Meny
Sök
Här är du:  

Öckerö kommuns energiarbete

Kommunen har sedan flera år tillbaka haft ambitiösa mål på energiområdet. I sin Vision 2025 nämns målet att all energi som förbrukas i kommunen år 2025 ska vara förnybar.

 

Kommunens energiarbete

Öckerö kommun har en energiplan och under 2013 sökte kommunen ett så kallat energieffektiviseringsstöd hos Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för kommunens interna energiarbete.

Energiplan

Enligt lagen om kommunal energiplanering skall det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Gällande energiplan för Öckerö kommun antogs av fullmäktige i september 2009. Den består av två delar, ett faktaunderlag och ett handlingsprogram. Syftet med denna uppdelning är att handlingsprogrammet skall vara ett politiskt dokument av långsiktig karaktär, medan lägesbeskrivningen skall kunna uppdateras med jämna mellanrum och på så sätt användas för en uppföljning av de politiska besluten.

Handlingsprogrammet är tänkt att gälla fram till år 2020. Det ansluter sig till EU:s klimat- och energipaket, som antogs i december 2008. Lägesbeskrivningen skall ses som en faktakälla, där det ges en beskrivning av situationen i skrivande stund, den utveckling som lett dit fram och något om den förväntade fortsatta utvecklingen i kommunen. Dokumentet kommer att uppdateras med jämna mellanrum för att följa utvecklingen.

Energiplanen vill ge en helhetssyn över situationen i kommunen. Det innebär också att alla energislag och samtliga sektorer som använder energi behandlas här. Helhetssynen innebär att planen även behandlar områden där kommunpolitiken har ett begränsat eller indirekt inflytande över energianvändningen. Energiplanen fokuserar på den energi som förbrukas i kommunen och säger mycket lite om hur den produceras, vilket i stället behandlas i andra sammanhang. För mer information om lägesbeskrivningen och handlingsplanen se länken.

Energieffektiviseringsstöd

Syftet med energieffektiviseringsstödet var att ta fram en intern strategi för att energieffektivisera de kommunala verksamheter och lokaler. Strategin består av en nulägesanalys över den kommunala energianvändningen under 2012 och en handlingsplan med mål som sträcker sig till 2020 för att förbättra det redan pågående energieffektiviseringsarbetet. Handlingsplanen förankrades i samtliga verksamheter samt Öckerö Fastighets och Bostads AB. För hela strategin se länk. Politiken antog följande mål med planen:

Energieffektiviseringsmål för transportsektorn

464 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen av den land- och havsbaserade fordonsflottan jämfört med basåret 2012.

Energieffektiviseringsmål för fastighetssektorn

1 118 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen i kommunens fastigheter jämfört med basåret 2012.

Energieffektiviseringsmål för drift av verksamheter

701 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen för drift av kommunens verksamheter jämfört med basåret 2012.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt