Gator

Gatuenheten är i huvudsak ansvarig för följande verksamhetsområden:

  • Väghållning
  • Hamnverksamhet/Björnhuvudet
  • Gatubelysning

Förutom dessa uppgifter biträder enheten kommunstyrelsen i frågor som rör trafik.

Gatunätet

I Öckerö kommun består av cirka 90 km kommunala gator och 18 km gång- och cykelbanor. Övriga vägar i Öckerö kommun är enskilda eller allmän väg (statlig) som tillhör Trafikverket.

Allmänna vägar

I de flesta fall är staten väghållare. i Öckerö kommun ansvarar Trafikverket för väg 155 (Göteborgsvägen).

Tomgångskörning

I Öckerö kommun är tomgångskörning endast tillåtet under högst en minut. Det regleras i kommunens lokala föreskrifter Pdf, 220 kB. för att skydda miljön och människors hälsa.

Gatubelysning

Enstaka trasiga lampor lagas normalt en gång per år i samband med översyn av belysningsanläggningen, vilket sker under hösten. Mer omfattande fel som innebär att många lampor är trasiga eller där hela områden släckts ner åtgärdas omgående. Även fel som medför elsäkerhetsrisker åtgärdas direkt.


Trafikljus

Kommunen följer Vägverkets linje när det gäller signalreglerade cirkulationsplatser:

"Om övergångsstället ligger nära (mindre än 30 meter ifrån) cirkulationsplatsen får signalen för övergångsstället inte visa grönt in i cirkulationen mot väjningsplikt. I dessa fall kan släckt signal användas, signalanläggningen är aktiv men alla signallyktor är släckta i alla riktningar i normalläget. Vid fotgängaranmälan tänds signalen upp och stoppar fordonstrafiken. Efter att gångsignalen blivit grön och åter röd samt säkerhetstiden mäts ut återgår signalen till släckt viloläge."

Beläggning

Här kommer vi lägga upp så kallad Öckerö Nytt varje gång vi ska göra ett arbete.

Vi kommer inte lägga ut vår planering då den är ett levande dokument och ändringar kan förekomma.

Senast uppdaterad:

Publicerad: