Kollektivtrafik 2020

Under vintern 2020 sker flera förändringar i kollektivtrafiken i kommunen. Här hittar du information om vad som händer. Du hittar även tidtabeller för kollektivtrafiken i Öckerö kommun som börjar gälla från och med 13 december 2020.

Ny zonindelning från 4 november

4 november blir 70 zoner i kollektivtrafiken tre zoner. Det innebär att det blir enklare att välja rätt biljett och färre kommer att behöva passera en zongräns och checka in och ut. Öckerö kommun (tillsammans med Göteborg, Partille, Mölndal) tillhör zon A i den nya zonindelningen. Det innebär att du som tidigare köpt en Göteborg+ biljett får en billigare resa.

Förändringar från 13 december

Från och med 13 december 2020 får kollektivtrafiken till och från samt i Öckerö kommun ett nytt upplägg. Det är Västtrafik tillsammans med Öckerö kommun som utvecklar kollektivtrafiken i Öckerö kommun. Det blir en tydligare uppdelning av långväga expressbuss och lokal områdestrafik.

Det nya trafikupplägget kommer att börja gälla från och med 13 december, då Västtrafik även går över till vintertidtabell.

Expressbussar 290 och 291

I rusningstid måndag till fredag kan du resa med busslinjerna 290 och 291. Linjerna får även en något genare körväg till centrala Göteborg. Linje 290 kör Hälsö-/Hönövägen och linje 291 Bustadsvägen/Öckerövägen.

Linjerna kommer ha Järntorget som ändhållplats och för vidare resa till Centralstationen krävs ett byte. Det beror på all byggnation i området runt Centralstationen samt framkomlighetsproblem i Göteborg city. På Järntorget finns många linjer att välja mellan, både buss och spårvagn.

Linje 1 och 2 trafikerar Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö

Det är linje 1 och 2 som lokalt knyter samman de sammanbyggda öarna; Fotö, Hönö, Öckerö och Hälsö. Linjerna får en tät tidtabell där du kan resa var 30:e minut mellan klockan 05 och 22 på vardagar. Se hela tidtabellen på Västtrafiks reseplanerare. Linjerna har passning till färjan vid Hönö färjeläge för vidare resa med exempelvis Röd Express från Lilla Varholmen. Linjerna är även anpassade till Nordöledens färjor.

De lokala linjerna körs med tillgänglighetsanpassad elbuss med lågentré, vilket bidrar till bekväm påstigning, en tystare och renare miljö lokalt.

Flexlinjen kommer inte finnas kvar efter 13 december. Du som tidigare rest med flexlinjen kan i och med förändringarna åka med den allmänna kollektivtrafiken i större utsträckning än tidigare. Om du inte har möjlighet att åka allmän kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst hos Öckerö kommun. Kontakta kommunservice för mer information.

Linje 3 trafikerar Björkö

På Björkö byter linje 294 namn till linje 3. På grund av få resenärer dag- och kvällstid kommer linjen att köra färre turer. Det kommer fortsatt gå att resa var 30:e minut i rusningstid morgon och eftermiddag. Även linje 3 är en elbuss.

Nordöleden från 1 januari 2021

Västtrafik har beslutat att de två tillköpsturerna som sagts upp kommer att fortsätta tills att bygget av Källö-Knippla är färdigt. Motiveringen är att kapaciteten inte räcker under byggtiden då vår ordinarie färja har kraftigt reducerad kapacitet. Efter byggtiden kommer en ny turlista som kommer samverkas med Öckerö kommun och Trafikverket. Grunden till denna turlista ligger i den som kördes 2016 med modifikationer för att passa in till gällande busstider med mera. Så därför kan Västtrafik i nuläget inte säga vilka turer som kommer att ställas in.
Turlistan kommer finnas på trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda allmän linjetrafik. Den typen av anropsstyrd trafik, som Flexlinjen är, bekostas inte av Västtrafik. Kostnaden har därmed belastat Öckerö kommuns kostnader som ökat drastiskt de senaste åren. Flexlinjen kommer därför att läggas ned i samband med trafikstarten den 13 december.

Det är linje 1 och 2 som blir alternativet till flexlinjen. De lokala linjerna 1 och 2 erbjuder god service och kör inom ett stort område med täta avgångar, vilket minskar behovet av en flexlinje.

Vi är medvetna om att en nedläggning av flexlinjen upplevs negativt för flera kundgrupper. Bekvämligheten och tillgängligheten i de nya elbussarna är dock mycket god, de har en låg entré och en rullstolsplats utrustad med ryggplatta och vältskydd. Det finns även fyra sittplatser direkt på låggolv som du når utan att passera trappor eller andra steg. Med denna anpassning kommer fler att kunna resa med oss framöver.

Har du inte möjlighet att resa med allmän kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst hos Öckerö kommun. Kontakta kommunservice för mer information om färdtjänst.

Elbussarna är enkla att gå ombord då de har en låg entré. Det finns en rullstolsplats utrustad med ryggplatta och vältskydd samt även fyra sittplatser direkt på låggolv som du når utan att passera trappor eller andra steg.

På grund av covid-19 är leveransen av elbussar tyvärr försenad. Vi hoppas kunna starta upp elbusstrafiken så snart som möjligt. Under tiden kommer linje 1, 2 och 3 att köras med tillgänglighetsanpassade mindre fordon.

Du hittar tidtabeller som gäller från och med 13 december hos vasttrafik.se Länk till annan webbplats.. Ungefär två månader innan trafikstart kommer din nya resa vara sökbar i Västtrafiks reseplanerare.

Västtrafik bekostar inte de kollektivtrafiksträckor där resandet är för lågt. På Björkö har det inneburit att kommunen själva fått bekosta vissa turer. Antalet resande har fortsatt varit lågt och man har därför beslutat att minska antalet turer och ha kvar de turer då flest reser och nyttjar kollektivtrafiken.

 

På Hälsö-Öckerö och Fotö-Hönö kvarstår till viss del turerna utan byte till och från Göteborg i rusningstrafik, när flest antal resande åker till och från Göteborg. Övrig tid innebär det ökade antalet kollektivtrafikturer mellan de sammansatta öarna att du får byta vid Hönö färjeläge och välja bussen på Lilla Varholmen för vidare resa mot Göteborg.

Planeringen är som sådan att linjen endast byter linjenummer vid slutstation, Hönö färjeläge. Det betyder att du som resenär kan resa från punkt A till punkt B utan att byta buss. Två linjenummer är för att underlätta för att förstå vilken riktning bussen går åt.

Västtrafik har beslutat att tillköpsturerna kommer att fortsätta tills att bygget av Källö-Knippla är färdigt. Motiveringen är att kapaciteten inte räcker under byggtiden då vår ordinarie färja har kraftigt reducerad kapacitet. Efter byggtiden kommer en ny turlista som kommer samverkas med Öckerö kommun och Trafikverket. Grunden till denna turlista ligger i den som kördes 2016 med modifikationer för att passa in till gällande busstider med mera. Så därför kan Västtrafik i nuläget inte säga vilka turer som kommer att ställas in.

Öckerö kommun deltar på flera sätt med att utveckla kollektivtrafiken i samverkan med Västtrafik. Kommunen deltar bland annat i det regionnätverk som finns för kollektivtrafikfrågor i Göteborgsregionen. Dessutom genomförs årligen dialogmöten mellan Västtrafik och representanter från politiken och enheter inom Öckerö kommun. Under dessa möten framför kommunen önskemål och synpunkter på kollektivtrafiken. Kommunen har haft önskemål om att utveckla möjligheten att åka kollektivt inom kommunen, en ändring som nu genomförs mellan Hälsö-Öckerö-Hönö-Fotö.

Förändringarna utvärderas löpande och inkomna synpunkter diarieförs. Synpunkter delges Västtrafik vid nästa dialogmöte.

Ändringarna i kollektivtrafiken är politiskt förankrade. Det har inte genomförts någon officiell konsekvensanalys men beslutet är fattat på grunder om att bevara de turer då människor reser och minska antalet tomturer eller turer med mycket få resande. Att få till en kollektivtrafik som passar alla är svårt och vi har förståelse för att förändringarna kan komma att drabba enskilda resenärer negativt.

I det stora hela tror vi att förändringarna får positiv effekt på det hållbara resandet i kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Västtrafik
Du hittar mer information om den allmänna kollektivtrafiken samt kontaktuppgifter till Västtrafiks kundservice på vasttrafik.se Länk till annan webbplats.