, 327.7 kB.

KS protokoll 2023-03-28 KS § 61 Pdf, 163.9 kB.

Bilaga 1 Beslutskarta Pdf, 648.7 kB.

Bilaga 2 Översiktskarta Pdf, 1.8 MB.

Bilaga 3 Förslag till skötselplan Pdf, 472.5 kB.

Bilaga 4 Skötselområden och fornlämning Pdf, 677 kB.

Bilaga 5 Arter Pdf, 83.2 kB.

Bilaga 6 Placering av toalett Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 7 Friluftslivskarta Pdf, 539.6 kB.

Bilaga 8 områden med ankringsförbud Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 10 Hur man överklagar Pdf, 93.4 kB.

Bilaga 11 Sändlista Pdf, 86.9 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: