Meny
Sök

Bygglov

När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen. Tänk på att det finns åtgärder som inte kräver bygglov men där du behöver göra anmälan till kommunen. Vissa åtgärder är även bygglovsbefriade.

 

Bygglov

Om du ska förändra ditt hus genom att bygga om eller bygga någonting nytt krävs det ofta bygglov. Bygglovet är en viktig del i det gemensamma samhällsbyggandet så att åtgärderna som planeras är anpassat för en långsiktig användning för båda nuvarande och framtida boende. För att bedöma lämplighet har vi till hjälp av gällande lagarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, förordningar och föreskrifter men också detaljplaner som syftar till att anpassa byggnationer till omgivningen.

Glöm inte att du behöver söka om rivningslov eller marklov när du till exempel ska riva en byggnad och höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter.

Handläggningen av bygglov ska göras skyndsamt och beslut ska meddelas den sökande inom tio veckor från att en komplett ansökan har kommit in. I vissa fall kan tiden behövas att förlängas med ytterligare tio veckor.

Ansökan ska innehålla:

Mer information:

 

Uteservering

Uteservering är normalt säsongsbetonad under sommarhalvåret mellan 1 april och 31 oktober. En uteservering är tillståndspliktig och detta tillstånd söks hos polisen. För säsongsbunden uteservering som anläggs på ett trädäck med staket som är högre än 1,1 meter eller glasvägg högre än 1,3 meter och/eller med tak krävs normalt ett tillfälligt bygglov. För icke säsongsbundna uteserveringar krävs alltid bygglov.

Följande regler gäller vid uppförande av uteservering:

  • Uteserveringen ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga
  • Det ska finnas tillräckligt med toaletter anpassat till den ökade mängd gäster som uteserveringen innebär
  • Ljudnivån får inte överstiga 55dB efter klockan 22.00. Alternativt kan nivån sänkas till 50 dB om serveringen ligger nära småhusbebyggelse.
  • Branskyddsdokumentation ska upprättas för uteserveringen. 1,5 meter fri passage för gående på gångväg är ett minimikrav
  • Räddningstjänst måste kunna komma fram

Efter säsongens slut måste platsen vara återställd och städad. För bygglovspliktiga uteserveringar krävs en avvecklingsplan för hur marken ska återställas.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökningsblankett
  • Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig
  • Planritning i skala 1:500
  • Fasadritning i skala 1:100

 

Skyltar och skyltprogram

En bra planerad och väl utförd skyltning bidrar till att förenkla för alla som vistas i vår kommun. Samtidigt får inte skyltning verka störande eller stötande, inte hindra framkomlighet och inte utgöra intrång i natur- och kulturmiljöer. Det finns därför bestämmelser kring skyltningen i kommunen som finns beskrivet i skyltprogram för Öckerö kommun.PDF

Inom detaljplanelagt område

Att uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar utomhus är bygglovspliktigt enligt plan- och bygglagen om platsen ligger inom detaljplanelagt område. För Öckerö kommun gäller det stora delar av kommunen. Inom vägområde där Vägverket är väghållare krävs även tillstånd enligt väglagen för fristående skylt. För skyltning på allmän plats gäller lokala ordningsföreskrifter och polistillstånd ska sökas.

Utanför detaljplanelagt område

Tillstånd att uppföra, flytta eller väsentligt ändra skyltar utomhus krävs enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Om skylten uppförs inom 50 meter från vägområde där Vägverket är väghållare krävs tillstånd enligt väglagen för fristående skylt. Vägverket är beslutande inom vägområdet och länsstyrelsen beslutar inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet. Inom Öckerö kommun gäller detta för Göteborgsvägen, Hönö

Bygganmälan

För skyltar som riskerar att blås omkull eller på annat sätt kan orsaka skada på personer eller egendom ska även bygganmälan lämnas in tillsammans med redovisning av grundläggning och konstruktion.

 

Olovlig byggnation

För att få påbörja en bygg- och/eller rivning- markåtgärd skall åtgärden föregås av antingen en lovansökan eller anmälan om åtgärden och även ett startbesked. Likaså krävs det ett besked från kommunen (slutbesked) för att få ta byggnaden i bruk. Vissa åtgärder är dock inte bygglovspliktiga, se mer under bygglovsbefriade åtgärder.
Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende är du välkommen att ta kontakt med byggnadsinspektör för rådgivning.

Om någon bryter mot ovan är kommunen enligt Plan- och bygglagen skyldig att ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, normalt av fastighetsägaren. Dock har den som utfört det olovliga byggandet möjlighet att åtgärda det olovliga byggandet genom en så kallad rättelse innan beslut om avgift tas. En sådan rättelse skall vara en åtgärd som "backar tillbaka" till ursprungligt utseende/skick.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Drop-in

Under våren 2019 kommer vi att ha följande  drop-in tider på bygglov:

 

Måndag 18 mars kl 16:00 - 17:30

Måndag 1 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 15 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 29 april kl 16:00 - 17:30

Måndag 13 maj kl 16:00 - 17:30

Måndag 27 maj kl 16:00 - 17:30

Måndag 10 juni kl 16:00 - 17:30

Måndag 24 juni kl 16:00 - 17:30

Taxor och avgifter

Som komplement till SKL Bygglovstaxa har KF beslutat att Öckerö Kommun använder sig av Prisindex kommunal verksamhet (PKV)med basår 2017.

KF har även beslutat att Justeringsfaktorn (N-faktorn) ska vara 1,2 i Öckerö kommun.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt