Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan

Planförslag

Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk­samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i detaljplanen.

Planskede - antagande

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 (KF § 46) att anta detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, Hönö 2:67

Antagandehandlingar, protokoll från beslut och bilagor finns tillgängliga på följande platser:

Kommunhuset (anslagstavlan, plan 2)
För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta kommunservice, 031-976200

Överklaga

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare.
En detaljplan gäller först sedan antagandebeslutet har vunnit laga kraft och får inte genomföras innan dess (5 kap. 40 § PBL).

I överklagandet ska det anges vilket beslut det är som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Överklagandet ska vara skriftligt och kan lämnas via vanlig post till:

Öckerö kommun
Kommunfullmäktige
475 80 Öckerö

Eller via e-post till:
kommun@ockero.se

Överklagandet ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 9 juli 2019.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt