Meny
Sök
Här är du:  

Biobränsle och vedeldning

Att värma sitt hus med biobränslen är kanske det mest miljövänliga alternativet. Biobränslen är ofta inhemska vilket ger korta transporter, de är förnybara, de är koldioxidneutrala och bidrar inte till den globala uppvärmningen och askan kan användas som jordförbättrare. Dessutom har de ett lägre pris då de är befriade från energiskatter.

För en villaägare är det ved eller pellets som kan bli aktuella som bränsle. Pelletseldning liknar i många avseenden oljeeldning och man kan ofta helt enkelt ersätta oljebrännaren med en pelletsbrännare. Har man en oljepanna i gott skick är detta ett mycket fördelaktigt alternativ. Precis som vid oljeeldning är systemet helt automatiserat, när temperaturen i pannan sjunker under ett visst värde matas pellets in i brännaren och antänds. I stället för en oljetank behövs ett pelletsförråd och en skruvmekanism som matar fram pelletsen till brännaren. Ju större förråd man kan bygga desto bättre ekonomi.

Vedeldning är mycket vanlig på landsbygden men förekommer i vår kommun nästan bara som komplementvärme genom eldning i kaminer och spisar. Eldning av ved förknippas ibland med hälsorisker och sanitära olägenheter, vilket härstammar från gammal teknik och felaktigt beteende. A och O är att veden skall brinna med tillförsel av ett överskott av syre, man skall elda med öppna spjäll. Det är förkastligt att pyrelda som ofta sker i kombipannor, stängda spjäll ger illaluktande rökgaser av oförbrända kolväten och gör pannan till en kolmila som producerar trätjära, vilken senare kan ge upphov till soteld.

Modern vedeldning har inget med detta att göra. Den största skillnaden är att pannan värmer upp vattnet i en välisolerad ackumulatortank i stället för att vara kopplad direkt till radiatorsystemet och att moderna vedpannor är utformad enbart för förbränning av ved, även om de flesta kan konverteras till pelletseldning.

Om felaktig vedeldning skapar besvär för omkringboende, kan miljö- och hälsoskyddsavdelningen kräva åtgärder eller begränsa vedeldningen, om det visar sig vara befogat och bedöms skäligt.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt