Gator och gatubelysning

Trafik och anläggning är i huvudsak ansvarig för följande verksamhetsområden:

  • Väghållning
  • Hamnverksamhet/Björnhuvudet
  • Gatubelysning

Förutom dessa uppgifter biträder enheten Kommunstyrelsen i frågor som rör trafik.

Gatunätet

I Öckerö kommun består av cirka 90 km kommunala gator och 18 km gång- och cykelbanor. Övriga vägar i Öckerö kommun är enskilda eller allmän väg (statlig) som tillhör Trafikverket.

Allmänna vägar

I de flesta fall är staten väghållare. I Öckerö kommun ansvarar Trafikverket för väg 155 (Göteborgsvägen).

Tomgångskörning

I Öckerö kommun är tomgångskörning endast tillåtet under högst en minut. Det regleras i kommunens lokala föreskrifter Pdf, 220 kB. för att skydda miljön och människors hälsa.

Gatubelysning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för gatubelysningen som lyser upp gemensamma miljöer samlat på våra 10 öar i Öckerö kommun. Det innefattar belysningen på gator, vägar, gång- och cykelbanor samt parker och torg.

Det finns även belysning som ägs av andra, så som Trafikverket, Hamnföreningar och gemensamhetsanläggningar som kommunen inte är ansvarig för. Du kan läsa mer om gemensamhetsanläggningar på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg, men även för trafiksäkerheten. Vi försöker även tänka på att investera i belysning som är bra för djur och natur, så att bland annat ljusföroreningar och för mycket belysning inte stör den biologiska mångfalden.

Två gånger per år görs en översyn av belysningsanläggningen, en gång på våren och en gång på hösten. Under den tid som översynen pågår kan belysningsanläggningen vara tänd under dagtid.

Utöver den årliga översynen åtgärdas fel på belysningen efter olika prioriteringskrav. Beroende på vad det är för typ och omfattning av felet kan det dröja längre tid innan åtgärd sker.

Vår belysningsanläggning är gammal och i stort behov av en upprustning som i sin tur styrs av vår budget. Vi behöver därför prioritera vad som behöver åtgärdas i första hand, och vad som kan vänta till senare. Du kan läsa mer om hur vi prioriterar felavhjälpning längre ner på sidan.

Kommunen har en begränsad budget för åtgärder av belysning vilket gör att vi tyvärr inte har råd att åtgärda alla fel som uppkommer under årets gång. Därför måste vi prioritera och prioritera rätt.

Detta innebär att lampor som påverkar trafiksäkerheten prioriteras först. Övriga fel, exempelvis enstaka ljuspunkter som gått sönder, hamnar längre ner i prioriteringslistan.

Vid akuta fel som kan utgöra direkt fara ska entreprenören vara på plats och påbörja reparation inom en timme från att upptäckt eller larm/anmälan kommit in under ordinarie arbetstid. Ibland kan försening ske på grund av störningar i trafiken, vilket i sin tur kan leda till lite längre inställelsetid innan felavhjälpning kan påbörjas.

Fel som kräver omedelbar åtgärd året runt är:

  • Fel som utgör fara för människor, djur och egendom
  • Grupp- eller sektionsfel
  • Fel som utgör direkt fara för trafiksäkerhet
  • Fel som utgör direkt fara för elektriska personsäkerheten
  • Lucka som är lös/saknas
  • Ledningar som hänger utanför lucköppning
  • Skadade stolpar som utgör fara för trafikanter eller el-fara

Kommunen har ett pågående arbete med att byta ut hela belysningsanläggningen på samtliga öar. Arbetet består av byte av gamla armaturer till LED, i vissa fall även byte av fundament, stolpar och kablar. Arbetet är mycket omfattande och kommer ta många år.

Du hjälper oss genom att anmäla trasiga gatlyktor och andra anläggningsdelar som kabelskåp, ledningar och stolpar. Vi får nämligen inte något automatiskt larm när en ljuskälla, armatur eller stolpe är trasig. Vi är därför glada om du hör av dig genom vår felanmälningstjänst Infracontrol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trafikljus

Kommunen följer Trafikverkets linje när det gäller signalreglerade cirkulationsplatser:

"Om övergångsstället ligger nära (mindre än 30 meter ifrån) cirkulationsplatsen får signalen för övergångsstället inte visa grönt in i cirkulationen mot väjningsplikt. I dessa fall kan släckt signal användas, signalanläggningen är aktiv men alla signallyktor är släckta i alla riktningar i normalläget. Vid fotgängaranmälan tänds signalen upp och stoppar fordonstrafiken. Efter att gångsignalen blivit grön och åter röd samt säkerhetstiden mäts ut återgår signalen till släckt viloläge."

Beläggning

Vi kommer inte lägga ut vår planering då den är ett levande dokument och ändringar kan förekomma.

Senast uppdaterad:

Publicerad: