Meny
Sök
Här är du:  

Hållbarhetsmål

Områden som kommunen arbetar med är införande av en fossilfri fordonsflotta, drift av sin elbilspool, användning av förnybar energi för sina fastigheter och verksamheter genom ägande av två vindkraftsverk, utfasning av all fossilbaserad uppvärmning samt energieffektivisering av sin fartygsflotta i form av färjorna.

 

Hitta på sidan:

 1. Öckerö kommuns miljöpolicy
 2. Öckerö kommuns miljöstrategiska mål
 3. Klimatstrategi Västra Götaland
 4. Nationella och regionala miljömål
 5. Initiativ Fossilfritt Sverige
 6. FN: s hållbarhetsmål och Agenda 2030

 

1. Öckerö kommuns miljöpolicy

Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.

Läs kommunens miljöpolicyPDF

2. Öckerö kommuns miljöstrategiska mål

I kommunen pågår ett brett hållbarhetsarbete där regionens styrdokument används som stöd såsom vägledning och inspiration:

 • Regionala miljömål för Västra Götaland
 • Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland-regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020
 • Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Öckerö kommun har skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Under 2018-2019 kommer nya lokala miljömål att tas fram i samband med arbetet att implementera FN:s hållbarhetsmål.

I energiplanen och energieffektiviseringsstrategin finns mål för kommunens arbete med energieffektivisering och förnybar energi. Se Öckerö kommuns energiarbete.

För mer information om det regionala och nationella miljöarbetet se nedan.

3. Klimatstrategi Västra Götaland

2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. I Västra Götalands region pågår detta klimatarbete i nuläget genom styrdokumentet Klimat 2030.

I klimat 2030 fastställs att alla behöver arbeta med arbetssätt som på olika sätt bidrar till samhällsförändring för att vi ska kunna ställa om till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle. Alla aktörer, både offentliga verksamheter, företag och privatpersoner måste dra sitt strå till stacken.

Omställningen omfattar alla delar av samhället och aktörerna behöver agera som föregångare, planera för en klimatsmart framtid, utveckla och sprida nytänkande innovationer och skapa attraktiva samhällen, byar och städer där det är lätt att välja det klimatsmarta alternativet.

Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras tolv satsningar inom fyra viktiga fokusområden. Det handlar om satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas. För mer information se länk Klimat 2030.

4. Nationella och regionala miljömål

1991 fastställde riksdagen mål för hela miljöpolitiken för första gången: att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- och kulturlandskap. Det var början på miljömålsarbetet. Den 28 april 1999 fastställde riksdagen sedan 15 nationella miljökvalitetsmålen, idag är det 16 miljömål.

Syftet med miljökvalitetsmålens införande var att tydliggöra den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
– riksdagens definition av generationsmålet.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Västra Götalands län har preciserat de nationella målen genom regionala tilläggsmål och antagit ett åtgärdsprogram som ska omsätta målen i aktiviteter.

5. Initiativ Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 300 aktörer gått med. Öckerö kommun har anslutit sig till initiativet tillsammans med flera andra kommuner. Initiativet har målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och arbetar för att påskynda omställningen.

Kortversion av deklarationens innehåll:

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

 • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
 • Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
 • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen.

De aktörer som deltar i initiativet ska dela uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete.

6. FN: s hållbarhetsmål och Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet. Sverige har börjat arbeta med frågan om hur målen ska integreras på regeringsnivå.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt