Meny
Sök
Här är du:  

Begäran om planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om planbesked hos kommunstyrelsen. Ärendet handläggs av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet. Planbesked är ett mycket tidigt principbeslut.

Riktlinjer för planbesked

Kommunstyrelsen antog 2018-04-24 (KS § 106) riktlinjer för planbesked. Syftet med riktlinjerna är att visa hur kommunen ska behandla inkommande ansökningar om planbesked. Utgångspunkten är kommunens nuvarande och kommande behov av bostadsförsörjning i förhållande till Öckerö kommuns Bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan Utblick Öckerö. Riktlinjerna är också kopplade till behovet av ytor för rekreation inom bebyggda områden. Antagna kriterier för planbesked gäller till 2021. Därefter sker en utvärdering och eventuell bearbetning.

Kriterier för planbesked

Följande ansökningar om planbesked behandlas fortsatt enligt normalt förfarande:

  • Ansökningar om planbesked rörande verksamheter
  • Ansökningar om planbesked rörande allmännyttiga ändamål
  • Ansökningar om planbesked rörande bostäder som har stöd i Öckerö kommuns Bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan Utblick Öckerö.
  • Ansökningar om planbesked på lucktomter där tänkt bebyggelse inte ligger inom utpekat område i kommande Grönstrukturplan. I väntan på grönstrukturplanens färdigställande nekas samtliga planbesked rörande lucktomter.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked innebär att kommunen lämnar besked om en planläggning kommer att inledas för det aktuella området eller inte. De synpunkter och omständigheter som kommer fram under planarbetet kan komma att leda till att planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som ursprungligen föreslogs. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas och är därför inget slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Beslut om planbesked är positivt eller negativt och kan inte överklagas.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning (byggnadsarea, höjd, våningsantal). För vägledning i ansökan vänligen kontakta någon av kommunens planarkitekter.

När kommunen fått in en komplett begäran om planbesked ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något anat. Om beskedet är positivt lämnas också information om en ungefärlig tidpunkt för när planen kan antas. Under planläggningen kan det visa sig att åtgärden av olika skäl inte är lämplig att genomföra.

Kommunen tar ut en avgift för behandling av planbeskedet enligt SKL:s plan- och bygglovstaxa. Avgifterna enligt 2015 års taxa ligger mellan 9 100 och 18 200 kr beroende på hur stor åtgärd som ska utföras.

Såhär går du tillväga

Blankett för in skick av begäran om planbesked finner du till höger.
Begäran skickas till:

Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

eller via e-post till diarium.sb@ockero.se

Planbesked – ärendekategorier

 

Enkel åtgärd

200 x mPBB

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något ovanstående.
  2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

 

Medelstor åtgärd
300 x mPBB

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkelt åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

 

Stor åtgärd
400 x mPBB

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Kommunservice - en väg in

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt