Meny
Sök
Här är du:  

Sotning och brandskyddskontroll

Tidigare innebar sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Numera är sotningsverksamheten uppdelad i två separata uppdrag - sotning respektive brandskyddskontroll.

 

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Öckerö kommun har slutit avtal om att Öckerö Sotning & Ventilation ska utföra sotningen och brandskyddskontrollen i kommunen.

Sota själv

Fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten, men ansökan om detta måste göras hos räddningstjänsten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och räddningstjänsten samt skorstensfejarmästaren prövar den sökandes lämplighet.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Imkanaler i restauranger och andra större kök ska fortfarande ”sotas”.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Öckerö kommun har slutit avtal med Öckerö Sotning & Ventilation som skall utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Varför räcker det inte bara att sota

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

 

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

1.Ansvar Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?

2.Organisation Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?

3.Utbildning Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.

4. Instruktioner och rutiner Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!

5. Dokumentation Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

6. Drift och underhåll För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.

7. Kontroll och uppföljning För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?

Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:

1. Utse brandskyddsansvarig!

2. Tilldela resurser och befogenhet!

3. Upprätta en handlingsplan!

4. Dokumentera!

5. Kontrollera/följ upp!

Observera! Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbete som det beskrivs.

Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Kontakta

Öckerö Sotning & Ventilation

031-967785

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt