Meny
Sök
Här är du:  

Ritningar och kontrollplanens utformning

För att kunna bedöma byggnadens lämplighet i bygglovsprocessen är det viktigt att ritningarna är tydliga och korrekt utförda. Förutom att alla mått ska vara med så är det dessutom viktigt att du anger vilket materialval du planerar använda samt vilken färgsättning som byggnationen ska ha i framtiden.

 

Hitta på sidan:

 1. Beställa ritningar från kommunen
 2. Fasadritningarna
 3. Sektionsritningarna
 4. Planritningen
 5. Situationsplan
 6. Markplaneringskarta
 7. Kontrollplan

 

 

Beställa ritningar från kommunen

Kommunen tillhandahåller ritningar av många fastigheter i kommunen, dock inte alla. Du kan beställa ritningar kostnadsfritt genom att fylla i formuläret. Glöm inte att ange din fastighetsbeteckning och hur du vill få ritningarna levererade.

Som grund för en situationsplan kan du använda dig av tomtkartor som kommunen har. Du kan beställa dem kostnadsfritt genom att fylla i detta formulär.

 

Fasadritningarna

Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras skall nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. Vid tillbyggnad ska det som är nytt måttsättas och markeras. De olika fasaderna skall namnges efter logiken "Fasad mot syd" och så vidare.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

 

Exempel på fasadritning

Bild från bygglovsguiden.se

 

Sektionsritningarna

Med en genomskärning av huset visar sektionsritningarna rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att rumshöjderna, byggnadshöjden och nockhöjden framgår. Takvinklar ska även redovisas.

På planritningen visar med sedan med en streckad linje genom huset var sektionen är tagen.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100

 

Exempel på sektionsritning

Bild från bygglovsguiden.se

 

Planritningen

Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till, såsom kök, vardagsrum och så vidare. Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska också framgå och tillgänglighet redovisas med till exempel cirklar och måttsättning. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Vid tillbyggnad ska även delar som inte byggs om redovisas. Det är då viktigt att det tydligt framgår vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya delar ska även måttsättas med yttermått och mått från befintlig byggnads hörn.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

 

Exempel på planritning

Bild från bygglovsguiden.se


Situationsplan

Situationsplan är en karta där man visar vad som ska byggas och byggnadens placering på tomten. Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta med sig rullstol från parkeringen till entrén.

Avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges i två led, och om det rör sig om en tillbyggnad ska det markeras tydligt på kartan. Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att byggnadens avtryck och placering samt avstånd till fastighetsgräns framgår på kartan.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400

Du kan beställa tomtkarta från kommunen kostnadsfritt genom att fylla i formuläret.

exempel på situationsplan


Markplaneringskarta

Markplaneringsritningen visar hur tomten ska utformas för att uppfylla krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.

Samtliga markåtgärder som innebär en förändring på mer eller mindre än +-0,5 meter ska redovisas med plushöjd över 0-planet. Även stödmurar och slänter ska framgå.

På markplaneringskartan ska in- och utfarter, parkering och dagvattenhantering redovisas. Det ska också framgå vilken nivå färdigt golv (FG) på markplan hamnar på för nivå över 0-planet. Den ska visa en gångväg mellan entré och parkering som uppfyller kraven för tillgänglighet.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400.

 

Exempel på marklplaneringskarta

 

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov samt anmälan och den ska anpassas till den enskilda åtgärden.

Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som ska utföras under byggets eller rivningens planering och genomförande. Syftet är att se till att bygglagsstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk efterlevs. Exempel på krav kan vara en byggnads brandskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet. Genom kontrollplanen ska det också säkerställas att kraven på varsamhet mot byggnader uppfylls och att förbudet mot förvanskning följs.

Av kontrollplanen ska framgå:

 • Vilka kontroller som ska göras
 • Vad kontrollerna ska avse
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
 • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen ska göra
 • När arbetsplatsbesöken ska göras
 • Vilket farligt avfall som eventuella rivningar kan ge upphov till och hur avfallet kommer att tas om hand
 • Om kontrollen utförs genom egenkontroll eller av certifierade sakkunniga

Innan bygget startar är det byggherrens ansvar att lägga fram ett förslag på kontrollplan. Den fastställs sedan av byggnadsnämnden genom startbeskedet.

Blanketter för kontrollplan

För att hämta blanketter för kontrollplan till din åtgärd finns de under blanketter och checklistor.

Exempel på ifyllda kontrollplaner

Exempel på kontrollplanWord anpassad för nybyggnad av enbostadshus

Enklare kontrollplanWord för mindre projekt

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Mer information

Exempel på ritningar - Version för utskriftPDF

Exempel på kontrollplanWord - anpassad för nybyggnad av enbostadshus

Enklare kontrollplanWord - för mindre projekt

Beställ ritningar och tomtkarta

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss




Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss




Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt