Förslag till Grötö Knötens naturreservat

Öckerö kommun har tagit fram ett förslag till bildande av Grötö Knötens naturreservat. Förslaget har skickats till sakägare och berörda myndigheter för yttrande. Inkomna yttranden och synpunkter behandlas nu för att se om beslutsförslaget behöver justeras i någon del. Därefter kommer beslut om reservatsbildning fattas av kommunstyrelsen under hösten. Alla sakägare och berörda myndigheter får beslutet till sig, där det också ingår en redovisning av hur inkomna yttranden har behandlats och bemötts i den slutliga versionen. Skulle förslaget behöva ändras väsentligt blir det en ny samrådsprocess.

Översiktskarta Grötö Knöten

På Grötös nordligaste del ligger Knöten, ett område med magra betesmarker och med en rik flora av sällsynta och hävdgynnade arter samt ett vattenområde med grunda mjukbottnar och ålgräs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: