Meny
Sök
Här är du:  

Naturvård

Naturen spelar en mycket viktig roll i människans välmående och erbjuder för många boende och besökare i Öckerö kommun återhämtning från en stressig vardag. Även forskning visar att många människor hittar ett lugn i naturen. Vistelsen i naturen sänker blodtryck, ökar koncentrationsförmågan samt har ett flertal andra bevisade hälsoeffekter. Att bevara naturen är även ett viktigt steg i att inte minska kommunens attraktionskraft.

Naturvårdsprogram

I kommunens övergripande vision 2025 finns målsättningen att ”Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer.” Inventeringar av kommunens naturområden visar att kommunen hyser både en stor och unik biologisk mångfald som måste bevaras för kommande generationer.

Framtagandet av ett naturvårdsprogram är en del av kommunens miljöarbete och förverkligande av sin vision. Programmet fungerar som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Efter en inventering av kommunens naturvärden under 2014 har en naturvårdsplan tagits fram som ett första steg i kommunens naturvårdsarbete: Naturvårdsprogrammet del 1- naturvårdsplanPDF. Här klassas naturen i olika skyddsvärda områden.

Under 2016 togs Naturguide - Öckerö kommunPDF fram som beskriver kommunens naturområden med sina naturvärden till kommunens invånare och besökare på ett pedagogiskt sätt.

För att skydda kommunens höga naturvärden har som ett andra steg av naturvårdsprogrammet en åtgärdsplan tagits fram: Naturvårdsprogrammet del 2- åtgärdsplan.PDF Åtgärdsplanens syfte är att, på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt bevara de naturvärden som naturvårdsplanen har pekat ut.

Båda delarna av naturvårdsprogrammet och naturguiden är framtagna med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Genom åtgärdsplanen har kommunen antagit följande mål för sitt naturvårdsarbete:

  • Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så att framtida generationer får uppleva en lika stor artrikedom och spännande naturmiljö.
  • Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan exploatering.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt