Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik som är till för dig med funktionsnedsättning. Vid resa utanför färdtjänstområdet  måste man ansöka om riksfärdtjänst.

När du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen är det en sjukresa. Mer information finns under rubrik sjukresa.

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Vem har rätt till färdtjänst?

 • Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3 månader.
 • Du måste vara folkbokförd i Öckerö Kommun.
 • Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar.
 • Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.
 • Ett färdtjänsttillstånd kan vara begränsat vad gäller antalet resor per år och / eller begränsas till att vara giltigt endast under vintertid.
 • Om sökande av färdtjänst är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
 • Resor till medicinsk vård eller behandling, tandläkare eller medicinsk rehabilitering.
 • Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tjänsteresor.
 • Resor till grundskola och särskola, för vilka skolskjuts kan erhållas, samt resor i samband med utflykter, badresor, förskole- eller fritidsverksamhet.
 • Resor inom socialtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

Du betalar en fastställd egenavgift, enligt Västtrafiks baspris + påslag i procent i zon 2 till och med 5. Om baspriset förändras, förändras även taxan i motsvarande grad. Egenavgiften anpassas efter hur långt du åker efter första zonen.

 • Egenavgift Vuxen gäller från den dag färdtjänstresenären fyller 20 år.
 • Egenavgift Barn: 0-7 år medföljer gratis.
 • Egenavgift Ungdom: 7 – 19 år enligt fastställd taxa för ungdom.
 • Medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstresenären.
 • Ledsagare åker gratis.
 • Ledarhund/ Servicehund medföljer gratis.
 • Öckerö kommuns färdtjänstområde innefattar resor inom Öckerö kommun. Resor till och från och inom kommunerna: Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille, Härryda, Ale, Alingsås, Stenungsund, Lerum, Lilla Edet och Tjörn.
 • I Öckerö kommun får inga resor ske till och från Kalvsund och Grötö.
 • I Göteborg får inga resor gå till och från Södra Skärgården.
 • Färdtjänst tillhandahålls de tider under dygnet som den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig inom Öckerö kommun.

Färdtjänsttaxa 2020 Öckerö kommun

 


Zoner

Vuxen

Ungdom

Zon 1 - inom en Öckerö kommun

60 kr

45 kr

Zon 2 - från Öckerö kommun till Göteborg

132 kr

99 kr

Zon 3 - från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, Lerum och Ale

188 kr

141 kr

Zon 4 - från Öckerö kommun till Alingsås och Stenungsund

242 kr

182 kr

Zon 5 - från Öckerö kommun till Tjörn och Lilla Edet

297 kr

222 kr

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst ska lämnas in på en av kommunens blanketter och vid behov tillsammans med ett läkarintyg. Läkarintyget ska styrka de uppgifter om funktionshindret som uppges i ansökan och som medför sökanden har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Läkarintyget får ej vara äldre än 1 år. Handläggaren kan behöva få in intyg från specialistläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. När ett färdtjänsttillstånd tidsmässigt löpt ut behövs en ny ansökan vid önskemål om fortsatt färdtjänst, och vid behov ett nytt läkarintyg.

Utredning och beslut

Alla beslut om färdtjänst meddelas sökanden skriftligt. Beslutsbrevet visar att du får åka färdtjänst och beskriver tillståndets giltighet. Beslut om avslag, helt eller delvis, innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Handläggningstiden är upp till 8 veckor från att ansökan kommit till kommunen. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan handläggningen ta upp till 3 månader.

 • Tillstånd för färdtjänst beviljas i de flesta fall för viss tid. Tillståndshavaren ansvarar själv för att söka om nytt tillstånd när tillståndet löper ut.
 • I vissa särskilda fall för personer med omfattande och bestående funktionshinder kan färdtjänst beviljas tillsvidare.


Färdtjänsttillståndet får återkallas

 • Om förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns.
 • Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
 • Om tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en annan kommun. Under en period av 14 dagar gäller tillståndet vid flytt.

Vanliga frågor och svar

Du behöver inte ta med ditt tillstånd. När fordonet kommer och hämtar dig ska du kunna visa upp giltig legitimation.

 • Du får hjälp in i och ut ur fordonet.
 • Du får hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
 • Du får hjälp med att sätta på säkerhetsbälte.
 • Du får hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och hjälpmedel)
 • Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan.
 • En trappklättrare erbjuds inte.
 • Liggande transport erbjuds inte.
 • Bärhjälp erbjuds inte.

Färdtjänst är en särskild form av allmän kollektivtrafik för funktionshindrade, vilket innebär att man inte alltid åker raka vägen till resmålet och att samåkning sker. Stopp under resan är ej tillåtet. Om du inte kan samåka kan ett särskilt beslut om ensamåkning sökas. Det krävs att du har en funktionsnedsättning som omöjliggör kontakt med andra människor. Behovet av ensamåkning ska styrkas med läkarintyg från specialistläkare.

Om du behöver mer hjälp under resan än vad föraren kan ge, kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och kunna tillgodose ditt behov under hela resan. Ledsagaren betalar ingen egenavgift för resan. Även om kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär det inte enligt lag att kommunen har en skyldighet att ordna en ledsagare.

 • Om särskilda skäl finns så kan ett färdtjänsttillstånd förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja en tillståndshavare under resan.

Du får ta med dig en medresenär. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och betalar samma egenavgift som dig. Du får ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa, dock inte fler än att ni och eventuell ledsagare ryms i ett färdtjänstfordon.

Resor till och från arbete till lägre egenavgift tillhandahålls ej. Har du ett färdtjänstbeslut kan du åka till och från arbete och studier.

 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som resenären behöver på resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Bagage som får tas med på resan är två bärkassar eller en resväska om max 20 kg.
 • Bilbarnstol tillhandahålles ej.
 • Rullstol tillhandahålles ej.
 • Sällskapsdjur får ej tas med.
 • Särskilt beslut krävs för att få ta med Ledarhund/Servicehund.

Riksfärdtjänst

Vid resa utanför färdtjänstområdet måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att få riksfärdtjänst måste du uppfylla följande krav:

 • Du är folkbokförd i Öckerö kommun.
 • Ditt ändamål med resan är rekreation fritidsfritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Din resa ska inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
 • Din resa är inte en tjänsteresa eller ska bekostas genom föreningsverksamhet.
 • Du har ett funktionshinder som är så pass stort och varaktigt (minst 6 månader) att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt. Detta innebär att du inte ska kunna resa självständigt med allmänna kommunikationer och med den service transportföretag kan ge dig i form av ledsagarservice och handikappanpassade fordon och platser.
 • Din resa görs inom Sverige och utanför färdtjänstområdet.

Kan du genomföra en resa på egen hand med allmänna kommunikationer och den hjälp och service som trafikföretaget ger, är du inte berättigad till riksfärdtjänst.

I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg med eller ledsagare.

Utredning och beslut

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens färdtjänsthandläggare. På beslutet står resplanen, datum för resan och de färdsätt du kan få ersättning för. Du bokar själv din resa och köper dina biljetter efter att du fått beslut om beviljad riksfärdtjänstresa. Kommunen ansvarar inte för att en beviljad resa kan genomföras. Om en resa inte går att bokas på grund av platsbrist eller för att inte avgångarna passar, innebär inte heller någon skyldighet för kommunen att ordna resan på annat sätt. Kommunen har inte heller någon skyldighet att anordna resan. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av den enskilde.

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Ersättning för resan

När du har genomfört din riksfärdtjänstresa så skickar du in kvitton för biljett och eventuella taxikvitton. Du ska bara skicka in kvitton för resan och med de färdsätt som står i ditt beslut. Kommunen ersätter merkostnaden för resan. Dels kostnaden för ledsagaren som måste följa med för att resan ska kunna genomföras på ett sätt som gör resan särskilt kostsam. Kommunen lämnar ut ersättning efter inlämning av kvitton och efter resan är utförd för den kostnad som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänstresor. Kommunen lämnar ingen ersättning för resor som ej har genförts. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av dig.

Merkostnad innebär att egenavgiften har dragits av från den kostnad som du har haft för din resa. Har du åkt taxi eller specialfordon som du har beställt via Västtrafik Kund och Resetjänst har du redan betalt egenavgiften i samband med resan och har därmed inga merkostnader.

Egenavgift

Vid resa med riksfärdtjänst ska du betala en viss avgift beslutat av regeringen (Förordningen 1997:782), den så kallade egenavgiften. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala resekostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som har Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårens studentkort som Mecenat och studentkortet betalar 701% av egenavgiften.

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometer

Upp t.o.m. 25 år

26 år och uppåt

0 - 100

73 kr

105 kr

101 - 125

91 kr

130 kr

126 - 150

115 kr

165 kr

151 - 175

136 kr

195 kr

176 - 200

154 kr

220 kr

201 - 225

178 kr

255 kr

226 - 250

192 kr

275 kr

251 - 275

210 kr

300 kr

276 - 300

224 kr

320 kr

301 - 350

259 kr

370 kr

351 - 400

294 kr

420 kr

401 - 450

318 kr

455 kr

451 - 500

336 kr

480 kr

501 - 600

374 kr

535 kr

601 - 750

420 kr

600 kr

751 - 1 000

476 kr

680 kr

1 001 - 1 250

476 kr

680 kr

1 251 - 1500

490 kr

700 kr

Över 1 501

528 kr

755 kr

 

Sjukresor

Om du ska resa till vårdcentral, sjukhus eller annan vårdgivare inom Västra Götalandsregionen kan du få ersättning för en del av resekostnaderna.

Ersättningen är normalt beräknat efter det billigaste färdsättet. En del av kostnaden får du betala själv, den delen kallas för egenavgift. Avgiften är olika beroende på vilket färdsätt du använder.

En planerad sjukresa ska alltid gå mellan din folkbokföringsadress och vårdinrättningen du ska besöka.

Nytt regelverk för sjukresor

Enligt beslut i Regionfullmäktige den 9 april §67 (Dnr RS 2018-06396) har reglerna för färdtjänstresenärernas möjlighet att få åka sjukresetaxi på sitt färdtjänsttillstånd upphört. För att få åka sjukresetaxi krävs nu tillstånd från vårdgivaren i form av ett Reseintyg. Tillstånd kan utfärdas per tillfälle eller för en längre period, max 1 år.

Egenavgiften för sjukresa är 80 kr.

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 1650 kr. Avgift för ambulanstransport ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukresor utan ingår i högkostnadsskydd för vård.

För mer information om det nya regelverket se www.1177.se eller kontakta Sjukresors kundtjänst 010-473 21 00

Så här beställer du din sjukresa

För att patienten ska kunna resa med sitt sjukresekort måste beställningen av fordonet göras via en av Trafikförvaltningens tre beställningskanaler; beställa resa via Internet (Mina sidor), eller genom att ringa vårt Talsvar eller någon av beställningscentralerna.

För att det ska fungera att beställa en resa måste patienten redan blivit beviljad ett tillstånd för sjukresa. Tillståndet måste vara registrerat i sjukresesystemet. Patienten måste också ha ett registrerat och tillgängligt sjukresekort.

Sjukresa med taxi: 020-919090
Sjukresa med specialfordon (rullstolstaxi): 020-919090

Sjukreseguidenlänk till annan webbplats

Riktlinjer för resor till daglig verksamhet

Om ett beslut tagits av LSS-handläggare i Öckerö kommun att en brukare ska delta i en daglig verksamhet som kommunen bekostar, så ska brukaren ha rätt till färdtjänstresor till och från verksamheten. Dessa riktlinjer ska brukarna få information om inför ansökan om resorna.

 • Du söker resor hos färdtjänsthandläggaren i kommunen.
 • Färdtjänsthandläggaren handlägger beslut om resor till och från daglig verksamhet.
 • Du får resa två gånger per dag till daglig verksamhet, fem dagar i veckan. Det gäller inte för lördagar och söndagar.
 • Du reser från där du bor till och från daglig verksamhet. Två adresser går bra om brukaren har två olika bostäder (till exempel gruppbostad, egen bostad, kortidsvistelse).
 • Resorna görs efter beslut med taxi eller specialfordon. För en brukare som inte kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning. Annars gäller samåkning med andra personer.
 • Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut förenas med villkor om att en ledsagare ska medfölja tillståndshavaren under resan.
 • När en assistent medföljer som ledsagare på resan till daglig verksamhet får assistenten själv ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer.
 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan får tas med om de inte leder till behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten.
 • Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter daglig verksamhet görs denna resa som en färdtjänstresa med egenavgift.
 • Resor till daglig verksamhet gäller för personer 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år.
 • Ett beslut på tillstånd för resor till och från daglig verksamhet är giltigt som längst i 2 år.
 • Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort. Juli är betalningsfri. Vilken summa som faktureras bestäms i den kommun som den dagliga verksamheten sker. Idag gäller periodkort för Öckerö kommun eller periodkort Göteborg+. Detta kommer att ändras i och med att Västtrafik ändrar zoner 2020-11-04. Kostnaden blir då 795 kr i månaden från och med 2020-12-01.

Senast uppdaterad: 2020-10-13 13.10

Publicerad: 2019-04-01 12.55
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö