Meny
Sök
Här är du:  

Vanliga frågor - FAQ

Vilka helgdagsaftnar är återvinningscentralerna stängda? 
Röda dagar. För övrigt öppet som vanligt se följande länk: öppettider.länk till annan webbplats

Stänger återvinningscentralerna tidigare dag före helgdag? 
Nej, vi stänger alltid kl.15.00 vardag (mån-fred) före helgdag. Skulle helgdagen infalla på en torsdag är det även öppet onsdag kväll mellan 17.00 och 19.00.   

Var anmäler jag utebliven hämtning? 
Du fyller i formuläret felanmälan.länk till annan webbplats

Hur fungerar det här med sortering av matavfall och biogas?
Vi har en särskild sida som bara handlar om detta.länk till annan webbplats

FRÅGOR OM SKÄL ATT SORTERA MATAVFALL

Varför ska jag sortera mitt matavfall??
För att bidra till en bättre miljö. Matavfallet blir till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. Därmed minskar behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och kan användas till åkermark och ekologisk odling.

Är det värt att sortera, blandas inte avfallet ändå till slut?
Innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl så länge matavfallet sorteras rätt. Men för att inte förorena rätt insamlat matavfall kan det hända att dåligt sorterat matavfall töms bland brännbart avfall på kommunens återvinningscentral.

Varför har Öckerö kommun beslutat att samla in matavfall?
Ett av Sveriges miljömål är att 50 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Öckerö kommuns beslut att sortera ut matavfallet. Också i den regionala utvecklingsplanen har man som mål att avfallsmängderna ska minska och att det avfall som uppstår ska användas som en resurs, vilket även gäller matavfallet.

Finns det en risk att transporterna av avfallet "äter upp" miljönyttan?
Den miljönytta som rötning av matavfallet innebär är mycket större än den klimatpåverkan som uppstår vid insamling och transport av matavfallet.

Medför inte insamling av matavfall stora kostnader och mycket arbete?
Omställningen innebär en del investeringskostnader för kommunen i startskedet. Men för kommuninnevånarna blir avgiften densamma som tidigare.

Är det inte bra med hemkompostering längre?
Hittills har hemkompostering varit det bästa sättet att ta hand om matavfall för att återföra avfallet till jorden. Men tekniken går framåt och nu finns det möjlighet att både få energi (biogas) och jordförbättringsmedel (gödsel) ur avfallet.

 
FRÅGOR OM BIOGAS OCH BIOGÖDSEL

Vad händer med matavfallet när jag sorterat ut det?
Matavfallet hämtas och körs till återvinningscentralen Kärrsvik, Öckerö. Där lastas det om och körs till en förbehandlingsanläggning i Marieholm, Göteborg. Därefter körs det till en rötningsanläggning. I rötningsprocessen omvandlas matavfallet till biogas och biogödsel.

Vad är biogas?
Biogas består av metangas och koldioxid. Biogasen kan användas direkt för uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från koldioxid.

Vad är det som är bra med biogas?
Biogasen uppgraderas till fordonsbränsle och minskar utsläppen av fossilt koldioxid när det ersätter bensin och diesel. Utsläppen av partiklar kolväten, kväveoxider och svavelföreningar minskar också.

Vad är biogödsel?
Biogödsel är en rest från rötningsprocessen vid utvinning av biogas. Biogödsel har hög näringshalt och kan användas till åkermark och ekologisk odling.

 
Vad är det som är bra med biogödsel?
Näringsämnena i matavfallet tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig resurs, vilket gör det viktigt att hitta andra alternativ. Dessutom kräver produktionen av konstgödsel energi som sparas genom att biogödsel används i stället.

 
Är det bättre att röta matavfallet än att bränna det??
Att energiutvinna avfallet i kraftvärmeverk gör att avfallet kan komma till nytta i form av el och fjärrvärme. Men genom att röta matavfallet får man ny energi i form av biogas samt biogödsel där näringsämnena i matavfallet återgå till kretsloppet och bli ny jord att gödsla med. Därför känns det synd att elda upp matavfallet och tillverka konstgödsel när vi kan ha ett naturligt kretslopp.

Hur mycket biogas ger matavfallet?
En sopbil eller en buss i kollektivtrafiken kan köra 2,5 km på en påse matavfall. Ett ton matavfall i Göteborgsregionen ger biogas som motsvarar energin i cirka 60 liter bensin. Från matavfallet i regionen produceras det 2012 biogas som motsvarar cirka 1,5 miljoner liter bensin.

Hur mycket matavfall samlas in?
Mer än hälften av alla kommuner i Sverige samlar in matavfall i någon form. I hela Sverige samlades 618 000 ton matavfall in 2009. Varje person ger i snitt upphov till ca 100 kg matavfall per år, eller nästan 2 kg per vecka, men långt ifrån allt samlas in. I de kommuner som lyckas bäst med insamlingen lämnar varje hushåll ifrån sig ca 225 kg matavfall per år. Öckerö kommun har som mål att samla in minst 50% av allt matavfall.

 
FRÅGOR OM AVGIFTER

Blir det dyrare nu när vi ska sortera matavfall?
Avgiften blir densamma som tidigare för alla som använder de två kärl á 140 l som kommunen delar ut under våren 2014. De som väljer att ha större kärl får en ökad kostnad.
 
Vad kostar det om jag väljer att hemkompostera mitt matavfall?
Du får fortfarande hemkompostera (om du ansöker om tillstånd hos kommunen), men inga hushåll får längre reducerad taxa för att de hemkomposterar.

FRÅGOR OM TÖMNINGSDAGAR
Lista på tömningsdagar hittar du här. öppnas i nytt fönster

Vilken vecka hämtar ni vad?
Bruna kärl töms ojämna veckor. Gröna kärl töms jämna veckor. Undantag för vissa delar av Björkö.

Vilka datum är det sommar- respektive vintertömning?
Vinterperioden är 8 oktober - 24 april och sommarperiod 25 april - 7 oktober.

FRÅGOR OM AVFALLSKÄRL OCH HÄMTNING

Vem äger och ansvarar för avfallskärlen?
Kommunen äger alla hushålls avfallskärl, men det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla det rent. Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl, men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig. Alla verksamheter äger sina egna kärl.
 
Kan jag byta storlek på mitt matavfallskärl?
Alla hushåll får ett brunt kärl för matavfall (140 l) och ett grönt kärl för övrigt hushållsavfall (140 l). Det bruna kärlet för matavfall finns inte i andra storlekar, större kärl blir för tunga att hantera. Det gröna kärlet finns även i storleken 240 l. Kontakta ekonomienheten på telefon 031-97 62 00, om du vill beställa ett sådant mot en tilläggskostnad.
 
Måste jag ha två avfallskärl?
Ja. Kommunen har valt tvåkärlsystemet och därför måste du lägga matavfall i ett kärl och restavfall i det andra.
 
Jag har inte plats för två kärl, vad finns det för alternativ?
Det går bra att ha gemensamma kärl med grannen, förutsatt att ni är max 4 personer tillsammans i de två hushållen och att ni är närboende. Ni måste också dela på båda kärlen, det vill säga både på restavfalls- och matavfallskärlet. Du kan även välja att kompostera ditt matavfall. Observera att dessa båda alternativ kräver kontakt med kommunen genom anmälan eller ansökan om tillstånd. Kontakta kundtjänst: 031-976200.
 
Var ska avfallskärlen stå?
Det kärl som ska tömmas måste stå ute vid vägen eller på den överenskomna tömningsplatsen när det ska tömmas. Max fem meter från farbar väg. Placera kärlen med draghandtaget vänt mot vägen. Var kärlen står resten av tiden bestämmer du själv, men det måste vara på din egen tomt. Placera det gärna i skugga, så slipper du lukt.

Är det fastighetsägarens ansvar att hålla hämtningsvägen fri från snö och halka?
Ja.
 
Hur ofta töms avfallskärlen?
Varannan vecka. Det bruna kärlet för matavfall töms ojämna veckor och det gröna kärlet för övrigt hushållsavfall töms jämna veckor. Med undantag för vissa områden på Björkö.

Kan jag beställa extra tömning?
Nej. Men om du till exempel har glömt att ställa ut kärlet går det att kontakta kundtjänst: 031-976200, för att göra en överenskommelse om hämtning mot en extra kostnad.
 
När ska jag ställa ut det bruna och det gröna avfallskärlet för hämtning?
Ojämna veckor ställer du ut det bruna kärlet för hämtning av matavfall. Jämna veckor ställer du ut det gröna kärlet för hämtning av övrigt hushållsavfall. Med undantag för vissa områden på Björkö.
 
Måste jag ställa ut det bruna kärlet om jag bara har en påse i det?
Ja, för din egen och dina grannars skull bör du ändå ställa fram kärlet. Tänk på att nästa hämtningstillfälle inträffar först om ytterligare 14 dagar.

Kan jag beställa kärltvätt?
Nej. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten.
 
Jag har inget matavfall. Behöver jag mitt bruna kärl?
Alla hushåll kommer att få ett brunt och ett grönt kärl. Vår målsättning är att minimera avfallsmängderna så om du har lite matavfall så är det bra. Däremot blir det ofta mer matavfall än vad man tror. Även om man äter upp alla rester eller ger dem till hunden blir det en del skal och ben. Även lite matavfall kan komma till nytta! En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.
 
FRÅGOR OM PAPPERSPÅSARNA

Varför får vi bara en hållare för papperspåsar?
Det ingår en en hållare per abonnemang. Det går dock att köpa liknande hållare på större möbelvaruhus eller byggvaruhus.
 
Varför har Öckerö kommun valt papperspåsar för matavfallsinsamlingen?
Plast i alla dess former, men framför allt den sega, töjbara typ som emballage i form av påsar och säckar, ställer till problem i Renovas maskiner. Den lindar sig kring alla roterade delar och täpper igen de hål som materialet avskiljs genom, slurryn passerar hål med 10 mm diameter och det som inte passerar blir rejekt. 

Förutom det är en stor skillnad mellan plast och papper att det ena inte hör hemma i en rötningsprocess. Ju större mängd plast man har in den biologiska massa som ska beredas för rötning desto större är risken att plast hamnar fel. Avskiljningen är aldrig 100 %. Plast som hamnar i slurryn bryts inte ner i rötkammaren. När slurryn är utrötad dvs när gasen är utvunnen kallas den biogödsel. Denna sprids på åkermark som gödsel och om plast var med i slurryn så hamnar den nu på åkern. 

Främmande föremål i slurry är ett problem som många anläggningar i Sverige brottas med. Att många av dem har plastpåsar i insamlingsleden är definitivt ett bidragande problem. Ett annat är att om man försöker få ut mer slurry från matavfallet genom att krossa det mer långtgående, då blir det också mer främmande material som följer med. Den slurry som Renova tillverkar är unik i Sverige, då den har en torrsubstanshalt på nästan 25 % plus att den är väldigt ren från främmande föremål (läs plast). Vi vet av erfarenhet att plast är ett gissel i processen medan papper fungerar jättebra. Låt oss fortsätta på det sättet.

I flera kommuner använder man plastliknande påsar som tillverkats av majsstärkelse. Tyvärr är inte detta ett alternativ i Öckerö kommun, eftersom dessa påsar lindar sig runt roterande delar i Renovas maskiner och täpper igen hål med 10 mm diameter som avskiljer materialet.
 
Hur ska jag få plats under min diskbänk?
Hur man löser förvaringen av avfall i köket måste var och en bestämma själv. Både diskbänkar, kök och behov av plats varierar.

Mina matavfallspåsar är slut. Hur får jag nya?
Vi kommer att dela ut papperspåsar helårsvis. Om du behöver fler påsar kan du hämta fler på återvinningscentralerna på Öckerö, Björkö, Knippla, Rörö och Hyppeln. Bor du i hyreshus, bostadsrätt eller samfällighet får du kontakta din fastighetsskötare eller styrelse.
 
Kan jag använda annan påse än papperspåsen?
Nej, du måste använda de påsar du får genom kommunen. Andra påsar kan orsaka problem i behandlingsanläggningen när matavfallet rötas.
 
Kan jag förvara papperspåsen i en plastpåse för att minska risken för läckage?
Nej. Då ökar risken att påsen blir fuktig och matavfallet läcker.

 
FRÅGOR OM SORTERING AV AVFALL

När ska jag börja sortera mitt matavfall?
Så fort du fått ett grönt och ett brunt sopkärl ska du börja.

Hur ska jag sortera mitt avfall?
Läs sorteringsguiden.PDF
 
Vad får jag slänga i papperspåsen?
Allt som kan ätas och sådant som hör till livsmedlet — skal, kärnor, skinn och ben, kaffesump mm. Sådant som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden kan läggas i matavfallet. Möglig mat går också bra och hushållspapper som kladdats ner av mat samt kaffefilter och tepåsar. Du kan även lägga snittblommor och mindre krukväxter utan jord i matavfallet.
 
Vad gör jag när jag är osäker på hur jag ska sortera?
I början kan det vara svårt att exakt veta vad som kan sorteras som matavfall. Du kan titta i sorteringsguiden på kommunens hemsida eller i den folder som du fått i din brevlåda under november 2013. Du är också alltid välkommen att ringa kundtjänst: 031-97 62 00. Om du ändå är osäker är det bättre att ta det säkra för det osäkra och lägg avfallet i det gröna kärlet.
 
Vad får jag inte INTE slängas i papperspåsen?
Du får inte slänga några matförpackningar, vinkorkar eller kapsyler. Inte heller glasspinnar, ätpinnar, cigarettfimpar, snus, läkemedel, aska, kattsand eller spån från husdjur, stearinljus, textilier eller liknande material. Om du är osäker på vad du kan slänga i papperspåsen kan du titta i sorteringsguiden på kommunens hemsida eller i den folder som du fått i din brevlåda under november 2013. Du är också alltid välkommen att ringa kundtjänst: 031-97 62 00. Om du ändå är osäker är det bättre att ta det säkra för det osäkra och lägg avfallet i det gröna kärlet.
 
Vad händer om jag lägger fel saker i det bruna kärlet?
Om du sorterar fel och vi upptäcker det innan vi tömmer kan det leda till att vi måste skicka ut en ny sopbil. Då måste du betala för en extra tömning. Tänk också på att fel saker i det bruna kärlet kan leda till att ett helt lass med energirikt matavfall måste kasseras. Så om du har gäster i köket som vill hjälpa till, exempelvis efter en fest, måste du förmodligen hålla ett öga på hur de sorterar ditt avfall.
 
Kommer någon att kontrollera hur jag sorterar?
Sophämtarna har bland annat till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning. Om de upptäcker att någon sorterat fel noteras det och följs upp särskilt.
 
Vad händer om jag inte sorterar mitt matavfall?
Från och med den dagen då du får ditt bruna kärl är det också obligatoriskt för dig att sortera ditt matavfall. Om du inte gör det kommer förmodligen ditt gröna avfallskärl att bli överfullt, eftersom det bara töms varannan vecka.

 
KÄNDA PROBLEM OCH LÖSNINGAR
 
Dålig lukt från matavfallet - vad kan jag göra?
Ju torrare du kan hålla avfallet desto mindre risk. För att undvika lukt är det viktigt att låt avfallet rinna av, blanda det med tidningspapper eller hushållspapper när du lägger det i påsen och använd gärna dubbla påsar. Stäng påsen ordentligt genom att rulla ihop den. Sköt också kärlet genom att skölja ur det med vatten, gärna blandat med ättika, och låt det stå på en skuggig plats. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att hålla kärlet rent. Kärlet är utrustat med ventiler, hål på sidorna och ventilerad mellanbotten. Tack vare den goda ventilationen avdunstar fukten i avfallet och därmed minskar risken för lukt.
 
Flugor kring matavfallet - vad kan jag göra?
Under de varma sommarmånaderna är risken större att det uppkommer fluglarver i ditt kärl för matavfall. Fluglarverna är inte farliga men kan upplevas obehagliga. Här finns tips på hur du minskar risken för att få larver i ditt kärl.

Håll ditt avfall så torrt som möjligt, låt det rinna av ordentligt och släng gärna med hushållpapper och servetter i påsen som suger upp fukten.

Använd påshållaren som du får av oss. Då kan luften cirkulera kring avfallet och det torkar samt luktar inte lika illa.

Rulla ihop papperspåsen ordentligt innan du slänger den i kärlet. Det förhindrar att locka till sig flugorna till matresterna.

Placera ditt kärl i skuggan om du har möjlighet. Det minimerar lukt och fördröjer komposteringsprocessen innan kärlet töms. Flugor trivs i värme.

Att blanda hälften vatten och hälften ättiksprit i en blomspruta och sedan spruta i kärlet hjälper också mot flugor och lukt.

Många villaägare har trädgårdskalk hemma. Strö över lite kalk i kärlet så hjälper det mot flugor och lukt.

Tvätta gärna ur kärlet mellan tömningarna.

Mat som luktar mycket, till exempel räk- och kräftskal och fisk — skölj först i iskallt vatten och slå sedan in i tidningspapper innan du lägger det i påsen. Alternativt lägger du dina skal i frysen. Ta fram skalen dagen före tömning och lägg dom i det bruna kärlet. Det går bra att använda matavfallspåsen vid infrysning.

Använd alltid den särskilda hållaren som håller påsen luftig. Använd aldrig en hink eller liknande eftersom påsen då inte andas och lättare går sönder och matresterna kan ramla ur.
Lämna inte löst matavfall i kärlet

Fyll påsen till max tre fjärdedelar. Släng påsen minst var tredje dag, även om den inte är full.

Diska påshållaren då och då. Den tål maskindisk.

Använd aldrig plastpåse, ta hellre två stycken matavfallspåsar. Vanliga plast- eller papperspåsar får absolut inte läggas i kärlet för matavfall, de ställer till med problem i rötningsprocessen.

Rengör ditt kärl med jämna mellanrum, gärna någon extra gång på sommaren. Häll i några droppar ättika i kärlet efteråt.

Ta gärna för vana att lyfta upp påshållaren med kompostpåsen på diskbänken och skala lök, sallad och annat direkt i påsen.
 
Fastfruset matavfall - vad kan jag göra?
Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern. Försök att undvika fuktigt avfall genom att lägga lite hushållspapper i botten av påsen och se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet och håll kärlet rent så fryser påsarna inte fast lika lätt. Du kan låta påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet kan du ta in kärlet i garaget på natten innan tömning, om du har den möjligheten. Du kan också skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet, så lossnar påsarna bättre. I värsta fall måste du sticka in något verktyg eller redskap i kärlet för att få loss påsarna.

Är det mitt ansvar att mina avfallskärl går att tömma?
Ja. Du behöver se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Om du har problem med att dina påsar fryser fast vintertid finns det några tips här:
Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern. Försök att undvika fuktigt avfall genom att lägga lite hushållspapper i botten av påsen och se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet och håll kärlet rent så fryser påsarna inte fast lika lätt. Du kan låta påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet kan du ta in kärlet i garaget på natten innan tömning, om du har den möjligheten. Du kan också skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet, så lossnar påsarna bättre. I värsta fall måste du sticka in något verktyg eller redskap i kärlet för att få loss påsarna.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt