Meny
Sök
Här är du:  

Strandskydd

Allmänt

Strandskyddet finns till för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växter och djur. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att fritt röra oss längs stränderna i biologiskt värdefulla miljöer. Strandskyddet tillkom redan 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten.

Här finns strandskydd

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser kan istället strandskyddet vara utökat till 200 eller 300 meter, vilket exempelvis gjorts längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern.

Efter en översyn beslutade länsstyrelsen den 1 december 2014 om utvidgat strandskydd för Öckerö. Beslutet innebar att gränserna för strandskyddet på många ställen utökades så att större områden omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Kommunen överklagade detta beslut och under 2016 upphävdes det, dock bara på grund av ett formfel. Länsstyrelsen har nu kommit med nya tillfälliga beslut och ett nytt slutgiltigt beslut är på väg. Gränserna för strandskyddet är dock fortfarande desamma som de varit sedan 2014. Om du vill se hur gränsen för strandskyddat område går på någon plats i kommunen kan du kontakta kommunservice.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man söka dispens för att få tillåtelse till det man vill göra. Dispensen söker du hos Miljö- och hälsoskydd, se blankett till höger.

 

Förbjudet

 

 

Exempel

 

 

Bygga ny byggnad

 

 

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

 

 

Ändra byggnad eller en byggnads användning

 

 

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

 

 

Förberedelsearbete

 

 

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

 

 

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

 

 

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

 

 

Åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet

 

 

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

 


Strandskyddsdispens - ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet, så som t e x att bygga en brygga eller ett förråd. För att få dispens måste det finnas särskilda skäl. Vad som räknas som särskilda skäl, finns bestämt i kapitel 7 i miljöbalken. Åtgärden heller inte gå emot strandskyddets syften, vilket är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Beslut om strandskyddsdispens fattas i Öckerö kommun av Bygg- och miljönämnden, som sammanträder en gång i månaden.

Bygglov, dispens och andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva göra flera olika ansökningar eller anmälningar för samma åtgärd, t. ex. bygglov och strandskyddsdispens. Det är också viktigt att komma ihåg att en strandskyddsdispens kan behövas även om åtgärden in kräver bygglov. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken. Dessa ärenden hanteras av Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, så det är dem du ska kontakta om du vill ha hjälp att bedöma om ärendet är en vattenverksamhet.

Mer information

För mer information om strandskydd se blanketter och länkar i höger spalt. Här kan du bland annat ta del av en webbaserad utbildning för allmänheten från strandskyddsdelegationen, vilket vi rekommenderar.

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt